Mapování dynamiky novokřtěneckých komunit na Moravě v 16. a 17. století

Kód projektu
DH23P03OVV074
Období řešení
3/2023 - 12/2027
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je zmapování dynamiky novokřtěneckého osídlení na Moravě v 16. a 17. století. Novokřtěnci přicházející z německy mluvícího prostředí tvořili kulturně a etnicky odlišnou menšinu, která významným způsobem zasáhla do dějin Moravy a stala se přínosem na poli kulturním, hospodářském a náboženském. Přestože v současnosti nemá na našem území toto společenství pokračování v podobě svébytné komunity, reflexe novokřtěneckého působení na území Moravy posiluje. Především v obcích s rozvinutou tradicí vinařství, na níž se novokřtěnci také podíleli, je připomínka novokřtěnecké minulosti stále významnější. Cílem projektu je zpřístupnit široké veřejnosti podrobné údaje o působení této komunity na Moravě v širokých historických, náboženských i etnických souvislostech.
Projekt umožní vytvořit odbornou databázi a interaktivní mapu moravských sídel novokřtěnců. Díky této databázi bude možné systematizovat dosavadní poznatky o jednotlivých novokřtěneckých sídlech a dále analyzovat vzájemné vztahy mezi nimi, jakož i sledovat vzájemné souvislosti náboženských, hospodářských i biologických podmínek. Odborná databáze bude představovat poznatky o topografii, chronologii, velikosti sídel, jejich hospodářském zaměření a náboženské konfesi, která formovala pravidla jejich soužití. Databáze umožní také zaznamenat poznatky získané antropologickými výzkumy zaměřenými na původ novokřtěnců.
Interaktivní mapa umožní zobrazovat vložená data v časoprostorovém modelu novokřtěneckých sídel, přičemž bude obsahovat řadu dalších prvků, jakými jsou vizualizace vybraných objektů a nálezů. Prostřednictvím interaktivní mapy pak bude možné porozumět dalším souvislostem fungování novokřtěnců na Moravě také ve vztahu k okolní populaci.
Projekt taktéž umožní porovnat informace z písemných pramenů s poznatky získanými pomocí přírodovědných metod. Cílem projektu je komplexní rekonstrukce dynamiky novokřtěneckého osídlení jednak na Moravě, ale také s přesahy do okolních zemí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.