Směrnice k rigoróznímu řízení

Rigorózní řízení na FF MU řídí se články 34, 35, 36 a 37 a příslušnými odkazy Studijního a zkušebního řádu MU.

  1. K provádění uvedených ustanovení Studijního a zkušebního řádu v podmínkách FF MU jsou jmenovány v akreditovaných oborech rigorózního řízení minimálně pětičlenné stálé rigorózní komise z profesorů a docentů a případně z dalších odborníků schválených vědeckou radou FF MU. Jedním z členů komise je profesor nebo docent z katedry filozofie a alespoň dva členové komise nesmějí být zaměstnanci MU. Komise navrhuje oponenty práce, termín zkoušky a stanoví předměty ústní zkoušky, jedním z předmětů je filozofie.
  2. Návrhy na předsedy a členy komisí předkládají děkanovi fakulty vedoucí ústavů, kateder a seminářů FF, které mají rigorózní řízení ve svých magisterských studijních oborech akreditováno, návrh na členy komisí pro filozofii předloží vedoucí katedry filozofie. Návrhy na jmenování předsedů komisí budou postoupeny panu rektorovi, členy komisí jmenuje po případném schválení VR FF děkan fakulty.
  3. Z jmenovaných předsedů komisí a ze schválených členů komisí budou ad hoc pro jednotlivé uchazeče na návrh vedoucího ústavu, katedry nebo semináře děkanem jmenovány zkušební komise.
  4. Jako rigorózní práci lze předložit monografii nebo autorský rukopis v rozsahu minimálně 180 000 znaků, napsaných na bílém papíru formátu A4, očíslované listy vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí autorského rukopisu je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, jméno autora a rok zpracování, dále prohlášení o původnosti práce, obsah a soupis literatury. Práce se odevzdává ve třech exemplářích a zadává se do IS MU. Jako rigorózní práci nelze na FF předložit nezměněný text práce diplomové. Rigorózní práce musí obsahovat původní výsledky nebo originální zpracování ucelené části problematiky daného oboru, a to na úrovni, která odpovídá publikačnímu standardu oboru. Rigorózní práce může mít formu souboru uveřejněných prací uchazeče, nebo prací přijatých k uveřejnění, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem. Uchazeč, který úspěšně absolvoval doktorské studium, může požádat o možnost předložit jako rigorózní práci teze své obhájené doktorské disertační práce splňující požadavky na původní výsledky nebo originální zpracování ucelené části problematiky daného oboru. Teze se předkládají ve třech exemplářích formátu A4, očíslované listy vyvázány do pevných desek se všemi výše uvedenými součástmi a náležitostmi autorského rukopisu. Děkan o žádosti rozhodne na základě stanoviska oborové rady programu, v jehož rámci jsou teze předkládány.
  5. Přihlášky s požadovanými přílohami podle článku 35 studijního a zkušebního řádu MU se podávají vždy do konce prvního týdne semestru na příslušný semestr.
  6. Při podání přihlášky uchazeč předloží doklad o úhradě stanovené náhrady nákladů.
  7. Administrativní náležitosti rigorózního řízení zajišťuje Studijní oddělení FF ve spolupráci s pověřeným proděkanem, předsedy komisí a s vedoucími a sekretariáty ústavů, kateder a seminářů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.