Strategie Age Managementu v České republice (Age Management)

Kód projektu
CZ.1.04/5.1.01/51.00079
Období řešení
9/2010 - 6/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
"Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s

Hlavním cílem projektu je přenesení inovativních nástrojů k řešení problematiky cílové skupiny 50+ na trhu práce
a aplikace principů Age managementu v České republice.
Předkladatelem projektu je Asociace institucí vzdělávání dospělých, o.s., která vytvořila partnerství s Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Palackého v Olomouci a Úřadem práce Brno-město. Zahraničním
partnerem projektu je Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), který je zřízen Ministerstvem sociálních
věcí Finské republiky a problematikou stárnoucích zaměstnanců se dlouhodobě zabývá. V rámci aktivit projektu
budou do ČR přeneseny pro nekomerční využití následující produkty "Age Management Training", koncept "Work
Ability" a metoda "Work Ability Index" (WAI), které jsou již používány ve 26 zemích. V České republice zatím tyto
koncepty a ani metoda měření pracovní schopnosti použity nebyly. Mezi hlavní aktivity navrhovaného projektu
patří zpracování komparativní analýzy podmínek a přístupů používaných v ČR a ve Finsku pro cílovou skupinu
50+, seznámení a proškolení 45 českých odborníků s produktem "Age Managament Training", pilotní ověření
konceptu "Work Ability" a pilotní ověření metodiky "Work Ability Index" na cílové skupině osob 50+ v počtu 72
účastníků, realizace samostatné sekce v rámci Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2011, zhodnocení
uplatnitelnosti nástrojů v rámci ČR, pilotní ověření zavedení Age Managementu v rámci řízení vzdělávací
organizace a závěrečná shrnující konference. Důležitým výstupem je zpracování Metodické příručky pro úřady
práce, vzdělávací a výzkumné instituce a další organizace, které pracují s cílovou skupinou. Nedílnou součástí
projektu je zajištění široké publicity Age managementu a jeho vizí v rámci ČR. Udržitelnost projektu je zajištěna
aplikováním principů Age Managemetu do činností zainteresovaných organizací, ale zejména proškolenými 45
odborníky, kteří mohou uvedené produkty dále v ČR nekomerčně využívat.