Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání (IMUZA)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022
Project Period
10/2017 - 9/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Cílem projektu je vytvoření platformy pro vzájemné předávání zkušeností, spolupráci a učení pedagogů jak horizontálně v oblasti jednotlivých múzických disciplín (výtvarná, hudební, slovesná, dramatická, pohybová) a minorit se SVP ( děti, žáci se sluchovým, zrakovým, pohybovým, řečovým a mentálním postižením či oslabením), tak vertikálně na úrovni škol mateřských, základních a základních uměleckých škol, institucí zabezpečující múzické vzdělávání v rámci volnočasových aktivit, konzervatoří a vysokých škol (pedagogických, filozofických a DAMU i JAMU). Na úrovni škol mateřských, základních, základních uměleckých škol, institucí neziskového sektoru a konzervatoří budou realizovány pilotní aktivity s akčním výzkumem podpořené katalogy dobré praxe a praktickými výstupy s dětmi a žáky se SVP v majoritních kolektivech (s dětmi a žáky intaktními). V rámci pilotních programů budou zpracovány pracovní listy a metodické materiály , včetně vysokoškolských odborných didaktik (zaměřených na didaktiku uměleckých disciplín skupin žáků s konkrétním postižením, např. výtvarná výchova, artefiletika u žáků se zrakovým postižení, hudební a pohybová výchova u žáků se sluchovým postižením, dramika a artbrut u žáků s mentálním či dalším duševním postižením, etc.)
Pro pedagogy většinových škol a budoucí pedagogy v přípravě na pedagogickou kariéru budou realizovány semináře zaměřené na práci s dětmi a žáky se SVP ve spolupráci se zkušenými speciálními pedagogy z terénu i akademického prostředí i workshopy s odborníky dané oblasti ze zahraničí (Rusko, Anglie, Holandsko). Vybraní pedagogové se účastní tuzemských i zahraničních stáží na pracovištích se zkušeností s inkluzivním múzickým vzděláváním.
Na základě výměny zkušeností, pilotních aktivit, seminářů a workshopů s domácími i zahraničními odborníky bude vytvořen návrh na úpravu vzdělávacích obsahů ŠVP pro konzervatoře a ZUŠ.

Publications

Total number of publications: 5