Zaměstnanci fakulty

Mgr. Přemysl Bar, Ph.D.

výzkumný pracovník – Ústav pomocných věd historických a archivnictví


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. B1/B1.114
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7993
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Osobní údaje
 • Mgr. Přemysl Bar, Ph.D.
  nar. 19. května 1979, Třinec
  e-mail: premek.bar@gmail.com
Dosažené vzdělání
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 1998-2003:
  Historie
  Pomocné vědy historické
  Latinský jazyk a literatura (nedokončeno)
 • 2003-2011:
  Doktorské studium: Historické vědy - Obecné dějiny
  Téma doktorské práce: Monarchie slezských Jindřichů
  Školitel: prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Přehled zaměstnání
 • 2005-2012: Moravská zemská knihovna v Brně, Oddělení rukopisů a starých tisků, Brno
  2005-2009: Centrum medievistických studií AV ČR, Praha
  2012 (březen-prosinec): Institut für Mittelalterforschung ÖAW, Wien
  od 2011: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Historický ústav, Brno
  od 2014: Institut für Mittelalterforschung ÖAW, Wien
Výzkumné záměry a projekty
 • 2005-2010: Historické fondy MZK, Moravská zemská knihovna
  2011-2012: Národní digitální knihovna, Moravská zemská knihovna
  2005-2009: Křesťanství a česká společnost ve středověku: Normy a skutečnost, Centrum medievistických studií v Praze
  2012 (březen-prosinec): Der ferne Kaiser: Herrschaftspraxis, Netzwerke und Kommunikation Sigismunds von Luxemburg (1368–1437) als Kaiser und König der drei Reiche Deutschland, Ungarn und Böhmen, Institut für Mittelalterforschung ÖAW
  2011-2014: Listiny císaře Zikmunda pro české příjemce: tradice a inovace v pozdně středověké diplomatice, Ústav PVH a archivnictví, Filozofické fakulty MU
  od 2014: FWF-Projekt: Auf der Suche nach Machtausgleich. Politisches Handeln König Sigismunds in Konstanz (1414-1418)
  od 2015: Projekt GA ČR č. GA15-14758S: Zikmundova strana v husitských Čechách, Ústav PVH a archivnictví, Filozofické fakulty MU
Pedagogická činnost
 • 2005-2007: Seminář na Historickém ústavu FF MU v Brně:
  Česko-polské vztahy ve 13. století
Zahraniční stipendijní pobyty
 • 2004 (říjen) - 2005 (březen): ERASMUS, Universität Basel
  2005 (září): Český historický ústav v Římě (excerpování papežských register ve vatikánském archivu pro edici MVB)
  2006 (leden): Herder-Institut, Marburg
  2010 (únor-březen): Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (stipendium Muzeum Historii Polski, Warszawa)
Soutěže
 • 1.-10. místo na celostátní vědecké studentské konferenci v Opavě - Historie 2002, prosinec 2002
  Cena Josefa Šusty za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru historie, prosinec 2002
Vybrané publikace
 • BAR, Přemysl. Auf der Suche nach den Ursachen des Misserfolgs : Überlegungen zur politischen Propaganda des Deutschen Ordens im Streit mit der polnisch-litauischen Union. In Elbel, Petr; Kaar, Alexandra; Němec, Jiří; Wihoda, Martin. Historiker zwischen den Zeiten : Festschrift für Karel Hruza zum 60. Geburtstag. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 2021. s. 221-233. ISBN 978-3-205-21350-5. info
 • BAR, Přemysl. Dwie wersje skargi Proposicio Polonorum oraz kwestia jej genezy. Studia z Dziejów Średniowiecza = Medieval Studies. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021, roč. 24, prosinec, s. 15-35. ISSN 2084-4492. doi:10.26881/sds.2020.24.01. Studia z Dziejów średniowiecza Nr 24 (2020) info
 • BAR, Přemysl. Gdańsk Affairs at the Council of Constance (1414–1418). Studia z Dziejów Średniowiecza = Medieval Studies. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, vol. 22, december, s. 7-21. ISSN 2084-4492. doi:10.4467/25442562SDS.18.001.9803. URL odkaz info
 • BAR, Přemysl. Heirat, Bündnis, Schiedsverfahren. Außenpolitische Instrumente Kaiser Sigismunds gegenüber Polen-Litauen und dem Deutschen Orden (1410–1422). In Sigismund von Luxemburg, der Deutsche Orden und Polen-Litauen, 5. bis 6. Oktober 2018. 2018. Program konference info
