Omluvy z povinné výuky

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu: SZŘ MU čl. 16, čl. 43.

Pokud se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit povinné části výuky (typicky seminář nebo cvičení), musíte svou neúčast omluvit na studijním oddělení (SO) nejpozději do pěti pracovních dnů od začátku vaší absence.

Doručování omluvenek

Pro oznámení absence na výuce nebo běžných zkouškách využívejte výhradně oznámení formou elektronické žádosti v Úřadovně Informačního systému MU (Úřadovna – Podání nové žádosti – Žádost o omluvení nepřítomnosti). V rámci této žádosti uvedete důvod absence a vložíte naskenovanou omluvenku – bez ní nelze žádost přijmout. 

Není třeba se omlouvat jednotlivým vyučujícím; vaši omluvenku zavede SO do IS MU, kde se zobrazí ve všech předmětech všem relevantním osobám na MU. Pokud studujete více fakult MU, podávejte omluvenku pouze na jedné z nich. Omluvenka musí být opatřena razítkem a podpisem, musí obsahovat identifikační údaje studenta (celé jménodatum narození nebo rodné číslo) a musí z ní být patrné, ke kterému dni (dnům) se vztahuje a jaký je důvod omluvy (v případě nemoci či vyšetření lze uvést text obecnějšího charakteru).

V případě, že budete požadovat omluvení nepřítomnosti delšího časového úseku, můžete být dodatečně SO vyzváni k doložení originálu omluvenky (zasláním poštou na adresu: Studijní oddělení FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno).

Akceptované důvody omluvy

SO akceptuje jako důvod omluvy:

 • nemoc nebo urgentní lékařský zákrok,
 • účast na pohřbu blízké osoby,
 • zpoždění dopravního prostředku veřejné hromadné dopravy,
 • účast na soudním řízení,
 • předvolání Policií ČR nebo podání vysvětlení orgánům činným v trestním řízení,
 • pobyt mimo fakultu v rámci předmětů pořádaných ústavy/katedrami.

Pokud chcete předejít případným komplikacím s vydáním relevantní omluvenky u lékaře, vytiskněte si formulář omluvenky již před návštěvou ordinace.

V jiných závažných a zvláštního zřetele hodných případech je třeba podat žádost o poskytnutí výjimky podle čl. 43 SZŘ MU, nikoli pouze omluvenku.

Důvody pro odmítnutí omluvenky

SO odmítne vložit do IS omluvenku v případě, že:

 • její věrohodnost je pochybná,
 • důvod omluvy je irelevantní,
 • jasně z ní nevyplývá důvod absence nebo vztah k určitému období,
 • nebyla doručena do pěti pracovních dnů,
 • je nečitelná,
 • jedná se o propustku.

Omluvy z termínu ukončení předmětu (zkoušky)

Pokud se již není možné odhlásit z vypsaného termínu v IS MU, musíte prostřednictvím Úřadovny požádat o omluvení absence, a to do pěti pracovních dní od data zkoušky. Jestliže omluvenku v tomto termínu neuložíte, zkoušející již není povinen omluvu akceptovat a termín vám může propadnout (zkoušející zadá do IS MU hodnocení „-“). V případě, že vás potkala závažná událost, která způsobila vaši nepřítomnost a současně znemožnila dodání omluvenky v termínu, podejte žádost o omluvu na SO s přiložením všech dokladů – na základě rozhodnutí proděkana pro studium může být vaše nepřítomnost omluvena i v situaci, kdy vyučující pozdní omluvu neuznal.

Omluvy ze státních závěrečných zkoušek (SZZ)

Pokud se přihlásíte ke SZZ dle Harmonogramu akademického roku a současně splňujete podmínky pro připuštění ke SZZ, je po skončení období pro přihlašování do Rozpisu SZZ vaše přihláška závazná, tj. z termínu SZZ se po tomto datu nemůžete odhlásit. V případě, že se nemůžete z vážných důvodů ke SZZ dostavit, musíte svou neúčast omluvit okamžitě, kdy je vám zřejmé, že se SZZ nebudete moci zúčastnit, nejpozději však do pěti pracovních dnů po uplynutí termínu SZZ. Neomlouvejte se na ústavu/katedře, omluvenku doručte přímo na SO a to písemně (kontaktní adresa: Studijní oddělení FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno), které samo zajistí vše potřebné včetně informování daného ústavu/katedry (bude-li omluva přijata). SO omluvenku uzná, je-li důvod omluvy relevantní – typicky jen závažné zdravotní důvody vylučující přítomnost na fakultě, tzn. nemoc nebo urgentní lékařský zákrok. V takovém případě doložíte buďto originál neschopenky, originál náhradního hlášení (nahrazuje neschopenku) nebo originál lékařské zprávy, na které bude uvedena konkrétní diagnóza stanovená lékařem a bude z ní patrné, že důvody vaší nepřítomnosti na SZZ byly opravdu závažné.

Omluvenky e-mailem (v případě, že nemůžete doručit originál omluvenky do požadovaného termínu 5 pracovních dní): Přijmout lze pouze scan omluvenky odeslaný z autentizované části Informačního systému MU (školní mail). Poté je vždy nutné doložit originál omluvenky.

SO odmítne uznat omluvenku v případě, že:

 • její věrohodnost je pochybná,
 • důvod omluvy je irelevantní,
 • jasně z ní nevyplývá důvod absence nebo vztah k termínu SZZ,
 • nebyla doručena do pěti pracovních dnů,
 • nejedná se o originál (pouze v případě neschopenky stačí kopie originálu),
 • je nečitelná.

V jiných závažných a zvláštního zřetele hodných případech je třeba podat žádost o poskytnutí výjimky podle čl. 43 SZŘ MU, nikoli pouze omluvenku.

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.