Aktualizace opatření FF MU v souvislosti s šířením koronaviru ke dni 13. 5. 2020

13. 5. 2020

Jelikož se v posledních dvou týdnech pravidelně objevují nové informace a také řada dotazů ze strany fakultní veřejnosti, dovoluji si tímto dopisem shrnout platná pravidla a doporučení pro pedagogickou činnost pro zkouškové období (tedy od 18. 5.). Nejedná se o pravidla nová, informovali jsme o nich průběžně. Všechna níže uvedená doporučení jsou v souladu s Rozhodnutím rektora č. 4/2020 a č. 7/2020 a doporučeními Krizového štábu MU.

Distanční výuka

Výuka probíhá v rámci výukové části jarního semestru distanční formou a ve zkouškovém období bude probíhat výuka naprosto výjimečně. Týká se to praxí a stáží a několika málo předmětů, které do konce dubna nahlašovala jednotlivá pracoviště. Mimo tyto výjimečné a ojedinělé případy se výuka konat nebude.

Distanční forma ukončování předmětů

Dílčí zkoušky, kolokvia a zápočty budou probíhat v distanční formě. Jsou možné ojedinělé výjimky, např. je prezenčně možné vyzkoušet studenty se specifickými potřebami a studenty, kteří nemohou z jiného důvodu konat zkoušku distančně (to je třeba zdůvodnit a doložit). Dále je možné prezenční zkoušení v předmětech, jejichž charakteristika zásadně neumožňuje distanční zkoušení, a za předpokladu, že k tomu vysloví souhlas vedení fakulty. Prezenční zkoušení je třeba předem konzultovat s vedením fakulty prostřednictvím proděkana pro bakalářské a magisterské studium.

Vyučující by neměli vyčkávat s vyhlašováním zkušebních termínů až na dobu, kdy očekávají, že bude možné zkoušet prezenčně zcela běžně, pouhé odsouvání zkoušek na srpen či září není žádoucí. Studenti mají právo být zkoušeni v průběhu celého zkouškového období a distanční zkoušení bude standardní podobou zkoušek prakticky na celé univerzitě, proto není důvod zkoušky odkládat.

Státní závěrečné zkoušky

Podoba státních závěrečných zkoušek (SZZ) je v kompetenci vedoucích pracovišť/předsedů komisí. Aby mohla fakulta zajistit odpovídající hygienické podmínky pro prezenční SZZ, trvá naše prosba o nahlášení jejich harmonogramu proděkanu pro bakalářské a magisterské studium: obor, forma SZZ, datum konání, čas konání (od-do), učebna, předpokládaný počet studentů (v případě, že má SZZ více částí, uveďte místa a časy konání všech částí).

Připravuje se fakultní doporučení, jak postupovat v případě technických výpadků během distančního zkoušení. S jeho zveřejněním ještě vyčkáváme, chceme do něj zanést i úpravy, které bude provádět RMU v Metodice distančního zkoušení.

Převzato z dopisu děkana FF MU ze dne 13. 5. 2020. 

Všechny informace


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.