Bořivoj Dostál

Bořivoj Dostál (1929–1994) představoval výraznou osobnost s nepopiratelným mezinárodním renomé, které si získal především svým celoživotním odborným zaměřením na archeologii a dějiny raného středověku, resp. velkomoravského období. Svá studia v oborech dějepisu a ruštiny na brněnské pedagogické fakultě rozšířil na podnět svého učitele Františka Kalouska (oba se nad archeologií potkali v  místech svých rodišť na Slavkovsku) studiem archeologie, které ukončil v roce 1957, již jako asistent na katedře prehistorie filozofické fakulty. Zde se specializoval na slovanskou archeologii a v tomto oboru se také v roce 1967 habilitoval prací zaměřenou na problematiku velkomoravských pohřebišť na území Moravy. O rok později, v době pražského jara, převzal po Františku Kalouskovi vedení archeologického výzkumu velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi a na počátku roku 1970 také vedení katedry prehistorie, kterého však byl po necelých třech letech v  normalizačním čase zase zbaven. Svou energii tedy zaměřil především na dobudování základny a rozvíjení archeologického výzkumu Pohanska, jemuž také věnoval dlouhodobou odbornou publikační aktivitu, zasvěcenou zásadním poznatkům k opevnění hradiska, typu sídlištních objektů a jejich funkci, klasifikaci velkého množství získané hmotné kultury atd. Klíčová je jeho monografie z roku 1975 věnovaná velkomoravskému velmožskému dvorci na Pohansku, kterou však teprve v roce 1988 mohl předložit jako kandidátskou práci pro doktorát historických věd. Díky jazykové erudici a bohatým kontaktům s domácími i zahraničními specialisty se mu téma Pohanska podařilo rozvést v širokých celoslovanských a raně historických souvislostech, což vzbudilo zájem o naši problematiku u evropské medievistické veřejnosti a autorovi se dostalo uznání coby významnému prehistorikovi a slavistovi druhé poloviny 20. století. Plné rehabilitace se Dostál ovšem dočkal až v roce 1990, kdy byl jmenován profesorem a znovu postaven do čela katedry, kterou de facto po nuceném útlumu v dobách normalizace znovu vybudoval. Nový model výuky oboru archeologie, realizovaný po roce 1990, je tak trvale spojen s jeho jménem. Katedru archeologie vedl až do neočekávaného definitivního odchodu v srpnu 1994, podobně jako intenzivní výzkum a zpracování pramenného materiálu z  Pohanska. Připravovanou syntézu staroslovanské archeologie, pro jejíž sepsání měl nejlepší předpoklady, se mu bohužel dokončit nepodařilo. Jako pedagog proslul náročností, objektivitou a přísným, avšak také nepopiratelným lidským přístupem ke studentům. Jeho semináři prošlo několik českých i zahraničních posluchačů a doktorandů, dnes již renomovaných odborníků. Významným podílem se zasloužil o další rozvoj brněnské archeologické školy, budované na filozofické fakultě od dob první republiky.

Zdroj: BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 89-90. ISBN 978-80-210-9259-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9259-2019.

 

Bibliografie byla sestavena podle:

Vignatiová, Jana. Bibliografie prací Bořivoje Dostála. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 1990, E34-35, 1989-1990, s. 9-17, ISBN: 80-210-0167-4. 

Vignatiová, Jana. Bibliografie prací Bořivoje Dostála 1990-1995. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 1996, E40, 1995, s. 9-11, ISBN: 80-210-1411-3.

Bibliografie

Monografie

Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. 1966.

Grabstätte in Znojmo-Hradiště. 1969. (spoluautor: Anna Lorencová)

Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. 1975.

Počátky slovanského osídlení našich zemí ve světle výzkumů na Pohansku u Břeclavi. 1978. (spoluautor: Jana Vignatiová; Emil Kordiovský; Augustin Šik)

Slované 6.—10. století. Sborník referátů ze sympozia Břeclav-Pohansko 1978. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1980.

K časně slovanskému osídlení Břeclavi-Pohanska. 1982.

Břeclav-Pohansko III. Časně slovanské osídlení. 1985.

