Doručování žádostí a dokumentů na FF MU

Veškeré dokumenty doručené FF MU jsou zaevidovány prostřednictvím podatelny a je jim přiděleno evidenční číslo, pod kterým jsou vedeny a předávány na jednotlivá oddělení FF. Písemnost je možné doručit osobně na studijní oddělení v úředních hodinách, nebo přímo na podatelnu (budova D, přízemí vpravo u čítárny – v úředních hodinách podatelny), případně zaslat poštou na adresu: Studijní oddělení FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno. Jiná možnost doručení není možná.

Doručování písemností studentům a žadatelům

Odpovědi na písemné žádosti a dotazy jsou vyhotoveny v písemné podobě ve dvojím vydání, přičemž jedno vyhotovení obdrží žadatel a druhé zůstává založeno v příslušném spisu. V případě kladného rozhodnutí se odesílá doporučenou zásilkou; v případě záporného rozhodnutí doporučenou zásilkou s dodejkou do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci (obálka s modrým pruhem).

Odpověď na žádost podanou elektronicky prostřednictvím IS MU (oznámení o ukončení studia apod.) je vyhotovena elektronicky a doručena studentovi prostřednictvím IS MU. O odeslání rozhodnutí prostřednictvím IS MU je student informován e-mailem. Veškeré žádosti podané elektronicky přes IS MU jsou k nalezení v sekci Student → Úřadovna → Moje spisy – Stav existujících žádostí. I v tomto případě má žadatel právo na podání žádosti o přezkum, kterou je však nutno podat písemně.

Rozhodnutí vydaná z moci úřední (rozhodnutí o ukončení studia, o vyměření poplatku atd.) je zasíláno doporučenou zásilkou s dodejkou do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci (obálka s modrým pruhem).

Přerušení studia z moci úřední (do opravného termínu SZZ), je vyhotoveno a doručeno studentovi doporučenou zásilkou s dodejkou do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci (obálka s modrým pruhem).

Studijní oddělení
e‑mail: