Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav hudební vědy


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. N/06006
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3729
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  *16. 10. 1971 v Brně
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Ústav hudební vědy FF MU
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • (2014 až 2022) proděkanka pro vnější vztahy a ediční činnost FF MU
 • (2014 dosud) zástupkyně vedoucího Ústavu hudební vědy FF MU
 • docent
 • garantka navazujícího magisterského programu Teorie interaktivních médií
 • garantka doktorského studijního programu Digitální kultura a kreativní průmysly
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011:
  docent v oboru Estetika (doc.)
  Habilitační práce: Robot jako robot (KLP 2010)
  Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě.
 • 2004:
  doktor v oboru Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury (Ph.D.)
  Disertační práce: Čapkovi univerzální roboti
  Filozofická fakulta, Masarykova univerzita.
 • 2001:
  magistr v oboru Divadelní věda (Mgr., s vyznamenáním)
  Magisterská diplomová práce: Možnosti divadla v systému interaktivních médií
  Filozofická fakulta, Masarykova univerzita.
 • 1995–1997:
  Studium divadelní vědy na FF UK v Praze, přestup na FF MU na základě žádosti a uznání absolvovaných předmětů.
 • 1982–1990:
  Taneční konzervatoř v Brně.
Přehled zaměstnání
 • 2011–dosud:
  docent, Ústav hudební vědy FF MU.
 • 2006–2011:
  odborný asistent, Ústav hudební vědy FF MU.
 • 2004–2006:
  odborný asistent, Ústav pro studium divadla a interaktivních médií FF MU.
 • 1990–1995:
  členka baletního souboru, Národní divadlo v Praze.
 • 1989–1990:
  členka baletního souboru – elévka, Státní divadlo v Brně (nyní Národní divadlo Brno).
Pedagogická činnost
 • New Media Art I, II
  New Media Art Obsessions I, II
  JOUNIME. Journal of Interactive Media (Předsedkyně redakční rady studentského časopisu)
  TIM–Mistrovské lekce (odborný garant přednášek zvaných hostů)
  Odborný garant a koordinátor přednášek zahraničních hostů TIM
  Seminář k magisterské diplomové práci I, II
  New Media Art I, II
  New Media Art Obsessions I, II
  Předseda zkušebních komisí Státních závěrečných zkoušek bakalářských a magisterských Teorie interaktivních médií
  Vedení bakalářských a magisterských diplomových prací, vedení doktorandů.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Podpořené výzkumné aktivity:
 • 2019 — 2022: Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (TL02000270). Technologická agentura ČR / ÉTA.
 • 9/2017 — 9/2021: Tvorba a modernizace doktorských studijních programů ve vědách o umění. (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002692. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
 • 2012 – 2014: Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (CZ.1.07/2.2.00/28.0044). Odborný pracovník.
 • 2010: Rozvojový projekt MU: Kariérní růst akademických pracovníků (č. 2110/33).
 • 2010-2012: Projekt: SoSIReČR: Sociální síť informatiků v regionech České republiky. Ústav informatiky AV ČR. Evropský sociální fond v ČR. Členka řešitelského týmu.
 • 2010: Česko–německé symposium Media-Performance 3, memory. Česko-německý fond budoucnosti. Hlavní řešitelka, spoluřešitelka dr. prof. Barbara Büscher.
 • 1/2005 – 1/20011: Centrum základního výzkumu AMU a MU: Výzkum funkcí techniky při vzniku a provozování múzického díla. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Centra základního výzkumu (LC544). Členka řešitelského týmu.
 • 2007 – 2008: Inovace umělecky zaměřených studijních programů v oblasti multimediální tvorby. Projekt FF MU, JAMU a FaVU VUT (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428). Odborný pracovník.
 • 2007: Česko-německé symposium Media-Performance 2, ephemerality. Ministerstvo kultury ČR. Hlavní řešitelka.
 • 2005: Projekt Česko-německá kooperace na společném publikačním projektu Media-performance, historie a aktuální otázky. Česko-německý fond budoucnosti. Hlavní řešitelka, spoluřešitelka dr. prof. Barbara Büscher.
 • 2005: Česko-německé symposium Media-Performance, imaginary spaces (28. 11. – 29. 11. 2005). Hlavní organizátor a garant programu. Podpořil Goethe-Institut v Praze.
 • 2004 – 2006: Projekt výzkumu interaktivních médií (GAČR GA408/04/1370). Členka řešitelského týmu.
 • 2003: Akvizice studijních materiálů pro obor Teorie interaktivních médií (FRVŠ, č. 629). Spoluřešitelka.
 • Další vědecko-výzkumné aktivity:
  2011 - dosud: TIM ezin: recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. Vydává obor Teorie interaktivních médií při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Předseda redakční rady. Dostupný z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/tim/index
 • Výzkumné zaměření:
  Archeologie médií (kulturní historie robotiky a informatiky).
  Média vs. živé umění, živé mediální umění, mediace živého umění.
  Softwarová studia a metodologie studií nových médií.
Akademické stáže
 • 2018: Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz, Ars Electronica Center (Future Lab, AE archive). Stáž.
 • 2013: Universität der Künste Berlin: Archiv Viléma Flussera a výzkumné pracoviště Variantology Prof. Dr. Siegfrieda Zielinskeho. Výzkumný pobyt.
 • 2005: University of Lapland, Finsko. Výuka semestrálního kurzu From Robots of Machine Age to Cyborgs of Information Age. V rámci programu Erasmus.
 • 2003: Massachusetts Institute of Technology, Boston: Výzkumný pobyt.
 • 1999/2000: University of Lapland, Finsko. Audiovisual Media Culture studies. Studijní pobyt.
Universitní aktivity
 • 2014–2022: proděkan pro ediční činnost a vztahy s veřejností
 • 2014–2022: člen Ediční rady Masarykovy univerzity
 • 2014–dosud: člen Ediční rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (předsedkyně)
 • Členka Advisory Board časopisu Cyberpsychology: https://cyberpsychology.eu/about
Mimouniversitní aktivity
 • 2018–dosud: členka Vašulka Kitchen Brno, centra umění nových médií
 • 2017–dosud: členka Oborové rady Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
 • 2015–dosud: členka Umělecké rady Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
 •  
 • 2012 a 2013: European Robotics Week: Café Neu Romance. International Robotic Festival, Praha. Spolupráce při přípravě programu.
 • 2004: R.U.R. – Rossum’s Universal Robots. Opera o třech jednáních a prologu, pro orchestr, počítač a elektronické nástroje. Zkomponoval Zdeněk Blažek podle stejnojmenné hry Karla Čapka (1921), upravil Jan Jirásek. ND Brno. Odborný poradce.
 • 2004: Organizace a vedení semináře Čapkovo téma v Hollywoodu v rámci 1. ročníku Nights of Robots, INVEX 13. 10. 2004, Brno.
 • 2003 - 2004: Členka klubu studentů Centra teoretických studií KU a AV v Praze.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Od roku 2014 jsou zvané přednášky evidovány v sekci Publikace.
 • 2013: Zvaná přednáška: Karel Čapek: The Czech Frankenstein v rámci série přednášek: Forms and Phenomena of Popular Culture – Critical Analyses pořádané Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Německo (11. 12. 2013). http://arthist.net/archive/6258
 • 2013: Key note lecture: Robot: The Modern Age Golem at Beyond AI: Artificial Golem Intelligence, International conference hosted by University of West Bohemia, Pilsen. http://beyondai.zcu.cz/files/BAI2013_proceedings.pdf
 • 2012: Zvaná přednáška: Obrat k softwaru v diskursu nových médií, v rámci cyklu Aktuální otázky médií, kultury a komunikace. Katedra žurnalistiky FF UP v Olomouci (11. 12. 2012).
 • 2012: Zvaná přednáška: K recepci informatiky v kontextu společenských věd: Obrat k softwaru. Blok expertů, KISK, FF MU (12. 4. 2012).
 • 2012: Zvaná přednáška: Turingův stroj v teorii nových médií v rámci semináře Století Alana Turinga pořádaného NTC a katedrou filozofie FF Západočeské univerzity v Plzni (19. 3. 2012). http://www.ums.zcu.cz/files/misc/Stoleti%20A%20Turinga_19_3_2012_Program.pdf
 • 2011: Zvaná přednáška: Looking Backward at Czech Robot. Eurobot Conference 2011, Praha. http://www.eurobot.cz/conference/Eurobot2011Conference-pozvanka.pdf
 • 2011: Zvaná přednáška: Czech Robot: 1921 - 2011. V rámci Festivalu vědy, Moskva (2. – 17. 4. 2011). http://elementy.ru/festival2011
 • 2009: Zvaná přednáška: Performance strojových a lidských uspořádání. Fakulta výtvarných umění Akademie umení v Banskej Bystrici (3. 11. 2009).
 • 2006: Zvaná přednáška: Robotické umění ve světě kyborga, přednesená v rámci přednáškového večera ROBOT A KULTÚRA, uspořádaného VŠVU v Bratislavě (19. 5. 2006).
 • 2006: Zvaná přednáška: Funkce umění nových médií ve znalostní společnosti. V rámci workshopu Znalostný manažment, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, pracoviště Bratislava (3. 4. 2006).
 • 2005: Zvaná přednáška: From Robots of Machine Age to Cyborgs of Information Age v rámci Open Lectures pořádaných Statens Kunst Akademi (The National Academy of Fine Arts), Oslo, Norsko (21. 2. 2005).
 • 2004: Tutorial lecture (spolu s prof. RNDr. Jozefem Kelemenem, DrSc.) Robots the True Story of the Word: 9th International Conference on the Simulation and Synthesis of Living Systems, ALIFE IX, Boston, Mass., USA.
 • 2004: Best Paper Award (spolu s prof. RNDr. Jozefem Kelemenem, DrSc.) od EMCSR: The 17th European Meeting on Cybernetics and Systems Research za příspěvek v sekci History of Cybernetics, Information Technology, and System Research: From Rossum’s Universal Robots to the Post-Human. Vídeň, duben 2004.
 • 2003: Zvaná přednáška v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR. Název: Roboti v divadle.
Vybrané publikace
 • HORÁKOVÁ, Jana. Gesto v kontextu programovaných médií : Programované médium a metafora vzduchu / Gesture in the Context of Programmed Media. Programmed medium and metaphor of air. In Maňasová Hradská, Helena. Gesta síly / Gestures of Power : Šestero odstínů moci v umění a designu / Six Shades of power in art and design. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2023, s. 135-156. Tvar Obraz Text. ISBN 978-80-7678-050-7. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Media Art Live Archive Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (TL02000270) : Souhrnná výzkumná zpráva 2019–2022. 1. vyd. Brno: TA ČR Technologická agentura České republiky, 2023, 43 s. non/1. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. MUNI Innovation Award 2023. Masarykova univerzita, 2023. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. MOUVO: Panel discussion on AI & Creativity. In MOUVO 2023. 2023. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Umění nových médií jako gestické umění. In Nové rozhrania 2. 2023. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. VASULKA LIVE ARCHIVE. Re:sourcing media archive using artificial intelligence. In RE:SOURCE. The 10th International Conference on the Histories of Media art, Science and Technology. 2023. Odkaz na sekci Memory and AI web celé konference. info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC a Tomáš STAUDEK. RE:Galerie. Teorie interaktivních médií v re:akci. 2023. FB událost info
 • HORÁKOVÁ, Jana. THE ROBOT. In Čejková, Jitka. R.U.R. and the Vision of Artificial Life / Karel Čapek. 1. vyd. Cambridge, London: MIT Press, 2023, s. 177-192. non/1. ISBN 978-0-262-54450-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7551/mitpress/14136.003.0014. info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Karina KAZARINA a Lai Man TIN. AI & Art: PROTOTYP AI ART. 2022. Dny AI_pozvánka na výstavu Prototyp_pozvánka na výstavu info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Pavel SIKORA, Štěpán MIKLÁNEK, Dušan BAROK, Jennifer Ann HELIA DEFELICE, Zuzana VYŠŇOVÁ, Chamit ABDULVALIYEV a Jiří SCHIMMEL. The Planet of Expanded Visions. Vasulka Live Archive / Augmented Interfaces. Ars Electronica festival. 2022. Anotace výstavy v online katalogu festivalu. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Searching for Gestures of Freedom and Intensities within Interactive Media Art. In Expanded Animation: AI & Creativity, symposium. 2022. Web symposia na stránkách Ars Electronica festivalu. Web symposia Expanded Animation: program. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Čapkovo R.U.R. jako satirická reflexe věku stroje. Konference R.U.R. 100+1. In Konference R.U.R. 100+1. 2022. Sborník abstraktů. Web celé akce. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Pavel SIKORA. The Vasulka Live Archive. Towards Augmented Media Art Historiography. In Invited lecture at Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, 1. 12. 2022. 2022. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Gallery inside out. Videomapping as Performative Mediation of the Vasulkas’ Videoart Archive. MAP - Media, Archive, Performance. 2022, roč. 2022, č. 12, s. 1-8. ISSN 2191-0901. The paper. Permanent link to the paper. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. AI & CREATIVITY. Mohou být stroje kreativní? 2022. Dostupné z: https://dx.doi.org/16112022. Program symposia. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jiří MUCHA. VASULKA LIVE ARCHIVE / INTERFACES. 2022. Informace o výstavě na webu Vasulka Kitchen Brno. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. CAAR - Center for Artificial Art Research. In Velvet Inovation meetup. 2022. Webová stránka akce. info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Marika KUPKOVÁ a Monika SZŰCSOVÁ. The Black Box Book : Archives and Curatorship in the Age of Transformation of Art Institutions. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masaryk University Press, 2022, 421 s. The Black Box, 1. ISBN 978-80-280-0225-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0225-2022. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. AI a kurátorství virtuálních světů. In AI & CREATIVITY : Mohou být stroje kreativní?, 16.11.2022, Brno. 2022. Program konference na stránkách Týdne humanitních věd info
 • SZŰCSOVÁ, Monika, Jana HORÁKOVÁ a Marika KUPKOVÁ. Kurátorství online 01 : Transformace uměleckých institucí do online režimů. Ztráta institucionální aury? 2021. Curating Online 01 / Symposium info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Marika KUPKOVÁ a Monika SZŰCSOVÁ. Curating Online 03. Cultural heritage, creativity and the summer of artificial intelligence. Is everything a remix? 2021. website of the symposium info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Marika KUPKOVÁ a Monika SZŰCSOVÁ. Curating Online 02. The show goes on? Media art festivals during COVID times. 2021. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Homage to R.U.R.: 100 Ways to Play a Robot. In ALIFE 2021. Conference on Artificial Life, 19. 7. 2021. 2021. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1162/isal_a_00472. Proceedings of the ALIFE 2021: The 2021 Conference on Artificial Life website of the conference info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Pavel SIKORA, Štěpán MIKLÁNEK a Dušan BAROK. Artificial Intelligence in Service of Video Art Archive Mediation. In Alt + Shift + Archive: unpacking the past, present and future of digital archive, 28. 9. 2021. 2021. website of the symposium info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Black Box: AI as a Curator. In EUNIC AI Science Café Series: AI & Art. 12. 5. 2021. London (online): EUNIC London (Czech Center London), 2021. Science Café. website of the symposium info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Blue Light Spectacle. Female Artist Award 2021 Digital Art. Germany (online): Women's Cultural Office and the Ministry of Culture and Science in NRW Germany, 2021, roč. 2001, s. 1-5. website of the online event (blog) my contribution to the blog info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Marika KUPKOVÁ, Pavel SIKORA a Štěpán MIKLÁNEK. Nový archivář. Využití umělé inteligence v kurátorském projektu Black Box / Černá skříňka. In Novotný, Roman; Matějová, Alina. HUMAIN. 1. vyd. Doubravník: Flow, 2021, s. 94-111. 39. publikace. ISBN 978-80-88123-29-3. info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Marika KUPKOVÁ a Monika SZŰCSOVÁ. Černá skříňka / Black Box. Kurátorský projekt mapující strategie přežití umění a umělců v době globální pandemie. In Signal Talks – Symposium. PLAN C: udržitelnost kulturního a uměleckého prostředí. 2021. web akce info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jiří MUCHA. Vasulka Live Archive. Videomapping. 2021. Web Dům umění města Brna Web Vasulka Kitchen Brno info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Jiří SCHIMMEL, Pavel SIKORA, Štěpán MIKLÁNEK a Dušan BAROK. Interaktivní webová aplikace Media Art Live Archive. 2021. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.57734/v2mj-pe27. URL URL info
 • SCHIMMEL, Jiří, Kamil ŘÍHA, Pavel SIKORA, Štěpán MIKLÁNEK a Jana HORÁKOVÁ. Software pro obsahově založené vyhledávání ve zvukových dílech. 2021. URL info
 • SCHIMMEL, Jiří, Kamil ŘÍHA, Pavel SIKORA, Štěpán MIKLÁNEK a Jana HORÁKOVÁ. Software pro obsahově založené vyhledávání ve vizuálních dílech. 2021. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Computer Graphic Re-visited & Vasulka Kitchen Brno : Past and Present of New Media Art in Brno. In Interface Culture Invited Lectures Series, 18. 12. 2019. 2020. info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Štěpán MIKLÁNEK a Pavel SIKORA. Machine Vision / Computer Vision. Ke konceptuálním východiskům projektu Vašulka Live Archive. In Miloš Vojtěchovský. Vašulkova kuchyňská kniha #1. Texty k médiím první & poslední / Vasulka Kitchen Cooking Reader #1. Beyond Media Texts: Primal & Final. 1. vyd. Brno: Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno, 2020, s. 89–103, 14 s. ISBN 978-80-907763-4-0. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Hra o Robotech jako Čapkův test lidskosti. In Čejková, Jitka. Robot 100 : Sto rozumů. 1. vyd. Praha: VŠCHT Praha, 2020, s. 106-111. ISBN 978-80-7592-062-1. info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Svatava DOUBKOVÁ a Ivan KOUTNÝ. Digital Curator. International symposium. 2020. Sborník abstraktů a program akce. Web akce. info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Marika KUPKOVÁ a Štěpán MIKLÁNEK. Black Box / Černá skříňka. Online exhibition. Ars Electronica festival. 2020. Stránka na webu festivalu Ars Electronica věnovaná projektu Black Box. Anotace výstavy v programu festivalu Ars Electronica, sekce The Wild State: Networked Program akce. info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Pavel SIKORA a Štěpán MIKLÁNEK. Black Box / Černá skříňka : Nový archivář (Video). 1. vyd. INDUSTRA, galerie: HUMAIN, výstava, 16. 9. až 4. 10. 2020, 2020. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jana BERNARTOVÁ. Spektákl modrého světla. Video 9:40 min. 1. vyd. INDUSTRA, galerie: HUMAIN, výstava, 16. 9. až 4. 10. 2020, 2020. info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Marika KUPKOVÁ, Štěpán MIKLÁNEK a Pavel SIKORA. Nový archivář : Příklad využití umělé inteligence v kurátorském projektu Black Box / Černá skříňka, zaměřeném na reflexi umění v době koronavirové pandemie. 2020. Program konference HUMAIN. Anotace a CV účastníků konference HUMAIN. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. New Archivist : AI–curator as a means of speculative investigation of artificial intelligence externalities : Black Box / Černá skříňka case study. In Ra/Upture : Xenofuturities Specters Anachrony. 2020. Brožura akce. Web akce. info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Štěpán MIKLÁNEK, Pavel SIKORA a Dušan BAROK. Media Art Live Archive : Využití umělých neuronových sítí při zpracování archivu Steiny a Woodyho Vašulkových. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, 24. listopadu 2020, online. 2020. Web konference. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Petra PŘIBYLOVÁ. TIM4Teens. Kurzy kreativního využívání informačních technologií. Brno: Magistrát města Brna, 2020. Web projektu. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Čapkova hra o Robotech. In Čapek's Play about Robots. 2020. Plakát výstavy Cesta do hlubin robotovy duše, Památník Karla Čapka Videopříspěvek na vernisáži výstavy Cesta do hlubin robotovy duše v Památníku Karla Čapka ve Strži. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Barbora Klímová. In Artyčok.tv – Contemporary art online. 1. vyd. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2019, 2 s. Profily. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Pavel SIKORA a Jakub BAJZÍK. Deep Learning from Vasulkas Video Archive. In Datata : International Conference Focused on Data and Fine Art, Brno, 12. 4. 2019. 2019. https://docs.google.com/document/d/1B2zVU56b11e3vjxYumSPETY9mxf_TP8KP7woI0klLW8/edit info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jiří MUCHA. Computer Graphic Re-visited : The Virtual Reconstruction of One of the First Computer Art Exhibitions. IEEE Annals of the History of Computing. 2019, roč. 107, č. 3, s. 616-629. ISSN 0018-9219. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/JPROC.2019.2893780. https://ieeexplore.ieee.org/document/8663648 info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Kybernetika a umění. In Mařík, Vladimír; Štěpánková, Olga; Havel, Ivan M. 70 let podivné vědy : Rozhovory s našimi kybernetiky. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2019, s. 31-41. ISBN 978-80-01-06667-6. info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Pavel SIKORA a Jakub BAJZÍK. Towards an Augmented Media Art Historiography : Utilization of Artificial Neural Networks in the Analysis and Mediation of the Content of Steina and Woody Vašulka Archive. In Artworks from the Digital Era in Galleries and Museums, 22.–23. 10. 2019, Brno. 2019. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC, Martina IVIČIČ, Tomáš STAUDEK a Filip JOHÁNEK. Hands-on Media Art Theory. Linec / Linz: Ars Electronica Festival, 2019. Out of the Box. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC, Martina IVIČIČ, Tomáš STAUDEK a Filip JOHÁNEK. Hands-on Media Art Theory. 2019. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Hands-on Media Art Theory. Theory of Interactive Media (BA, MA study program). In Hannes Leopoldseder ; Christine Schöpf ; Gerfried Stocker. Out of the Box. The Middle Crisis of the Digital Revolution. 