Domovská stránka

Domovská stránka

Stylistické studie

Bibliografie stylistiky


  STYLISTIKA
 
    Rozdíly pojetí oboru v lingvistikách
 
          - anglická stylistika
 
          - česká stylistika
 
          - francouzská stylistika
 
          - litevská stylistika
 
          - německá stylistika
 
          - slovenská stylistika
 
 
  OBECNÉ OTÁZKY
          STYLIZACE
 
 
 
 
 
  STUDIE O JAZYKU
          A STYLU TEXTŮ
 
 
 
  DALŠÍ PRÁCE
   SOUVISEJÍCÍ S TÉMATEM
 
 
   Vybrané diplomní práce
 
 
  BIBLIOGRAFIE
          PRACÍ
 
 
 
  VÝBĚROVÁ
          BIBLIOGRAFIE
          OBORU
 
 

STUDIE O VĚCNÝCH TEXTECH
 
 
Klepnutím na následující odkazy přejdete na přehled studií jednotlivých autorů:
 
 
 
 
PhDr. Jana Chamonikolasová
 
Comparing the structures of academic texts written in English and Czech
 
The article is a comparative stylistic study of written academic style, outlining certain differences in the organizational, and the lexico-grammatical structures of academic texts written by Anglophone and Czech authors. The different conventions in the two languages have linguistic, as well as historical and cultural roots. Czech academic writing, sharing many features with the writing styles of other Central and East European languages, is more intellectual and less reader-friendly than the Anglo-American academic style. Anglophone authors tend to present their ideas in a clear and easily comprehensible way: they organize their texts carefully, indicating text-organization by transparent graphical signals, and apply simpler lexical and grammatical patterns, including repetition. Many Czech authors, by contrast, prefer more complex grammatical structures, and-in agreement with the Czech stylistic norm-avoid the repetition of words by an extensive use of synonyms. Czech texts are often less logically and less transparently organized than texts written in English. English academic texts are primarily oriented towards the reader, while Czech texts focus on the topic and the presentation of all its complexity.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé v češtině


Struktura anglických a českých akademických textů

Článek je srovnávací studií psaného akademického stylu. Věnuje se rozdílům v organizační a lexiko-gramatické struktuře textů anglofonních a českých autorů. Rozdílné konvence ve srovnávaných jazycích mají lingvistické, ale i kulturně historické kořeny. Český akademický styl, který sdílí mnohé rysy s jazyky střední a východní Evropy, je intelektuálnější, ale méně vstřícný ke čtenáři než styl angloamerický. Anglofonní autoři obvykle podávají problém jasným a snadno pochopitelným způsobem. Soustředí se na logické uspořádání textu a organizační strukturu naznačují meta-textovými signály. Používají jednodušší lexikální a gramatické prostředky a opakují stejné výrazy. Svou identitu naznačují použitím zájmen první osoby jednotného čísla a volí asertivní formulace. Naproti tomu české texty působí skromnějším dojmem, protože autoři v souladu s českou stylistickou normou používají buď první osobu čísla množného nebo neosobní vazby. Autorská skromnost je dána také volbou méně asertivních formulací a modálních prostředků. Čeští autoři usilují o květnatý sloh - používají složitější gramatické struktury a opakování slov se vyhýbají bohatým užitím synonym. České texty jsou mnohdy méně přehledně uspořádány než texty anglické. Zatímco anglické texty jsou zaměřeny na čtenáře, české texty se soustředí především na podání tématu v celé jeho složitosti.

 
 
 
Věcný text v české a anglosaské kultuře
 
Článek srovnává strukturu anglických a českých věcných textů. Při tvorbě textů se uplatňují rozdílné stylistické konvence, dané jazykovými, ale i kulturně historickými faktory. Český věcný styl se v mnoha ohledech podobá stylu jazyků střední a východní Evropy, včetně němčiny.
Anglofonní autoři se snaží podávat myšlenky snadno pochopitelnou formou. Věnují velkou pozornost logickému členění textu, v němž hierarchii oddílů naznačují grafickými signály, používají jednodušší lexikální a gramatické vazby a častěji opakují stejné výrazy. Anglické věcné texty mají lineárnější strukturu než texty české. Anglofonní autoři usilují o to, aby čtenář text pochopil, aniž by musel vynaložit velké úsilí. Anglické texty se orientují především na čtenáře.
Čeští autoři naproti tomu používají složitější gramatické struktury a v souladu s požadavkem českých stylistických norem se vyhýbají opakování slov užitím synonym. České odborné texty mají díky volbě lexikálních a gramatických prostředků intelektuálnější charakter než texty anglické, ale jsou často méně logicky strukturovány. Autoři se soustředí na podání určitého jevu v celé jeho složitosti. Česky psané texty jsou orientovány především na téma.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


Informative texts in Czech and Anglo-American culture

The paper outlines the main structural differences between informative texts written in English and in Czech, and the different approaches to teaching writing in Anglo-American and Czech cultures. The different conventions in the two languages have linguistic, as well as historical and cultural roots. Czech academic style shares many features with the writing styles of other languages in Central and Eastern Europe.
Anglophone authors tend to present their ideas in a clear and easily comprehensible way: they organize their texts carefully, indicating text-organization by transparent graphical signals, and apply simpler lexical and grammatical patterns, including repetition. Academic texts written in English have a more linear structure than texts written in Czech. The main concern of successful Anglophone authors is to make the reader understand the message without too much struggle, and to avoid reader frustration. Texts written in English are primarily oriented towards the reader.
Czech authors, by contrast, tend to use more complex grammatical structures, and to avoid the repetition of words by an extensive use of synonyms, which is one of the requirements of the Czech academic style. Czech texts are often less logically divided into sections than texts written in English. The main focus of most Czech authors is to the topic in all its complexity. Texts written in Czech are generally more intellectual than texts written in English; they are primarily oriented towards the topic.

 
Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.
 
 
 
 
Od deskripce k poznání obecného ve stylistice
 
Ve stylistice je zdrojem poznání vždy jedinečný text, který je vnímám (a interpretován) v jedinečné komunikační situaci. Od něho se odvíjí proces zobecnění k představě stylových zákonitostí typů textů. Otázkou je, podle jakého kritéria zobecnění vést:
Jsme zvyklí užívat měřítko funkce textu, ale jsme si dobře vědomi toho, že se o funkci mluví velmi obecně jak ve smyslu množin textů, tak s ohledem na text jediný vzhledem k tomu, že jeho jednotlivé části mohou mít funkci různou, navíc různě interpretovanou v různých dobách. Musíme se přitom vzdát části faktů zjištěných v konkrétních analýzách a při jejich explanaci. To vše je možné v čistě vědeckém přístupu k realitě jazyka a jejím lingvistickém vyjádření. Stylistická práce je však spojena velmi bezprostředně s vyjadřovací praxí a ta žádá také nalezení obecně přijatelných měřítek pro tvorbu dalších textů a jejich hodnocení jako přiměřených.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


From description to knowledge about the general in the field of stylistics

In stylistics, the source of knowledge is always a singular text, perceived and interpreted in a unique communicative situation. The text is the starting point of the process of generalization leading to the notion of stylistic norms of individual types of texts. Then there is the question, as to according to which criterion the generalization should be done.
It is common to use function of the text as a criterion, but it is very well known that the term function can be used in various ways: both generally, in regard to various groups of texts, and with regard to each individual text – taking into consideration the fact that its individual parts can bear various functions (moreover, the functions can be variously interpreted in various periods).Within this process it is necessary to put aside a part of the facts gained as a result of analyses and explanations. All this is possible in a pure scholarly approach to the reality of language and to the linguistic representation of reality. However, stylistics is also very closely linked with practical communication, which requires searching for generally acceptable rules for creating other texts and their evaluation as adequate/inadequate.

Mluvenost a psanost jako slohotvorné činitele
 
Stať ukazuje, že rozdíl mezi projevy mluvenými a psanými není pouhým důsledkem kódu, v němž komunikace probíhá, ale je založen daleko hlouběji: Vychází již z procesu osvojování jazyka, který probíhá u mluvených projevů v prvním (mateřském) jazyce přirozenou cestou v kontaktu s celkem národního jazyka, zatímco produkce psaných textů se osvojuje řízeným didaktickým procesem a je primárně vázána na jazyk spisovný. Také percepce mluveného a psaného textu je odlišná nejen ve smyslu psaní - slyšení, ale i ve způsobu percepce textu a rozsahu úseků, které lze naráz vnímat a intepretovat. To vše se, někdy i ne zcela vědomě, promítá do stylu komunikátu. Proto autorka soudí, že volba kódu, rozhodování o mluvenosti nebo psanosti, není ve skutečnosti slohotvorným činitelem srovnatelným s ostatními činiteli, které na styl komunikátu působí.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


Spoken and Written Language as Stylistic Factors (2003)

The article shows that the difference between written and spoken language is not caused just by the code in which the communication occurs, it has deeper roots: it is caused by the process of learning the language itself. While the spoken norm of the first language (the mother tongue) is learned by the natural process and in contact with the whole national language, the written norm is learned by a controlled didactic process and it is bound to the standard language. Also the perception of the written language differs from the perception of spoken language not only by the means of  writing – hearing, but also in the mode of perception and the range of  passages possible to perceive and interpret at once.  The style of the communication is, sometimes unconsciously, influenced by all these factors. That is why the author thinks that the choice of the code, i.e. the decision whether the spoken or the written language will be used, is  not really a stylistic factor comparable with  other factors which influence the style of the text.

 
 
 
Nová média nové styly?
 
Stať sleduje působení nově vznikajících způsobů předávání informace na formování jazykového stylu. V současnosti dochází k otevření hranic mezi kulturami, což vede i ke sbližování stylových norem v těchto kulturách vzniklých.Usnadnění technické stránky produkce textu vede také ke sbližování jazyka a stylu textů mluvených a psaných. Navíc se rozšiřuje skupina osob, které tvoří veřejné věcné texty. Na jedné straně roste významu stylu pro prezentaci produktora komunikátu, na druhé straně se však oslabuje schopnosti vnější stránky textu ho skutečně identifikovat.
Ve vědeckých diskusích se poukazuje na to, jak je většina existujících textů z hlediska funkce rozporná. Pochybnosti by měl vzbuzovat nikoli sám aparát funkční stylistiky s představou několika málo funkčních stylů, ale způsob, jímž je běžně užíván: je třeba ho brát nikoli jako absolutní výpověď o realitě, ale jako nástroj, který umožňuje pojmout mnohotvárnou realitu sdělování do jistých obecných kategorií, aby o ní bylo možno na metajazykové úrovni mluvit. Druhý extrém, maximální rozšíření počtu obecných stylů spojené s rezignací na představu stylových norem není vhodný, protože neguje smysl stylistiky jako zobecňujícího vědního oboru. Inovace pojetí stylistiky by měla vést nikoli k rozšiřování inventáře stylů, ale hlouběji – k novému řešení jejich podstaty. Takový pohled lze zatím jen připravovat, mj. i diskusemi na odborném fóru. I tu jde o odraz nové komunikační situace, kterou posílila nová média: odborné komunikace jako permanentního bezprostředního diskurzu.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


New media - new styles?

The concept of functional styles has been since the 1930s part of stylistic investigations in the Czech context as well as in the broader context of Slavonic studies. The concept of functional styles operates with given general functions of language to which the individual language features are being found, mostly at the levels of naming units or composition of the text. The new, revised edition of the textbook "Stylistika současné češtiny" [Stylistics of Contemporary Czech] that is being currently prepared brings again into question what level of generalization is possible when describing the level of style in language and what viewpoint in general is acceptable, with regard to the present-day differentiation of texts. Besides, it is necessary to take into consideration style as a quality of the whole unit of communication and loosening the relationship style–stylistics–standard language. The increasing number of media of communication also plays a significant role. It results in opening borders among cultures and "national" styles, covering up differences between written and spoken utterances and devaluation of written and spoken word, enlargement of group of people who can create public texts of notional orientation, growing importance of style for the producers’ presentation and the decrease of the possibility to identify them by the appearance of the text, substitution of real communication for virtual and origin of multimedia communication. Using language in communication, effects of these influences are ambiguous.
In scholarly discussions it is pointed out that most of the existing texts are ambiguous as far as their function is concerned and that under these circumstances there is a growing number of texts which are polyfunctional or ambiguous as to their function. However, it is not the concept itself, i.e. the concept of functional stylistics with several functional styles, that should be doubted, but rather the way the concept is usually applied. It is necessary to regard this concept not as an absolutely valid information about reality, but as a tool that provides the possibility to categorize the manifold reality of communication into certain general categories, so that it would be possible to discuss it at the level of metalanguage. The other extreme, the maximum enlargement of the number of general styles and giving up the concept of stylistic norms, is not suitable, because it denies the role of stylistics as a generalizing scholarly discipline. The innovations concerning the orientation of stylistics should not lead to enlargement of the number of styles, but deeper - to new investigations concerning their essence. At present it is just possible to prepare such approach; apart from other things by scholarly discussions. This is also a reflection of the new situation of communication reinforced by the new media: a scholarly discourse as a permanent direct discourse.

 
 
 
Podíl fonické roviny textu na konstituování stylu dnešních řečnických projevů
 
Pokud má řečnictví plnit svůj úkol, skutečně posluchače pro nějakou myšlenku získávat, musí se obracet jakoby k jednotlivci, vytvářet iluzi, že řečník oslovuje nikoli anonymního kolektivního posluchače, ale skutečně každého z posluchačů. Sledujeme-li zde zvukové ztvárnění textu, pak právě výslovnost je prostředkem, který může tuto iluzi významně posílit.Ve veřejném projevu jeho zvuková složka samozřejmě zabezpečuje plnou srozumitelnost vyjadřovaných myšlenek, nerozptyluje pozornost posluchače a usnadňuje mu percepci dík tomu, že jej neunavuje nutností domýšlet výrazy, které jsou při nepřesné výslovnosti narušeny. Je však také prostředkem prezentace osobnosti: je náležité, aby se veřejný mluvčí i ve zvukové stavbě promluvy představil jako osobnost kultivovaná, která si uvědomuje svou zodpovědnost vůči posluchačům. Kromě toho je kultivovaná výslovnost regionálně i sociálně nepříznaková, a proto nevytváří nežádoucí asociace. Zvuková stavba řeči je navíc důležitým estetizujícím činitelem, který uskutečnění základního cíle veřejné promluvy - informování spojenému s persvazí - účinně napomáhá. Nejde však o výslovnost totožnou s mluvou hereckou, i když se při výchově řečníka některé přístupy herecké výchovy uplatňují.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC
 

 Resumé in English

Contribution of the phonic level of texts to constituting style of present-day public speeches

If oratory is meant to fulfil its tasks, i.e. to persuade the audience about particular ideas, it must create the illusion that the speaker is addressing an individual rather than anonymous collective audience. If attention is paid to the sound structure of the text, it is possible to find out that it is pronunciation that can considerably support creating the illusion. The sound structure of a public speech must primarily ensure full comprehensibility of the ideas presented. However, it is also a means by which the speakers are presenting themselves as cultivated personalities who are aware of their responsibility towards the audience. Besides, cultivated pronunciation is unmarked from both regional and social viewpoints, with no undesirable connotations. Moreover, the sound structure is an important element also from the aesthetic point of view, which considerably contributes to reaching the aims of public speech: information plus persuasion. Although methods used in training of future actors are sometimes used, the pronunciation described above is not identical with requirements for the speech of actors.
 
 
Popularizace jazykovědy jako cesta ke kultivaci vyjadřování
 
Kultura vyjadřování je součástí kultury lidského chování. Změny společenského klimatu vedou ke změnám i v představě toho, co je kultivované vyjádření. Jazyková kultura v jakémkoli okruhu textů je těžko měřitelná. Kultivujeme-li vyjadřování, zasahujeme do celku textu, i když prostřednictvím jedné z jeho složek. Je to zvláště patrné u textů věcných, kde může být nekultivovanost založena na nedostatcích obsahových a dispozičních. Kromě toho se v chápání kultivace vyjadřování liší přístup lingvisty a příjemce – laika. Tento rozdíl se pokouší překlenout specifický žánr odborné komunikace – jazykové poradenství a popularizace jazykovědných poznatků.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


Popularization of linguistics as a way to cultivation of communication

The level of communication is a part of culture in general, relating to human behaviour. Changes of he social climate lead also to changes the notion of cultivated communication. It is very difficult to measure the genre of cultivation in any kind of texts. If we cultivate the communication, it means interferences with the whole of the text, even though it is done though one of the components of the text. This is especially obvious in the case of texts belonging to the sphere of non fiction, where the lack of cultivation can be caused by faults relating to contents and its composition in the texts. Besides, approaches to cultivation of communication are different in the case of linguists and non-linguists. A specific genre of scholarly communication – language advising an popularization – tries to bridge this gap.

Proces konstituování současné běžné mluvy
 
Obecný model českého národního jazyka, jak jej představila a propracovala česká lingvistika 20. století, je model stratifikovaný a zároveň hierarchizující. Jeho krajními póly je na jedné straně všeobjímající společný spisovný jazyk, polyfunkční a stylově diferencovaný, na opačném pólu pak stojí nejrůznější tradiční nářečí, teritoriálně rozdílná a v podstatě monofunkční. Tyto krajní póly jsou poměrně pevně uchopitelné a v mezích tradiční lingvistiky i popsatelné jako jazykové útvary. Zároveň jsou, i když se to většinou výslovně neříká, vázány i sociálně - spisovný jazyk aktivně ovládají lidé, jimž se dostalo příslušného vzdělání, nářečí patří podle této koncepce venkovu a jeho obyvatelům, o nichž se nepředpokládá, že by mohli být nositeli spisovného jazyka a jsou nanejvýš jeho příležitostnými uživateli. (Mluvě nižších sociálních vrstev měst se dostává pozornosti až velmi pozdě, ve 2. polovině 20. století. Existující studie o ní jsou stále ještě jen sondami.)
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


The Process of Constituting of the Everyday Speech (2003)

The article shows, on the background of the Czech national language, that its stratification is primarily a Sociolinguistic issue with the emphasis on the social-historical conditions of the formation of the particular varieties of the national language. The article points out that the individual varieties of the Czech national language are linguistically definable only in their general features. Though their link to the particular social classes is very important not much attention has been paid to it. The article focuses on the definition and the position of the varieties, which are neither a dialect nor a standard language (or its spoken variety). In the first part it deals with the interdialect or, better to say, with the interdialects because these “super-dialects“, which are formed in the last phase of the development of the traditional dialects, are territorially differentiated. The preconditions of their formation are the changes in the life style of the society and the changes in the means communication among the speakers. The differences in the social development of particular regions then influence the stabilization of the particular interdialects. The description of the particular interdialects focuses on the lower language planes. The syntax of sentences or whole texts of the interdialects is formed by the immediacy of the communication and we do not observe the regional differences in it.
In the second part there is an analysis of the term “everyday speech“ which is closely connected to the term interdialect. By the term “everyday speech“ is meant the form of the national language used in an everyday conversation. When the basis of the analysis is the real language material (only since recently has such research been possible thanks to the technical development) we find out that the everyday speech is still locally and socially differenced.
The progressing integration of the Czech society creates conditions for further reduction of the regional differences. However the result of this can not be a speech unified on the level of everyday conversation with a limited complex of units and principles used. On the contrary a differentiated speech, definable not by traditional linguistic approach but by Sociolinguistics, is formed. The use of the everyday speech, which is difficult to define linguistically, is a signal of immediate contact of the participants of the communication and it strengthens their social bonds without isolating the group from its surroundings (unlike slang) and without locating the speakers socially and regionally (unlike the traditional dialects). The only signal which the use of the everyday speech gives is: we are (naturally) close, we are communicating informally and we are interested in a successful communication or at least we act like that. This function is also indispensable outside of the private sphere. Thus the means of communication once used only in the everyday speech are nowadays used in the public communication, which is meant to be performed publicly.

Proměny zvukové stavby češtiny
 
Stať obracející se k zahraničním bohemistům sleduje změny posledních let. Nejnižší rovina jazyka, rovina foneticko-fonologická se v krátkodobém pohledu jeví ve spisovném jazyce jako poměrně stálá. Přehodnocuje se sice stylová platnost některých prvků (zejména dublet typu polévka/polívka) ale změny inventáře fonémů jsou nepatrné: na periferii jazyka sice přibyl foném /dž/, ale to jen dík přejatým slovům a akceptování jejich integrace do češtiny. Naopak se v posledních letech posílila změnou pravopisu perifernost fonému /ó/.
Mimořádně silné živelné přejímání výrazů z angličtiny přináší také nové kombinace zvuků. Do roviny zvukových realizací spisovné češtiny se promítají změny komunikačních situací posledních let, kde se i ve veřejné komunikaci pozitivně hodnotí přirozenost a bezprostřednost jednání, a příliš pečlivá výslovnost se pak může stát signálem oficióznosti, tedy signálem z pragmatického hlediska negativním. Zvuková podoba češtiny veřejné komunikace se dnes přibližuje znění komunikace neveřejné. Vzhledem k tomu, že většina zvukových masmédií má centrum v Praze, stává se normou pražská varianta výslovnosti, a to přesto, že neodpovídá úzu východní části republiky.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


The Changes in the Acoustic Structure of Czech (2003)

The article meant for the foreign Bohemists observes the changes of the last few years. The lowest language plane (the phonetic and phonological plane) seems to be relatively stable in the short run. The stylistic value of some units (especially of the doublets such as polévka - polívka ) is being re-evaluated but the changes in the array of phonemes are insignificant: a new phoneme /dž/ has appeared on the language periphery but only thanks to the adopted words and their integration into the Czech language. On the contrary the phoneme /ó/ has become more peripheral in the last few years because of the changes in the orthography. The extraordinarily frequent and unrestrained adopting of English expressions into Czech brings some new combinations of sounds. In the acoustic realizations the changes of the communicative situations of the last few years are reflected, because even in the public speeches spontaneity and immediacy of the action is valued and punctual pronunciation may be a signal of stiffness, which is negative from the pragmatic perspective. The acoustic character of Czech used in the public speeches is approaching the acoustic character of the private communication. Because most of the mass media has its headquarters in Prague, the Prague variety of pronunciation is becoming a norm although it does not correspond with the convention of the eastern part of the country.

Příznakovost a její specifika v morfologii
 
Stať se zabývá termínem "příznakovost", který je většinou ve stylistice rozpracováván v souvislosti se slovní zásobou jazyka. V morfologii je jeho specifikum v tom, že se škála příznakovosti zužuje na příznakovost knižní - neutrální - hovorové - nespisovné (s ev. odlišením nářečního a regionálního). Hranice "spisovnosti" je dána preskripcí stávající kodifikace, při určování příznaku u dublet v rámci spisovného jazyka se pak kříží zcela nesrovnatelná kritéria, z části poznamenaná i interpretujícím subjektem.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


Markedness and Its Concept in Morphology

The article deals with the concept of  markedness, which is in stylistics used mostly dealt with in the sphere of vocabulary. In morphology, its specific feature is the reduced scale of markedness, consisting of the categories of “bookish – neutral – colloquial – substandard (possibly with a distinction between dialectal and regional)”. The borderline of the standard is set by the prescription as given by the current codification, for alternatives within the standard different and incomparable criteria overlap, being partly influenced also by the subjective interpretation of the recipient.

Rozbité zrcadlo
(Nad textovou výstavbou současného popularizačního textu)
 
Moderní populárněnaučný text, který dnes vstupuje na český (a nejen český) knižní trh, se destrukcí souvislého sdělení a rezignací na hierarchizaci faktů, jež prezentuje, míjí s podstatou odborného vyjadřování. Vytváří je v něm obraz světa, kde podstatné má stejnou váhu jako okrajové, kde fakta zastiňují souvislosti, kde zábavnost nahrazuje skutečné poznávání. Styl takových textů lze jen těžko pokládat za styl odborný.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


A Broken Mirror
On Textual Composition of Contemporary Texts Oriented to Popularization

Contemporary popularizing texts which are being presented on a Czech (and not only Czech) book market is not in accordance with the essence of the non - fictional language because of the inconsistence of its information and because of its failing hierarchy of the facts it presents. It creates an image of a world where the important information is of the same importance as a marginal information, where facts cover the context and where amusement substitutes the knowledge. The style of such texts can be barely regarded a non-fictional style.

Rozvíjení mluveného projevu - nácvik, nebo teorie?
 
