Informace o projektu
Umělecká díla, jejich tvůrci a recipienti v průběhu historických epoch a současnosti (Umělecká díla, tvůrci a recipienti)

Kód projektu
MUNI/A/1302/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný projekt specifického výzkumu se zabývá převážně analýzou a interpretací konkrétních uměleckých děl, jejich objednavateli a sběrateli, tvůrci i vnímateli v širokém spektru uměleckých druhů od středověké architektury přes sochařství, malířství až po současnou fotografii. V rámci projektu bude podporován především základní badatelský výzkum studentů doktorského studijního programu dějin umění. Každý z posluchačů bude řešit konkrétní výzkumný úkol (převážně spjatý s tématem své dizertační práce) pod vedením školících profesorů a odborných asistentů. Podpořena budou především taková témata, která budou vycházet zvláště z orientace na územně širší středoevropský prostor a témata, která korespondují s dlouhodobými odbornými aktivitami Semináře dějin umění. Vedle studentů v denním doktorském studiu budou do projektu zapojeni rovněž nadaní posluchači magisterského studijního programu dějin umění. Pro ně bude projekt znamenat jistě vítanou přípravu k jejich pozdějšímu doktorskému studiu. Mezi základní oblasti uměleckohistorického výzkumu, na něž je kladen na Semináři dějin umění v posledních letech každoročně podstatný důraz, náležejí: (i) pozdně antická obrazová tradice, raně křesťanský kult a byzantské umění /Ivan Foletti/; (ii) vizuální kultura v Čechách a na Moravě v 15. - 17. století /Ondřej Jakubec/; (iii) forma a funkce novověké architektury v širším středoevropském kontextu /Jiří Kroupa/; (iv) krásná literatura a moderní umělecká tvorba /Radka Miltová/.

Projektová činnost posluchačů nad konkrétními badatelskými úkoly a současně akcent kladený na mezinárodní charakter těchto výzkumných témat, bude podpořena především: (a) nákupem uměleckohistorické a speciální teoretické literatury, (b) snahou o alespoň částečné finanční zajištění zahraniční mobility studentů a (c) přirozenou podporou studentské publikační a přednáškové činnosti. Pouze tak bude možné posílit vyšší úroveň a mezinárodní rozměr studentského uměleckohistorického výzkumu a navíc bude podpořena jistá konkurenceschopnost studentů mezi dalšími posluchači blízkých či příbuzných vědeckých oborů.

Publikace

Počet publikací: 57


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.