1. vyd. Berlin, Germany: Hatje Cantz Verlag GmbH, 2019, s. 303-305. ISBN 978-3-7757-4576-5. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jiří MUCHA. Computer Graphic Re-visited, 5.–9. 9. 2019. Linec, Rakousko: Dům umění města Brna; Ars Electronica Festival, 2019. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Jiří SCHIMMEL a Pavel SIKORA. Deep Learning from Vasulkas Video Archive. 1. vyd. Linec, Rakousko: Ars Electronica Festival, 2019. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Hands-on Media Art Theory. Theory of Interactive Media (BA, MA study program). In Campus Forum. Universities and their way to...(symposium), 7. 9. 2019. 2019. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC, Martina IVIČIČ, Tomáš STAUDEK a Filip JOHÁNEK. Hands-on Media Art Theory. TIM Exhibited @ Ars Electronica Festival 2019. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 76 s. ISBN 978-80-210-9376-8. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC, Martina IVIČIČ, Tomáš STAUDEK a Filip JOHÁNEK. Hands-on Media Art Theory. Brno: Prototyp. Festival umění, vědy a technologie, 2019. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. TIM na měsíci. In 30 let svobodného myšlení, kreativity a podnikání. Made in #brnoregion. Prototyp, festival umění, vědy a technologie, 18. 10. 2019. 2019. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Pavel SIKORA a Jakub BAJZÍK. Towards Augmented Poetics of Electronic Art. In 11th Prague Microfestival, RESISTANCE & EXPERIMENT, Praha, 26. 4. 2019. 2019. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jiří MUCHA. Computer Graphic Re-visited 2.0. 2018. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Computer Graphic Re-visited 2.0 (brožura). 1. vyd. Brno: Dům umění města Brna, 2018, 14 s. ISBN 978-80-7009-185-2. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Doprovodný program k výstavě Computer Graphic Re-visited 2.0. 2018. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Art & Cyberspace (CYBERSPACE 2018). 2018. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Generování textu o generativním umění. Sebedotazující se systém a úsměv Mony Lisy. In Jana Bernartová. Jedna nula. 1. vyd. Quatro print a.s., Brno: Oblastní galerie Liberec, 2018, s. 85-100. ISBN 978-80-87707-29-6. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Generating Text on Generative Art. The Self-Inquiring System and the Smile of Mona Lisa. In Bernartová, Jana. Zero One. 1. vyd. Quatro print a.s., Brno: Oblastní galerie Liberec, 2018, s. 85-100. (bez názvu). ISBN 978-80-87707-30-2. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Reflexe a revoluce ornamentu postindustriální doby. In Horáková, Jana; Kreuzzieger, Milan. Momentum. Umění a kosmopolitní modernita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 97-114. ISBN 978-80-210-8995-2. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Milan KREUZZIEGER. Momentum kosmopolitní modernity. In Horáková, Jana; Kreuzzieger, Milan. Momentum. Umění a kosmopolitní modernita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 7-19. ISBN 978-80-210-8995-2. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Vašulka Kitchen Brno (informační brožura). 1. vyd. Brno: Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno, z. s., 2018, 27 s. (bez názvu). ISBN 978-80-270-4950-9. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Vašulka Kitchen Brno (information booklet). 1. vyd. Brno: Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno, z. s., 2018, 27 s. (bez názvu). ISBN 978-80-270-4963-9. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Unleashing TIM. 2018. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Milan KREUZZIEGER. Momentum. Umění a kosmopolitní modernita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 143 s. (bez názvu). ISBN 978-80-210-8995-2. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ a Jana HORÁKOVÁ. 4th International Conference on the History and Philosophy of Computing (HaPoC-4). 2017. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Re-co(r)ding the Scene of the Crime. Processing the Ontology of Dissapearance. In Barbara Büscher, Franz Anton Cramer. Fluid Access : Archiving Performance-Based Arts. Hildesheim-Zürich-New York: Georg Olms Verlag, 2017, s. 167-180. Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig Schriften / Publication Series 12. ISBN 978-3-487-15476-3. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Digitization and Society. Culture 4.0. In zvaná přednáška na Anglo-American University, Praha, Česká republika. 2017. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Generování textu o generativním umění. Digital humanities jako poetická věda? 2017. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Listening to Art on a Seabed. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 52, č. 1, s. 155-168. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2017-1-15. Digitální knihovna FF MU info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Golem dnes. Programování excesu / Golem Today. Excess Programming. In Hranice technicky možného. Ke vztahu umění a techniky. Workshop v rámci Performance Philosophy 2017. Project Golem – Uncanny Acts of Creation between Art, Philosophy and Technology. 2017. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jiří MUCHA. Computer Graphic Re-visited. 2017. Information in Czech Information in English info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Eva ŠLESINGEROVÁ. Člověk Bůh – Homo Deus : Extenze a transformace lidství, 25. 1. 2017. 2017. Doprovodný program k výstavě Federica Díaze Big Light info
 • FLAŠAR, Martin, Jana HORÁKOVÁ a Filip JOHÁNEK. Sounding Spaces. 2017. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Dirk PAESMANS. Digital Truth_AAA/All About Air. In Bačíková, Alžběta; Cenek, Filip; Javůrek, Tomáš; Trnková, Barbora. Post Fake Turn. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 156-177, 23 s. ISBN 978-80-214-5587-0. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Evil Media. Eristic for Digital Societies. In Management Challenges in the 21st Century : Digitalization of the Society, Economy and Market: Current Issues and Challenges, 12. 4. 2016, Trenčín, Slovakia. 2016. The conference aims to reflect on the current phenomenon of digitalization and the increasing impact of ICT on various aspects of society and economy. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Studia zlých médií - eristika pro digitální společnosti. In Ferenčíková, Soňa; Tajtáková, Mária. Management Challenges in the 21st Century 2016. Digitalization of the Society, Economy and Market: Currant Issues and Challenges. 1. vyd. Trenčín: Vysoká škola manažmentu, 2016, s. 20-31. ISBN 978-80-89306-32-9. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Barbara BÜSCHER. MAP - Media / Archive / Performance: On Gestures. In MAP - Media / Archive / Performance. Leipzig: Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy”, 2016, s. nestránkováno, 80 s. ISSN 2191-0901. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. The Gestures That Software Culture Is Made Of. MAP - Media / Archive / Performance. Leipzig: Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy”, 2016, roč. 2016, č. 7, s. 1-18. ISSN 2191-0901. http://slub.qucosa.de/landing-page/?tx_dlf[id]=http%3A%2F%2Fslub.qucosa.de%2Fapi%2Fqucosa%253A15860%2Fmets info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Koráb pohádek Eduarda Basse pluje na vlnách imaginace. Přináší zprávu, že touha po poznání nemusí být jen prométheovská. In UNIVERSITAS. Revue Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 77-80. ISSN 1211-3387. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Listening to the Art on a Seabed. In 51st International Musicological Colloquium, 10.-12. 10. 2016, ÚHV, FF MU, Brno. 2016. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Členka umělecké rady. Umělecká rada Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2015. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Fakes, Forgeries, and Robots. VLAK : Contemporary Poetics & the Arts. Praha: Litteraria Pragensia, 2015, roč. 5, č. 1, s. 514-520. ISSN 1804-512X. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Franz Kafka. In Zielinski, Siegfried; Weibel, Peter; Irrgang, Daniel. Flusseriana. An Intellectual Toolbox. 1. vyd. Minnesota, USA: ZKM. Center for Art and Media Karlsruhe, Germany; Vilém Flusser Archive at Berlin University of the Arts, Germany, 2015, s. 242-243. Univocal Publishing, University of Minnesota Press. ISBN 978-1-937561-52-9. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Prague. In Zielinski, Siegfried; Weibel, Peter; Irrgang, Daniel. Flusseriana. An Intellectual Toolbox. Minnesota, USA: ZKM. Center for Art and Media Karlsruhe, Germany; Vilém Flusser Archive at Berlin University of the Arts, Germany, 2015, s. 324-325. Univocal Publishing, University of Minnesota Press. ISBN 978-1-937561-52-9. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Adam FRANC, Martina IVIČIČ a Alina MATĚJOVÁ. #Mendel 2.0. 2015. info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Barbora KUNDRAČÍKOVÁ, Alina MATĚJOVÁ, Oliver STAŠA a Dominik JÍCHA. Proti válce! Výstava fotomontáží Johna Heartfielda. 2015. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Americanism of Čapek’s Play about Robots. In Mutual Inspirations Festival 2015 - Karel Čapek, 3.9.-21. 11. 2015, Washington, USA. 2015. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Robots on the 20th Century Theatrical Stage. Staging Bio-Power / Staging Bio-Weakness. In Department of Performing Arts at Georgtown University, 7. 10. 2015, Washington, USA. 2015. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Into the Zoo with Patricia Piccinini. In Why Talk to Animals. On The Role of Animals in Pictorial Representatons. International Conference, 15. 5. 2015, Plzeň. 2015. Mezinárodní konference pořádaná Mobile Academy Berlin s podporou Goethe Institutu v Praze info
 • HORÁKOVÁ, Jana. The Tiller Girls - Robotic Performance. Dancing Ornament of Post-Industrial Society. In International Music Conference MUSICA NOVA XI. MULTIMEDIALITA : interdisciplinární aspekty soudobé hudby, 29. 11.-2. 12. 2015, Brno. 2015. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Úvod do softwarových studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7214-5. PURL epub URL pdf html info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Softwarová studia. K proměnám studií nových médií. 1. vyd. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2014, 131 s. ISBN 978-80-210-6739-4. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Členka oborové rady. Oborová rada doktorského studijního programu Mediální a kulturální studia, FF UP Olomouc, 2014. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Robot a bio-moc. In Antropologie, tělo a medicína. 2014. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Zuzana KOBÍKOVÁ. TIMe 4 New Media Methodologies, Vol. 4, No. 1–2, 2013–2014. In TIM ezin, ISSN 1805- 2606. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, 2014. Webová stránka časopisu Digitální knihovna FF MU info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Nová média – nové metodologie. TIM ezin. FF MU, ÚHV, 2014, roč. 4/2013-14, 1-2, s. 4-6. ISSN 1805-2606. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Barbara BÜSCHER. MEDIA-PERFORMANCE 4 / GESTURE, mezinárodní konference. 2014. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Úvod do softwarových studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 98 s. ISBN 978-80-210-7214-5. Elportál info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Robot and Kitsch: From the myth of technological progress towards the medium of subversive strategies of posthumanism. In Bulatov, Dmitry. Evolution Haute Couture: Art and science in the post-biological age Part 2: Theory. 1. vyd. Kaliningrad: National Centre of Contemporary Arts (NCCA) Baltic Branch, Russia, 2013, s. 172-187. Evolution Haute Couture ; 2. ISBN 978-5-94620-073-8. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Zuzana KOBÍKOVÁ. TIMe 4 Software Studies. In ezin TIM, odborný časopis oboru teorie interaktivních médií. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy unverzity, ISSN: 1805-2606, 2013, 150 s. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Čas pro softwarová studia. Ezin TIM. Brno: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013, roč. 3, č.1-2, s. 4-10. ISSN 1805-2606. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Lucie SEMECKÁ. Co je to software? (komentovaný překlad kapitoly knihy Words Made Flesh F. Cramera). Online. In Jana Horáková - Zuzana Kobíková. ezin TIM, odborný časopis oboru teorie interaktivních médií. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy unverzity, 2013, s. 95-98. ISSN 1805-2606. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Lucie SEMECKÁ. Freakové čísla (překlad studie M. Fullera). Online. In Horáková, Jana; Kobíková, Zuzana. ezin TIM, odborný časopis oboru teorie interaktivních médií. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013, s. 86-94. ISSN 1805-2606. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Zlá média / Evil media: Eristika nových médií - konference. 2013. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Eristika nových médií: Odstíny šedi. In Zlá média / Evil media: Eristika nových médií - konference. 2013. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Mutamorphosis: Tribute to Uncertainty (recenze mezinárodní konference). In Teorie vědy : věda, technika, společnost. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2013. ISSN 1210-0250. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. The Universal Turing Machine on the Dissecting Table. Teorie vědy : věda, technika, společnost. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2013, Vol 35, No 2, s. 251-270. ISSN 1210-0250. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. T. I. M. (prezentace oboru teorie interaktivních médií). In Pecha Kucha Night Brno # 13: Akademicke Pudy. 2013. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Karel Čapek: The Czech Frankenstein. In Forms and Phenomena of Popular Culture – Critical Analyses (series of lectures), Karlsruhe. 2013. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. On Media of Memory and Remembering. MAP - Media | Archive | Performance. Leipzig - Berlin: Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“, Leipzig, 2013, roč. 4, č. 1, s. 1-9. ISSN 2191-0901. Studie Editorial info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Jemná práce. In Vizuání studia - Visual Studies Conference 2013 : NA/PROTI IMAGINACI. 2013. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Robot: The Modern Age Golem (key note lecture). In Beyond AI: Artificial Golem Intelligence (International conference hosted by University of West Bohemia, Pilsen). 2013. ISBN 978-80-261-0275-5. URL URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Fakes, Forgeries, and Robots: From the comedy of substitution to the theatre of affect. In European Robotic Week 2013, Praha. 2013. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Turingův stroj v teorii nových médií. In Století Alana Turinga. 2012. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. K recepci informatiky v kontextu společenských věd : obrat k softwaru. In Blok expertů, KISK FF MU. 2012. