Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

zástupce vedoucího ústavu – Ústav pedagogických věd


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.414
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3520
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd
  Filozofická fakulta
  Masarykova univerzita
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • akademický pracovník - docent
  zástupce vedoucího ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, habilitační řízení v oboru Pedagogika (doc.), habilitační práce: Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze
 • 2009: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, doktorský studijní program v oboru Pedagogika (Ph.D.), disertační práce: Volba další vzdělávací dráhy žáků základních škol v kontextu rodiny
 • 2005: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, rigorózní zkouška v oboru Pedagogika (PhDr.), rigorózní práce: Příprava žáků základních škol na volbu povolání
 • 2002: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních škol (Mgr.)
Přehled zaměstnání
 • 2017 – dosud
  Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd
  pozice: docent, garant studijního programu Sociální pedagogika a pradenství
 • 2009 – 2016
  Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Oddělení sociálních věd
  pozice: docent (od 2014), zástupce ředitelky pro vědu a výzkum (2/2016 – 6/2016), odborný asistent (2009 – 2014)
 • 2011 – 2013
  Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Oddělení sociálních věd
  pozice: manažer projektu OP VK Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě studia, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/18.0017
Pedagogická činnost
 • Výuka předmětů: Sociální a poradenské služby, Sociální pedagogika, Sociální patologie, Sociální deviace, Pedagogická diagnostika, Metody a techniky pedagogického výzkumu, Svět práce, Výchovné poradenství, Sociologie a psychologie aj.
 • Člen zkušební komise pro státní bakalářské, magisterské a doktorské zkoušky v oboru Pedagogika (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Odborná profilace
 • Sociální vlivy promítající se do volby další vzdělávací a profesní dráhy, vliv rodiny, rodinného prostředí a rodinných procesů na kariérové rozhodování, výchova k volbě povolání, kariérový rozvoj, kariérová adaptabilita, přechod jedinců na trh práce
 • Rizikové skupiny na trhu práce
 • Pracovní schopnost učitelů

  2022 - dosud: Seniorní výzkumník, Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik
  2019 - 2022: Hlavní řešitel projektu TAČR Modifikace finského vzdělávacího programu Towards Successful Seniority na základě aktuálních potřeb učitelů středních škol (Profesní seniorita)
  2018 – 2020: Hlavní řešitel projektu GAČR Kariérová adaptabilita absolventů odborných vyšších sekundárních škol v období přechodu ze školy do práce (18-07537S)
Členství v univerzitních orgánech
 • Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně, Komise rektora pro mezinárodní vztahy a Komise rektora pro vědu a výzkum; Mendelova univerzita v Brně (2011–2016)
 • Vědecká rada Institutu celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně (2016–2017)
Odborné aktivity a členství v redakčních radách
 • Oponent pracovní skupiny Národního pedagogického institutu ČR pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce (2022 - 2023)
 • Člen Odborného orgánu hotnotitelů, poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace (2022 - 2023)
 • Hlavní výkonný redaktor časopisu Studia paedagogica (ISSN 1803-7437)
 • Člen redakční rady recenzovaného vědeckého časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání (ISSN 1804-526X), Acta Educationis Generalis (dříve Acta Technologica Dubnicae), ISSN 1338-3965 a Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích, ISSN 2570-7612
 • Člen programové rady programu Sociální pedagogika a poradenství
 • Člen oborové rady programu Educational Sciences a Pedagogické vědy (Ph.D.)
 • Člen vědeckého výboru konferencí: Edukácia dospelých, Kariérové poradenství v měnícím se světě (2017), Aktuální přístupy managementu vzdělávání (2017), Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství (2016)
 • Člen organizačního výboru mezinárodní vědecké konference ICOLLE: 2016 (předseda organizačního výboru), 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 (člen organizačního výboru)
 • Hodnotitel vědeckých projektů (Vědecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV)
 • Recenzent vědeckých časopisů (Acta Polytechnica Hungarica, Studia paedagogica, Pedagogická orientace, ePedagogium, Technológia vzdelávania, Orbis Scholae, Journal of Technology and Information Education, Studia sportiva aj.)