Úkol rozvíjet kulturu mluveného projevu je součástí všech platných vzdělávacích programů pro děti a mládež i připravovaných rámcových vzdělávacích programů pro všechny typy škol. Není to úkol zcela nový, byl uváděn i v dnes už překonaných starších osnovách předmětu český jazyk a literatura pro základní a střední školy. Ani v dobách, kdy k osnovám existoval doporučený a někdy i striktně vyžadovaný tematický plán a kdy byl k dispozici jediný komplex učebnic s příslušnou detailní metodickou příručkou, to nebyl úkol snadný. Byl sice pravděpodobně v mezích možnosti plněn, ale nikoli splněn. Ukazuje to úroveň veřejných mluvených projevů, které dennodenně slyšíme kolem sebe. Tím složitější je podobný úkol dnes, kdy na jedné straně roste ve společnosti podíl veřejné mluvené komunikace a na druhé straně jsou vzdělávací programy formulovány obecněji, čímž se dostává učiteli volnosti v cestách, jimiž je hodlá realizovat. Pokusíme se v následujících řádcích ukázat úskalí úkolu a navrhnout cesty, jimiž je lze ve školní výuce zdolávat. Ukážeme zároveň, že zvládnutí zvukové stránky češtiny je jen jedním z aspektu celostního přístupu k cíli - výchově kultivovaného vyjadřování. Jsme si dobře vědomi toho, že jde o úkol, na němž musí mít svůj podíl všichni učitelé a výchovní pracovníci (a nepřímo i celá společnost), soustředíme však pozornost na to, co může a měl by v rámci svých kompetencí zvládat učitel češtiny. Pro přehlednost rozčleníme naše téma do několika okruhů: 1. Jazyková kultura 2. Kultura mluveného projevu a kultura projevu psaného 3. Stylová diferenciace mluvených projevů 4. Spisovnost a kultura mluveného projevu; spisovná výslovnost 5. Kultivace mluveného projevu jako problém teoretický 6. Cesty ke kultivaci mluveného projevu 7. Literatura k dalšímu studiu
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC
Slangové výrazivo jako součást zábavných textů
 
Na základě rozboru publikovaných textů autorka ukazuje, jak je možno zdánlivě stejného slangového výraziva užít jednak jako prostředku sociální nebo geografické lokalizace stylizovaného sdělení, jednak jako prostředku čistě zábavného, s vyústěním do komerce. V těchto případech dochází k nápadné kumulaci specifických slov, a to i za cenu nesrozumitelnosti příběhu. Forma se tak stává samoúčelnou.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


Comic effect of Hantec

On the basis of published texts the author demonstrates by their analysis the possibility to use seemingly identical vocabulary either as a means of social or regional identification of the text concerned, or for the purpose of a comic effect (possibly leading to commercial exploitation). In the latter case, a frequent and conspicuous occurrence of the specific words can be observed, even at the cost of losing comprehensibility of the story - formal aspects thus become the dominant purpose.

Slovenská inspirace české stylistiky
 
Stať připomíná nejprve, že při lingvistickém konfrontačním studiu češtiny a slovenštiny dominují – i dík tradici – rozbory vycházející z genetické souvislosti, zatímco synchronní studium je v plenkách. Existují tu však i dosud nedoceněné možnosti sledovat vztahy při budování teorie jednotlivých vědních oborů. Jedním z nich je stylistika, kde po společných počátcích ve funkční stylistice Pražské školy byla dlouhou dobu rozvinutější stylistika slovenská, kde vzniklo několik obsáhlých monografií. Tyto práce byly jednak studijním materiálem pro generace českých bohemistů, jednak nepřímo ukazovaly na obecné problémy oboru a na to, kde jsou styl a stylizace vázány na stratifikaci národního jazyka podmíněnou sociolingvistickými faktory. Byly tedy nejen náhradou za práce české, ale i podnětem k promýšlení základních problémů oboru.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


Slovakian Inspiration of the Czech Stylistics (2003)

The article reminds us that in the confrontational linguistic research of Czech and Slovak dominates the analysis based on their genetic connection (partly thanks to the tradition), while the synchronic research is at its very beginning. There are however not yet fully appreciated possibilities of observing the relationships while forming a theoretical bases of some independent disciplines. One of these is stylistics. Though both Czech and Slovakian stylistics and mutual beginnings at the Prague school, Slovakian stylistics became for a long time far more developed having several extensive monographs published. These works were not only the study material for generations of Czech Bohemists, but also they drew attention to the general problems of the field and to the points, where style and stylization are connected with the stratification of the national language conditioned by the Sociolinguistic factors. Therefore they were not only a substitute for Czech works but also an impulse to think through the basic issues /problems/ of the discipline.

Stratifikace současné češtiny
 
Stať určená primárně zahraničním bohemistům komentuje vžitý model stratifikace českého národního jazyka. Upozorňuje na to, že model není tak jednoduchý, jak by se při rychlém pohledu mohlo zdát. Nesporné je postavení krajních pólů modelu, jazyka spisovného na jedné a dialektu na druhé straně. Problémem je však začlenění ostatních útvarů (variet) národního jazyka, strukturních i nestrukturních, zejména obecné češtiny a eventuálně i běžné mluvy, postavení (a i sama existence) interdialektů, a také chápání hranice mezi češtinou spisovnou a tím, čemu se říká "čeština hovorová". Navíc se pod stejným označením nemusejí skrývat totožné pojmy a není úplná shoda ve vymezení okruhů komunikace, pro něž se ten který útvar pokládá za dominantní. Rozdíly v pojetí pak vyplývají jak z míry zobecnění, pro niž se autor rozhoduje, tak z cíle, který svým modelem sleduje, a konečně i ze stavu poznání toho, jak fungovaly jednotlivé útvary v minulých desetiletích a jak se jejich postavení mění v současnosti. Model stratifikace českého národního jazyka, který byl vytvořen, je totiž - jako každý model - jen zobrazením určitého reálného stavu fungování jazyka, který se v konkrétních komunikačních situacích může jevit jinak. V posledních letech dochází právě na tomto poli ke značným změnám; lingvistika je sleduje, k zobecnění však těžko dochází, protože pochopitelně schází jistý odstup od materiálové báze studia.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


The Stratification of Contemporary Czech (2003)

This article was primarily intended for foreign Bohemists’ comments on the common model of the stratification of the Czech national language. It points out that the model is not as simple as it might seem. The position of the extremities of the model (the standard language on one hand and the dialect on the other) is indisputable. The problem is the integration of other varieties of the language, both structural and non-structural, especially the substandard language and potentially also the everyday speech, and also understanding of the boundary between the standard language and what is called colloquial Czech. Moreover commonly used terms do not always correspond with the same concepts and there is not general consensus on the definition of the spheres of the communication for which the particular form is considered dominant. The differences in the conception arise both from the degree of the generalization the author uses and from the goal the author is after and finally from the knowledge how the particular forms were working in the past decades and how is their position changing nowadays. Currently used artificial model of stratification of the Czech national language is – as all models – only a theory of the way the language really works, and in the actual situations it may appear to be inaccurate. The recent years brought some significant changes. Though linguistics observed them, it is difficult to generalize about them because the objects of the study are still too recent to be viewed from the distance.

Stylistika, stylizace a spisovnost
 
Stylistická teorie se obvykle problému spisovnosti vyhýbá. Důvodem může být to, že sama otázka spisovnosti není pro daný jazyk a jeho lingvistický popis prioritní (tak např. v anglické stylistice), nebo to, že se mlčky předpokládá zaměření stylistiky na texty veřejné komunikace, v nichž se vědomá volba výrazových prostředků děje v rámci spisovného jazyka a vše, co jeho rámec překračuje, je chybou (ve věcných textech) nebo aktualizací výrazu, tedy záměrným vytvářením specifické stylové hodnoty (v textech uměleckých); tento pohled stojí i u základů funkční stylistiky, na niž navazujeme dodnes. V didaktické aplikaci oboru je takové omezení samozřejmostí, protože škola učí užívat spisovného jazyka ve všech typech veřejné komunikace, které jsou žákům přiměřené. Soukromé komunikaci, kde není spisovný projev očekáván, škola neučí a doufejme nikdy učit nebude.
Stylistika jako věda není oborem preskriptivním, ale je založena na analýze stavu užívání jazyka v nejrůznějších textech jistého období a následném zobecnění zjištěných faktů. V dnešní jazykové situaci je nepochybné, že zúžení jazykového základu pro stylizaci jen na spisovný jazyk a odmítání nebo specifické hodnocení všeho, co jej přesahuje, není reálné. Je tomu tak jak pro uvolnění hranic spisovnosti ve všech jazykových rovinách, tak pro stále širší okruh textů, kterými se obor zabývá. Omezení na spisovný jazyk by mohlo vyhovovat pouze pro veřejné texty věcné, a to ještě jen pro ty primárně psané a současně takové, kde je norma stylizace stabilní (texty administrativní nebo odborné), nevyhovuje však pro ostatní oblasti lidské jazykové komunikace, především pro texty mluvené a texty soukromé povahy, kde není spisovnost předpokládána a kde je čistě spisovný projev sice možný, ale krajně nepravděpodobný. Jedině přijmeme-li ve stylistice jako jazykový materiál pro stylizaci celý národní jazyk, a to nejen hotové prostředky, ale i potence jazyka, můžeme styl textů studovat a popisovat. Spisovnost v opozici k nespisovnosti je pak jen jedním typem polárně chápaných příznaků, s nimiž obor pracuje.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


Stylistics, stylization and language standards

Theory of style usually tries to avoid the problem of the standard vs the substandard. One reason for this attitude may be that this need not be a priority problem for the particular language and its linguistic description (eg in English stylistics) or stylistics is supposed to deal with public texts, in which standard means of expression are expected and a deviation from this expectation is regarded as a fault (in non-fiction) or as a specific means of foregrounding (in fiction), which is also a starting point of functional linguistics. This limitation applies also to teaching process, because schools focus on teaching how to use standard language in all types of public communication (as distinct from private communication where standard language is not expected; hopefully this will never become a part of school curricula).
Stylistics as a scholarly discipline is not based on prescription but on analyses of usage in various texts and on subsequent generalization of the facts. In present-day situation it is undoubtedly unrealistic to limit stylization to standard language only. The exception could perhaps be relatively stabilized and primarily written texts belonging to non-fiction, but this does not apply to other spheres of communication – in the sphere of spoken and private communication, use of standard language is possible, but highly unlikely. Style can be studied and described only on the basis of all varieties of the particular language, including potential phenomena. The opposition the standard vs the substandard is thus only one of possible distinctive features used in stylistics.

 
 
 
Tvaroslovné inovace v češtině  posledních let
 
Stať obracející se k zahraničním bohemistům ukazuje, jak se postupně překonává rozdíl mezi tvaroslovnou normou textů veřejné komunikace a kodifikací českého spisovného jazyka. Vývoj po r. 1990 je možno z hlediska kodifikace tvarosloví charakterizovat jako další odklon od archaičnosti a otevření pole spisovného jazyka hovorovým prvkům. Tento proces se promítá do proměn stylových charakteristik morfologických prostředků, neboť knižnost nebo hovorovost tvaru je současně i limitujícím faktorem při jeho začleňování do textů. Je typické, že dnes již nejde o rozhodování o spisovnosti nebo nespisovnosti jednotlivého tvaru, ale o jeho funkční hodnocení a rámci širokého kontextu současné češtiny. Tak se v posledních letech sice nemění základní princip české flexe, ale změnil se odborný rámec hodnocení jejích inovací.
Úzus a z něj vyrůstající norma veřejné komunikace však současně ukazuje, že rozpětí hovorové - neutrální - knižní je pro některé uživatele v tvarosloví příliš široké, takže se občas setkáme jak s hyperkorektností, tak se snahou uplatňovat starší, knižní tvary i tam, kde by byla hovorovost na místě, tak s hovorovostí v textech, kde se předpokládá vybraná spisovnost až knižnost.
Vývoj posledních let přinesl v oblasti morfologie i jeden zcela nový problém - totiž adaptaci množství z angličtiny nově přejímaných slov na morfologický systém češtiny. Soustřeďuje se do okruhu deklinace substantiv. Zapojení do českého textu u nově přejatých slov se děje u apelativ často s mezistupněm v komunikaci zájmové a neveřejné a je ve shodě s tradicí, tj. výraz se přičleňuje k rodu a typu podle zakončení; vzhledem k znění v původním jazyce, angličtině, tak přibývá maskulin - briefing, writter, slide, tag. Česká flexe s poměrně živou alternací může přinášet problémy v psané podobě a to by mohlo být i podnětem k rychlé adaptaci psaní nového slova.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


Recent Morphological Innovations in the Czech Language

The article, meant for the foreign Bohemists, shows how the differences between morphological norm of the texts of the public communication and the codified standard Czech language are being blurred. The development in codification of the morphology after 1990 is possible to describe as a decline of archaisms and opening of the standard language to the colloquial devices. This process is reflected in the changes of the stylistic characteristics of some morphological units. Literary style feature or a spoken language feature of a word is a limiting factor on its usage in the texts. It is typical of nowadays that it is no longer important whether the expression is standard or non-standard. What matters is its function in the broad context of the contemporary Czech. Therefore the basic principles of Czech declension did not change but the theoretical framework of the evaluation of the morphological innovations did.
The language convention and the norm of the public communication which comes out of it shows, that distinguishing between spoken – neutral – literary style is too difficult for some speakers. Thus we often come over over-correctness and older, literary, expressions where a use of spoken language would be appropriate and, on contrary, the use of spoken language where standard or literary language would be appropriate.
The latest development has brought a brand new problem to morphology: adjustment of the great number of the newly adapted English words to a Czech morphological system. This problem concerns mainly nouns. The integration of the newly adopted common nouns into a Czech language is often achieved in two phases. First the word is being used in technical language, social dialects and private communication. Though even there it occurs in correspondence with the tradition, which means that the expression is assigned to a gender and a declination type according to its ending and its pronunciation in the original language. Therefore the number of masculines taken from English increases: briefing, writer, slide, tag. Czech declination system with many alternations may cause problems with spelling and that may be the impulse for a fast adaptation of the spelling of the new word.

