Chemical weathering in Antarctica: an example of igneous rock particles in Big Lachman Lake sediments, James Ross Island

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Chemické zvětrávání v Antarktidě: příklad vulkanické příměsi v sedimentech Velkého Lachmanova jezera, ostrov Jamese Rosse
Autoři

VAŠINKA Martin KRMÍČEK Lukáš VŠIANSKÝ Dalibor HRBÁČEK Filip NÝVLT Daniel

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Environmental Geology (Environmental Earth Sciences)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Springer
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s12665-020-08926-3
Klíčová slova lake sediments; trace elements; clay minerals; weathering
Popis Jezerní sedimenty Velkého Lachmanova jezera (ostrov Jamese Rosse, Antarktida) dominují jílovíté a prachovité částice různého petrografického složení. Ty jsou sopečného původu a jsou odvozeni převážně z Mendelova souvrství. Intenzita chemického zvětrávání vulkanických částic v sedimentech byla vyjádřena chemickým indexem alterace (CIA), který popisuje přeměnu živců na jílové minerály. Pozorované minerální asociace montmorillonitu, illitu a kaolinitu pravděpodobně pocházela z přeměny sopečného skla a živců na jílové minerály. Míra zvětrávání vyjádřena pomocí CIA z lakustriálních sedimentů je podobná jako u spodnojurských na Ti bohatách vulkanických hornin souvrství Mount Poster a střednojurských na Ti bohatých vulkanických hornin ze souvrství Mapple z Antarktického poloostrova. Námi studované sedimenty ukazují dobrou shodu se složením střednojurských ryolitů ze souvrství Mapple a naopak se částečně liši od složení kenozoických bazaltů vulkanické skupiny ostrova Jamese Rosse. Zdrojový materiál z jezerních sedimentů pochází z Antarktického poloostrova a byl pravděpodobně transportován přes kanál Prince Gustava malými ledovci v průběhu neogénu až kvartéru.
Související projekty: