Zaměstnanci fakulty

RNDr. Michal Černý, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry – Katedra informačních studií a knihovnictví


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.122
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3941
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Michal Černý, narozen 1987
  Bydliště: Brno
Pracoviště
 • Katedra informačních studií a knihovnictví
  Filozofická fakulta MU
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent Zástupce vedoucího katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018 - 2022: Doktorský studijní program Sociální pedagogika.
 • 2012- 2017: Doktorský studijní program Obecné otázky fyziky. Ukončeno SZZk.
 • 2016: Rigorózní řízení v programu Fyzika, oboru Učitelství fyziky pro střední školy. Práce na téma Antropický princip ve fyzice a filosofii.
 • 2010 - 2012: PřF MU a FI MU v navazujícím magisterském programu Fyzika. Diplomová práce na téma Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie přírody.
 • 2009 - 2012: CMTF UP v bakalářském programu Teologie. Bakalářská práce na téma Život podzemní církve na Moravě na příkladu konkrétních osobností.
 • 2007 - 2010: PřF MU a FI MU v bakalářském programu Fyzika. Bakalářská práce na téma Experimentální ověřování vybraných fyzikálních modelů a aproximací.
Přehled zaměstnání
 • 2022 - doposud: FF MU KISK: odborný asistent.
 • 2019 - 2022: FF MU KISK: asistent.
 • 2015 - 2019: FF MU KISK: specializovaný pracovník.
 • 2014 - 2015: FF MU INTERES: garant oborových didaktik.
 • 2012 - 2014: FF MU CEINVE: metodik, odborný pracovník.
 • 2012 - 2014: ÚVT SITMU: lektor.
 • 2012 - 2013: KF MU: lektor, fyzik.
Pedagogická činnost
 • V rámci pedagogického působení se soustředím především na otázky týkající se technologií ve vzdělávání a jejich implementací a hodnocením - od tvorby jednotlivých vzdělávacích objektů až po celkové edukační pojetí, digitální kompetence a filosofický rámec.

  Další předměty a semináře, které vedu se věnují problematice práce s informacemi, kritickému čtení a interpretaci textů či filosofii informace.

Vědeckovýzkumná činnost
 • informační gramotnost
 • digitální informační kurátorství
 • filosofie edukace
 • online kurzy, e-learning
 • filosofie informace
 • historie přírodních věd
 • tvorba a didaktické využití digitálních vzdělávacích objektů
 • intelektuální dějiny
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2012 High School Teachers Programme at CERN.
 • 2013 Dálkový průzkum země at ESA.
 • 2018 University of Minnesota Twin Cities.
 • 6. 7. 2020 – 17. 7. 2020: University of Pécs, Pécs, Ostatní, HUN
  • Online letní škola zaměřená na Maďarské kulturní dědictví - The Cultural Heritage of Hungary.
 • 2. 11. 2018 – 13. 11. 2018: University of Minnesota, Twin Cities, Minneapolis, Ostatní, USA
 • 2. 11. 2012 – 8. 11. 2012: European Organization for Nuclear Research, Geneva, CHE
  • Účast na High School Teachers Programme at CERN. Součástí pobytu byla exkurze po CERN a přednášky týkající se základních poznatků a experimentálních metod při výzkumu fundamentálních částic.
  • CZ.1.07/2.2.00/28.0182
Univerzitní aktivity
 • Koordinátor studijní profilace Technologie ve vzdělávání
 • Spolu koordinátor studia pro zisk pedagogické kvalifikace: Studium pedagogiky se zaměřením na technologie ve vzdělávání
 • Zástupce vedoucího katedry pro vzdělávání a internacionalizaci
 • Člen programové rady ISK
 • Předseda bakalářské státnicové komise pro ISK, člen pro navazující magisterské studium
Ocenění vědeckou komunitou
 • Profformance plus expert za ČR
 • CADUV 2020 Award s kurzem Digitální kompetence
 • CADUV 2021 Award a DisCo 2021 Course award (s Hanou Tulinskou) s kurzem Informační gramotnost pro středoškoláky
 • Spoluautor vítězného kurzu v rámci soutěže 14. ročníku eLearningového kurzu (UHK a EUNIS-CZ)
Vybrané publikace
 • BENEDIKTOVÁ, Lenka, Jan BEZDĚKA, Michal ČERNÝ, Zdeněk FILIPI a Lucie ROHLÍKOVÁ. Issues Related to Digital Divide from the Past Perspective of Czech Scientific Journals (2003–2022). In Łukasz Tomczyk, Francisco D. Guillén-Gámez, Julio Ruiz-Palmero, Akhmad Habibi. From Digital Divide to Digital Inclusion. 1. vyd. Springer. s. 191–215. Lecture Notes in Educational Technology (LNET). ISBN 978-981-99-7644-7. 2024. URL info
 • ČERNÝ, Michal. University Students’ Conceptualisation of AI Literacy: Theory and Empirical Evidence. Social Science. Basel: MDPI, roč. 13, č. 3, s. n/a, 26 s. doi:10.3390/socsci13030129. 2024. URL info
 • ČERNÝ, Michal, Kristýna KALMÁROVÁ, Monika MARTONOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Petr ŠKYŘÍK, Jan ŠTĚPÁNEK a Jan VOKŘÁL. Nonlinear Interactive Stories as an Educational Resource. Education Sciences. Basel: MDPI, roč. 13, č. 1, s. 1-23. ISSN 2227-7102. doi:10.3390/educsci13010040. 2023. URL info
 • ČERNÝ, Michal. DigCompEdu: Digitální kompetence učitelů od teorie k praxi. 1. vyd. Praha: Národní pedagogický institut ČR. 124 s. ISBN 978-80-7578-119-2. 2023. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Using Web Analytics Methods to Design Open Web-Based University Courses : Case Study on Creative Work with Information Course. In Tomczyk, Łukasz. New Media Pedagogy : Research Trends, Methodological Challenges and Successful Implementations. 1. vyd. Switzerland: Springer. s. 221-236. ISBN 978-3-031-44580-4. doi:10.1007/978-3-031-44581-1_16. 2023. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Informační gramotnost. 1. vyd. Praha: Grada. 317 s. ISBN 978-80-271-5195-0. 2023. info
 • ČERNÝ, Michal. Searching for a Definition of Information Literacy as a Socially Cohesive Component of Community : A Complementarity of Experts and Student Approach. Social Sciences. Basel (Switzerland): MDPI, roč. 11, č. 6, s. 1-28. ISSN 2076-0760. doi:10.3390/socsci11060235. 2022. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Discursive formed topics in information literacy : literature review and high school students‘ perspectives. Problems of Education in the 21st century. roč. 79, č. 4, s. 516-543. ISSN 1822-7864. doi:10.33225/pec/21.79.516. 2021. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Web analytics as a tool for monitoring study process of high school online course. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. Magnanimitas, roč. 11, č. 1, s. 50-58. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/11015058. 2021. URL URL info
 • ČERNÝ, Michal. Digital Competences of Students of Library Studies : Comparison of Research Results for 2018–2020. Education Sciences. MDPI, roč. 11, č. 11, s. 1-13. ISSN 2227-7102. doi:10.3390/educsci11110729. 2021. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Cyberspace as a space : analysis of metaphorical statements of university students. Problems of Education in the 21st century. roč. 79, č. 6, s. 838-857. ISSN 1822-7864. doi:10.33225/pec/21.79.838. 2021. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa : k problémům filosofie informace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 154 s. ISBN 978-80-210-9454-3. 2020. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Kdo je digitálně kompetentní člověk? Empirická studie výroků studentů (převážně) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého, roč. 12, č. 1, s. 44-60. ISSN 1803-537X. doi:10.5507/jtie.2020.009. 2020. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Nové pojetí multikulturality jako klíče k bytí “onlife”. Sociální pedagogika | Social Education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, roč. 8, č. 2, s. 10-28. ISSN 1805-8825. doi:10.7441/soced.2020.08.02.01. 2020. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: Pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita. 206 s. ISBN 978-80-210-9233-4. 2019. info
 • ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence optikou dvou kurzů na filozofické fakultě : empirická studie. Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita palackého, roč. 11, č. 1, s. 12-27. ISSN 1803-537X. doi:10.5507/jtie.2019.005. 2019. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí : mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 190 s. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-9330-0. 2019. info
 • ČERNÝ, Michal. Spolubytí k dynamické homeostatické evolvující rovnovážné komplexitě infosféry: podněty k filosofii edukace. Paidagogos. Olomouc: Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, roč. 2019, č. 2, s. 16 - 49. ISSN 1213-3809. 2019. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Moravské knihovny na počátku dvacátého století : sociální, pedagogické a kulturněpolitické souvislosti. In Slabotínský, Radek. Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech v I. polovině 20. století. 1. vyd. Brno (Česká republika): Technické muzeum. s. 92-103. Acta musei technici brunensis. ISBN 978-80-87896-76-1. 2019. info
 • ČERNÝ, Michal. Digital Competence : from Self-evaluation to Analysis of Students´ Learning Behaviour. In Beseda, Jan; Rohlíková, Lucie; Duffek, Václav. E-learning : Unlocking the Gate to Education around the Globe. 1. vyd. Prague: Centre for Higher Education Studies. s. 160-177. ISBN 978-80-86302-85-0. 2019. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Využití nástrojů webové analytiky pro pochopení učení v online prostředí. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, roč. 10, č. 1, s. 49-67. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-1-4. 2018. URL info
 • ČERNÝ, Michal a Jiří KUDRNÁČ. Knihovny v době komunistické totality : na příkladu knihoven ve Znojmě a Břeclavi, s přihlédnutím k tvorbě a recepci Vaška Káni a Jaroslava Freye. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, roč. 10, č. 1, s. 100-112. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-1-6. 2018. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Georg Placzek : formování vědecké osobnosti v prostředí meziválečného Brna. In Slabotínský, Radek. Průmysl a technika na Moravě v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně. s. 83-95. Acta musei technici brunensis. ISBN 978-80-87896-63-1. 2018. info
 • ČERNÝ, Michal. Understanding learning in the online environment using selected web analytics tools. In Beseda, Jan; Rohlíková, Lucie. DisCo 2018 : Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education : 13th conference reader. Prague: Centre of Higher Education Studies. s. 279-297. ISBN 978-80-86302-83-6. 2018. info
 • ČERNÝ, Michal. Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí: didaktické a technické poznámky k tvorbě digitálních vzdělávacích objektů (převážně) v konektivistickém a konstruktivistickém paradigmatu. 1. vyd. Brno: Flow. 111 s. ISBN 978-80-88123-17-0. 2017. info
 • ČERNÝ, Michal. Fundamentální fyzikální objevy z let 1918-1939 a jejich ohlas v českomoravském prostředí. In Čapka, František; Slabotínský, Radek. K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně. s. 7-20. Acta musei technici Brunensis ; sv. 13/2017. ISBN 978-80-87896-46-4. 2017. info
 • ČERNÝ, Michal. Innovation of courses of information literacy as a way for openness, personification and competence. In Beseda, Jan; Rohlíková, Lucie; Baťko, Jan. DisCo 2017 : Open educaion as a way to knowlage society. 1. vyd. Prague: Center of Higer Education Studies. s. 138-151. ISBN 978-80-86302-82-9. 2017. info
 • ČERNÝ, Michal. Informační a učící se společnost. Brno: Paido. 144 s. ISBN 978-80-7315-263-5. 2017. info
