Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: posílení profesních kompetencí absolventů

Kód projektu
CZ.04.1.03/3.1.15.1/0153
Období řešení
10/2005 - 10/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
WWW stránky projektu
http://www.phil.muni.cz/ped/kvalita
Klíčová slova
kvalitativní výzkum, Ústav pedagogických věd, pedagogika, pedagogické vědy, sociální vědy

Cílem projektu je vysoká odborná kvalifikaci se záměrem zajistit stabilní úroveň zaměstnanosti. Po provedeném výzkumném šetření bylo zjištěno, že absolventi pedagogických oborů postrádají praktické zkušenosti s pracovním trhem a s konkrétními řešenými problémy, postrádají orientaci v praxi a také některé teoretické znalosti, především již mnoho let akcentovaný kvalitativní výzkum a znalosti ICT. Kvalitativní metodologie se rozvíjí od druhé poloviny šedesátých let a dnes je svébytným a všeobecně uznávaným metodologickým přístupem ke zkoumané realitě.


Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vzdělávat studenty v metodologii kvalitativního výzkumu. Zde jsme však narazili na neexistenci kurikula, a proto je jednou z klíčových aktivit projektu vytvoření takového kurikula pro prezenční kurzy a pro distanční on-line kurz. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách je v zahraničí velice důležitou částí terciárního vzdělávání, ale v České republice není soustředěně podporován, což konstatují přední odborníci a také studenti. Za tímto účelem jsme naplánovali několik aktivit k posílení a podpory tohoto typu výzkumu včetně databáze projektů (doposud neexistuje), on-line kurzu (také není vyučován), knihovnu o kvalitativním výzkumu (v našich knihovnách takřka nejsou dostupné základní české a zahraniční publikace) a soustředěně podporovat vlastní studentský výzkum. Doposud také neexistuje výuka analýzy dat pomocí počítačových programů, což snižuje možnosti uplatnění studentů. Proto je jednou z aktivit zavedení tohoto předmětu a zakoupení počítačových programů.


Za účelem větší efektivity projektu jsme se rozhodli spojit některé prvky prezenčního a distančního studia. Díky tomu bude mít velký počet jedinců z cílové skupiny možnost získat potřebné vzdělání, které by odpovídalo potřebám trhu práce a moderní společnosti založené na znalostech. Spojení obou typů programů povede k větší efektivitě učení.


Učení se přiblíží lidem bez ohledu na prostorovou vzdálenost a jejich pracovní závazky.


Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolských pedagogických oborů, kteří jsou znevýhodněnou skupinou na trhu práce. Prostředkem ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti je posílení jejich profesních kompetencí a to s ohledem na reálné požadavky trhu práce. Odborné vzdělání, vysoká kvalifikace a důraz na celoživotní učení je účinným prostředkem v boji proti nezaměstnanosti mladých a nadějných absolventů magisterských a doktorských studijních programů. Předpokládáme, že navrhovaný projekt zároveň podpoří kompetence k učení, jmenovitě schopnost vyhledávat zdroje k učení, orientovat se v nich a pracovat s nimi. Taktéž ve shodě s požadavky formulovanými OP RLZ jde o vzdělávací program rozvíjející klíčové kompetence.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.