 • BAR, Přemysl. Husyci i husytyzm w politycznej korespondencji Władysława II Jagiełły i Witolda. In JAGIELLONOWIE I ICH ŚWIAT. KONFERENCJA NAUKOWA, 18-20 října 2018, Polsko. 2018. Program konference info
 • BAR, Přemysl. Diplomata bellica. Pragmatische Schriftlichkeit im spätmittelalterlichen Krieg. 2018. Program workshopu info
 • BAR, Přemysl. Waffenstillstand statt ewiger Frieden? Die Verhandlungen über die Verlängerung des Waffenstillstandes zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen (1414–1422). 2018. Program workshopu info
 • BAR, Přemysl. Krzysztof Kwiatkowski: Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230–1525. Korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna, przy współpracy Marii Molendy (Dzieje Zakonu Niemieckiego, Tom 3). Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016, 674 s., ISBN 978-83-231-3483-1. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2017, roč. 135, s. 476–477. ISSN 0323-052X. info
 • BAR, Přemysl. A Tortuous Path to Reconciliation and Justice: Sigismund of Luxembourg as Arbiter in the Dispute between the Teutonic Knights and Poland (1412-1420). Journal of East Central European Studies. Marburg: Herder-Institut, 2017, roč. 66, č. 1, s. 3-40. ISSN 0948-8294. Abstract info
 • BAR, Přemysl. Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły. Časopis Matice moravské. 2017, roč. 136/2, s. 363-364. ISSN 0323-052X. info
 • BAR, Přemysl. Robert Frost, The Oxford History of Poland-Lithuania. Volume I: The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385-1569. Studia Mediaevalia Bohemica. AV ČR, Filosofický ústav, 2017. ISSN 1804-0977. info
 • BAR, Přemysl. Omnes Poloni essent heretici. Kauza Jana Falkenberga a diskuze o pojmu "hereze" na kostnickém koncilu. In Klimek, Tomáš; Modráková, Renáta. Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016. s. 55-64. ISBN 978-80-7050-670-7. info
 • BAR, Přemysl. Protihusitská propaganda v písemnostech Zikmunda Lucemburského. Definice – Dochování – Texty. Český časopis historický. Praha: AV ČR, Historický ústav, 2016, roč. 114, č. 3, s. 614-651. ISSN 0862-6111. URL info
 • ELBEL, Petr, Přemysl BAR, Stanislav BÁRTA a Lukáš REITINGER. Regesten Kaiser Sigismunds (1410-1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Band 3: Die Urkunden aus den Archiven und Bibliotheken Südböhmens. Wien Köln Weimar: Boehlau, 2016. 448 s. J. F. Böhmer, Regesta Imperii XI, Neubearbeitung 3. ISBN 978-3-205-20402-2. info
 • BAR, Přemysl. Údajný satirický list krále Zikmunda Pražanům z podzimu 1419. Rukopisné dochování a edice. Mediaevalia Historica Bohemica. Praha: AV ČR, Historický ústav, 2015, roč. 18, č. 2, s. 163-178. ISSN 0862-979X. info
 • ELBEL, Petr, Stanislav BÁRTA, Přemysl BAR a Lukáš REITINGER. Regesten Kaiser Sigismunds (1410-1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Band 2: Die Urkunden und Briefe aus den Archiven und Bibliotheken West-, Nord- und Ostböhmen. Wien - Köln - Weimar: Böhlau, 2015. 323 s. J. F. Böhmer, Regesta Imperii XI. Neubearbeitung 2. ISBN 978-3-205-20204-2. info
 • BAR, Přemysl. Antihussitische Propaganda König Sigismunds während des ersten und zweiten Hussitenkreuzzuges. Wien Köln Weimar: Böhlau Verlag, 2014. Zwischen Feinden und Freunden. Kommunikation im spätmittelalterlichen Krieg. ISBN 978-3-205-79564-3. info
 • BAR, Přemysl. Ein Gesandter König Wladislaus' von Polen – Zawisch der Schwarze von Garbów. In Das Konstanzer Konzil. 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. Katalog. Darmstadt: Badisches Landesmuseum, 2014. s. 164-165. ISBN 978-3-937345-77-2. info
 • BAR, Přemysl. Der Jurist Peter Wolfram – Briefe von Konstanz nach Polen. In Das Konstanzer Konzil. 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. Katalog. Darmstadt: Badisches Landesmuseum, 2014. s. 165-166. ISBN 978-3-937345-77-2. info
 • BAR, Přemysl. Falza Oldřicha z Rožmberka: nové objevy a otázky? In Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví. 2014. info
 • BAR, Přemysl. Historical Sources Just One Click Away. In Historical Sources Just One Click Away. The Issue of Digital Editions and Accessing Historical Sources in Virtual Space International Workshop. 2014. info
