Perspektiva žáka v současné české škole

Kód projektu
FRVS/2124/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem předloženého projektu je zavedení výuky nového kurzu Perspektiva žáka v současné české škole, a to především pro studenty bakalářských studijních oborů Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství Ústavu pedagogických věd FF MU.
Svým zaměřením kurz reaguje na kontext odborného pedagogického diskurzu, kde je kladen zvyšující se důraz na „hlas žáků“ a žákovskou participaci v české škole. Kurz studenty seznámí s tím, jak se žáci podílejí na výsledné podobě pedagogické komunikace, která determinuje průběh výchovně vzdělávacího procesu i jeho výsledky, jak mohou (otevřeně i v rovině skrytého kurikula) zasahovat do vyjednávání komunikačních a organizačních pravidel výuky, jakým způsobem pracují s pojmy, jak mohou chápat sebe sama i subkulturu třídy a v neposlední řadě pak jaké mohou být jejich role v rámci celoškolského působení a rozhodování. U všech zmíněných konceptů bude zároveň zdůrazněno, co z nich vyplývá pro práci samotného učitele.
Skrze videostudie, jejich přepisy a další empirická data pak budou získané teoretické poznatky provázány s každodenní realitou českých škol, čímž kurz přispěje k posílení kompetencí absolventů pedagogických oborů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.