Pohansko. Velkomoravské hradisko. 1985. (spoluautor: Jana Vignatiová)

K problematice slovanského osídlení Moravy. (Autoreferát doktorské disertace.). 1989.

Kapitoly

K prehistorii a protohistorii Břeclavi. In: Břeclav. Dějiny města, 1968, s. 9-44.

Kulturkontakte im mährisch-böhmisch-niederösterreichischen Raum während des Frühmittelalters (6.-10. Jahrhundert). In: Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. (Hrsg. T. Winkelbauer), 1993, s. 19-26.

Die frühmittelalterliche Keramik aus Břeclav-Pohansko. In: Slawische Keramik in Mitteleuropa von 8. bis zum 11. Jahrhundert, 1994, s. 219-232.

Studie

Doba slovanská. In: Pravěk a ranná doba dějinná na území ČSSR

Drevněslavjanskij mogiľnik v Moravskom Žižkově (r. Bržeclav). SPFFBU. 1956, č. E1, s. 91-106.

Slovanský mohylník u Žlutavy. Příspěvek k problematice slovanských mohylníků na Moravě. SPFFBU. 1957, č. E2, s. 37-74.

Archeologický výzkum ve Znojmě-Hradišti v roce 1957. Podyjí 1. 1958, č. červen, s. 81-84.

Nová naleziště únětické kultury v Újezdě a v Branišovicích. SPFFBU. 1958, č. E3, s. 5-22.

Pravěké sídliště u Strachotic. Podyjí 1. 1958, č. leden, s. 7-10.

Značky na slovanské keramice ze Znojma-Hradiště. Podyjí 1. 1958, č. listopad-prosinec, s. 144-148.

Nový doklad římského importu ze Znojemska. Podyjí 2. 1959, s. 49-52. (spoluautor: Antonín Hudec)

Römerzeitliche Funde aus Horní Dunajovice. SPFFBU. 1960, č. E5, s. 73-84.

Slovanský hrob z Gottwaldova-Louk. In: Pravěk východní Moravy, 1961, s. 141-143.

Velkomoravská hradiště a pohřebiště a otázka moravských kmenů. In: Sborník Československé společnosti archeologické při ČSAV, 1961, s. 15-20.

Velkomoravské Znojemsko ve světle archeologických nálezů. SPFFBU. 1961, č. E6, s. 97-126.

Výzkum velkomoravského hradiska Pohanska u Břeclavi. In: Slovácko 3, 1961, s. 17-33.

Pravěké pohřebiště u Lanžhota na Moravě. Únětické, laténské a slovanské hroby. SPFFBU. 1962, č. E7, s. 9-31.

Mladohalštatský sídlištní objekt z Podivína (okr. Břeclav). SPFFBU. 1963, č. E8, s. 130-135.

Nové únětické hroby ze Znojma. SPFFBU. 1963, č. E8, s. 123-125.

Pravěké nálezy z Horních Dunajovic. Kanelovaná, únětická, věteřovská a hradištní kultura. SPFFBU. 1963, č. E8, s. 5-14.

Skleněné prsteny ze Znojma. In: Sborník AÚ ČSAV F. Vildomcovi k pětaosmdesátinám, 1963, s. 73-75.

Slavonská miska z Krumvíře. SPFFBU. 1963, č. E8, s. 122-123.

K problematice pohřebiště ze starší doby bronzové v Lanžhotě. In: Sborník AÚ ČSAV K. Tihelkovi k pětašedesátinám, 1963/4, s. 58-61.

K moravským prvkům v polských pokladech zlomkového stříbra. SPFFBU. 1964, č. E9, s. 195-199.

Nové nálezy z pohřebiště v Lanžhotě. Slovanské a únětické hroby. SPFFBU. 1964, č. E9, s. 67-71.

Das Vordringen der groβmährischen materiellen Kultur in die Nachbarländer. Magna Moravia. 1965, s. 361-416.

Nálezy kultury zvoncovitých pohárů z Chrlic. SPFFBU. 1965, č. E10, s. 348-351.

Nálezy z doby římské a stěhování národů z Chrlic. SPFFBU. 1965, č. E10, s. 363-364.

