Changes in Friendships as a Result of Students' Transition from Grade Four to Grade Five of Primary School

Název česky Proměny přátelství jako důsledek tranzice žáků ze čtvrtého do pátého ročníku základní školy
Autoři

NAVRÁTILOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia paedagogica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1575
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova primary and lower secondary school; non-normative transition; transfer; peer relationships; romance; ethnographic case study
Popis Etnografická studie se zabývá proměnou sociálních vztahů v období přechodu žáků ze čtvrtého do pátého ročníku základní školy. Cílem je poukázat na existenci non-normativních tranzic, které bývají považovány za tzv. skryté, jelikož probíhají v rámci jedné instituce a v netypický moment v porovnání s klasickým normativním přechodem z primární na nižší sekundární úroveň. Prostřednictvím vícezdrojového sběru dat studie prezentuje problematiku odchodů žáků na školy se speciální profilací a zároveň poukazuje na umocnění tzv. dublovaných odchodů, které pro školní třídu představují opakovanou změnu v jejím uspořádání a dvojnásobný nápor z hlediska klimatu třídy. Ve studii není opomenuto období dospívání, které doprovází celou tranzici. V důsledku vývojových charakteristik dochází k proměnám kamarádství a začínají se objevovat první romantické vztahy.