 • BAR, Přemysl. Królewskie konfirmacje majątków ziemskich dla wrocławskich mieszczan z 1420 roku. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Elsevier Science, 2014, roč. 69, č. 3, s. 139-160. ISSN 0037-7511. info
 • BAR, Přemysl. Neznámá falza listin Zikmunda Lucemburského a falzátorská činnost Oldřicha II. z Rožmberka. Studia Mediaevalia Bohemica. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2014, roč. 6, č. 1, s. 69-113. ISSN 1804-0977. info
 • BAR, Přemysl. Tzv. nástupnický řád Boleslava III. Křivoústého v politice slezských vévodů do konce 13. století. In Krzyżostaniak, Hanna; Kujawiński, Jakub; Matla-Kozłowska, Marzena. Trzecie polsko-czeskie forum młodych mediewistów : Commemoratio praeteritorum - społeczności średniowieczne wobec przeszłości. Poznań: Instytut Historii UAM, 2012. s. 39-61. Trzecie polsko-czeskie forum młodych mediewistów : Commemoratio praeteritorum - społeczności średniowieczne wobec przeszłości. ISBN 978-83-63047-19-1. info
 • BAR, Přemysl a Vladislav (†) DOKOUPIL. Soupis rukopisů knihovny piaristického řádu v Mikulově. Studie o rukopisech. Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 2010, XL/2010, s. 225-272, 47 s. ISSN 0585-5691. info
 • BAR, Přemysl. Král a království za posledních Přemyslovců. In Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Brno, 2010. s. 192-213. ISBN 978-80-86488-69-1. info
 • BAR, Přemysl. 'Monarchia śląskich Henryków' w źródłach średniowiecznego Śląska. Na przykładzie Kroniki Polsko-Śląskiej i Kroniki Polskich Książąt. In Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródła - teoria i praktyka. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 25-28 września 2007 roku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2009. s. 73-81, 10 s. ISBN 978-83-89407-56-6. info
 • BAR, Přemysl. Vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus a poslední Přemyslovci. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, roč. 106/2008, č. 4, s. 753-787. ISSN 0862-6111. info
 • BAR, Přemysl. Rituál smíření jako mýtus? Konflikt vratislavských biskupů se slezskými vévody a jeho řešení ve 13. století. In Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května - 1. června 2007 v Brně. K vydání připravili Martin Nodl a Martin Wihoda. Brno: Matice moravská, 2008. s. 121-129. ISBN 978-80-86488-48-6. info
 • BAR, Přemysl. Z Itálie na Moravu. Osudy dvou středověkých rukopisů kanonického práva z fondu Moravské zemské knihovny. In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2007. Sborník z 16. odborné konference Olomouc, 13.-14. listopadu 2007. Olomouc, 2008. s. 145-151. ISBN 978-80-7053-276-8. info
 • BAR, Přemysl. Lenní listiny z let 1271-1348 a integrace slezských vévodství do svazku zemí Koruny české. In Slezsko - země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740. 2008. vyd. Praha: Národní galerie v Praze, 2008. s. 103-113, 10 s. ISBN 978-80-7035-396-7. info
 • BAR, Přemysl. Nieudana próba opanowania księstwa wrocławskiego przez Wacława II w latach 1289/1290. Józef Dobosz, Jakub Kujawiński, Marzena Matla-Kozłowska. In Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2007. s. 201-210. ISBN 978-83-89407-22-1. Fulltext-pdf info
 • BAR, Přemysl. Památník písemnictví na Moravě : jak se rodí nová stálá expozice v rajhradském klášteře. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, roč. 28, č. 3, s. 7. ISSN 0418-5129. info
 • BAR, Přemysl. Královská koruna a vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus. Od polemiky k novým perspektivám v bádání. Časopis Matice moravské. Brno, 2006, CXXV/2006, č. 2, s. 487-507. ISSN 0323-052X. [PDF-Fulltext] info
 • BAR, Přemysl. Král a kníže. Přemysl Otakar II. a Jindřich IV. Probus. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2005, roč. 52, s. 57-71. ISSN 0231-7710. [PDF-Fulltext] info
 • BAR, Přemysl. Štěpán z Pálče a jeho zápas o církev. In Historie 2002 Celostátní studentská vědecká konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Ústav historie a muzeologie, 2003. 31 s. ISBN 80-7248-209-2. info

17. 2. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.