 • ČERNÝ, Michal. Finální antropický princip ve filosofii, pedagogice a informační vědě. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, roč. 8, č. 1, s. 103-116. ISSN 1804-2406. 2016. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Brněnský rodák Kurt Gödel : matematik, fyzik, filosof. In Čapka, František; Slabotínský, Radek; Stöhrová, Pavla. Hospodářské dějiny Moravy a Slezka : vybrané kapitoly z 20. století. Brno: Technické muzeum Brno. s. 153-163. Acta musei technici brunensis, sv. 11. ISBN 978-80-87896-34-1. 2016. info
 • ČERNÝ, Michal. Distance education via webinars : research and practice. In Beseda, Jan. DisCo 2016 : Towards open education and information society : 11th conference reader. Prague: Center for Higher Education Study. s. 12-24. ISBN 978-80-86302-62-1. 2016. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Digital information curation as a form of formation of personalized learning enviromenments. In Beseda, Jan; Machát, Zbyněk. DisCo 2015 : From analog education to digital education 10th Conference Reader. Prague: Centre for Higher Education Studies. s. 145-158. ISBN 978-80-86302-47-8. 2015. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Formování a rozvoj české fyzikální vědy a techniky 1862-1916. In Slabotínský, Radek; Stöhrová, Pavla; Gilbertová, Marie; Řezáčová, Eva. Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezska v 19. a 20. století : průmysl, technika a exaktní vědy. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně. s. 88-100. Acta Musei technici Brunensis ; sv. 9. ISBN 978-80-87896-21-1. 2015. info
 • ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 139 s. ISBN 978-80-210-6803-2. 2014. info
 • ČERNÝ, Michal. Processing and visualization of measurement results in physical Laboratory. In Leoš Dvořák. The International Conference on Physics Education: Active learning – in a changing world of new technologies. Prague: Charles University in Prague. s. 1112-1119. ISBN 978-80-7378-266-5. 2014. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Zásadní objevy termodynamiky mezi lety 1824 a 1902. In Čapka František, Slabotinský Radek, Stöhrová Pavla. Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku : vybrané kapitoly z 19. a 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně. s. 159-167. Acta Musei technici Brunensis. ISBN 978-80-87896-12-9. 2014. info
 • ČERNÝ, Michal. Filosofické aspekty umělé inteligence v kontextu pedagogických paradigmat. Paideia. Praha: Univerzita Karlova, XI, č. 1, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1214-8725. 2014. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Několik poznámek k technické a didaktické realizaci webinářů (nejen) v akademickém prostředí. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, roč. 5, č. 1, s. 1-10. ISSN 1804-2406. 2013. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Od objevu elektronu k Bohrovu modelu atomu: filozofický a fyzikální exkurz. Československý časopis pro fyziku. Česká republika: Fyzikální ústav AVČR, roč. 63 (2013), č. 5, s. 294-299. ISSN 0009-0700. 2013. info
 • ČERNÝ, Michal. Ernst Mach a jeho příspěvek atomismu, mechanice a teorii relativity. In Radek Slabotínský, Pavla Störová. K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. Brno: Technické muzeum v Brně. s. 109-112. Acta musei technici brunensis. ISBN 978-80-86413-66-2. 2013. info
 • ČERNÝ, Michal. Role informační gramotnosti v informační společnosti nahlížená historickou perspektivou evropské vzdělanosti a kultury. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, roč. 5, č. 2, s. 1-11. ISSN 1804-2406. 2013. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Několik poznámek k antropologii Pierra Teilharda de Chardin s ohledem na filosofii výchovy. Paideia. Praha: Univerzita Karlova, X, Autumn 2013, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1214-8725. 2013. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Analýza a vizualizace dat (nejen) ve fyzikálním praktiku. Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Prometheus, roč. 21, č. 9, s. 560-565. ISSN 1210-1761. 2012. info
 • ČERNÝ, Michal. Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace. ProInflow. Brno: Masarykova Univerzita, roč. 4, č. 2, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 1804-2406. 2012. URL info

3. 5. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.