On Monday, February 20, the Academic Senate will meet

13 Feb 2023

Program zasedání AS FF dne 20. února 2023 v 16 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni:

1. Nový senátor za odstoupivšího Petra Vurma

Na dalších nominačních místech se umístili Tomáš Kačer a Jiří Neměc. Tomáš Kačer se svého práva vzdal, Jiří Němec přijímá, takže jej AS FF MU vítá mezi sebe.

2. Jednání Asociace děkanů FF k platové situaci na SSH fakultách

Informuje děkanka I. Radová.

Diskuse

2a. Informace ze senátů FF v ČR k této problematice

Navážou na předchozí bod.

Diskuse

Usnesení

3. Informace EK AS FF MU (mj. otázky výjezdu akademických pracovníků a podpory doktorských stipendií z rozpočtů ústavů)

Informuje předseda David Zbíral.

Diskuse

Usnesení

4. Návrh jednacího řádu Vědecké rady Filozofické fakulty FF MU

Referuje proděkan T. Knoz.

Diskuse

Usnesení

5. Projednání žádosti o schválení nového studijního programu Řecká a latinská studia (Bc.)

Referuje garantka programu Jana Mikulová.

Diskuse

Usnesení

6. Nominace doc. Mgr. Šárky Havlíčkové Kysové, Ph.D., na náhradnici Disciplinární komise FF MU za akademické pracovníky

Referuje děkanka I. Radová.

Diskuse

Usnesení

7. Informace o probíhajících šetřeních stran sexuálně nevhodného chování na MU

Referuje děkanka I. Radová.

Diskuse

Senát bere na vědomí.

 

Připravil 13. 2. 2023 Václav Štěpánek
předseda AS FF MU

Find out more about the Senate


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.