 
 
 
Výslovnost ve veřejném projevu
 
Veřejný projev klade na mluvčího zvýšené nároky nejen při obsahové a jazykové přípravě, ale i v přednesu. Je nezbytné zvládnout techniku dýchání a tvorby základního hlasu, jehož modulacemi mluvený projev vzniká, přibývají však také nároky na vlastní tvorbu řeči - artikulaci hlásek a hláskových skupin a na silové, melodické a časové ztvárnění, odstínění celé promluvy. Komunikační bariéru může vytvořit např. nezřetelná nebo nářeční výslovnost, stereotypní melodie řeči a nevhodné řečové tempo, častým zdrojem neporozumění je nevhodné frázování, při němž se od sebe oddělují výrazy tvořící významový celek atd. Komicky působí komolení přejatých slov. Povědomí o kultivované podobě mluvené spisovné češtiny je vlastní velké části našich současníků, tj. posluchač si nedostatky při poslechu uvědomuje, bohužel však ne každý zná zásady spisovné výslovnosti a umí je ve vlastní mluvní praxi dodržovat.
HTML PDF DOC

 Resumé in English


Pronunciation in a Public Speech

An imperfect pronunciation of the speaker often creates a barrier in the process of communication. A cultivated pronunciation is a part of aesthetic values of the text and contributes considerably to understanding of the speech, to the positive presentation of the speaker and to the persuasive effect of the text. On formal occasions, if the speech is being read, a formal pronunciation is necessary. If the speech is mostly improvised, a less formal pronunciation is acceptable. Nevertheless, a public speech must always follow the rules of standard pronunciation. A cultivated speaker must be aware of the fact that substandard pronuncitation, including that of a local dialect, can appear in a public speech only in the form of a quotation; this rule applies also to the levels of morphology and vocabulary. The rules of orthoepy, defined as the standard rules of loud reading, consist of two main groups. There are rules of orthophony concerning the standard form of vowel and consonant sounds and the rules of orthoepy as such, concerning the way sounds change in the flow of speech. Particular attention is paid to loanwords – their pronunciation as well as spelling change much faster than the pronunciation and spelling of the other words. Unfortunately, the rules of orthoepy are much less known than the rules of orthography; instead, a powerful influence of TV and radio reporters on the idea of cultivated pronunciation can be observed.
As far as orthophony is concerned, the Czech speakers sometimes pronounce the vowels inaccurately; in the case of consonants the deviations from the rules usually indicate a defect of pronunciation. Both can be remedied under the supervision of a qualified speech therapist. The rules of orthoepy as such usually concern the mutual influence of the neighbouring sounds and expressing the borders of words and larger units of the text. These general rules were specified in this chapter with particular respect to the most frequent mistakes of the Czech speakers. Phrasing plays an important role in a cultivated speech as well; if a text is being read, it should therefore be carefully prepared in advance to avoid possible misunderstandings.

 
 
 
 
Mgr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.
 
Deminutiva z hlediska současných českých prací o stylistice
 
Příspěvek se věnuje deminutivům jako specifické skupině výrazových prostředků a jejich stylové charakteristice v moderních pracích o české stylistice (včetně oblastí komunikace, v nichž se vyskytují). Pozornost je věnována třem základním aspektům, které se u pasáží věnovaných deminutivům v jednotlivých stylistických pracích objevují: způsobům tvoření  deminutiv, jejich stylovým charakteristikám a jejich užívání v jednotlivých stylových oblastech – tedy především tomu, jak se k deminutivům stavějí příslušné stylové normy.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


Diminutives from the viewpoint of contemporary Czech stylistics

The article tries to compare the ways diminutives are described in modern Czech works focusing on stylistics. Three main points are dealt with: 1) diminutives as a specific group of vocabulary, 2) formation of diminutives, 3) diminutives and stylistic norms of the particular functional styles. The comparison indicates that sections focusing on diminutives in works of the above-mentioned kind gradually started to focus not only on stylistic values of isolated words and the ways these words are formed, but also on rules concerning stylistic norms, ie norms regulating usage in the particular spheres of communication, which is in accordance with general tendencies in modern linguistics.

K možnostem srovnávání českého a anglosaského pojetí stylistiky
 
Příspěvek se věnuje možnostem srovnávací stylistické analýzy. Nastiňuje obecné možnosti tohoto druhu analýzy a na příkladu srovnávání českých a anglosaských teorií stylu, které se vyvinuly během 20. století, připomíná pět bodů, jimž je možné se věnovat: 1) definice stylu a stylistiky, 2) postavení stylistiky mezi ostatními teoretickými disciplínami, 3) stratifikace stylistiky, 4) funkční přístup v české a anglosaské stylistice, 5) vzájemný vliv českých a anglosaských koncepcí stylu.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


On possibilities to compare Czech and Anglo-Saxon theories of style

The article deals with points that can be dealt with within a comparative stylistic analysis. Taking as an example Czech and Anglo-Saxon theories of style as they have developed during the 20th century, it gives five points the comparative stylistic analysis can include: 1) definitions of style and stylistics, 2) position of stylistics among other theoretical disciplines, 3) stratification of stylistics, 4) functional approach in Czech and Anglo Saxon theories of style, 5) mutual inluences of Czech and Anglo Saxon theories of style.

Opozice spisovnost × nespisovnost v moderních pracích o české stylistice
 
Příspěvek se věnuje prezentaci opozice spisovnost x nespisovnost v moderních pracích o české stylistice; všímá si především toho, zda a v jakém rozsahu byla stylistika chápána jako disciplína zabývající se spisovnými texty, nebo jako disciplína věnující se všem typům textů, tzn. i těm, v nichž se objevují (v různé míře) nespisovné prvky.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


Dichotomy standard vs substandard in modern Czech works about stylistics

The article deals with approaches towards standard vs substandard means of expression as presented in modern Czech theories of style. Almost from the very beginning of modern Czech stylistics (ie from the early 20th century) there appears to be a tendency to characterize substandard means of expressions as an element that may be at least in some types of communication relevant from the viewpoint of stylistics; possibilities for further research are also indicated.

Prezentace moderního pojetí rétoriky prostřednictvím televize (cyklus Mluvím, mluvíš...)
 
Příspěvek je věnován charakteristice televizního kursu veřejné komunikace z 80. let 20. století; všímá si především způsobům rozvíjení komunikačních dovedností v rámci různých profesních prostředí (učitelé, lékaři apod.).
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


A modern presentation of practical skills in rhetoric through a TV course

The article deals with characterization of a 1980s TV course in rhetoric; the focus is especially on the ways of developing skills in communication necessary for teachers, doctors etc.

 
 
 
Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia
 
Příspěvek se (v českém kontextu) věnuje specifickým rysům stylizace odborných textů  v rámci tradičního vymezení disciplíny tvůrčího psaní, zvláště důležitosti, jakou má pro rozvinutí tvůrčích přístupů u těchto typů textů znalost elementárních stylizačních zákonitostí.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


Stylistics and creating scholarly texts as a part of university studies

The article deals with specific features of creating scholarly texts (in the Czech context) within the traditional definitions of creative writing, stressing especially the importance of acquiring elementary technical skills, which provides the author with the possibility of consequent application of creative approaches.

Vybrané shody a odlišnosti českého a anglosaského
pojetí stylu a stylistiky
 
Příspěvek se věnuje možnostem srovnávání teorií stylu, v tomto konkrétním případě českých a anglosaských, jak se vyvinuly během 20. století. Věnuje se především třem hlavním bodům: definicím stylu a stylistiky, stratifikaci stylistiky, vzájemnému vlivu českých a anglosaských teorií stylu. Připojen je rovněž podrobný soupis prací souvisejících s touto problematikou.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


Some similarities and differences in Czech and Anglo-Saxon theories of style

The contribution deals with possibilities of comparing stylistic theories, namely in Czech and Anglo-Saxon 20th century context. Attention is paid to three points: definitions of style and stylistics, stratification of stylistics, mutual influences of Czech and Anglo-Saxon theories of style. A detailed bibliography is added.

 
 
 
Vztah deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu
 
Příspěvek si všímá poměru fází deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu, navrhuje možnost znázornění některých relevantních vlastností textů pomocí speciálních grafů a komentuje možný přínos tohoto znázornění pro fázi explanace.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English

Description and explanation within a stylistic analysis of a text

The article deals with proportions of descriptive and explanatory parts of a stylistic analysis and introduces a graphical representation of some qualities of texts which are relevant for the stylistic analysis, stating also some consequences for the explanatory phase.
 
 
 
 
PhDr. Jiřina Malá, Ph.D.
 
Dialogische Textsorten in deutschen und tschechischen Printmedien: Beispiel „Interview“
 
Der Beitrag widmet sich den dialogischen Formen in Printmedien, konkret der Textsorte „Interview“.  Es werden zwei Interviews einer stilistischen Analyse unterzogen und verglichen, die die Situation in der Wissenschaft heute behandeln: ein Interview aus dem Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL und ein Interview aus der tschechischen Zeitschrift TÝDEN. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die Unterschiede zwischen dem sog. Meinungs- und Sachinterview und auf die sprachlich-stilistischen Mittel, die in Interviews verwendet werden (besonders Metaphorik und Idiomatik).
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Dialogické textové druhy v německých a českých printmédiích: příklad „interview“

Příspěvek se zabývá dialogickými formami v printmédiích, speciálně textovým druhem „interview“. Na dvou vybraných interview z časopisů DER SPIEGEL a TÝDEN se snaží postihnout rozdíly mezi tzv. Meinungs- a Sachinterview a jazykové prostředky, kterých je v interview využíváno (metaforika a idiomatika).

Frazeologizmy v masmédiích
 
Základní téma mého příspěvku je pojato velmi široce, proto je nutno ho hned zpočátku poněkud specifikovat a přesněji vymezit. Chtěla bych se zabývat především stylistickou funkcí určitých typů frazémů v jednom publicistickém textovém druhu: filmové recenzi.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English

Stylistic Use of  Idioms in  Film Reviews

This paper deals with the stylistic use of idioms in film reviews from Czech and German film magazins. The first part is dedicated to the classification of phraseology and the stylistic function of idioms in newspaper style.The second part investigates concrete idioms from the Czech and German film review „About Schmidt“.
Kontrastive stilistische Untersuchungen an Textsorten aus deutschen und tschechischen Zeitschriften
 
Der vorliegende Beitrag widmet sich dem publizistischen Stil in deutschen und tschechischen Printmedien, spieziell den  Textsorten Bericht und Kommentar. Am Beispiel dreier Texte mit dem gleichen Thema „Euro-Umstellung“ aus den prominenten Wochenmagazinen DER SPIEGEL, FOCUS und TÝDEN wird versucht, die Stilprinzipien zu charakterisieren und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Verwendung einiger Stilelemente (Umganngssprache, Fachsprache, Fremdwörter, Metaphorik und Idiomatik) zu ermitteln.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Kontrastivní stylistická analýza textových druhů z německých a českých časopisů

Následující příspěvek je věnován publicistickému stylu v současných prominentních německých a českých týdenících DER SPIEGEL, FOCUS a TÝDEN. Na příkladu textového druhu zpráva-komentář se stejným tématem „Přechod na jednotnou měnu EURO“ se autorka pokouší charakterizovat utváření textů a porovnat využívané stylistické prostředky (hovorový jazyk, odborný jazyk, cizí slova, metaforiku a idiomatiku).