Pravěk chrlického katastru. In: 900 let Chrlic. Výstava k 20. výročí osvobození Chrlic sovětskou armádou, 1965, s. 1-6.

Pronikání velkomoravské hmotné kultury do sousedních slovanských oblastí. In: Almanach Velká Morava, 1965, s. 66-69.

Protoúnětické a únětické nálezy z Chrlic. SPFFBU. 1965, č. E10, s. 351-352.

Slovanské prsteny zdobené dvěma vodorovnými rýhami. Příspěvek k datování pohřebiště v Břeclavi-Pohansku. SPFFBU. 1965, č. E10, s. 231-252.

Typy slovanských sídlištních objektů z Břeclavi-Pohanska. SPFFBU. 1967, č. E12, s. 81-132.

K významu petrografického studia stavebního kamene velkomoravských hradišť. SPFFBU. 1968, č. E13, s. 215-217.

Slovanské kultovní místo na Pohansku u Břeclavi? K interpretaci kůlového objektu č. 39. Vlastivědný věstník moravský. 1968, roč. 20, č. 1, s. 3-25.

Spätburgwallzeitliche und neuzeitliche Grabstätte in Znojmo-Hradiště. SPFFBU. 1968, č. E13, s. 7-66.

Zur Interpretation der groβmährischen Funde in den Nachbarländern. In: I. Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej, 1968, s. 184-191.

Hrob se šňůrovou keramikou z Chrlic-Jezer. SPFFBU. 1969, č. E14, s. 271-275.

Klobouky v pravěku. In: Klobouky u Brna. Minulost a současnost, 1969, s. 8-11.

Opevnění velmožského dvorce na Pohansku u Břeclavi. SPFFBU. 1969, č. E14, s. 181-218.

Préhistoire. In: Universitas Brunensis 1919—1969, 1969, s. 82-88.

Břeclav-Pohansko v roce 1968. Přehledy výzkumů 1968. 1970, s. 40-43.

K otázce velmožských dvorců u Slovanů. Památky archeologické. 1970, roč. 61/1, č. 1, s. 271-279.

K rekonstrukci kůlových domů z Břeclavi-Pohanska. Sborník Národního Muzea v Praze, řada A-hist.. 1970, roč. 24, č. 1-2, s. 33-37.

Severovýchodní předhradí Břeclavi-Pohanska. SPFFBU. 1970, č. E15, s. 117-144.

Velkomoravské hradisko Břeclav-Pohansko. 10 let archeologických výzkumů 1959—1969. Vlastivědný věstník moravský. 1970, roč. 22, č. 1, s. 1-29.

Velkomoravské Pohansko — předchůdce Břeclavi. Malovaný kraj. 1970, roč. 6, č. 6, s. 4-5.

Kamenné brousky z areálu velkomoravského velmožského dvorce na Pohansku u Břeclavi. SPFFBU. 1971, č. E16, s. 175-184.

Slovanský památník. Nový život (Břeclav). 1971, roč. XII, č. 33, s. 4.

Poznámky k pravěkým a raně středověkým dějinám Moravy. Časopis matice moravské. 1972, roč. 91, s. 28-32.

Ein slawischer Herrenhof des IX. Jahrhunderts in Břeclav-Pohansko (Mähren). In: Berichte über den II. Internationalen Kongreβ für slawische Archäologie, Band III, 1973, s. 299-306.

Slovanská archeologie na Brněnské universitě. In: Slavica na Universitě J. E. Purkyně v Brně, 1973, s. 99-101.

Mladohradištní keramická skupina z Břeclavi-Pohanska. SPFFBU. 1973/74, č. E18/19, s. 181-193.

Studium pravěkého a protohistorického osídlení na území SSSR. In: Historiografie střední, východní a jihovýchodní Evropy, 1974, s. 101-105.

Zemědělská výroba na území ČSSR v 6.—10. století. Archaeologia historica. 1976, roč. 1, s. 9-26.

Poznámky k archeologické problematice Velké Moravy a Staré Rusi. Slovácko. 1976/77, roč. 18/19, s. 9-17.

Boris Michailovič Gončar, Vjačeslav Ivanovič Prokofjev: Vědecká činnost studentů historické fakulty Kyjevské univerzity. Universitas. 1977, roč. X, č. 5, s. 82-84.

