Informace o projektu
Překlad a jeho lexikografická podpora v slovanském jazykovém a kulturním areálu (PLP)

Kód projektu
MUNI/A/1368/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt obsahově, metodologicky i personálně navazuje na úspěšné projekty Translační ekvivalence jako dílčí problém mezikulturní komunikace v slovanském kulturním prostoru MUNI/A/1337/2021 a Teoreticko-aplikační a lexikografická podpora překladu ve slovanských jazycích MUNI/A/1348/2020. Vychází z potřeby kontinuální teoreticko-metodologické, logistické, technické, a zejména lexikografické podpory vzájemného překladu věcných i uměleckých textů mezi slovanskými jazyky východoslovanského, jihoslovanského a západoslovanského areálu. Hlavním záměrem projektu tak zůstává synkretické propojení badatelského potenciálu garančního pracoviště v oblasti translatologie s potřebou lexikografické podpory překladatelských aktivit, založenou podstatnou měrou na využití dosavadních výsledků badatelské činnosti posluchačů slavistických oborů na FF MU. Projekt tak reaguje na stálou potřebu vytváření a aktualizace překladových lexikografických příruček (čeština/jiný slovanský jazyk a jiný slovanský jazyk/čeština).
Teoreticko-metodologický aspekt projektu spočívá ve využití stávajícího badatelsko-pedagogického a organizátorského potenciálu pracoviště, na kterém je problematice mezijazykové ekvivalence, překladu a tlumočení věnována soustavná pozornost jak v oblasti výuky, tak ve vědeckovýzkumné činnosti vyučujících i studentů doktorského studia.
Cílem této části projektu je další zvyšování odborné i pedagogické kompetence akademických pracovníků a doktorandů v oblasti translatologie formou jejich účasti na výzkumu specifických problémů překladu mezi příbuznými slovanskými jazyky, jehož dílčí výsledky budou prezentovány jednak v plánovaných publikačních výstupech, jednak formou pořádání a účasti na překladatelských a překladatelsko-lexikografických workshopech.
Aplikační složka projektu předpokládá jednak pokračování v práci na vytváření dalších specializovaných dvojjazyčných rusko-českých a ukrajinsko-českých slovníčků na platformě Lexonomy s využitím materiálového a metodologického potenciálu studentských závěrečných prací z oblasti synchronního výzkum slovanských jazyků zaměřených na popis a analýzu slovní zásoby a terminologie různých oblastí lidské činnosti (ekonomiky, práva, průmyslu, vzdělávání, medicíny, sportu aj.), nově pak na vytváření obrácených stávajících slovníčků typu jiný slovanský jazyk/čeština na slovníčky čeština/ jiný slovanský jazyk.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 66


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.