Body in Mithraic Initiations: Authority, hierarchy, and human physiology in religious rituals

Název česky Tělo v mithraistických iniciacích: Autorita, hierarchie a lidská fyziologie v náboženských rituálech
Autoři

CHALUPA Aleš KUNDTOVÁ KLOCOVÁ Eva

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek, který se pohybuje v rámci nově vzniklé disciplíny kognitivní historiografie, se snaží demonstrovat příslib nových trendů v kognitivní vědě o náboženství, které opouštějí čistě mentalistické postoje k lidské kognici a doplňují je tak, aby byl rovněž zohledněn vliv tělesnosti a okolního prostředí. Příspěvek je teoreticky zakotven v nedávném výzkumu dopadů tělesných pozic na fyziologické procesy a vnímání sebe sama a druhých s ohledem na vyjádření sociální dominance nebo podřízenosti. Tyto nové poznatky, získané především experimentálním výzkumem, jsou testovány na historickém materiálu, konkrétně na známých freskami mithraických iniciací dochovaných na stěnách bočních lavic z mithraea Capua Vetere v Kampánii. Hlavním argumentem je, že poznatky získané prostřednictvím výzkumu vtělené kognice mohou přispět k lepšímu pochopení některých rituálních praktik v římského kultu boha Mithry.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.