Třetí pětiletí archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska (1969—1973). SPFFBU. 1977/78, č. E22/23, s. 155-175.

Zemnice s depotem pod valem hradiska Břeclavi-Pohanska. SPFFBU. 1977/78, č. E22/23, s. 103-134.

Archeologické výzkumy na Pohansku. Universitas. 1978, roč. XI, č. 2, s. 28-33.

Dvacet let archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska. Vlastivědný věstník moravský. 1978, roč. 30, č. 2, s. 129-157.

Někotoryje obščije problemy archeologii Drevněj Rusi i Velikoj Moravii. In: Drevnjaja Rus i slavjaně, 1978, s. 83-88.

Opevnění hradiska na Pohansku. Věda a život. 1978, roč. 23, č. 10, s. 604-606.

K opevnění hradiska Břeclavi-Pohanska. SPFFBU. 1979, č. E24, s. 73-93.

Slovanské osídlení jižní Moravy z hlediska výzkumů v Břeclavi-Pohansku. Mikulovská sympozia 78. 1979, roč. 8 (1978), s. 36-39.

Zur Chronologie der slawischen Keramik. In: Rapports du IIIe Congres International ďArchéologie Slave, Tome 1, 1979, s. 191-200.

Frühslawische Besiedlung von Břeclav-Pohansko. In: IV. Mezinárodní Konference Slovanské Archeologie, 1980,

Olověné hřivny z Pohanska. SPFFBU. 1980, č. E25, s. 143-159.

Přínos výzkumů v Břeclavi-Pohansku pro slovanskou archeologii. In: Slované 6.—10. století, 1980, s. 77-88.

Duté trojcípé parohové předměty v raném středověku. SPFFBU. 1981, č. E26, s. 43-58.

Kočevničeskije elementy v materialnoj kulture moravskich slavjan. In: Pliska–Preslav III (Slavjaně i nomady VI—XII vv.), 1981, s. 79-83.

Přínos výzkumů v Břeclavi-Pohansku k řešení úkolů SPZV v letech 1976—1978 a další perspektivy. In: Současné úkoly čs. archeologie (Referáty z celostátní konference čs. archeologů ve Valticích 1978), 1981, s. 111-115.

Uplatnění geofyziky při archeologickém výzkumu opevněných sídlišť na Moravě. Vlastivědný věstník moravský. 1981, roč. 33, č. 1-3, s. 49-59.

Drobná pohřebiště a rozptýlené hroby z Břeclavi-Pohanska. SPFFBU. 1982, č. E27, s. 135-201.

K některým rysům raně středověké hmotné kultury bulharských a moravských Slovanů. Mikulovská sympozia. 1100 roků československo-bulharských vztahů. 1983, roč. 12 (1982), s. 53-57.

Železné sekerovité hřivny z Břeclavi-Pohanska. SPFFBU. 1983, č. E28, s. 177-199.

K metodike archeologičeskogo petroarcheologičeskogo issledovanija vorot na velikomoravskom gorodišče Pogansko pod g. Bržeclav. Scripta FSNUPB. 1984, roč. 14, č. 5, s. 179-209. (spoluautor: Jana Buznamuova)

Professor Jindržich Štelcl i slavjanskaja archeologija. Scripta FSNUPB. 1984, roč. 14, č. 5, s. 175-177.

Slovanské řemeslo na jižní Moravě do počátku 10. století. In: Mikulovská sympozia XIII (1983), 1984, s. 13-26.

Východní brána hradiska Pohanska. SPFFBU. 1984, č. E29, s. 143-166.

Zur Besiedlungsstruktur und zu Formen der Siedlungsobjekte in Pohansko vom sozial-ökonomischen Standpunkt. In: Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnika im 6.—10. Jahrhundert, 1984, s. 85-93.

O rezultatach vtorogo etapa archeologičeskogo i petroarcheologičeskogo issledovanija vostočnych vorot na velikomoravskom gorodišče Pogansko pod g. Bržeclav. Scripta FSNUPB. 1985, roč. 15, č. 1, s. 3-26. (spoluautor: J. Šmelcl)

Velké zahloubené stavby z Břeclavi-Pohanska. SPFFBU. 1986, č. E31, s. 97-137.

