Cena děkana

Oceňování mimořádných prací a akademické činnosti na Filozofické fakultě MU

Podpora mimořádných závěrečných prací

Děkan fakulty vyhlašuje každoročně soutěž o Cenu děkana FF MU za vynikající diplomovou práci v bakalářském a v magisterském studiu a disertační práci v doktorském studiu. Návrh na udělení Ceny děkana FF MU může podat proděkan nebo vedoucí pracoviště, na němž navrhovaný studuje, případně školitel doktoranda. Součástí návrhu musí být odborné hodnocení práce.

Podpora mimořádných tvůrčích a vědeckých výkonů

Děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje v každém akademickém roce soutěž o Cenu děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „cena") v kategorii Cena děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin. Cena může být udělena jednomu nebo více uchazečům. Cenu lze neudělit. Pro uvedenou kategorii je ustanovena hodnotící komise podle pravidel uvedených níže. Komise předkládá děkanovi návrh na udělení ceny na základě většinového stanoviska svých členů. Cenu předává děkan při slavnostním akademickém shromáždění či při jiné významné příležitosti.

Podpora popularizace humanitních a společenských věd

Cena děkana FF MU za popularizaci humanitních a společenských věd udělovaná od roku 2020 doplňuje další dvě ocenění – Cenu děkana FF MU za vynikající studentskou závěrečnou práci a Cenu děkana FF MU za mimořádný tvůrčí čin. Stejně jako tato ocenění bude vyhlašována v rámci Slavnosti Týdne humanitních věd.

Je určena členům akademické obce (studentům a akademikům), kteří se výrazně zasloužili o popularizaci humanitních a společenských věd, čímž přispěli ke zvýšení povědomí široké veřejnosti o nezastupitelném přínosu a významu těchto vědních disciplín pro všestranný rozvoj demokratické společnosti a kultury.

Cena je udělována za počiny, které obvykle nejsou dle metodiky hodnocení výkonu vysokých škol a výzkumných institucí považovány za stěžejní složku vzdělávací ani vědecké a výzkumné činnosti, ale zároveň tvoří důležitou součást akademické práce, neboť plní nezastupitelnou funkci při šíření a uplatnění poznatků, znalostí a dovedností pěstovaných na fakultě.

Formulář žádosti

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.