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. New Media Art Power: The Hackability Memorandum. Kritika & kontext, časopis kritického myslenia/Journal of Critical Thinking. Bratislava: Občianske združenie K&K Association, 2012, roč. XVI, č. 44, s. 86-93. ISSN 1335-1710. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Robot kao mitate - medijski definirana estetska analiza / The Robot as Mitate - The Media Specific Aesthetic Analysis. In Hodžić, Ena; Sajovic, Sandra; Sedlák, Pavel; Teklić, Tereza. Device_Art 4.012. 1. vyd. Hrvatska / Croatia: KONTEJNER / biro suvremene umjetničke prakse / bureau of contemporary art praxis, Zagreb, 2012, s. 60-89. ISBN 978-953-95360-9-9. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Pohyb na ostří třetí kultury. In Kelemen, Jozef. KELEMEN, Jozef. Kyberkreativita : stroj, tvořivost, člověk. 1. vyd. Ostrava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2012, s. 7-21. Kyberkreativita. ISBN 978-80-7248-801-8. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Softwarové umění : programování excesu. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 47, č. 2, s. 23-47. ISSN 1212-0391. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Karel Čapek: Czech Frankenstein. In Cafe Neu Romance festival / European Robotics Week. 2012. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Tur(n)ing bachelor machine. Towards articulations of the universal machine unconscious. In Mutamorphosis : tribute to uncertainty, Praha, 6-8 December 2012. 2012. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Soft skills: Aktuální otázky metodologie (umění) nových médií. 2012. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Soft skills : k problematice metodologie umění nových médií. In Soft skills : aktuální otázky metodologie (umění) nových médií. 2012. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Czech Robot: 1921 - 2011. In ЖИЗНЬ. Версия науки. 2011. Abstrakt Stránky festivalu a konference info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Looking Backward at Czech Robot. In Eurobot Conference 2011. 2011. Pozvánka na cyklus zvaných přednášek konference Eurobot 2011 Stránky konference info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Looking Backward at the Robot. In David Obdržálek, Achim Gottscheber. Research and Education in Robotics - EUROBOT 2011. Berlin: Springer, 2011, s. 1-9. ISBN 978-3-642-21974-0. Ukázka publikace info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Some Impacts of Čapek’s Concept of Robots as Artificial Organisms. Online. In Imre Rudas. Proc. 4th International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology – ICETET 2011. 1. vyd. Piscataway, NJ: IEEE Publication, 2011, s. 49-54. ISBN 978-0-7695-4561-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ICETET.2011.21. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. K recepci informatiky v kontextu společenských věd: Obrat k softwaru. In Hana Klímová - Dana Kuželová - Jiří Šíma - Jiří Wiedermann - Stanislav Žák. Hovory s informatiky. 1. vyd. Praha: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., 2011, s. 117 - 135. ISBN 978-80-87136-11-9. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. K recepci infomratiky v kontextu společenských věd: Obrat k softwaru. In 3. seminář "Hovory s informatiky". 2011. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Remaking Robot. Od mýtu technického pokroku k subverzním stratgeiím posthumanismu. In Umelá inteligencia a kognitívna veda III. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 81-96. Umělá inteligencia a kognitívna veda. ISBN 978-80-227-3542-1. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. The Robot: Utopia, Science-Fiction or a Conservative Reaction to the "New Man" of the Machine Age? In Controversial Modernity. 1. vyd. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2011, s. 59-73. Colloguia litteraria erudita IV. ISBN 978-80-8095-071-2. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Barbara BÜSCHER. MEDIA-PERFORMANCE 3 Memory, Czech-German Symposium. 2011. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. The Aura of Remembering. In Media-Performance 3 Memory. 2011. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Software/Softwarová studia sympozium. 2011. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Software/Softwarová studia. In Software/Software Studies sympozium. 2011. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Konec dějin nových digitálních médií: Softwarová studia. In Umění a nová média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 156-179. Umění a nová média. ISBN 978-80-210-5639-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011. info
 • MACEK, Petr, Jana HORÁKOVÁ a Martin FLAŠAR. Umění a nová média. Flašar, Martin - Horáková, Jana - Macek, Petr a kol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 188 s. ISBN 978-80-210-5639-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Benjaminiana. K remediaci vybraných Benjaminových pojmů v diskurzu nových digitálních médií. In Petr Macek. Musicologica Brunensia, roč. 46, č. 1-2. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 87 - 106. ISBN 978-80-210-5588-9. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Emergence of creativity in man-machine systems- three examples from the interactive art. In Proc. IEEE 14th International Conferecne on Intelligent Engineering Systems, INES 2010 (A.Szakal, Ed.). 1. vyd. Budapešť: IEEE CD Publication (IEEE Catalog Number CFP 10INES-CDR), 2010, s. 49-54. ISBN 978-1-4244-7652-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/INES.2010.5483816. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Umění i pro kyborga. (ed. Michal Giboda). In Mosty a propasti mezi vědou a uměním. 1. vyd. Příbram: Občanské sdružení Dialogy vědy s uměním, 2010, s. 58-70. Mosty a propasti mezi vědou a uměním. ISBN 978-80-87082-15-7. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Nástin kulturního kontextu informatiky. In Hovory s informatiky. 1. vyd. Praha: Ústav informatiky AV ČR, 2010, s. 27 - 42, 17 s. ISBN 978-80-87136-09-6. info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Jozef KELEMEN, Petr BERKA, Vladimír BUREŠ, Raija HALONEN, László HORVÁTH, Jozef HVORECKÝ, Päivi ISKANIUS, Petra MAREŠOVÁ, Ludmila MLÁDKOVÁ, Hana MOHELSKÁ, Luisa PELLEGRINI, Imre J. RUDAS, Parag SANGHANI, Getnet TAMENE a Menbere Workie TIRUNEH. Knowledge in Context: Few Faces of the Knowledge Society. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2010, 319 s. Knowledge in Context. ISBN 978-80-8078-339-6. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Robot: Věřte, nevěřte. Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie. Bratislava: Kaligram, 2010, roč. 7, č. 16, s. 37 - 46. ISSN 1336-5541. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Processing Der Prozess/Proces. MAP - Media - Archive - Performance. 2010, roč. 2010, č. 2, 12 s. ISSN 2191-0901. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Robots as In-Betweeners. In Rudas, I.J. ; Fodor, J.; Kacprzyk (eds.). Computational Intelligence and Informatics. 1. vyd. Berlin: Óbuda University, 2010, s. 115-127. ISBN 978-3-642-15220-7. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Robot jako robot. 1. vyd. Praha: KLP, 2010, 238 s. Primitiae sv. 3. ISBN 978-80-86791-70-8. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Artificial living beings and robots - one root,variety of influences. Artificial Life and Robotics. Japonsko: Springer Japan, 2009, Vol. 13, No. 2, s. 555-560. ISSN 1433-5298. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Robots between Facts and Fictions. In Proceedings of the 10th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics. 1. vyd. Budapesť: Budapest Tech, Hungarian Fuzzy Association, 2009, s. 21-39. ISBN 978-963-7154-96-6. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Turingův stroj, test tělo a jablko. eds. Kvasnička, V.; Kelemen, J.; Pospíchal, J. In Modely mysle. 1. vyd. Bratislava: Vydavatel'stvo Europa, 2008, s. 65-77, 18 s. Šimon, svazek 5. ISBN 978-80-89111-34-3. info