Velkomoravské jubileum. Slovácko. 1986, roč. 28, s. 9-31.

Gorodskije čerty gorodišča Pogansko. In: Trudy u meždunarodnogo kongressa slavjanskoj archeologii: Kijev. 18-25 sentjabrja 1985 g. I. [Vyp. 2a], 1987, s. 79-85.

Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska. Scripta FSNUPB. 1987, roč. 17, č. 5, s. 259-295. (spoluautor: J. Štelc; A. Cimbálníková; A. Zeman; J. Štelcl ml.; S. Plachý; V. Cílek)

Obytné zemnice z řemeslnického areálu Břeclavi-Pohanska. SPFFBU. 1987, č. E32, s. 63-100.

Stavební kultura 6.-9. století na území ČSSR. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, s. 9-32.

Velká říjnová socialistická revoluce a archeologie. Slovácko. 1987, roč. 29, s. 9-14.

Velmožeskije usaďby v strukture velikomoravskogo gosudarstva. In: Typologie raně feudálních slovanských států, 1987, s. 115-130.

Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě v době slovanské (6.—10. století). In: Mikulovská sympozia XVI (1986), 1987, s. 13-32.

Klíče a součásti zámků z Břeclavi-Pohanska. SPFFBU. 1988, č. E33, s. 141-153.

Raně městské prvky hradiště Břeclavi-Pohanska. In: Rodná země (Sborník V. Nekudovi k šedesátinám), 1988, s. 146-155.

Třicet let archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska. Vlastivědný věstník moravský. 1988, roč. 40, č. 1-3, s. 307-332.

Velmožské dvorce ve struktuře velkomoravského státu. Slovenská archeológia. 1988, roč. 36/2, č. 2, s. 283-290.

Několik poznámek k objevu prvních velkomoravských staveb ve Starém Městě. In: Sborník k 40 letům archeologických výzkumů ve Starém Městě, 1990, s. 35-42.

Raně feudální společnost Velké Moravy na základě objevů v Břeclavi-Pohansku. In: Sborník k pravěkému a slovanskému osídlení Moravy. Sborník příspěvků k osmdesátým narozeninám akademika Josefa Poulíka, 1990, s. 282-287.

Velkomoravské studny z řemeslnického areálu Břeclavi-Pohanska. Archeologické rozhledy. 1990, roč. 42, s. 376-390.

Velkomoravské studny z řemeslnického areálu Břeclavi-Pohanska. Archeologické rozhledy. 1990, roč. XLII, č. 4, s. 376-390.

Kontakty jihomoravských Slovanů se sousedními zeměmi v 9. stol.. In: XX. mikulovské sympozium, 1991, s. 209-212.

Pohansko. In: UISPP XXIth Congres Bratislava. A Guide to the Excursions, 1991, s. 77-79.

Stav a perspektiva vědeckovýzkumné práce na katedře archeologie filozofické fakulty MU. Pravěk. 1991, roč. 1, s. 18-21.

Zur Datierungsfrage des grossmährischen Schmucks. Zalai-Múzeum (Keszthely) 3. 1991, s. 81-87.

K pohanství moravských Slovanů. SPFFBU. 1992, č. C39, s. 7-17.

K rekonstrukci velkomoravského kostela na Pohansku. SPFFBU. 1992, č. E37, s. 73-88.

Archeologie. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně: literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy, 1993, s. 69-71.

Ein handwerkliches Areal des 9. Jh. in Břeclav-Pohansko (Mähren). In: Actes du XIIe Congres ISPP, Bratislava, 1-7 Septembre 1991, 1993, s. 220-225.

K sídlištní keramice blatnicko-mikulčického horizontu. SPFFBU. 1993, č. E38, s. 59-90.

Velkomoravský řemeslnický areál v Břeclavi-Pohansku. Jižní Morava. 1993, roč. 29, s. 31-53.

K počátkům slovanské tuhové keramiky na Moravě. SPFFBU. 1994, č. E39, s. 43-67.

Keramika z hrobů u kostela v Břeclavi-Pohansku. Jižní Morava. 1994, roč. 30, s. 7-24.

