Filozofická fakulta MU usilovně pracuje na zlepšení pracovního prostředí. Potvrzuje to zisk evropské certifikace HR Award

Revizí procházejí fakultní předpisy a personální procesy, zejména ty, jež se týkají náboru a adaptace nových zaměstnanců. Vzniká politika genderové rovnosti, rozvíjet se bude také interní komunikace – směrem k lepší informovanosti a dvojjazyčnosti. Další změny se dotknou doktorského studia a postdoků, systému vzdělávání a hodnocení. Cílem je vytvořit transparentní pracovní prostředí poskytující podporu různým skupinám výzkumníků a zároveň atraktivní rovněž pro odborníky ze zahraničí.

22. 4. 2021 Tomáš Weissar Věda a výzkum

Bez popisku

Filozofická fakulta MU získala v minulém týdnu certifikaci HR Excellence in Research (zkráceně HR Award). Evropská komise ji uděluje výzkumným institucím, které se cíleně snaží podporovat a vytvářet mezinárodní a transparentní pracovní prostředí. FF MU se tak zavázala ke zlepšování podmínek v oblasti péče o vědecké pracovníky i další zaměstnance.

„Současná podoba fakultních procesů péče o výzkumníky má své kořeny v 90. letech minulého století. Fakultní výzkum se ale v mezičase proměnil: přibylo zahraničních pracovníků a početných týmů na úkor solitérních výzkumníků,“ vysvětluje prof. Lukáš Fasora, proděkan pro výzkum a vývoj. „Ukazuje se, hlavně v posledních letech s nadnárodními projekty, že část výzkumníků se tu necítí komfortně. Chceme změnit procesy tak, aby se pro různé skupiny výzkumníků staly uchopitelnější a přiměřenější jejich zájmům,“ doplňuje.

„Ukazuje se, že část výzkumníků se na fakultě necítí komfortně. Chceme změnit procesy tak, aby se pro různé skupiny výzkumníků staly uchopitelnější a přiměřenější jejich zájmům.“

Lukáš Fasora
proděkan pro výzkum a vývoj

Nejprve se tým odborníků zaměří na definice pracovních míst a pozic a na pravidla kariérního postupu. Navazovat bude strategie otevřeného a transparentního náboru nových zaměstnanců a jejich adaptace v novém prostředí. Vzniknou tak například pravidelná úvodní školení nebo přehledné manuály. „Zaměříme se také na jednotný systém hodnocení, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a supervize pro začínající výzkumníky,“ objasňuje personální manažerka HR Award Silvie Rampouchová, „změn dozná rovněž doktorské studium, řešit budeme také podmínky pro postdoktorské pozice.“ Na úrovni doktorského studia by mělo dojít k revizi jeho celkové univerzitní koncepce a vyjasnění práv a povinností studujících i školitelů. Pro školitele i doktorandy tak budou pořádány například pravidelné vzdělávací akce. Důležitými body dále budou politika rovnováhy pohlaví nebo rozvíjení dvojjazyčného prostředí. „Odstranění jazykové bariéry je stěžejním předpokladem postupující internacionalizace fakultního výzkumu,“ zdůrazňuje proděkan Fasora, „je nutné, aby se veškerá relevantní komunikace odehrávala česky i anglicky – dvojjazyčné musí být všechny předpisy, fakultní webové stránky a chceme také, aby byly v angličtině k dispozici vybrané vzdělávací akce.“

Zavádění všech těchto změn bude probíhat postupně v následujících čtyřech letech podle předem stanoveného Akčního plánu. Podněty pro jeho sestavení čerpal odborný projektový tým ze tří základních zdrojů. Zaprvé šlo o debatu se členy pracovní skupiny, kteří byli vybráni tak, aby co nejlépe reprezentovali dílčí kategorie fakultních výzkumníků. Při volbě členů tohoto grémia měl proto děkan Milan Pol na zřeteli nejen oborovou příslušnost, ale i zastoupení různých generací, mužů a žen, osob se zahraniční zkušeností i osob ve vedoucích, resp. subalterních pozicích ve výzkumu. Druhým zdrojem bylo rozsáhlé dotazníkové šetření realizované na FF MU v roce 2020. Třetím zdrojem podnětů byly poté konzultace s odborníky z fakulty, univerzity i mimouniverzitního prostředí včetně zahraničí. Dokumenty byly posléze připomínkovány vedoucími pracovišť a zástupci akademického senátu.

Proděkan Lukáš Fasora s personální manažerkou HR Award Silvií Rampouchovou

„Po dvou letech nás čeká průběžné zhodnocení, jak si v procesu implementace Akčního plánu vedeme, po dalších třech letech budeme muset nárok na certifikaci obhájit před evropskou delegací, která zavítá přímo na fakultu,“ vysvětluje Silvie Rampouchová. „Následně budeme certifikát obhajovat periodicky každé tři roky, střídavě s návštěvou delegace a bez ní,“ dodává.

Více informací o celém procesu zisku a udržení certifikace se dočtete ve speciální sekci na fakultním webu nebo v informační brožuře.

Bez popisku

HR Award – certifikát HR Excellence in Research uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které zavádějí personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Zavádění zásad Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků činí instituce atraktivnějšími pro stávající i nově přicházející výzkumníky. Zásady obsahují požadavky na etické aspekty, kvalitní pracovní podmínky či nábor, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Zisk certifikátu je jen začátkem celého procesu zavádění strategie a akčního plánu, jehož úspěšnost bude komisí hodnocena s několikaletým odstupem.

Chcete vědět víc?

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.