 • HORAKOVA, Jana a Jozef KELEMEN. The Robot Story: Why Robots Were Born and How They Grew Up. In HUSBANDS, Philip, Owen HOLLAND a Michael WHEELER. The Mechanical Mind in History. Cambridge Massachusetts, London England: A Bradford Book, The MIT Press, 2008, s. 283-306, 21 s. Computer Science/Artificial Intelligence. ISBN 978-0-262-08377-5. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Divadelní prostor jako kybernetický organismus: performance strojových a lidských uspořádání/Der Theaterraum als kybernetischer Organismus: Performances in Mensch/Machine-Anordungen. In BARBARA, Büscher a Jana HORÁKOVÁ. Imaginary Spaces: Raum/Prostor - Medien/Média - Performance/Performance. Praha: KLP, 2008, s. 38-58, 20 s. Imaginary Spaces, 1. ISBN 978-80-86791-44-9. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Barbara BÜSCHER. Imaginary Spaces: Raum/Prostor - Medien/Média - Performance/Performance. Praha: KLP, 2008, 229 s. Imaginary Spaces, 1. ISBN 978-80-86791-44-9. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Demers LOUIS-PHILIPPE. Anthropocentrism and the Staging of Robots. In ADAMS, Randy, Steve GIBSON a Stefan MÜLLER ARISONA. Transdisciplinary Digital Art. Sound, Vision and the new Screen, Vol.7. Zürich Switzerland, Victoria, BC, Canada: Springer Berlin Heideberg, 2008, s. 434-450. Communication in Computer and Information Science. ISBN 978-3-540-79485-1. info
 • HORAKOVA, Jana. Brain Opera: Od virtualizace těla ke kolektivní kreativitě virtuálního skladatele. In VEREŠ, Jozef. Hudba. Integrácie. Interpretácie 11. Mediálne a komunikačné aspekty hudby. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, s. 65-81. ISBN 978-80-8094-199-4. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Kafkův Proces dnes. Disk, časopis pro studium dramatického umění. Praha: KANT, 2008, roč. 2008, č. 24, s. 145-152, 7 s. ISSN 1213-8665. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. How Adam goes to post-human. In TOMŠIČ, Neja a Martin BRICELJ. Robovox-Your Voice. 1. vyd. Ljubljana: Zavod Projekt Atol, 2008, s. 25-50. 1.Tomšič, Neja. ISBN 978-961-92449-0-6. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Človek v znalostnej spoločnosti. In KELEMEN, Jozef a KOL. Kapitoly o znalostnej spoločnosti. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2008, s. 15-31. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-209-2. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Petrolejové lampy: První titul "České sezóny" v Divadle Komedie. Disk. Praha: AMU, 2008, roč. 2008, č. 26, s. 162-165. ISSN 1213-8665. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Mediální performance uzavřeného a otevřeného obvodu. SLOVAK REVIEW OF WORLD LITERATURE RESEARCH. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2008, roč. 17, č. 2, s. 53-62. ISSN 1335-0544. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Cesta ke kyborgovi. In KVASNIČKA, Vladimír, Peter TREBATSKÝ, Jiří POSPÍCHAL a Jozef KELEMEN. Mysel', inteligencia a život. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007, s. 71-88. Edícia výskum. textov informatiky a info. technol. ISBN 978-80-227-2643-6. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Emoce, umění a věda a Marvin Minsky. In KELEMEN, Jozef a Vladimír KVASNIČKA. Kognice a umělý život. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 2007, s. 133-146. ISBN 9788072484126. info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Jozef KELEMEN, Petr BERKA, Vladimír BUREŠ, Jozef HVORECKÝ a Peter MIKULECKÝ. Pozvanie do znalostnej spoločnosti. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition (Wolters Kluwer), 2007, 265 s. Iura Edition. ISBN 978-80-8078-149-1. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. 85 let Čapkových Robotů a jejich proměn. In MACEK, Petr. MUSICOLOGICA BRUNENSIA: Sborník prací FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 63-74. ISBN 978-80-210-4270-4. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Chat As Theatre. Disk, Selection of articles from the Czech journal for the study of dramatic arts. Praha: Kant, 2007, roč. 2006, II, s. 220-235. ISSN 1213-8665. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Technické obrazy a nová senzibilita, nová média a skepse jako umělecký postoj. In Kde končí umění a začíná technika, a naopak? Praha: AMU v Praze, 2007, s. 26-31. ISBN 978-80-7331-084-4. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Robots: Cultural Roots and Impacts. In OSWALD, Marion a John L. CASTI. eAROB-Proceedings of the Firts European Workshop on Artificial Life and Robotics. Vienna: Vienna University of Technology, 2007, s. 63-72, 6 s. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Robot - stroj a metafora 20.století. Mařík Vladimír, Štěpánková Olga, Lazaňský Jiří a kol. In Umělá inteligence (5). Praha: Academia, 2007, s. 43-74. 10 397. ISBN 978-80-200-1470-2. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Louis-Philippe DEMERS. Anthorpocentrism and the Stating of Robots. In DAW07, Digital Art Weeks: The Meeting Point between Art and Technology at ETH Zurich. 1. vyd. Zurich, Switzerland: Adams,R.; Gibson, S.; Arisona, SM, 2007, s. 434-450. ISBN 978-3-540-79485-1. URL URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Obrazy jsou nesmrtelné, těla pomíjivá. Taneční zóna. Praha: Sdružení pro podporu vydávání revue současného tance, 2007, ročník 11, zima 2007, s. 12-17. ISSN 1213-3450. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Turingovo jablko a zmizení těla. Taneční zóna. Praha: Sdružení pro podporu vydávání revue současného tance, 2007, ročník 11, zima 2007, s. 18-19. ISSN 1213-3450. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Staging Robots: Cyborg Culture as a Context of Robots` Emancipation. In Cybernetics and System Research. Vídeň: Austrian Society of Cybernetics Studies, University of Vienna, 2006, s. 312-317. ISBN 3852061725. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. The (Short) Robot Chronicle. On the 20th Century Cultural History of Robots. In I.Rudas ed. 15th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube region.Proceedings. Budapest: Budapest Tech., 2006, s. 241-248. ISBN 9637154485. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. From Golem to Cyborg. Human Affairs, A postdisciplinary Journal of Humanities & Social Sciences. Bratislava: Slova Academy of Sciences, 2006, roč. 16/2006, č. 1, s. 83-98. ISSN 1210-3055. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. O komunikaci postmoderních strojů. Anthropos, časopis pre humanitné a sociálne poznanie, Téma 09, Komunikácia. Bratislava: Kalligram, 2006, roč. 2006, č. 09, s. 49-52. ISSN 1336-5541. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Autenticita jako leitmotiv. PROFIL súčasného výtvarného umenia. Bratislava: Kruh súčasného umenia Profil, 2006, roč. 2006, 1/06, s. 6-23. ISSN 1335-9770. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. K historii a (hyper)estetice "tekutého uměleckého díla". PROFIL súčasného výtvarného umenia. Bratislava: Kruh súčasného umenia Profil, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 102-107. ISSN 1335-9770. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Jsem člověk, anebo jsem stroj? Kritika & kontext, časopis kritického myslenia/Journal of Critical Thinking. Bratislava, 2006, roč. 2006, č. 32, s. 71-80. ISSN 1335-1710. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Pařízkův drážďanský Princ Bedřich Homburský. Disk - časopis pro studium dramatického umění. Praha: AMU, Kant, 2006, roč. 2006, č. 18, s. 124-130. ISSN 1213-8665. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Magický jazyk divadla. In Jazyk a kognícia. Bratislava: Kalligram, 2005, s. 21-37, 16 s. Jazyk a kongnícia. ISBN 80-7149-716-9. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Myslet interaktivitu. In Entermultimediale 2. Praha: CIANT-Mezinarodni centrum pro umeni a nove technologie, 2005, s. 69-70. ISBN 80-239-4927-6. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Robotické performance - Divadlo toužících strojů. DISK - časopis pro studium dramatického umění. Praha: Akademie múzických umění, 2005, červen, č. 12, s. 107-115. ISSN 1213-8665. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Loupežníci/Die Räuber - Rentgenový obraz a sociální vivisekce. DISK - časopis pro studium dramatické výchovy. Praha: Akademie múzických umění, 2005, červen, č. 12, s. 167-170, 5 s. ISSN 1213-8665. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. From Golem To Cyborg: On the Cultural Evolution of Concept of Robots. In KELEMEN, Jozef. Interdisciplinary Aspects of Human-machine Co-existence and Co-operation. Czech-Argentine Biennale Workshop "e-Golems". Praha: Czech Technical University in Prague, 2005, s. 15-31. ISBN 80-01-03275-2. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Robotické performance. Proces. Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, Q 8, s. 57-75. ISSN 1214-0406. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Kouzlo a síla interakce. In Kognice a umělý život. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 2005, s. 195-216, 11 s. ISBN 80-7248-310-2. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Chat jako divadlo. DISK, časopis pro studium dramatického umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2005, roč. 2005, č. 14, s. 27-40. ISSN 1213-8665. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. RUR - Comedy about Robots. DISK, selections from the czech journal of the study of dramatic arts. Praha: Akademie múzických umění, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 86-103. ISSN 1213-8665. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Paradoxní existence strojů.(K robotickému umění posthumanismu). PROFIL. Bratislava: Kruh súčasneho umenia Profil, 2005, XI, 3-4, s. 8-31. ISSN 1335-9770. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Predtím/Potom - 20 centimetru nad úrovní reality. Divadlo v medziase, revue o súcasnom divadle. Bratislava: Asociácia súcasného divadla (ASD), 2005, roč. 10., 3-4, s. 23-26. ISSN 1335-9355. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Myslet interaktivitu. In Entermultimediale 2, festival umění a nových technologií. 2005. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana. From Golem To Cyborg: On the Cultural Evolution of Concept of Robots. In Czech-Argentine Biennale Workshop "e-Golems". 2005. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. From Rossums Universal Robots Toward Post-Human. In Cybernetics and Systems Vol.2. Rakousko, Vídeň: Austrian Society for Cybernetic Studies, 2004, s. 774-779. ISBN 3852061695. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Moderní mýtus a komedie záměny. Interpretace hry Karla Čapka R.U.R., Rossums Universal Robots (1921). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Q7. Brno: Masarykova univrezita v Brně, 2004, s. 49-57. ISBN 80-210-3432-7. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Rossum's Universal Robots: Továrna utopie. DISK. Praha: AMU, 2004, roč. 2004, č. 8, s. 96-110. ISSN 1213-8665. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Stroj ve 20.století. In Kognice a umělý život IV. Česká republika, Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 2004, s. 179-198. ISBN 80-7248-232-7. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. RUR - komedie o robotech. DISK. Praha: AMU, 2004, roč. 2004, č. 10, s. 71-86. ISSN 1213-8665. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. R.U.R. jako opera aneb krátká spojení. DISK. Praha: AMU, 2004, roč. 2004, č. 10, s. 138-143. ISSN 1213-8665. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. O jazyku a řeči divadla. In Jazyk, Řeč a myšlení. Liberec: Scholé filosofia, Katedra filozofie Pedagogické fakulty, Technické univerzity v Liberci, 2004, s. 79-93, 6 s. ISBN 80-902997-3-3. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. ...problematizovat to, co my sami jsme(poznámky k moznostem poznání umělé inteligence). In Filosofická skepse. Liberec: Katedra filosofie Pedagogické fakulty Technické university v Liberci, 2003, s. 119-128. ISBN 80-902997-2-5. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Divadlo-stroj, divadlo-organismus. In Q6-Theatralia, Sborník prací Masarykovy university. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 47-54. ISBN 80-210-3158-1. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Stát se třetím: Dvě podoby virtuální reality. DISK, časopis pro studium dramatického umění. Praha: AMU, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 66-71. ISSN 1213-8665. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Hypertext-Index a symbol postmoderního diskurzu; počítačová hra jako postmoderní divadlo; Performance art v kybernetickém prostoru postmoderní fůze vědy, technologie a umění. Toronto Slavic Qarterly. Toronto: University of Toronto, 2003, roč. 2003, No 4, s. 7-13. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Robots- Some Cultural Roots. In 4th International Conference on Computational Intelligence. Budapešť: Budapest Polytechnic, Hungarian Fuzzy Association, 2003, s. 39-50. ISBN 9637154205. info
 • HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. K.Čapek, Turing, von Neumann and the 20th Century Evolution of the Concept of Machine. In International Conference in Memoriam John von Neumann. Budapešť: John von Neumann Computer Society, 2003, s. 121-135. ISBN 9637154213. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. O jazyku a řeči divadla. In Jazyk, Řeč a myšlení. Interdisciplinární konference pořádaná Katedrou filozofie Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. 2003. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Hypertext-smrt autora, počítačová hra jako divadlo postmoderní doby. In Otázka a Odpověď, filozofický interdisciplinární seminář. Liberec: Scholé filosofia, 2002, s. 89-98. ISBN 80-902997-1-7. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Virtuální realita-prostor divadelních aktivit. In Q5-Theatralia, sborník prací filozofické fakulty MU. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 23-34. ISBN 80-210-2986-2. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Datatransfer. In Q5-Theatralia, Sborník prací filozofické fakulty MU. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 126-129. ISBN 80-210-2986-2. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. D(r)ámy. In Q5-Theatralia, Sborník prací Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 126-129. ISBN 80-210-2986-2. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. ...problematizovat to, co my sami jsme (poznámky k možnostem poznání umělé inteligence). 2002. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Hypertext - smrt autora, počítačová hra jako divadlo postmoderní doby. In Otázka a Odpověď: Transdisciplinární konference pořádaná Katedrou filozofie Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. 2001. info

2. 7. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.