Přerušení studia

Přerušení studia upravuje SZŘ, čl. 13 a Směrnice děkana č. 6/2017

Studium lze přerušit pouze v případě, že studující má splněny podmínky pro postup do následujícího semestru. Požádá-li o přerušení před koncem období vymezeného pro změny v zápisu předmětů (viz Harmonogram akademického roku), lze studium přerušit i pouze na tento jeden semestr.

Po ukončení změn v zápise lze o přerušení studia požádat pouze ze závažných důvodů (zdravotních, rodinných či jiných důvodů hodných zřetele). V tomto případě je nutné žádost doplnit přílohou (např. lékařská zpráva dokládající závažné zdravotní důvody). Pokud bude vaší žádosti vyhověno, studium vám bude přerušeno na zbývající část aktuálního semestru a na celý semestr následující.

V prvním semestru studium přerušit nelze.

Příklady situací

  • studuji v prvním semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studia (platí i u studentů navazujícího magisterského studia, kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu FF MU) a dosud nemám splněny podmínky pro postup do druhého semestru – STUDIUM NELZE PŘERUŠIT (pouze ve výjimečných případech, viz výše)
  • studuji v prvním semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, je zkouškové období a mám splněny kredity pro postup do druhého semestru, ale k zápisu ještě nedošlo – STUDIUM LZE PŘERUŠIT
  • studuji ve vyšším semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, je po začátku zkouškového období (např. za jarní semestr), mám splněny podmínky pro postup do dalšího semestru, dosud neskončilo období pro změny v zápise předmětů a nemám vyčerpanou maximální dobu přerušení studia – STUDIUM LZE PŘERUŠIT, a to i na jeden (např. podzimní) semestr
  • studuji ve vyšším semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, jsem zapsán v semestru (např. jarním), je již po změnách v zápise předmětů a nemám vyčerpanou maximální dobu přerušení studia – STUDIUM LZE PŘERUŠIT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU SPLNĚNY PODMÍNKY PRO POSTUP DO NÁSLEDUJÍCÍHO SEMESTRU (např. v předchozím podzimním semestru nasbíráno 45 kreditů a v aktuálním semestru žádný opakovaný předmět)
  • studuji ve vyšším semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, jsem zapsán v semestru (např. jarním), je již po změnách v zápise předmětů a nemám splněny podmínky pro postup do dalšího semestru (např. podzimního) – STUDIUM NELZE PŘERUŠIT (pouze ve výjimečných případech, viz výše) 

Podávání žádostí o přerušení studia

Studium musí být úspěšně ukončeno do dvojnásobku standardní doby studia, přičemž studijní oddělení není povinno tuto skutečnost hlídat. Do dvojnásobku standardní doby se započítává jak vaše aktivní, tak i přerušené studium. Celková doba přerušení nesmí překročit standardní dobu daného studia. V případě, kdy překročíte dvojnásobek standardní doby, bude vám toto studium ukončeno.

Žádost o přerušení studia lze podat elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – FF StudO: Žádost o přerušení studia).

Doba přerušení studia

V případě, že neexistují žádné okolnosti, které by přerušení studia znemožnily, je jako datum přerušení studia zadáno do IS MU datum, kdy byla žádost podána. O přerušení studia obdržíte rozhodnutí, v němž je uvedena celková doba přerušení, datum a způsob vykonání opětovného zápisu po přerušení a případné další závazné podmínky pro opětovný zápis.

Dnem přerušení studia ztrácíte statut studenta v příslušném přerušeném oboru. V dostatečném předstihu před koncem přerušeného období je nutné sdělit fakultě své rozhodnutí dále pokračovat v aktivním studiu, nebo požádat o další přerušení studia. Pokud tak neučiníte, bude vám toto studium ukončeno. Svůj záměr sdělte studijnímu oddělení prostřednictvím IS MU, a to buď formou Oznámení o návratu do studia po přerušení, nebo podáním žádosti o přerušení studia. Během přerušení studia si můžete registrovat předměty; zápis předmětů se však provede až po aktivaci studia po přerušení.

V době přerušení studia je automaticky zablokován přístup k fakultním elektronickým zdrojům (přístup do systému ELF, přihlašování v počítačové učebně, fakultní mail).

Zkrácení doby přerušení studia je možné pouze ve výjimečných případech – typicky pominutí zdravotních důvodů. Důvody vedoucí k předčasnému návratu po přerušení je třeba doložit relevantními podklady.

Přerušení studia mezi jednotlivými termíny státní závěrečné zkoušky

Směrnice děkana č. 6/2017

V případě neúspěchu u SZZ máte nárok na jeden opravný termín.

Pokud jste u SZZ neuspěli, zároveň máte splněny podmínky pro postup do následujícího semestru a chcete být do tohoto semestru zapsáni, musíte v IS MU požádat o zápis do dalšího semestru, jinak vám bude studium do opravného termínu SZZ přerušeno z moci úřední.

Pokud jste u SZZ neuspěli a zároveň nemáte splněny podmínky pro postup do následujícího semestru, bude vám studium přerušeno do opravného termínu SZZ automaticky z moci úřední.

Pokud jste již vyčerpali dvojnásobek standardní doby studia, bude vám studium ukončeno i přesto, že byste za normálních okolností na opravný termín nárok měli.

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.