Zooming in on what Tymoczko has enlarged: English-to-Czech literary translation and the holistic approach to translation culture

Název česky To, co Tymoczková zvětšila: literární překlad z angličtiny do češtiny a holistický přístup k překladu kultury
Autoři

KAMENICKÁ Renata

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Mária Tymoczková vo svojom projekte Enlarging Translation, Empowering Translators, zastáva holistický prístup k prenosu kultúrnych prvkov v preklade a zdôrazňuje nedostatky tzv. lineárnych prístupov (2007, p. 232-249). Prínos Tymoczkovej komplexného a strategického prístupu je zjavný. Tento článok bližšie špecifikuje spôsob, akým sa tento prístup zaraďuje do súčasnej koncepcie umeleckého prekladu nielen v teoretickej rovine, ale aj na úrovni špecifických textov. Teoretické pohľady na danú problematiku sú v predkladanom článku rozdelené do dvoch častí. Prvá časť je zameraná na preklady súčasnej beletrie anglicky hovoriacich krajín, ktorá sa výraznou mierou podieľa na súčasnom procese globalizácie a súčasne v sebe nesie kultúrne aspekty, ktoré sa len v málom líšia od tých, ktoré sú zastúpené v českej kultúre. V druhej časti sa pozornosť venuje prekladom textov z anglického jazyka s výrazným podielom cudzích kultúrnych prvkov, ktoré predpokladajú vyššiu snahu prispôsobiť text českému čitateľovi. V prvej časti príspevku teda vznikajú tieto otázky: S odkazom na holistický prístup, čo vlastne môžeme prekladať, ak berieme do úvahy relatívnu príbuznosť daných dvoch kultúr? Existuje akýsi všeobecný vzorec? Do akej miery si prekladatelia v praxi uvedomujú potenciál tohto prístupu pri výbere prekladateľských postupov a riešení? Druhá časť príspevku naznačuje, že holistický prístup k preklade kultúr(y) sa v translačnom procese uplatňuje skôr intuitívne – do akej miery to však platí v skutočnosti? Aké sú možnosti výučby tohto prístupu v prípade študentov translatológie? Aký je vzťah medzi postupmi, ktoré si prekladateľ zvolí na základe holistického prístupu, a súčasnými prekladateľskými normami? Na overenie tohto konceptu a s cieľom nájsť jednoznačné príklady pre didaktické účely je v článku použitá empirická analýza dvoch príkladov, ktoré patria do vyššie spomenutej druhej skupiny textov.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.