Stranicko-politický systém Ruské federace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP407/99/P051
Období řešení
1/1999 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Podstatou projektu Stranicko-politický systém Ruské federace je vypracování a publikování monografie, jež by české odborné veřejnosti, zvláště pak akademickým kruhům (okruh sociálních, právních, popřípadě ekonomických věd) poskytla na bázi nejnovějších t eoretických přístupů a vědeckých poznatků prozatím v českém prostředí absentující komplexní deskripci politického systému Ruské federace, a to především ve smyslu zasazení současné ruské politické soustavy do standardních terminologických limitů a klasic kých typologií moderní politické vědy. Vedle tradičních pojmů jako typ a forma státu či forma vlády projekt premituje analýzu stranického systému Ruska, jeho zdrojů a vývojových tendencí, to vše při paralelní komparaci s obecnou charakteristikou demokrat ických soustav. Jako vhodný metodologický rámec se v tomto smyslu jeví systémová a historicko-srovnávací metody.