Olomoucká radnice – místo reprezentace, setkávání, spravedlnosti a víry

Kód projektu
MUNI/A/1252/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Budova olomoucké radnice se již v minulosti několikrát stala objektem zájmu historiků umění a architektury. Většina těchto prací se však omezila spíše na popis a obecnou, stylově-formální analýzu bez důslednější komparace s konkrétními architekturami ve střední Evropě v době 15. a 16. století. Výzkumný projekt si bude klást za cíl důsledné prozkoumání provázanosti olomoucké radniční budovy (konkrétně kaple sv. Jeronýma) s tvorbou kameníků svatoštěpánské huti ve Vídni. Ve stávajícím diskursu o olomoucké radnici je rovněž patrná absence hlubší intepretace památky z hlediska kulturněhistorického i ikonograficko-ikonologického přístupu. Snahou specifického výzkumu tedy bude zaměření se na odhalení různých funkcí, které radnice pro obyvatele Olomouce sehrávala (úloha právní či obchodní). V rámci projektu bude pozornost zaměřena i na vysvětlení přítomnosti různých skulpturálních prvků (diví muži, hlavičky šašků na arkýři kaple aj.), kteří zdobí nejen olomouckou, ale také jiné radniční budovy. K odhalení dílčích historických i uměleckohistorických poznatků bude rovněž nutno přistoupit ke studiu a intepretaci dochovaných pramenů. Dosažené výsledky projektu pak budou prezentovány v podobě písemného výstupu (článku, kapitole) v odborném periodiku či publikaci.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.