Project information
Nové směry v anglofonním jazykovědném a literárním výzkumu II (NDEP)

Projekt specifického výzkumu KAA na rok 2014 pokračuje ve směru nastoleném v přechozím roce – podpoře získávání poznatků o nových výzkumných směrech v lingvistice a literárních studiích anglofonních oblastí, zejména u doktorských studentů ze studijních oborů Anglický jazyk a Literatury v angličtině. Přidělené prostředky budou použity na stipendia doktorských studentů, zejména na podporu účasti doktorandů na odborných a vědeckých konferencích, kde získají informace o nových aktuálních směrech výzkumu relevantních pro jejich odborné zaměření. Další část prostředky bude použita na úhradu cestovného členů Katedry anglistiky a amerikanistiky na odborné akce pokrývající směry s výrazným přínosem k rozvoji jejich oborů.

Publications

Total number of publications: 64


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.