Recenze

A. L. Mongajt: Archeologija v SSSR. Moskva 1955. SPFFBU. 1956, č. C3, s. 189-190.

I. I. Ljapuškin: Gorodišče Novotroickoje. MIA 74. Moskva—Leningrad 1958. SPFFBU. 1959, č. E4, s. 110-113.

M. K. Karger: Drevnij Kijev I. Moskva—Leningrad 1958. SPFFBU. 1959, č. E4, s. 113-118.

Abramowicz, Andrzej; Nadolski, Andrzej; Poklewski-Koziełł, Tadeusz. Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodźia. Łódź 1959. SPFFBU. 1960, č. E5, s. 123-125.

Zpravodajství ze slovanské archeologie za léta 1955—1956. Vznik a počátky Slovanů. 1960, roč. 3, s. 317-375. (spoluautor: Magda Beranová; Zdenka Jiroudková-Nemeškalová; Jaroslav Kudrnáč; Anna Pitterová; Radomír Pleiner; A. Ruttkay; Ludmila Seifertová; Jiří Sláma; Milan Stloukal; Miroslav Štěpánek; Zdeněk Váňa)

J. Slaski i S. Tabaczynski: Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski: materiały. Warszawa—Wrocław 1959. SPFFBU. 1961, č. E6, s. 296.

Żak, Jan. Najstarsze ostrogi zachodniosłowiańskie: wczesnośrodniowieczne ostrogi o zaczepach haczykowato zagiętych do wnętrza. Warszawa—Wrocław 1959. SPFFBU. 1961, č. E6, s. 256-257.

Zpravodajství slovanských starožitností za léta 1957—1958. Vznik a počátky Slovanů. 1963, roč. 4, s. 357-431.

G. Török: Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert. Budapest 1962. SPFFBU. 1964, č. E9, s. 202-205.

A. N. Moskalenko: Gorodišče Titčicha. Voroněž 1965. SPFFBU. 1966, č. E11, s. 144-148.

Rukověť slovanské archeologie (Jan Eisner, Praha, Academia 1966). Věda a život. 1967, roč. 6, s. 363-364.

M. Šolle: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách. Praha 1966. SPFFBU. 1968, č. E13, s. 218-219.

A. Točík: Altmagyarische Gräberfelder in der Südwestslowakei. Bratislava 1969. SPFFBU. 1969, č. E14, s. 285.

Bohuslav Chropovský: Slovensko na úsvite dejín. Bratislava, SPN 1970. 194 str., 52 obr., 64 tab., 2 mapy. Vlastivědný věstník moravský. 1971, roč. 23, s. 267-269.

J. Kudrnáč: Klučov — staroslovanské hradisko ve středních Čechách. Praha 1970. SPFFBU. 1971, č. E16, s. 263-266.

P. N. Treťjakov: U istokov drevněrusskoj narodnosti. MIA 179. Leningrad 1970. SPFFBU. 1972, č. E17, s. 148-151.

V. V. Sedov: Slavjaně věrchněgo Podněprovja i Podvinja. MIA 163. Moskva 1970. SPFFBU. 1972, č. E17, s. 151-154.

D. A. Avdusin: Polevaja archeologija SSSR. Moskva 1972. SPFFBU. 1973/74, č. E18/19, s. 335-337.

K studiu archeologické problematiky severoruské vesnice. SPFFBU. 1973/74, č. E18/19, s. 325-331.

V. D. Baran: Ranni Slov'jany miž Dnistrom i Pryp'jattju. Kyjiv 1972. SPFFBU. 1973/74, č. E18/19, s. 338-340.

V. V. Aulich: Zymnivs'ke horodyšče — slov'janska pam'jatka VI—VII st. n. e. v Zachidnij Volyni. Kyjiv 1972. SPFFBU. 1973/74, č. E18/19, s. 333-335.

V. Nekuda: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonie. Brno 1975. Časopis moravského muzea v Brně. 1976, roč. 61, s. 260-262.

Náboženství ve světle archeologických výzkumů. Universitas. 1977, roč. X, č. 2, s. 82.

J. Herrmann: Od Hradčian po Vinetu. Rané kultury západných Slovanov. Martin 1974. SPFFBU. 1977/78, č. E22/23, s. 289-291.

Alla rofimovna Smilenko: Slovjany ta jich susidy v Stepovomu Podniprovji (II-XIII st.). Slovenská archeológia. 1978, roč. 16, č. 1, s. 233-235.

Bulharští archeologové na filozofické fakultě. Universitas. 1978, roč. XI, č. 4, s. 69-70.

Oleg Michajlovič Prichodnjuk: Slovjany na Podilli (VI-VII st. n. e.). Slovenská archeológia. 1978, roč. 16, č. 1, s. 235-237.

Typy pohřebišť 9.—10. století na Moravě a jejich vztah k jednotlivým typům sídlišť. SPFFBU. 1980, č. E25, s. 290-293.

V. V. Sedov: Proischožděnije i rannjaja istorija slavjan. Moskva 1979. SPFFBU. 1981, č. E26, s. 161-163.

V. Nekuda: Zwei slawische Siedlungen im Stadtgelände Berlins. Ausgrabungen in Berlin 6, 1982. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters. 1983, roč. 11, s. 184-185.

Dvě slovanské osady z území Berlína. Časopis moravského muzea v Brně. 1984, roč. 69, s. 274-276.

V. V. Sedov: Vostočnyje slavjaně v VI—XIII vv. Moskva 1982. SPFFBU. 1985, č. E30, s. 178-182.

Meče v slovanských raně středověkých nálezech v Jugoslávii. SPFFBU. 1986, č. E31, s. 193-194.

V. Nekuda: Mstěnice I. Zaniklá ves u Hrotovic. Hrádek — tvrz — dvůr — předsunutá opevnění. Brno 1985. Časopis moravského muzea v Brně. 1987, roč. 72, s. 273-275.

Hanuliak, Milan; Kuzma, Ivan; Šalkovský, Peter. Mužla-Čenkov I: osídlenie z 9.-12.storočia. SPFFBU. 1994, č. E39, s. 163-165.

Zprávy

Ústav pro prehistorii University v Brně v 1. pol. r. 1957. Zprávy ČSSA 1. 1957, roč. 1, č. 3-4, s. 27-28.

Mezinárodní sympozium archeologů o počátcích slovanských měst. SPFFBU. 1961, č. E6, s. 288.

Bourgwall de Znojmo (Moravie). Investigations archéologiques en Tchécoslovaquie. 1966, s. 248.

Nécropole de l'age du bronze ancien a Lanžhot (Moravie). Investigations archéologiques en Tchécoslovaquie. 1966, s. 119-120.

Nécropole de Lanžhot (Moravie). Investigations archéologiques en Tchécoslovaquie. 1966, s. 249.

Břeclav-Pohansko, slovanský památník. Jižní Morava (Vlastivědný sborník sv. 8). 1972, roč. 8, s. 181-185.

Zanikání středověkých osad. Věda a život. 1976, roč. XXI, č. 10, s. 639-640.

Výzkumy v Břeclavi-Pohansku v roce 1975. Přehled výzkumu 1975. 1977, s. 56-58.

Břeclav-Pohansko 1977 (okr. Břeclav). Přehledy výzkumů 1976. 1978, s. 62-66. (spoluautor: Jana Vignatiová; Augstin Šik)

Artěmij Vladimirovič Arcichovskij (1902—1978). Slovenská archeológia. 1979, roč. 27.I, č. 1, s. 205-207.

Břeclav-Pohansko 1977 (okr. Břeclav). Přehledy výzkumů. 1980, roč. 1977, s. 72-74. (spoluautor: Jana Vignatiová; Augustin Šik)

Břeclav-Pohansko 1978 (okr. Břeclav). Přehledy výzkumů. 1980, roč. 1978, s. 29-31. (spoluautor: Jana Vignatiová; Augustin Šik)

Břeclav-Pohansko 1979 (okr. Břeclav). Přehledy výzkumů. 1981, roč. 1979, s. 37-39. (spoluautor: Jana Vignatiová)

Břeclav-Pohansko 1982 (okr. Břeclav). Přehledy výzkumů 1982. 1984, s. 35-37. (spoluautor: Jana Vignatiová)

Břeclav-Pohansko 1983 (okr. Břeclav). Přehledy výzkumů 1983. 1985, s. 44.

