Rok s HR Award

Nedávno uplynul právě rok od chvíle, kdy se FF MU přihlásila k personální strategii Evropské komise ve vědě a výzkumu. Zjistěte, co všechno se v této agendě odehrálo a co nás čeká.

8. 1. 2021 Lukáš Fasora Silvie Rampouchová Dáša Ayadi

Proděkan Lukáš Fasora a manažerka projektu Silvie Rampouchová. Foto: Oksana Venzheha

Nedávno uplynul právě rok od chvíle, kdy Filozofická fakulta MU zaslala Evropské komisi oficiální dopis s přihlášením se k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, tj. k personální strategii EK ve vědě a výzkumu.

Za posledních dvanáct měsíců prošla personální politika naší fakulty detailním zkoumáním z hlediska naplňování výše zmíněných principů, přičemž vzniklo mnoho nápadů pro její budoucí rozvoj. Za užší fakultní tým HR Award bychom proto rádi dění v této oblasti v hlavních rysech shrnuli. Protože implementace personální strategie EK naší fakultou je dlouhodobý proces, chtěli bychom také fakultní veřejnost informovat o očekávaných událostech roku 2021.

Motivace pro přijetí zásad Charty a Kodexu a získání HR Award byla v podstatě trojí: a) vědomí určitého diskomfortu, se kterým se potýkají některé skupiny výzkumníků na naší fakultě; b) nutnost přizpůsobit personální politiku skutečnosti, že se MU i FF MU stále více stávají součástí mezinárodních výzkumných týmů a tím se přirozeně přibližují zahraničním standardům personalistiky; c) nutnost akceptace požadavků některých investorů výzkumu (např. EU, TA ČR, výhledově GA ČR) na implementaci personální strategie EK do výzkumné politiky fakulty.

Od podzimu roku 2019 byly na FF MU vytvořeny týmy zajištující organizaci a dozor nad agendou HR Award. Nejvyšším orgánem pro agendu HR Award je dohlížecí komise v čele s děkanem fakulty, která za účasti členů kolegia děkana FF MU a personalistů nese zodpovědnost za konečné znění dokumentů zasílaných do Bruselu. Dále vznikla pracovní skupina složená z akademiků navržených jednotlivými pracovišti k diskusi o plánovaných změnách a konečně užší odborný tým HR Award, jehož úkolem je detailně revidovat současnou personální politiku MU a FF MU s vazbou na výzkum, organizovat a podporovat debatu o jejím stavu na různých úrovních provozu fakulty, identifikovat nedostatky a formulovat možnosti nápravy a příležitostí pro rozvoj. Seznam členů všech týmů HR Award je dostupný zde.

Podněty ke změnám čerpal odborný tým HR Award ze tří základních zdrojů. Za prvé šlo o debatu se členy pracovní skupiny, kteří byli vybráni tak, aby co nejlépe reprezentovali dílčí skupiny zaměstnanců FF MU činných ve výzkumu. Při volbě členů tohoto grémia měl proto děkan FF MU na zřeteli nejen oborovou příslušnost, ale i zastoupení různých generací výzkumníků, mužů a žen, osob se zahraniční zkušeností i zastoupení osob ve vedoucích, resp. subalterních pozicích ve výzkumu. Druhým zdrojem bylo rozsáhlé dotazníkové šetření realizované na FF MU v roce 2020 s návratností téměř 70 %, jehož stručné výsledky jsou dostupné zde. Třetím zdrojem podnětů byly konzultace s odborníky z fakulty, univerzity i mimouniverzitními odborníky včetně zahraničních , dále pak schůzky konané se zástupci dalších částí MU zapojených do agendy HR Award a také pracovní skupiny kolem prorektora Jiřího Hanuše.

Výsledky analýz a debat byly shrnuty do dvou dokumentů: Gap analýzy (tj. rozboru rezerv a nedostatků personální politiky) a Akčního plánu (sledu kroků směřujících k nápravě nedostatků a k rozvoji dosud neošetřených oblastí), které byly dne 30. 11. 2020 zaslány k posouzení Evropské komisi. Oba dokumenty jsou dostupné zde. Vyjádření EK očekáváme v březnu 2021.

Foto: Oksana Venzheha

Co nás čeká dále? Pokud bude výsledek hodnocení v Bruselu kladný, získáme ocenění HR Award a započne náročné období implementace Akčního plánu. Po dvou letech, tj. začátkem roku 2023, proběhne interní kontrola – zhodnocení pokroku při realizaci opatření Akčního plánu a jeho aktualizace pro následující období.

Plánujeme učinit na FF MU personalistiku přehlednější – prioritou jsou pro nás fungující a transparentní procesy, což vyžaduje zpracování jejich zevrubného popisu, dobrou informovanost výzkumníků a stanovení indikátorů pro průběžné vyhodnocování účinnosti nastavených postupů.

Jednotlivé personální procesy budeme postupně rozvíjet. Nejprve zpracujeme jejich nejdůležitější vstupy v podobě popisu pracovních míst a pozic a pravidel řízení kariéry. Na ně bude navazovat nábor a výběr, adaptace, jednotný systém hodnocení, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a supervize pro začínající výzkumníky. Další pozornost zaměříme na provedení některých důležitých změn v oblasti doktorského studia a v oblasti podmínek pro postdoktorské pozice. Budeme pracovat na zlepšení prostředí pro výzkumníky vytvořením politiky rovnováhy pohlaví, rozvíjením dvojjazyčného prostředí, zefektivněním administrativní podpory výzkumníků a racionalizací využití prostor FF MU. Zahájíme společnou práci s rektorátem MU na vytvoření návrhu mediačních služeb pro zaměstnance. Při vypracování Gap analýzy jsme zjistili napříč mnoha oblastmi nízkou informovanost zaměstnanců, na kterou budeme reagovat změnami v oblasti interní komunikace.

Veškeré informace o HR Award na FF MU včetně novinek najdete na webu FF MU. Důležité události a milníky dále komunikujeme mj. prostřednictvím informačních seminářů pro zaměstnance, cílených kampaní, porad kolegia a vedení fakulty.

Závěrem si vás jménem týmu HR Award dovolujeme pozvat k online prezentaci výsledků dotazníkového šetření HR Award FF MU 2020  za účasti proděkana pro výzkum a rozvoj FF MU prof. Mgr. Lukáše Fasory, Ph.D., a personální manažerky HR Award Mgr. Silvie Rampouchové, která se bude konat dne 15. 1. 2021. Pozvánku na tuto akci obdrží všichni zaměstnanci FF MU do svých e-mailových schránek.

Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.