Phraseologismen als sprachliche Bilder
in der deutschen und tschechischen Publizistik
 
Die vorliegende Studie befasst sich mit der Teildisziplin Phraseostilistik, die die Verwendung der Phraseologismen in Texten untersucht. Auf Grund von Beispielen  aus publizistischen Texten der Wochenmagazine DER SPIEGEL und TÝDEN wird versucht, die stilistischen Funktionen der Phraseologismen und  ihre Rolle als rhetorische Figuren (Metapher, Metonymie u.a.)  nach den neueren Theorien der kognitiven Linguistik zu ermitteln.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Frazeologizmy  jako obrazná pojmenování (rétorické figury) v německé a české publicistice

Předložená studie se zabývá  dílčí disciplínou frazeostylistikou, která zkoumá stylistické využití frazeologizmů v textech. Na příkladech publicistických textů z časopisů DER SPIEGEL a TÝDEN se snaží postihnout stylistické funkce frazeologizmů a jejich roli jako rétorické figury (metafora, metonymie aj.) podle  teorií kognitivní lingvistiky.

 
 
 
Phraseologismen als Stilmittel
 
Der Aufsatz beschäftigt sich mit  Phraseologismen als sprachliche Bilder und ihren stilistischen Funktionen. Er macht zunächst auf die uneinheitliche Klassifikation der Phraseologismen aufmerksam, die sich auf die Verwendung der Phraseologismen als Stilmittel auswirkt. Zum Schluss werden Beispiele aus einer Filmrezension angeführt, wo die Phraseologismen als Mittel der Emotionalität und Expressivität ausgenützt werden.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Frazeologizmy jako stylistické prostředky

Článek se zabývá frazeologizmy jako obraznými, názornými a expresivními stylistickými prostředky. Upozorňuje na nejednostnost v klasifikaci frazeologizmů a na rozdílnost jednotlivých frazeologizmů jako stylistických prostředků. Závěrem jsou uvedeny příklady z filmové  recenze, kde jsou využívány  tyto stylistické  prostředky ke zvýšení expresivity a emocionality.

 
 
 
Stilistische Funktionen der Phraseologismen in publizistischen Textsorten
 
Der vorliegende Beitrag weist folgende Schwerpunkte auf: er konzentriert sich auf die Phraseologismen als feste Wortgruppen, er untersucht ihre stilistischen Konnotationen, ihre Rolle als sprachliche Bilder (Metapher, Metonymie u.a.) und ihre textbildenden Potenzen, und dies anhand der publizistischen Textsorte „Titelgeschichte“ des Wochenmagazins DER SPIEGEL.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Stylistické funkce frazeologizmů v publicistických textových druzích

Příspěvek je zaměřen na tři oblasti: frazeologizmy a jejich klasifikaci, stylistické funkce a  konotace frazeologizmů a textové druhy v současných printmédiích. Na příkladě textového druhu „Titelgeschichte“ (titulní story) z magazínu DER SPIEGEL se snaží postihnout stylistické a textové funkce obrazných frazémů (idiomů).

 
 
 
Stilistik und Stil
 
Der  vorliegende Aufsatz  beschäftigt sich mit der Entwicklung der germanistischen Stilistik, besonders im 20. Jahrhundert  und in der Gegenwart. Die Aufmerksamkeit wird den wichtigsten Stilkonzeptionen und den Einflüssen einzelner Stilforscher gewidmet. Der zweite Teil der Studie befasst sich mit der stilistischen Textanalyse und stellt die grundlegenden Schritte und Verfahren der Stilanalyse vor und nach der  kommunikativ-pragmatischen Wende vor.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Stylistika a styl

Článek je věnován vývoji germanistické stylistiky, zejména ve 20. století  a  v současnosti. Sleduje nejdůležitější stylistické koncepce a vlivy jednotlivých badatelů v oblasti stylistiky. Druhá část studie se zabývá stylistickou analýzou textu a představuje základní kroky a postupy stylistické analýzy textu  před a po tzv. kommunikativ-pragmatische Wende.

 
 
 
Textsorte „Reportage“ in deutschen und tschechischen Printmedien (Ein stilistischer Vergleich)
 
Der vorliegende Beitrag setzt sich das Ziel, die publizistische Textsorte „Reportage“ am Beispiel der aktuellen Reportagen zum Thema „Flutkatastrophe 2002“ aus dem deutschen modernen Nachrichtenmagazin FOCUS (Nr. 35, 26. August 2002) und dem tschechischen Wochenmagazin TÝDEN (Nr. 34, 19. August 2002) einer vergleichenden stilistischen Textanalyse zu unterziehen.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Textový druh „reportáž“ v německých a českých printmédiích

Článek navazuje na příspěvky ke srovnávání textových druhů v publicistice uveřejňovaných v BBGN, tentokrát je pozornost věnována textovému druhu „reportáž“. Stylistickému zkoumání a srovnání jsou podrobeny reportáže s aktuálním tématem „povodně 2002“ v německém magazínu FOCUS a v českém časopise TÝDEN.

 
 
 
 
PhDr. Anna Mikulová
 
Diskurs- und Metaphernproblematik
 
Die Abgrenzung des breiten Terminus Diskurs wird zum Ausgangspunkt der semantisch-stilistischen Analyse von On-Line veröffentlichten Texten. In diesem Artikel wird weiter die Dichotomie literarische Texte vs. Sachtexte analysiert und der Status der als Untergruppe von den Sachtexten verstandenen publizistischen Texte behandelt. In den folgenden theoretischen Teilen werden die Termini Persuasion und Metapher in groben Umrissen festgelegt, wobei die Metapher-Definition von der angloamerikanischen Tradition der kognitiven Linguistik ausgeht, und das Augenmerk auf konzeptuelle und kreative Funktionen der Metapher gelenkt wird.
Für Zusammensetzen des Korpus wird der thematische Aspekt ausschlaggebend, d.h. der Diskurs von Krankheit, bzw. Gesundheit in den On-Line veröffentlichten publizistischen Texten. Einerseits werden die für den jeweiligen Diskurs aussagekräftigen Lexeme und metaphorische Ausdrücke, anderseits die Beispiele der persuasiven und argumentativen Strategien gesammelt, eingestuft und kommentiert.
Die Ergebnisse der Analyse werden unter dem Gesichtspunkt der Relevanz für den Diskurs bewertet; für seine wichtigsten Merkmale werden folgende Momente gehalten: die angenommene Übereinstimmung im Werten der thematisierten Sachverhalte durch Autor und Adressaten und relativ wichtige Rolle von Tabu. Im Falle von den metaphorischen Ausdrücken, typischen Lexemen, sowie den Fachtermini wird das Wert auf die Konnotationen gelegt, und schließlich zeichnet sich im Hinblick auf die stilistisch-thematische Charakteristik in allen Texten die Tendenz zur Ausgewogenheit zwischen den negativ und positiv wirkenden Themen ab.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Problematika diskursu a metafory

Vymezení značně širokého termínu diskurs je východiskem pro sémanticko-stylistickou analýzu publicistických textů zveřejněných na Internetu. Článek dále rozebírá dichotomii literární texty versus texty věcné a krátce pojednává o textech publicistických, jež jsou chápány jako podskupina věcných textů. Dalšími teoretickými body je rámcové stanovení termínu persvaze a metafory, přičemž definice metafory vychází z angloamerické tradice kognitivní lingvistiky a zájem autorky se soustřeďuje na konceptuální a kreativní funkci metafory.
Pro sestavení korpusu bylo směrodatné tématické hledisko, tedy diskurs zdraví a nemoci v německých a českých publicistických textech zveřejněných na Internetu. Analyzované doklady jsou rozděleny na lexémy a metaforické výrazy mající v daném diskursu výpovědní hodnotu a na doklady persvazivních a argumentačních strategií.
Výsledky analýzy jsou hodnoceny ze zorného úhlu relevance pro diskurs; za jeho nejdůležitějšími momenty jsou pokládány: předpokládaná shoda v hodnocení tematizovaných skutečností ze strany autora a adresáta, poměrně značná úloha tabu, u metaforických výrazů, typických lexémů a odborných termínů je kladen důraz na konotace, a konečně z hlediska stylisticko-tematického je u všech textů patrná snaha o vyváženost negativně a pozitivně působících témat.

 
 
 
Expressivität in Sachtexten
 
In diesem Artikel wird die Analyse der expressiven Mittel in den Sachtexten erörtert. Zunächst wird das Wesen der Sachtexte theoretisch behandelt, wobei vor allem auf ihre Funktion Wert gelegt ist. Vom Bühlerschen Organon-Modell der Sprache ausgehend, wird die Problematik der Sprachfunktionen in den Texten, die den Korpus für die Analyse ausmachen diskutiert. Ein Versuch, die Expressivität der Sprache unter Einbeziehung der psychologischen Momente und im Hinblick auf  die Kodierung der Affekte in die Sprache, bzw. ihrer Dekodierung durch Adressaten der analysierten Texte festzulegen, wird zum Ausgangspunkt der eingehenden Analyse der einzelnen Belege. Es wurden einerseits längere Texte im Prospekt der Hypovereinsbank analysiert, anderseits, kürzere Texte aus Werbematerialien der deutschen und tschechischen Banken, bzw. Versicherungsanstalten. Aus komparatistischen Gründen wurde auch ein tschechisch geschriebener Artikel aus dem Magazin der Bausparkasse „Česko-moravská stavební spořitelna exzerpiert. Die Belege im Tschechischen sind jeweils mit deutschen Übersetzungen von der Autorin dieses Artikels versehen. Die konkreten expressiven Mittel werden je nach den einzelnen Sprachebenen klassifiziert; gesondert werden die expressiven Momente in der Textgestaltung, die metaphorischen und rhetorischen Mittel, sowie der deutliche Adressatenbezug  des entsprechenden Beleges eingestuft. Zum Schluss werden die einzelnen Daten kurz statistisch ausgewertet.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Expresivita ve věcných textech

Článek analyzuje expresivní prostředky ve věcných textech. Nejprve se v něm teoreticky pojednává o podstatě věcných textů, přičemž je kladen důraz na jejich funkci. Autorka vychází z modelu jazykových funkcí Karla Bühlera a zabývá se problematikou funkce jazyka v textech, jež tvoří korpus vlastního materiálového výzkumu. Východiskem podrobné analýzy jednotlivých dokladů je pokus, vytyčit pojem expresivity v jazyce na základě psychologických momentů a s ohledem na kódování afektů v jazyce, resp. jejich dekódování adresátem zkoumaných textů.
Analyzovány byly jednak delší texty z obsáhlejšího prospektu Hypovereinsbank, jednak kratší texty z reklamních materiálů německých a českých bank, resp. pojišťoven. Z komparatistických důvodů byl rovněž excerpován jeden článek z magazínu Česko-moravské stavební spořitelny. Doklady v češtině jsou vždy opatřeny německými překlady od autorky tohoto článku. Konkrétní expresivní prostředky jsou klasifikovány podle jednotlivých jazykových rovin, odděleně jsou zařazovány expresivní momenty ve výstavbě textu, metaforické a rétorické prostředky, a konečně jasně manifestovaný apel na adresáta v příslušném dokladu. Na závěr jsou získaná data stručně statisticky vyhodnocena.

 
 
 
Metaphorik, Persuasion, Bewertung
 
In diesem Artikel wird eine Analyse der On-Line veröffentlichten Texte aus dem Bereich der Krankenversicherung und des Gesundheitswesens vorgenommen. Zum einen wurden Internet-Seiten sowohl der deutschen, wie auch der tschechischen  Krankenversicherungen, zum anderen die Internet-Ausgaben der Süddeutschen Zeitung und der tschechischen Internet-Zeitung „Neviditelný pes“ untersucht. Als Kriterium für das Zusammensetzen  des Korpus wurde der Inhalt der exzerpierten Texte – die Krankenversicherung, bzw. die Gesundheitsproblematik –  gewählt. Im theoretischen Teil der Abhandlung werden einige moderne linguistische Metapherntheorien dargestellt. Die Problematik der Persuasion und Bewertung vom linguistischen Gesichtspunkt her angesprochen, wurde zum Ausgangspunkt für das Werten der Argumentationsstrategien in den einzelnen Belegen. Den Kern des Artikels bildet die Analyse der einzelnen Belege im Hinblick auf das Vorkommen der persuasiven Strategien, der Bewertung und der metaphorischen Ausdrücke.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Metaforika, persvaze, hodnocení

V článku jsou analyzovány texty zveřejňované na Internetu z oboru zdravotního pojištění a zdravotnictví. Na jedné straně byly zkoumány internetové stránky jak německých, tak českých zdravotních pojišťoven, na straně druhé pak na Internetu uveřejňované články německých novin Süddeutsche Zeitung a českých internetových novin „Neviditelný pes“. Za kritérium pro sestavení korpusu byl vybrán obsah excerpovaných textů, tj. zdravotní pojištění, resp. problematika zdraví. V teoretické části pojednání jsou představeny některé moderní lingvistické teorie metafory. Problematika persvaze a hodnocení v lingvistickém smyslu se stala východiskem hodnocení argumentačních strategií v jednotlivých dokladech. Jádro článku tvoří analýza dokladů, pokud jde o výskyt persvazivních strategií, hodnocení a metaforických způsobů vyjadřování.