V. mezinárodní kongres slovanské archeologie. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, s. 517-519.

Břeclav-Pohansko 1984 (okr. Břeclav). Přehledy výzkumů. 1987, roč. 1984, s. 36-38. (spoluautor: Jana Vignatiová)

Břeclav-Pohansko 1985 (okr. Břeclav). Přehledy výzkumů. 1987, roč. 1985, s. 42-44. (spoluautor: Jana Vignatiová)

Mezinárodní konference o typologii raně feudálních států. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, s. 417-418.

Břeclav-Pohansko 1986 (okr. Břeclav). Přehledy výzkumů. 1989, s. 51-53. (spoluautor: Jana Vignatiová)

Břeclav-Pohansko 1987. Přehledy výzkumů. 1990, s. 55-58. (spoluautor: Jana Vignatiová)

Břeclav-Pohansko 1987 (okr. Břeclav). Přehledy výzkumů. 1990, roč. 1987, s. 55-58. (spoluautor: Jana Vignatiová)

Břeclav-Pohansko 1988. Přehledy výzkumů. 1991, s. 46-48. (spoluautor: Jana Vignatiová)

Břeclav-Pohansko 1988 (okr. Břeclav). Přehledy výzkumů. 1991, roč. 1988, s. 46-48. (spoluautor: Jana Vignatiová)

Břeclav-Pohansko 1989 (okr. Břeclav). Přehledy výzkumů. 1993, roč. 1989, s. 69-71. (spoluautor: Jana Vignatiová)

Jubilea

In memoriam Leo Davídek. Vlastivědný věstník moravský. 1971, roč. 23, s. 437-439.

Prof. PhDr. František Kalousek sedmdesátníkem. SPFFBU . 1971, č. E16, s. 7-16.

Sedmdesátiny prof. dr. F. Kalouska. Universitas. 1971, roč. IV, č. 4, s. 101-105.

Jubileum PhDr. Jany Vignatiové. Slovácko. 1987, roč. 29, s. 140-142.

Šedesátiny prof. PhDr. Vladimíra Podhorského, DrSc.. Vlastivědný věstník moravský. 1992, roč. 44, č. 2, s. 267-269.

Ostatní

Břeclav (dt. Lundenburg). In: Enzyklopädie zur Frühgeschichte Europas

Břeclav-Pohansko (heslo). In: Enzyklopädie zur Frühgeschichte Europas

Slovanská minulost Pohanska. 1964.

Nová archeologická expozice na Pohansku u Břeclavi. Universitas. 1971, roč. IV, č. 4, s. 73-77.

Prof. PhDr. Emanuel Šimek, DrSc.. In: Slavica na Universitě J. E. Purkyně v Brně, 1973, s. 239-241.

Prof. PhDr. František Kalousek. In: Slavica na Universitě J. E. Purkyně v Brně, 1973, s. 195-196.

III. mezinárodní kongres slovanské archeologie. Universitas. 1975, roč. VIII, č. 6, s. 88-89.

Příprava Pohanská k mezinárodnímu kongresu. Nový život (Břeclav). 1975, roč. XVI, č. 6, s. 4.

Úspěchy sovětské archeologie. Nová svoboda (Deník Severomoravského KV KSČ). 1977, roč. 33, č. 282, s. 5.

Výzkumy v Pomoraví a Pováží — velkomoravské dvorce. Slovácko. 1978, roč. 20, s. 62-63.

Archaeologia historica 3, 1978. Universitas. 1979, roč. 12, č. 3, s. 110-111.

IV. mezinárodní kongres slovanské archeologie. Universitas. 1981, roč. XIV, č. 1, s. 88-89.

Historical Monuments of the Great Moravian Empire. Welcome to Czechoslowakia (Tourist Rewiew). 1984, roč. XIX/3, s. 16-17.

Břeclav-Pohansko (heslo). In: Encyklopédia archeológie, 1986, s. 130.

Medailony. Slavica na Masarykově univerzitě v Brně: literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, s. 105-240.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.