Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny

Autoři

OSOLSOBĚ Klára

Rok publikování 2011
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem práce je prozkoumat meze a možnosti automatické analýzy některých pravidelných typů derivací v češtině. Zaměřili jsme se na vybrané typy neverbálních substantiv a adjektiv. Za zásadní přínos pokládáme to, že jsme navrhli a otestovali formální popis tvoření slov derivací spoluutvářenou řadou morfonologických alternací na různých úrovních. Vyšli jsme z vlastního systematického popisu pravidel alomorfe ve slovesném tvarosloví založeného na analýze dat rozsáhlého strojového slovníku češtiny a korpusů. Metoda formálního popisu slovotvorných vtahů je obecná, lze ji tudíž aplikovat na další (v práci nezachycené) slovotvorné třídy a typy. Formální popis představený v naší práci se tak může stát východiskem pro různé formy automatizace zpracování přirozeného jazyka (NLP).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.