Odborníci na digitální kulturu a kreativní průmysly chybějí v akademickém prostředí i praxi. To se změní

Unikátní doktorský studijní program připraví experty pro akademické prostředí i aplikační sféru. Garantka programu Jana Horáková říká: „Stále u nás scházejí odborníci na umění nových médií, které je podstatnou součástí kulturního dědictví 20. a 21. století. Navíc je kreativní přístup k užívání technologií stále více poptáván na trhu práce, protože kreativní průmysly hrají stále důležitější roli ve společnosti, kultuře i v ekonomice země.“

12. 3. 2020

Na konci února schválila Rada pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity akreditaci nového doktorského programu Digitální kultura a kreativní průmysly. Od podzimního semestru 2020 se tak na filozofické fakultě začnou připravovat vědeckovýzkumní pracovníci, kteří najdou uplatnění ve vzdělávacích a kulturních institucích zaměřených na výzkum důsledků a příležitostí spojených s rozšířením digitálních a síťových technologií. „Důraz klademe na zapojení do uměleckého provozu, do aplikační sféry tzv. kreativních průmyslů a na mezinárodní rozměr studia,“ uvádí garantka programu doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. „Jediný takto zaměřený doktorský program v České republice a na Slovensku bude vychovávat špičkové odborníky v oborech umění nových médií, digitální kultury a managementu v kultuře.“ 

Cíle programu se projeví i ve složení oborové rady, v níž jsou zastoupeni vedle akademiků také odborníci z praxe, např. ředitelka Domu umění města Brna Terezie Petišková nebo herní vývojář a majitel firmy CBE Software zaměřující se na umělecké počítačové hry Jan Kavan.

„Vzhledem k vývoji v oblasti digitální kultury je neexistence takto zaměřeného doktorského programu pro domácí badatele a badatelky zásadním deficitem. Rozsáhlost, komplexnost a strmý rozvoj digitální kultury nabízejí velkou šíři témat a příležitostí pro bádání v rámci doktorského studia,“ vysvětluje nutnost rozšířit nabídku vzdělávání pro absolventy magisterského studia uměnovědných oborů  docent Václav Magid, významný český umělec a teoretik.

Program Digitální kultura a kreativní průmysly záměrně synergicky propojuje diskurzy uměnovědné a společenskovědné s technickými znalostmi digitálních a síťových technologií a výzkumem založeným na experimentálním testování možností systémů (uměleckých, kulturních, technických). „Koncepce studia je založena na propojení teoretického výzkumu a kreativní praxe (umělecké, designérské, kurátorské, produkční) pojaté jako specifický typ základního výzkumu, což považujeme za nezbytné pro hluboké pochopení studovaných fenoménů a jejich kritickou reflexi,“ uvádí dále Horáková. 

„Jedná se o rychle se rozvíjející a dynamické odvětví, které je v zahraničí etablované na většině prestižních univerzit i ve světových institucích. Zejména personální obsazení a vymezení nového programu slibuje velký potenciál pro úzkou spolupráci se zahraničními institucemi a festivaly,“ doplňuje hodnotitelka návrhu vzniku programu Katarína Gatialová, ředitelka digitalizačního oddělení Národního filmového archivu

 „Inspirovali jsme se v zahraničí a záměrně jsme se vzdali čistě teoretického pojetí výzkumné práce. Doktorandy chceme vést nejen k systematickému a v oborové teorii pevně usazenému výzkumu, ale také k inovativnímu přístupu k designu výzkumných projektů a ke kreativnímu intervenování do zavedených procesů. Povzbuzujeme je k úzké spolupráci s firmami a kulturními či paměťovými institucemi, aby výzkumné projekty měly reálný dopad v praxi,“ uzavírá garantka programu Jana Horáková.

Pro koho je studijní program určen?
Doktorský studijní program DKKP je určen pro absolventy magisterských studijních programů realizovaných na Ústavu hudební vědy FF MU: Teorie interaktivních médií (zaměření na umění nových médií a digitální kulturu)a  Management v kultuře (zaměření na management, marketing kulturních institucí a kreativní průmysly z hlediska státní a evropské politiky rozvoje). Je však otevřen rovněž uchazečům z řad absolventů uměnovědných studijních programů, kteří se výzkumně specializují na současnou vizuální a audiovizuální kulturu, na umění nových médií a na herní studia. Dále pak absolventům mediálních studií a studií nových médií, stejně jako absolventům studijních programů zaměřených na management kultury a kulturních institucí.

Jaké je uplatnění absolventů programu? 
Absolventi najdou uplatnění v akademických a dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi; v galeriích, jako kurátoři výstav a autoři výstavních koncepcí; v muzeích a archivech umění nových médií, jako experti na umění nových médií a možnosti jeho archivace a zprostředkování; jako dramaturgové a vedoucí pracovníci festivalů umění nových médií; v oblasti kreativních průmyslů, zejména v oborech herní design a marketing; ve státních institucích definujících politiku rozvoje kreativních průmyslů a inovací podpořených užíváním digitálních technologií.

Jak a odkdy bude studium probíhat?
Program DKKP získal akreditaci na 7 let, realizován bude v českém i anglickém jazyce, a to v prezenční i kombinované formě. Výuka bude zahájena od akademického roku 2020/2021, přihlášky lze podávat do 30. 4. 2020. Podmínky přijímacího řízení a další informace najdete zde.  


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.