 
 
 
Sachtexte in der Linguistik und in DaF
 
Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Wesen der Sachtexte (bzw. Fachtexte). Es werden zuerst die Sachtexte unter dem linguistischen Gesichtspunkt  dargestellt, wobei besondere Aufmerksamkeit dem Begriff „Fachwortschatz“ und „Fachwort“  gewidmet ist; kurz wird auch die Nominal- bzw. Realdefinition in den metasprachlichen Teilen in Fachtexten erwähnt. Im Folgenden wird die Metaphernproblematik von Fachwörtern behandelt und der Prozess der Dekodierung von metaphorischen Ausdrücken im Sachtexten diskutiert. Weiter werden die wichtigsten Eigenschaften der Sachtexte unter dem syntaktischen und textlinguistischen Aspekt dargelegt. In einem selbständigen Abschnitt setzt sich die Autorin mit der Problematik der Verwendung von Sachtexten im Fredsprachenunterricht, bzw. im Daf auseinander. Zum Schluss wird noch der Umstand erwähnt, dass manche Sachtexte ein wertvolles Zeugnis von Zeitgeist ablegen können.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Věcné texty v lingvistice a výuce němčiny

Článek se zabývá podstatou věcných resp. odborných textů. Nejprve představuje věcné texty z lingvistického hlediska, přičemž je věnována zvláštní pozornost pojmu odborná slovní zásoba a odborný název; krátce je rovněž zmíněna nominalistická a realistická definice v metajazykových částech věcných textů. Dále se článek zabývá problematikou metaforiky odborných výrazů a procesem jejich dekódování ve věcných textech. V další části jsou představeny nejdůležitější vlastnosti věcných textů z hlediska syntaxe a textové lingvistiky.
Zvláštní oddíl věnuje autorka problematice využívání věcných textů ve výuce cizím jazykům, resp. ve výuce němčiny, a na závěr se zmiňuje o tom, že věcné texty mohou být cennými svědky ducha určité epochy.

 
 
 
 
Doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
La place de la stylistique
dans la linguistique française contemporaine
 
Du point de vue historique, la stylistique est très étroitement liée à la rhétorique. Selon Molinié, cette orientation exemplairement illustrée de nos jours dans les travaux de J.-C. Anscombre, est solidaire des recherches actuelles en pragmatique, soit qu’on essaie de scruter les procédés argumentatifs et efficients dus à la prononciation fictionnelle de paroles à l’intérieur d’un univers donné, soit qu’on tente de mesurer la portée culturelle des productions littéraires considérés comme actes de langage particuliers. Ces deux dernières interrogations font partie intégrale de toute stylistique moderne.
Il est vrai que dans la linguistique française il existe peu de notions qui se heurtent à tant de difficultés de définition, que les termes «stylistique» et «style».
Du point de vue de la vie des sciences, on pouvait croire que la stylistique était morte en France dans les années 60 et 70. Même si ce terme continuait à figurer dans certains travaux et cours universitaires, les grandes encyclopédies, générales ou spécifiques, restaient souvent muettes sur ce chapitre, et ce n’est que depuis des années 80 qu’on peut remarquer en France le regain d’intérêt pour le style et la stylistique, ou plutôt pour une stylistique. On ouvre de nombreux discussions aussi bien controverses que polémiques s’efforçant d’établir la place de la stylistique dans la linguistique.
Aujourd’hui, on mène des débats autour de la stylistique ayant pour but de distinguer stylistique linguistique et stylistique littéraire. Ces débats se poursuivent en France depuis des années 90.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé v češtině

Postavení stylistiky v současné francouzské lingvistice

Z historického hlediska je za základ stylistiky považována rétorika, jejímž zakladatelem byl Aristoteles. Rétorika měla především „přesvědčovací“ úkol, tzn. že hlavním úkolem mluvčího (nebo řečníka) bylo přimět posluchače, aby si mysleli nebo dělali to, co původně neměli vůbec v úmyslu.
V 19. století se pod Humboldtovým a Steinthalovým vlivem stala stylistika součástí lingvistické antropologie. Koncem století se ve Francii vyvíjí dvěma směry: první usiloval o zdokonalení individuálního psaného stylu, druhý – komparativní – se zaměřoval na srovnání charakteru národního jazyka a s jazyky ostatními. Oba směry se nakonec spojily v díle Ch. Ballyho.
V 60. a 70. letech minulého století byla ve francouzské lingvistice stylistika zatlačena do pozadí a lingvisté jí věnovali jen okrajovou pozornost. Proto je dnes ve francouzské lingvistice jen málo pojmů, jejichž definice by narážely na takové potíže jako definice obsahu pojmů „stylistika“ a „styl“. Ten se ostatně v průběhu vývoje několikrát dosti podstatně měnil. Teprve v 80. letech se obnovuje zájem o stylistiku a lingvisté se snaží zodpovědět především dvě otázky zásadního významu: „Co je vlastně stylistika?“ a „Jaký je hlavní cíl stylistiky?“
Pod pojmem „stylistika“ se dnes ve Francii chápe jednak aplikace jazykových znalostí a postupů na ústní nebo písemnou produkci, kterou souhrnně nazýváme „texty“, i když se jedná o produkci ústní. Lze říci, že tento směr stylistiky – lingvistická stylistika (stylistique linguistique neboli stylistique de langue) – klade důraz na dichotomii kolektivní norma / individuální odchylky a tím přibližuje stylistiku spíše sociolingvistice (tento vědní obor se však více zajímá o zkoumání jednotlivých rovin jazyka a jejich odlišností typu geografického, sociálního, atd.). Dnes stále těsněji spolupracuje s textovou lingvistikou.
V centru pozornosti druhého směru stylistiky – literární stylistiky (stylistique littéraire) – stojí texty, které teorie literatury nazývá „žánry“, a specifika uměleckého výrazu jednotlivých autorů. Ten je dán výběrem jazykových jednotek, bohatstvím slovní zásoby, délkou vět, strukturou souvětí a dalšími, vesměs jazykovými charakteristickými znaky. Stylistika se tak stává místem, kde se literatura dostává do velmi úzkého kontaktu s lingvistikou; je to dáno tím, že pro literaturu je jazyk přirozeným prostředkem a nástrojem.
 
Mgr. Ing. Jiří Rambousek
 
Between Language Play and Language Game
 
The article deals with some aspects of language play in English and in Czech. The introduction points out that language play is not limited to literary texts but is present in informative texts and everyday conversation, especially in English. The article then discusses language games as a special form of language play. The article outlines language games available in Czech and in English; the fact that language games are more popular and more refined in English than in Czech is demonstrated on the example of crossword puzzles which show a much wider scale of types and level of sophistication in English than they do in Czech. Cryptic crossword puzzles common in Britain are described in greater detail as this type is unknown in Czech and is not even mentioned in comparative cultural studies, presumably because of its complete inaccessibility for non-native English speakers. In these crossword puzzles, the clue for each individual word presents an independent riddle, underlying rigid regulations and based on extremely sophisticated language play. The article is concluded with a few examples of language play in literature (especially those in which language play is important in the construction of the plot). It is suggested that language play is introduced into Czech literature under the influence of other literatures as it often appears in the works of writers who also work as translators from English (J. Zábrana, J. Škvorecký, B. Hodek).
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé v češtině


Mezi jazykovou hříčkou a jazykovou hrou

Článek se zabývá některými aspekty jazykové hry v angličtině a češtině. Obecný úvod připomíná, že jazyková hra se neomezuje jen na literární texty, ale je přítomna i v textech věcných a v každodenní komunikaci. To platí zejména v angličtině. Specifickým projevem této tendence jsou jazykové hry v užším slova smyslu - společenské hry založené na jazyku.
Článek zmiňuje existující jazykové hry v češtině a angličtině. Jako doklad toho, že jsou jazykové hry v angličtině oblíbenější a propracovanější, jsou podrobněji popsány křížovky, které v angličtině vykazují podstatně větší škálu obtížností i typů. Zvláštní pozornost článek věnuje jejich britské variantě s tzv. "kryptickou legendou". Jde o typ křížovek v češtině neznámý, který pro svou nepřístupnost uniká i pozornosti srovnávacích kulturních studií. Nápověda pro každé slovo v něm představuje samostatnou hádanku, řízenou přesnými pravidly a založenou na komplikované jazykové hře.
Závěrem autor uvádí některé příklady jazykové hry v anglické a české literatuře (zejména ty, kde se jazyková hra přímo podílí na výstavbě zápletky) a vyvozuje, že sklon k jejímu užití v českém prostředí lze připsat vlivu prostředí jinojazyčných; je to patrno z toho, že se jazyková hra často objevuje v původních dílech autorů, kteří se rovněž zabývali překladem z angličtiny (J. Zábrana, J. Škvorecký, B. Hodek).

 
 
 
On English Signboards
 
The article deals with the analysis of public signboards and notices in English. These texts represent a specific short-text type whose special feature is the fact that they stand alone: unlike most other short texts, they only rely on extra-linguistic (situational) context.. The article is based on a corpus of 283 signboards compiled by the author in the United States in 2001. All these signboards were documented by means of photography, i.e. including their extralinguistic context. The article also informs about a wider corpus (878 signboards from the U. S. and Great Britain) compiled in cooperation with professor A. Klégr from Charles University, Prague, and his students. The signs are first analyzed from the point of view of their semantic structure. They consist of the following sections: (1) attention caller, (2) address, (3) core, (4) source of authority, (5) additional information, (6) thanks, and (7) technical information. Section 7 is not included in further analysis as it is not an intentional part of the message. Not all sections are present in all signs; the article gives the frequency of occurrence of the individual sections, together with the most common wordings. The next section discusses standard formulations and grammatical constructions used in the cores of the messages. This analysis is based on 380 messages (some signboards included more than one message, e.g. several bans). The most prominent constructions in this text type are imperative constructions (both positive and negative; they represent 26 % of the total number of clauses) and the formula "No" + noun/-ing (15.8 %). The frequencies of other types of constructions (non-finite clauses with elipted finite verb and nominal clauses) are then compared with those established in newspaper headlines (which are the most commonly analyzed type of little texts). Finally, the dependence on extralinguistic context, the use of graphic elements, and punctuation are discussed. Punctuation is missing completely in signboards in most cases, and its function is often taken over by typography (e.g. in NO FOOD OR DRINK IN THIS ROOM STRICTLY ENFORCED).
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé v češtině


K veřejným vývěskám v angličtině

Článek pojednává o vývěskách, sděleních a jiných veřejných nápisech v angličtině. Tyto texty lze považovat za samostatný útvar, zajímavý mj. proto, že na rozdíl od jiných krátkých textů (např. novinových titulků) plní svůj účel samostatně, bez doplnění delším textem - jejich kontext je pouze situační.
Článek je založen na korpusu 283 vývěsek, shromážděném autorem článku v USA v roce 2001. Všechny tyto texty byly dokumentovány fotograficky, tedy včetně mimojazykového kontextu. Kromě toho článek informuje o rozsáhlejším korpusu (celkem 878 nápisů z USA a Velké Británie) sestaveném ve spolupráci s doc. A. Klégrem a jeho studenty z FF UK v Praze.
Nápisy jsou analyzovány nejprve z hlediska sémantické struktury. Skládají se z (1) upoutání pozornosti (attention caller), (2) oslovení, (3) jádra sdělení, (4) údajů o zdroji autority, (5) doplňujících informací, (6) poděkování a (7) technických informací (ty jsou však z další analýzy vynechány, protože netvoří intencionální součást sdělení). Jednotlivé části nejsou u všech vývěsek realizovány; článek uvádí pro každou z nich frekvenci výskytu a nejpoužívanější formulace.
Další část je věnována ustáleným formulacím a gramatickým konstrukcím používaným v jádru sdělení. Zde je analýza založena na 380 sděleních, protože některé vývěsky obsahují více než jedno jádro (např. více zákazů). Mezi nimi jako specifické vynikají imperativní konstrukce pozitivní i negativní a zakazovací formule s "No" + subst. nebo -ing, které se na celkovém počtu podílejí 26 %, resp. 15,8 %. Frekvence ostatních konstrukcí (neúplných vět s vynechaným určitým slovesem a jmenných vět) jsou porovnány s novinovými titulky jakožto nejčastěji analyzovaným typem krátkých textů.
Závěrečné části jsou věnovány závislosti na mimojazykovém kontextu, použití grafických prvků místo psaného textu a interpunkci. Interpunkce je z veřejných sdělení často zcela vypouštěna; její funkci pak mnohdy přebírá typografická úprava (např. v nápisu NO FOOD OR DRINK IN THIS ROOM STRICTLY ENFORCED).

