V pondělí 29. 1. proběhne zasedání akademického senátu

23. 1. 2024

Program zasedání AS FF dne 29. ledna 2024 v 16 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni: 

1. Projednání žádostí o prodloužení oprávnění uskutečňovat vybrané studijní programy FF MU

Úvodní slovo děkanka I. Radová. Materiály byly AS FF MU zaslány.

 • Baltistika (bakalářský studijní program), garant doc. Šeferis
 • Baltistika (navazující magisterský studijní program), garant doc. Šeferis
 • Dějiny starověku (doktorský studijní program), garant doc. Habaj
 • Etnologie (bakalářský studijní program), garant dr. Doušek
 • Etnologie (navazující magisterský studijní program), garant prof. Pavlicová
 • Francouzský jazyk a literatura (navazující magisterský studijní program), garant doc. Christophe Gérard L. Cusimano
 • Japanistika (bakalářský), garant dr. Matela
 • Klasický řecký jazyk a literatura (navazující magisterský studijní program), garant doc. Franek
 • Latinský jazyk a literatura (navazující magisterský studijní program), garant prof. Urbanová, představí Dr. Mikulová
 • Literatura a mezikulturní komunikace (navazující magisterský studijní program), garant doc. Bubeníček
 • Mediteránní studia (bakalářský studijní program), garant doc. Petrovićová
 • Mediteránní studia (navazující magisterský studijní program), garant doc. Petrovićová
 • Novořecký jazyk a literatura (bakalářský studijní program), garant Dr. Bočková Loudová

Po představení každého programu garantem následuje diskuse a hlasování o usnesení následujícího znění:

Senát vyjadřuje svoji podporu programu …. a doporučuje jejich postoupení ke schválení Vědeckou radu FF MU.

2. Návrh na zřízení nového místa proděkana

K tomuto bodu zaslala děkanka I. Radová následující zdůvodnění:

V souladu s § 27 odst. 2 písm. b) zákona o VŠ (z. č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů) si dovoluji předložit senátu k vyjádření záměr rozšířit vedení fakulty a jmenovat proděkana, který by měl v kompetenci:

 • akreditaci studijních programů (dále SP)
 • studium v doktorských studijních programech (dále DSP)

Označení agendy prod. Zdeňky Jastrzembské by zůstalo nezměněno, z její kompetence by však přešla agenda akreditace SP. Proděkan Tomáš Knoz by měl nadále na starosti agendu akademických záležitosti.

Důvody:

Portfolia prod. Jastrzembské a prod. Knoze jsou vzhledem k velikosti naší fakulty příliš rozsáhlá (dokladem toho je mj. počet studijních programů připravujících přijímací řízení a mimořádná frekvence zasedání VR FF). Reforma DSP představuje velký úkol s mimořádnou důležitostí pro fakultu (bude na ni navázána i část kontraktového financování fakulty). Tento úkol lze však velmi dobře skloubit s procesem akreditací obecně, vytvoření tohoto portfolia se tedy nabízí. Srovnání s dalšími srovnatelnými fakultami ukazuje, že tým vedení FF MU je v současné době personálně podhodnocen (PřF MU – 8 proděkanů, FF UK – 8 proděkanů, FHS UK – 9 proděkanů, FF UPOL – 7 proděkanů). Pro nově vyčleněné portfolio navrhuje děkanka jako proděkanku doc. PhDr. Ivu Burešovou, Ph.D. (Psychologický ústav FF MU, UČO 15694). Vzhledem k naléhavosti řešení reformy DSP navrhuji tuto změnu s účinnosti od 1. 2. 2024.

Diskuse

Usnesení a hlasování o zřízení nového místa proděkana

Tajné hlasování o jmenovitém návrhu nové proděkanky

3. Metodika pro rozdělování rozpočtových financí na FF MU

A. Zpráva o jednání EK AS FF MU a návrhu EK

Přednese předseda EK doc. Zbíral. Materiály jsou k dispozici zde.

Diskuse

Hlasování

B. Komplexní návrh na rok 2024

Přednese děkanka Irena Radová. Materiály jsou k dispozici zde.

Diskuse

Usnesení a hlasování o usnesení

4. Zpráva volební komise o zahájení sběru kandidatur do AS FF MU

Přednese předsedkyně Dr. Stehlíková.

Diskuse

5. Stručná informace o ustavujícím sněmu Rady vysokých škol

Referuje místopředseda Stanislav Bárta.

Diskuse

6. Různé

 

V Brně dne 22. ledna 2024
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.