  Ukončené aktivity:
 • Šéfredaktor recenzovaného vědeckého časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání (ISSN 1804-526X) (2011–2016)
 • Člen hodnotícího panelu GAČR (panel 207 - Psychologie, pedagogika) (2019 - 2023)
Výsledky vědecké práce
 • Autorství a spoluautorství: více než 90 vědeckých a odborných publikaci
 • Ohlasy: 127 citací a recenzí v českých a zahraničních publikacích (8 ve Web of Science)
Vybrané publikace
 • KVASKOVÁ, Lucia, Petr HLAĎO, Petr PALÍŠEK, Václav ŠAŠINKA, Stanislav JEŽEK, Andreas HIRSCHI a Petr MACEK. A Longitudinal Study of Relationships Between Vocational Graduates’ Career Adaptability, Career Decision-Making Self-Efficacy, Vocational Identity Clarity, and Life Satisfaction. Journal of Career Assessment. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2023, roč. 31, č. 1, s. 27-49. ISSN 1069-0727. doi:10.1177/10690727221084106. URL info
 • HLAĎO, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Exploring the Roles of Career Adaptability, Self-Esteem, and Work Values in Life Satisfaction Among Emerging Adults During their Career Transition. Emerging Adulthood. Thousand Oaks: Sage Publishing, 2022, roč. 10, č. 1, s. 135-148. ISSN 2167-6968. doi:10.1177/21676968211012586. URL info
 • HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Andreas HIRSCHI a Petr MACEK. Career Adaptability and Social Support of Vocational Students Leaving Upper Secondary School. Journal of Career Assessment. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020, roč. 28, č. 3, s. 478-495. ISSN 1069-0727. doi:10.1177/1069072719884299. URL info
 • ŠLAPALOVÁ, Klára a Petr HLAĎO. „Už mě to tam nebavilo“ - absentérství žáků středních odborných škol v kontextu odpoutávání od školy. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2020, roč. 14, č. 1, s. 81-99. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2020.12. URL info
 • HLAĎO, Petr, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Klára HARVÁNKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Jaroslav GOTTFRIED, Karel REČKA, Markéta PETROVOVÁ, Bohumil POKORNÝ a Ilona ŠTOROVÁ. Work Ability among Upper-Secondary School Teachers : Examining the Role of Burnout, Sense of Coherence, and Work-Related and Lifestyle Factors. International Journal of Environmental Research and Public Health. Molecular Diversity Preservation International, 2020, roč. 17, č. 24, s. 9185-9207. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17249185. URL info
 • HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9666-0. info
 • HLAĎO, Petr a Klára ŠLAPALOVÁ. „Už to dál nešlo“ : meziškolní mobilita ve středním odborném vzdělávání zpětným pohledem žáků. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2019, roč. 69, č. 5, s. 147-164. ISSN 0031-3815. URL info
 • HLAĎO, Petr, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Career adaptability of vocational education and training graduates in the period of prospective school-to-work transition. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 2, s. 59-83. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-2-3. URL info
 • HLAĎO, Petr a Stanislav JEŽEK. Measurement of career-specific parental behaviors perceived by Czech adolescents. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 2, s. 101-135. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-2-7. URL URL info
 • HLAĎO, Petr, Bohumil POKORNÝ a Markéta PETROVOVÁ. Work ability of the Czech workforce aged 50+ and the relationship between selected demographic and anthropometric variables. Kontakt : Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2017, roč. 19, č. 2, s. 145-155. ISSN 1212-4117. doi:10.1016/j.kontakt.2017.05.001. info
 • HLAĎO, Petr. Postoje univerzitních studentů pedagogicky orientovaných studijních programů k homosexualitě měřené na škále Homosexuality Attitude Scale. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2015, roč. 25, č. 3, s. 438-464. ISSN 1211-4669. info
 • BROŽ, J, M BRABEC, DJ ZDARSKA, Z FEDAKOVA, L HOSKOVCOVA, JY YOU, V DONICOVA, Petr HLAĎO, D RAHELIC, M KVAPIL a J POLAK. Fear of driving license withdrawal in patients with insulin-treated diabetes mellitus negatively influences their decision to report severe hypoglycemic events to physicians. PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE. ALBANY: DOVE MEDICAL PRESS LTD, 2015, roč. 9, s. 1367-1370. ISSN 1177-889X. doi:10.2147/PPA.S87393. URL info

9. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.