 
 
 
TV news subtitles: yet another instance of "little texts"
 
The article analyzes a specific type of TV subtitle used on CNN International. It is the subtitle given in a permanent area on the screen and summarizing the reported news. The analysis is based on a corpus of 263 subtitles recorded during five hours of broadcasting on March 28-30, during the Iraq war. Before presenting the actual analysis, the article briefly outlines the role of printed text in various types of media. It points out that the three most recent types of media (teletext, dedicated TV news channels, the Internet) brought a higher proportion of printed text in reporting news. This tendency is supported by the analyzed subtitles. They differ substantially from traditional TV news subtitles: an overwhelming majority (74.5 %) could be used as standalone texts conveying the essence of the news. Traditional news subtitles, on the other hand, were used to add name to a person or a place (and could therefore be seen as predicates to the subjects shown on the screen). The analysis reveals that the subtitles share some features with other types of "little texts" (Hallliday's term); this applies especially to the high proportion of non-finite clauses - 43.4 % (40.5 % in newspaper headlines); within this specific category, TV subtitles show a slightly higher occurrence of elipted clauses (in which the finite verb is missing; 82.4 %) and a lower occurrence of nominal clauses (17.6 %) compared to newspaper headlines (ratio 61.2 % : 38.8 %). Some other features are specific to TV subtitles. The most prominent of them - at the grammatical level - is the innovative use of the comma to replace the conjunction and (even in cases when it is not motivated by the need to save space). At the semantic level, the subtitles are characterized by the frequent presence of the source of the news (brought about probably by the specifics of real-time reporting in which it is not always possible to verify the news from an independent source). In style, the examined type of TV subtitles differs from newspaper headlines by the absence of language play and stylistic embellishments. This difference, too, is ascribed to the real-time production, as well as to the fact that they do not serve the purpose of attracting the viewer.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé v češtině


Titulky v TV zprávách: ještě jeden případ "krátkých textů“

Příspěvek rozebírá vybraný druh titulku užívaný v televizní stanici CNN International. Jde o titulek zobrazovaný v permanentní textové oblasti, který shrnuje právě hlášenou zprávu. Článek je založen na korpusu 263 titulků zaznamenaných během pěti hodin vysílacího času ve dnech 28. - 30. 3. 2003 (při zpravodajství z války v Iráku).
Ještě před vlastním rozborem titulků je krátce shrnuta role psaného textu v různých typech zpravodajských médií. Autor upozorňuje, že právě ve třech nejnovější typech médií (teletext, zpravodajské TV kanály, internet) došlo ke zvýšení podílu psaného textu na sdělování zpráv, což je v rozporu s obecně rozšířenou představou o ústupu psaného textu.
To potvrzuje i zkoumaný typ titulků, jenž se zjevně liší od tradičních titulků ve zpravodajství: výrazná většina (74,5 %) jich je schopna fungovat jako samostatný text, kdežto tradiční titulky sloužily jen k informaci o jménu zobrazované osoby nebo místa (tedy vlastně jako predikát k subjektu zobrazenému na obrazovce).
Vlastní rozbor pak ukazuje, že zkoumaný typ TV titulků má některé rysy společné s jinými typy anglických krátkých textů - především vysoký podíl vět neobsahujících sloveso v určitém tvaru; těch je 43,4 % (v novinových titulcích 40,5 %); v rámci tohoto větného typu vykazují TV titulky poněkud větší podíl vět eliptických (kde je určité sloveso vynecháno; 82,4 %) a menší podíl vět jmenných (17,6 %) oproti situaci u novinových titulků (kde je poměr 61,2 % ku 38,8 %).
Jiné rysy titulků jsou naopak specifické; po gramatické stránce je to neobvyklé použití čárky jako náhrady za spojku and, a to i v případech, kdy není vynuceno potřebou úspory místa. Po stránce významové je to pak vysoký podíl údajů obsahujících informaci o zdroji dané zprávy (jde zřejmě o specifický rys zpravodajství konaného takřka v reálném čase, daný potřebou distancovat se od zpráv, které před zařazením do vysílání nebylo možno ověřit). Stylisticky se TV titulky liší od novinových naprostou absencí jazykové invence a stylistických figur, které jsou pro anglické novinové titulky typické. I tento rozdíl lze připsat rychlosti produkce titulků, ale také tomu, že jejich funkcí není přilákat pozornost diváka.

 
Mag. Vaidas Seferis, Dr. phil.
 
Z dějin litevské stylistiky
 
Cílem tohoto článku je českému publiku stručně představit vývoj litevské stylistiky a její vztahy k české jazykovědě. První část článku je věnována staršímu litevskému písemnictví. Zde jsou záměrně zdůrazněny protostylistické myšlenky a texty, které na jedné straně umožňují lepší vhled do dějin litevské stylistiky a jazykovědy, na straně druhé ilustrují obecný vývoj litevského písemnictví. Ve druhé části je pozornost věnována litevské novodobé stylistice a jejím tendencím ve 20. a 21. století.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé in English


A Short Survey of Lithuanian Stylistics

The article deals with the history of Lithuanian stylistics. In the first chapter old Lithuanian literature is presented from the stylistic point of whew. Before the 19th century three main styles can be recognised: the ecclesiastic, the official and the style of polite literature. The ecclesiastic style has a dominating position and includes oldest Lithuanian texts from the 16th century; the official style and the polite literature where influenced by German and Polish and recovered an independent stylistic features only at the end of 18th century. The full stylistic scale developed Lithuanian literature at the beginning of 20th century. Chapter two analyses the rise and development of the Lithuanian stylistic theory in the 20th and 21t century. Stylistics became an independent science in Lithuania in 1930-ties and its development where closely connected with the functional theory of language, represented by works of the Prague Linguistic Circle. Juozas Pikčilingis laid in “Lietuvių kalbos stilistika” (1971) the foundation of the Lithuanian present-day stylistic theory, which is continued and extended by new generation of scientists as Kazimieras Župerka (the theory of the competition of linguistic means), Audronė Bitinienė (statistic researches of style) or Juozas Abaravičius (the punctuation-stylistics).

 
 
 
 
Doc. PhDr. Ludmila Urbanová
 
Is Stylistics a Controversial Branch of Language Study?
 
The article deals with the determination of differences and similarities in understanding stylistics and the delimitation of the concept of style in the Czech and British linguistic traditions. It expresses the view that both traditions share a common point of departure in the research into stylistic phenomena, namely the functional approach to style as expression of the communicative needs of the speaker/writer in the interpretation of extra-linguistic reality. The primary difference between the Czech and British tradition in understanding the style concept lies in the different angles from which the subject under analysis is tackled: the Czech tradition stresses mainly the arrangement of language means in the process of the communication with regard to the communicative intention of the language user, whereas the British tradition is rather based on sociolinguistic criteria determining the actual choice of language devices. In the contemporary British tradition the basic concept of stylistics which is generally recognized is no longer the concept of style, since it cannot be delimited with precision lacking ambiguity; the basic concept is that of register the definition of which stems from the situational context and the sociolinguistic characteristics of the language user. The author considers Halliday´s social interpretation of language (Language as Social Semiotic 1978) to be the most relevant source of evaluation of stylistic phenomena.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé v češtině


Pojetí stylistiky a vymezení pojmu styl v české a britské lingvistické tradici

Článek se zabývá stanovením rozdílů a podobností v pojetí stylistiky a vymezení pojmu styl v české a britské lingvistické tradici. Dospívá k názoru, že obě tradice sdílejí společné východisko při studiu stylistických jevů, kterým je funkční pojetí stylu jako prostředku vyjádření komunikativních potřeb mluvčího/pisatele při interpretaci mimojazykové skutečnosti.
Základní rozdíl v pojetí stylu mezi českou a britskou jazykovědnou tradicí spočívá v úhlu pohledu. Česká tradice zdůrazňuje více uspořádání jazykových prostředků za účelem vyjádření komunikativního záměru mluvčího/pisatele, zatímco britská tradice se více opírá především o sociolingvistická kritéria při určování výběru jazykových prostředků.
Základní pojem, který současná britská stylistika uznává, není styl, který nelze přesně, jednoznačně definovat, ale registr, jehož definice vychází primárně ze situačního kontextu a také ze sociolingvistické charakteristiky uživatele jazyka. V současné interpretaci stylistických jevů považuje autorka za klíčovou Hallidayovu sociální interpretaci jazyka (Language as Social Semiotic 1978).

 
 
 
On Expressing Meaning in English Conversation
 
The monograph deals with the analysis of English conversation from the point of view of expressing meaning by the speaker and its interpretation by the hearer. The author works with the concept of semantic indeterminacy containing a number of phenomena, namely indirectness, impersonality, attenuation, accentuation and vagueness in English utterances. These phenomena are studied on materials taken over from the corpus of spoken English under the title A Corpus of English Conversation published in Lund in 1980 (ed. J. Svartvik and R. Quirk). Analysed texts are recruited from different conversation genres, such as face-to-face conversation, telephone conversation and radio interviews. Thus the author also aims at establishing the degree of semantic indeterminacy present within different conversation genres. In radio interviews a high degree of impersonality can be traced which is manifested in a whole range of language devices: semi-personal and impersonal pronouns, impersonal nouns and verbal means signalling impersonality, mainly passive voice constructions and existential predication of the type there is.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Resumé v češtině


O vyjadřování významu v anglické konverzaci. Sémantická neurčitost.

Monografie se zabývá analýzou anglické konverzace z hlediska vyjadřování významu mluvčím a jeho interpretace posluchačem. Autorka pracuje s pojmem sémantická neurčitost, kterou tvoří symbióza jevů jako nepřímost, neosobnost, atenuace, akcentuace a vágnost v anglických promluvách. Uvedené jevy studuje na materiálu korpusu mluveného anglického jazyka, který vyšel v Lundu v roce 1980 pod názvem A Corpus of English Conversation (ed. Jan Svartvik a Randolph Quirk).
Zkoumané mluvené texty patří do různých konverzačních žánrů. Autorka zkoumá bezprostřední konverzaci (face-to-face conversation), telefonní konverzaci a rozhlasová interview, a snaží se v jejich rámci o porovnání stupně sémantické neurčitosti.
U rozhlasových interview si všímá vysokého stupně neosobnosti, který se projevuje celou škálou jazykových prostředků, jako např. poloosobní a neosobní zájmena, neosobní podstatná jména a verbální prostředky, signalizující neosobnost, především pasivní vazby a existenciální predikace there is.

 
PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D.
 
Immigrants' Integration Into The Mainstream Culture In Australia
 
By advertising in current Australian newspapers, the immigrants signal they signal their willingness to accept and conform to the values of the  majority.  The wording of their  ads, however, does not testify to their full acculturation: they understand words but not  comprehend all their connotations. Immigrants and Australian women wish for a Caucasian partner (pref. of Anglo-Saxon origin), while Australian men prefer an Asian. Australians value the qualities of character more than intellect. Immigrants, on the other hand, value education, which obviously means for them a ‘secured living’.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Co je možné vyčíst ze seznamovacích inzerátů o integraci přistěhovalců do Austrálie

Inzerováním v běžných australských novinách dávají přistěhovalci najevo, že chtějí přijmout za své hodnoty sdílené vládnoucí většinou, která je Anglo-saského původu. Jejich inzeráty však prozrazují, že nejsou s majoritní kulturou zcela v souladu. Vědí, co znamenají slova, ale nespojují je se stejnými konotacemi.
Přistěhovalci – muži i ženy a australské ženy dávají přednost partnerům bílé rasy ( kódem je „národnost“ -‘Australian‘, ‘European‘, ‘British‘,‘American‘) , zatímco australští muži hledají Asiatky. Australané upřednostňují charakterové vlastnosti, přistěhovalci uvádějí spíše intelektové schopnosti a vzdělání, které je pro ně zřejmě symbolem zabezpečeného života.

