Akademický senát vyjádřil podporu úsilí o zlepšení platových podmínek na humanitních fakultách a přijal také prohlášení k tématu sexuálního násilí

Reagoval tak na aktuální události nejen na naší univerzitě. Plné znění obou prohlášení si můžete přečíst v článku níže.

27. 2. 2023 Události

Vyjadřujeme solidaritu s představiteli humanitních oborů, kteří jsou podhodnoceni při oceňování výsledků své práce, a podporujeme jejich úsilí směřující k nápravě stávající situace. Současně si uvědomujeme mnohovrstevnatost a komplexnost problematiky postavení a prestiže humanitních oborů, jak je řešena v rámci jednotlivých univerzit a dalších vědeckých institucí, jejichž autonomii je třeba i v této věci respektovat. S vědomím, že největší část odpovědnosti spočívá na samotných proponentech humanitních disciplín, apelujeme na reprezentaci odpovědnou za stav vzdělávání a výzkumu v ČR, aby k jejich hodnocení a oceňování přistupovala s tím, že humanitní disciplíny hrají významnou roli v současné společnosti a jejich role spolu s ostatními vědními obory je důležitá pro celkové porozumění problémům v naší společnosti a jejich řešení. Je nutné, aby byly humanitní disciplíny uznávány a zahrnuty do vzdělávacích programů, aby pomohly budovat silnou a udržitelnou společnost, která je založena na pochopení a respektu k různorodosti, kritickému myšlení a schopnosti komunikovat efektivně s lidmi z různých kulturních, sociálních a jazykových prostředí. Tyto dovednosti jsou nezbytné pro řešení složitých společenských problémů, kterým čelíme dnes, ať už se jedná o klimatické změny, společenskou nerovnost, chudobu či nejrůznější formy nespravedlnosti.

Společenská relevance humanitních a sociálních věd je tedy nejen v aktuální světové situaci nezpochybnitelná. Je proto šokující, že společenské a finanční ohodnocení vědců těchto oborů tomu zdaleka neodpovídá. Toto se týká v mnoha ohledech i Masarykovy univerzity, a proto se Akademický senát FF MU připojuje k výzvám ostatních akademických senátů filozofických fakult v České republice a podporuje petiční „Výzvu na podporu humanitních a sociálně vědních oborů“, stejně jako aktivity Asociace děkanů filozofických fakult ČR směřující k řešení nerovných platových podmínek akademických pracovníků filozofických fakult a žádá jejich narovnání.

Akademický senát FF MU ostře odsuzuje jakékoli formy nátlaku, násilí a diskriminace, které narušují lidskou důstojnost a integritu, a zvláště sexuální obtěžování. Současně vyjadřuje plnou solidaritu všem obětem sexuálního obtěžování. Odmítá však, aby součástí řešení tohoto celospolečenského problému, bylo omezovaní edukačních nástrojů, nezbytných k naplnění profilu absolventa. Dále považuje za neakceptovatelné, aby došlo pod záminkou boje proti diskriminaci k omezování stávajících akademických svobod, jak jsou formulovány v aktuálním znění VŠ zákona, zvláště autonomie fakult a pravomocí jejich akademických senátů, včetně práva volby a odvolání děkanů. Tento krok by znamenal zásadní ústup z hodnot, na kterých byl vybudován étos univerzit po roce 1989, jako míst intelektuální svobody a bašt demokracie.

Usnesení byla přijata na zasedání AS FF MU dne 20. února. Detailní zápis z průběhu zasedání bude k dispozici během následujících dní.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.