Project information
Raně středověké hradiska ve světle nedestruktivního výzkumu (PROSP)

Investor logo
Project Identification
GA18-16153S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Poznávání raně středověkých mocenských center patří k hlavním úkolům středoevropského historicko-archeologického bádání. Vypovídací schopnosti dobových písemných pramenů jsou v této věci ale nedostatečné. Archeologické informace zase výrazně determinuje omezená velikost prozkoumané plochy. V rámci projektu se proto pokusíme rozšířit naše poznatky s využitím širokého spektra nedestruktivních prospekčních metod. Hlavní úlohou bude zodpovězení otázek týkajících se vnitřní zástavby hradišť a jejich blízkého zázemí, rozsahu a hustoty osídlení i charakteru opevňovacích systémů. Získání těchto informací nám napomůže přiblížit se k zodpovězení třech důležitých otázek: Jsou velká a archeologicky dobře známá centra ležící na řece Moravě jediné svého druhu na území Velkomoravského státu? Byly všechny hradiska regionálními centry, nebo zde existovala i refugia, a jak se velikost a poloha těchto hradisek odráží v struktuře osídlení? Jaké rozdíly můžeme z perspektivy našeho výzkumu pozorovat mezi hradisky z Velké Moravy a mocenskými centry pozdějších raně středověkých států?

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.