 
 
 
Love Lines:
Personal Advertisements in Australia and Canada
 
Personal advertisements can be seen as mirrors of societal  values and standards. They are  written by laymen who attempt to show themselves in  a most positive light and thus attract the ‘right’ person’s attention. The article mentions the strategy used in advertising and  considers prominent phenomena which are present in the ads. Comparisons of frequencies of expressions and collocations give insight into the linguistic representations of the most recognized and desirable values in Canada and Australia.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Seznamovací inzeráty v Austrálii i Kanadě

Na seznamovací inzeráty je možno pohlížet jako na zrcadlo sociálních hodnot a norem. Autory inzerátů jsou laici, jejichž cílem je představit se v co nejlepším světle, a následně upoutat pozornost žádoucí osoby.
Článek pojednává o textové strategii seznamovacích inzerátů a uvádí nejvýznamnější rysy těchto textových kolonií. Interpretace četnosti výrazů a kolokací umožňuje identifikovat a porovnat uznávané hodnoty v Kanadě a Austrálii.

 
 
 
Personal Advertisements in a Tabloid and in a Broadsheet
 
The advert-writers in both the tabloid and broadsheet follow the wording established in each newspaper. They recognize the formality of the situation by avoiding informal words, such as guy. The texts in the tabloid use abbreviated forms for some expressions that do not appear in the broadsheet (GSOH, LTR. GSOH-good sense of humour ranks among the ten most frequent words in the tabloid adverts). The tabloid more than the broadsheet uses expressions that are considered formal or even old-fashioned (lady, gentleman). The texts in The Style testify to more sophisticated readership by using a greater number of unique words, many of them of Roman and Latin origin. The Style, much more than The A List, supports the traditional values of lasting relationships – no ‘viewed relationship’ in The Style is ‘for fun’. There are expressions that appear in personal advertisements more than anywhere else (e.g. seek) and that can be found in both kinds of newspaper. There are also expressions that are unique to each kind of newspaper and the advert writers quite strictly observe their usage.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Seznamovací inzeráty v seriózním a bulvárním tisku

Předmětem této studie bylo srovnání seznamovacích inzerátů v seriózním britském tisku a bulvárních novinách. Inzerenti se volbou výrazů přizpůsobili úzu praktikovanému v příslušném typu tisku.  Vážnost situace se odráží ve vyhýbání se hovorovým výrazům, jako např. guy. Pro bulvární tisk je  typické používání  zkratek  a výrazů, z nichž některé jsou již málo používané (lady, gentleman). Seriózní tisk, jehož čtenáři jsou vzdělanější,  vykazuje bohatší výběr slov románského původu. Seriózní tisk se kloní se k tradičním hodnotám –žádný partner není hledán jen “for fun”.

 
 
 
Social Values, Their Linguistic Coding and Changes Through Time
 
The study looked at social attitudes and recognized values encoded in the language, and at habitual ways of interpreting the world through linguistic, mostly lexical, patterns. It considered some of the differences in usage over the span of one hundred years, namely from the 1890s to the 1990s.
In 1890 the advertisements were already well established . Written in the third person singular to give the impression of objectivity, they usually started with the reference to self, which indicated the marital or social status, followed by references to age, religion, financial situation, the intended form of the first contact, continued with the prospective partner’s description and finished with the viewed relationship, which was marriage.
The advertisements from 1990s hardly ever give information on the advert-writers social position or material situation. Stress is put on a person’s appearance. The third person’s voice is
not so strictly observed. Under the influence of commercial advertising the texts sometimes use direct address (‘you’) , by which they simulate an immediate contact. The word marriage almost disappeared and is replaced by relationship.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Společenské hodnoty, jejich zakódování v jazyce a změny v průběhu času

Koncem devatenáctého století měl seznamovací inzerát v australských novinách již své pevné místo. Pro zdání objectivity byl psán ve třetí osobě. Sled poskytovaných informací zpravidla začínal uvedením společenského postavení (doctor, hotelkeeper), případně stavu (widower, spinster), po němž následoval věk, náboženská příslušnost, finanční situace, představa o realizaci prvního kontaktu, Ve stejném duchu pak byly jmenovány speciální požadavky na partnera a nakonec účel, což bylo uzavření manželství (marriage).
Inzerát konce dvacátého století nepřináší explicitní informace o společenském postavení nebo zabezpečení, Informace bývá zakódována ve výrazu professional. Důraz je kladen na vzezření. Slovo marriage téměř vymizelo a je nahrazeno výrazem relationship.

 
 
 
Unity in Diversity:
When In Australia Do As Australians Do?
 
The study looks at the language of personal advertisements submitted by Australians and immigrants to Australia with the aim to determine the differences which would indicate different understanding of societal values. Great differences in collocations may explain for the different understanding and usage of self- and partner’s references(gentleman, lady, male, female, gent, etc.) i.e. for different semantic validity not only in Australians and immigrants, but also males and females.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Přistěhovalci a jejich seznamovací inzeráty v australském tisku

Studie se zabývá otázkou, zda  přistěhovalci, kteří inzerují v běžném australském tisku, se shodují ve svém  pojmů a hodnot s rodilými Australany.   Podstatná část je věnována odlišnému použití identifikačních výrazů , jak pro inzerenta samého, tak i partnera (gentleman, lady, female, gent, atd.), které je snad možno vysvětlit  odlišnými kolokacemi ukazujícími na odlišné konotace. Byly zjištěny rozdíly v inzerátech nejen mezi rodilými Australany a přistěhovalci, ale i mezi muži a ženami.

 
 
 
 
Doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.
 
Satzrahmen, Satzbaupläne und deutsche Wortstellung
 
Der Artikel beschäftigt sich mit dem Zusammenwirken der Satzbaupläne und der Wortstellung bei der Gestaltung deutscher Sätze im konkreten Akt der mündlichen sowie schriftlichen Kommunikation. Es wird gezeigt, dass der Satzrahmen keinerlei Schwierigkeiten für die Kommunikation bereitet. Hingegen stellt er sowohl beim Dolmetschen als auch im fremdsprachlichen Unterricht ein großes Problem dar.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Větný rámec, větné vzorce a německý slovosled

Článek se zabývá souvislostmi mezi větnými vzorci a slovosledem při utváření německých vět v konkrétním aktu mluvené i psané komunikace. Je ukázáno, že větný rámec nepůsobí při komunikaci žádné potíže. Naproti tomu se při tlumočení a výuce němčiny pro cizince jeví jako značný problém.

 
zpět na přehled autorů      zpět na přehled studií Jaromíra Zemana
 
 
Von der Wiege bis zur Bahre
(
Einige Bemerkungen zu temporalen Adverbialia)
 
Einleitend wird die Klassifizierung der temporalen Bestimmungen in den wichtigsten deutschen Grammatiken erörtert. Anschließend folgt die Beschreibung des formal syntaktischen und inhaltlichen Aufbaus der Zeitausdrücke vor allem an Hand von Belegen aus den Zeitschriften "Der Spiegel" und "Stern". Es zeigt sich, dass die Ausdrucksmittel einerseits für das genaue Verständnis vielfach auf das außersprachliche "Weltwissen" bezüglich "Zeitpunkt/Zeitraum" angewiesen sind, andererseits aber auch "behelfsmäßig" auf den Vorstellungsbereich "Weg" des Direktionale zurückgreifen.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


Od kolébky ke hrobu
Několik poznámek k temporálním adverbiáliím


Úvodem je zmíněna klasifikace příslovečných určení času v nejdůležitějších německých gramatikách. Následuje popis formální syntaktické a významové výstavby časových výrazů především na dokladech z časopisů "Der Spiegel" a "Stern". Ukazuje se, že tyto výrazy jsou jednak, pokud jde o přesné chápání "časového bodu" a "časového rozpětí", často odkázány na mimojazykové "vědění o světě", jednak ovšem také "nouzově" přejímají představy z oblasti "cesta" příslovečných určení směru (direkcionalií).

 
 
 
Zu sprachlichen Entwicklungstendenzen in den Brünner Regionalzeitungen
 
Einleitend werden die geschichtlichen Rahmenbedingungen für die Gründung der ersten Brünner Wochenzeitung, des sog. "Intelligenz-Zettels", im Jahre 1755 sowie ihr Einfluss auf das allmählich entstehende "journalistische Umfeld" erörtert. Den Schwerpunkt bildet eine Untersuchung der Textsorten des ersten Jahrgangs und ihrer Entwicklung anhand eines exemplarischen Vergleichs mit dem Jahr 1775. Dabei zeigt es sich, dass im 20. Jahrgang neben den bereits bestehenden oder gelegentlich nur leicht veränderten (klein gedruckten) Rubriken mit Lokalmeldungen eine neue Textsorte "Gelehrte vermischte Nachrichten" den wesentlichen Teil ausmacht. Darin wird vor allem über Ereignisse in europäischen und überseeischen Großstädten berichtet. Solche Texte dokumentieren den Wandel dieses ursprünglich lokalen Insertions- und Bekanntmachungsblattes zu einer Zeitung von zeitweise überregionaler Bedeutung. Des Weiteren weist der Artikel auch auf einige besonders auffällige, vor allem regionalsprachliche Charakteristika hin. Abschließend ist ein Verzeichnis der in Brünn bis zum Jahr 1800 erschienenen Zeitungen und Zeitschriften beigefügt.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


K vývojovým tendencím v jazyce brněnských regionálních novin

Úvodem jsou nastíněny rámcové historické podmínky pro založení prvního brněnského týdeníku, tzv. "Intelligenz-Zettel", v roce 1755 a jeho vliv na pozvolna se vytvářející "žurnalistické prostředí" v Brně. Těžištěm zkoumání jsou textové druhy v prvním ročníku a jejich další vývoj na základě exemplárního srovnání s rokem 1775. Přitom se ukazuje, že ve 20. ročníku vedle již dříve existujících či jen nepatrně obměněných rubrik s lokálními zprávami (v drobném tisku) podstatnou část nyní zabírá nový textový druh "Gelehrte vermischte Nachrichten" (= učené smíšené zprávy). Referují především o událostech z evropských a zámořských velkoměst. Tyto texty dokumentují přeměnu původně lokálního inzertního a správního listu v noviny nadregionálního významu. Dále jsou v článku zmíněny obzvláště nápadné regionální jazykové jevy. Na konci je připojen seznam novin a časopisů vyšlých v Brně do roku 1800.

 
zpět na přehled autorů      zpět na přehled studií Jaromíra Zemana
 
 
Zur Textsorte "Suchanzeige" im Brünner "Wochentlichen Intelligenz-Zettel" vom Jahre 1755
 
Nach einleitenden Bemerkungen zur Entstehung der ersten Brünner Wochenzeitung wird hier der sprachliche Aufbau der darin vorkommenden Textsorte "Suchanzeige" analysiert und beschrieben. Dabei können im Prinzip zwei unterschiedliche Formen festgestellt werden: Erstens eine amtliche Form, die vor allem die Suche nach Delinquenten aller Art (Diebe, Landstreicher, Deserteure, Mörder) bekannt gibt, meistens einen "Haftbefehl" enthält und im komplizierten kanzleisprachlichen Stil mit allen dafür kennzeichnenden Verschachtelungen verfasst ist; zweitens eine wesentlich einfacher formulierte Anzeige, in der der amtliche Ton fast vollständig fehlt - meistens eine "Diebstahlanzeige" mit Warnung vor dem Kauf von Diebesgut und Aufforderung zur Hilfe bei der Aufklärung des Diebstahls. Abschließend wird in dem Artikel auch auf einige territoriale Besonderheiten der Sprache hingewiesen.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 Česká anotace


K textovému druhu "Suchanzeige" v brněnském "Wochentlicher Intelligenz-Zettel" z roku 1755

Po úvodních poznámkách ke vzniku prvního brněnského týdeníku se v článku analyzuje a popisuje jazyková výstavba textového druhu "Suchanzeige" (= oznámení o pohřešování). V podstatě lze přitom rozlišovat dvě různé formy: Úřední formu, kterou jsou hledáni delikventi všeho druhu (zloději, tuláci, dezertéři, vrazi) a která většinou obsahuje i "příkaz k zatčení" a je sepsána v složitém kancelářském stylu s jeho komplikovanou syntaktickou strukturou. Dále pak podstatně jednodušeji formulovaná oznámení, v nichž úřední tón téměř zcela chybí - většinou jde o "oznámení krádeže" s varováním před koupí ukradených zvířat či věcí a s výzvou k pomoci při jejím objasní. Článek závěrem rovněž poukazuje na některé teritoriální zvláštnosti v jazyce.

 
zpět na přehled autorů      zpět na přehled studií Jaromíra Zemana
 
 
 
 


Stylistický web: Grant GA ČR „Kontrastivní studium věcných textů“ číslo 405/02/0349                     Kontakt: stylistika@phil.muni.cz