Informace o projektu
Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (Historie krajiny)

Kód projektu
DF13P01OVV005
Období řešení
3/2013 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně
Muzeum Vysočiny
Archaia Brno o.p.s.

Krajina je v současnosti nejvýznamnějším nositelem stop historických a kulturních proměn našich zemí. Pro pravěk je dokonce svědkem jediným. Jednou z výjimečných oblastí, které budou předmětem našeho výzkumu, je z hlediska stavu dochování archeologických památek i krajiny Českomoravská vrchovina a přilehlá jihozápadní Morava. Právě zde, na okraji staré jihomoravské sídelní oblasti, lze sledovat postupné proměny osídlení v pravěku a středověku. Stejně jako v minulosti tak i dnes jde o periferní území, které sice není tak výrazně poznamenáno probíhající destrukcí historické kulturní krajiny rozsáhlou výstavbou, nicméně i zde naše archeologické dědictví postupně mizí, zvláště při budování vodních nádrží a intenzivní zemědělskou a lesní činností. Hlavním cílem projektu je zpřístupnit informace o historické krajině, a ve vazbě na přírodní prostředí sledovat její vývoj. Důraz bude kladen na souhrn a revizi dosavadních poznatků a na metodiku dokumentace a ochrany ohrožených archeologických památek: pravěkých a raně středověkých opevnění a mohylníků, dále středověkých zaniklých vsí, hradů a drobných fortifikací, důlních děl a cest. Základním výstupem projektu bude webový geografický informační systém, který nebude zahrnovat pouze tradiční vymezení archeologických lokalit jako kartografických bodů, či polygonů, ale bude vizualizovat celé sídlení oblasti, případně menší území (např. plužiny) ve vazbě na přírodní podmínky. Tímto novým přístupem ke struktuře krajiny chtějí zúčastněné instituce nabídnout státní správě, krajské samosprávě a vlastníkům nemovitostí nástroj k řešení dlouhodobých záměrů pro management kulturní krajiny. Bohatství a různorodost archeologických památek na Českomoravské vrchovině nabízí velké možnosti turistickému ruchu. Součástí projektu budou tedy i návrhy jejich prezentace včetně různých kulturních aktivit.

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.