Průběh doktorského studia

Individuální studijní plán

Od jarního semestru 2018 platí povinnost evidovat v IS MU studijní plán, a to jak obecný na celé studium, tak průběžný na každý semestr. Potřebné informace naleznete zde: Individuální studijní plán - pokyny a návody.

Výše stipendia pro studenty v prezenční formě

Na základě směrnice rektora a rozhodnutí vedení FF je od 1. 3. 2018 měsíční stipendium pro doktorské studenty v prezenčním studiu 12 000 Kč.

Prostředky z roční dotace na stipendia doktorských studentů jsou dále využívány na podporu aktivní účasti doktorských studentů na zahraničních a domácích mezinárodních konferencích (na základě zdůvodněné žádosti studenta doložené programem konference), na ocenění cizojazyčných publikací ve vědeckých časopisech a mimořádných výsledků ve vědecké a pedagogické činnosti na ústavech a katedrách (na základě návrhu vedoucího ústavu nebo školitele).

Přerušení studia

Nucené přerušení studia

Studium v zahraničí, které není v rámci studijního plánu doktorského studia (většinou se jedná o déletrvající pobyty), je možné jen při přerušení doktorského studia na FF (viz zápis č. 38 z kolegia děkana ze dne 25. 2. 2002).

Přerušení studia z důvodu rodičovské dovolené

Do maximální doby studia se nezapočítává doba, po kterou bylo studium přerušeno z vážných zdravotních důvodů nebo z důvodů mateřské či rodičovské dovolené. Dále se nezapočítává doba přerušení studia podle čl. 31 odst. 7 a čl. 32 odst. 9.

K žádosti o přerušení studia z důvodu mateřství/rodičovství je třeba doložit kopii těhotenské průkazky s uvedeným předpokládaným termínem porodu (v případě žádosti před porodem; do 30 dní od narození dítěte je třeba doručit ověřenou kopii rodného listu) nebo ověřenou kopii rodného listu dítěte.

V případě žádosti o přerušení ze závažných zdravotních důvodů je k žádosti třeba přiložit potvrzení lékaře.

Před přerušením studia je třeba do knihoven jednotlivých fakult a fakultních pracovišť vrátit všechny zapůjčené knihy.

Maximální délka doktorského studia

Standardní doba doktorského studia na Filozofické fakultě MU činí 4 roky.

Maximální délka doktorského studia pro studium zahájené před 1. 2. 2012 činí 7 let, pro studium zahájené od 1. 2. 2012 dále pak 8 let. Do uplynutí této doby je třeba vykonat státní doktorskou zkoušku a obhájit disertační práci. Disertační práci včetně přihlášky k doktorské zkoušce a obhajobě je tedy třeba odevzdat minimálně semestr před uplynutím této maximální doby (specificky nejpozději k 31. lednu nebo k 31. srpnu).

Ve výjimečných případech je možné studium o 1 až 2 semestry prodloužit. O možnostech prodloužení studia se včas informujte u svého referenta pro doktorské studium.

Prodlužování studia

Prodlužování doktorského studia

Žádosti o prodloužení doktorského studia je třeba podat před uplynutím maximální doby studia stanovené studijním řádem.

Žádosti o prodloužení doktorského studia může být vyhověno po splnění následujících podmínek:

  1. Složeních všech dílčích zkoušek – nutno doložit výpisem.
  2. Přiložené vyjádření školitele o stavu práce, nejméně dvě třetiny musí být již zpracované.
  3. Přiložené CD/DVD se současným stavem disertační práce.

Doktorské studium ve sdíleném vedení (cotutelle)

Doktorské studium ve sdíleném vedení disertační práce (cotutelle) se zakládá na spolupráci mezi Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity a zahraničním vysokoškolským pracovištěm. Vedení disertační práce je zajištěno sdílenou spoluprací dvou školitelů z obou smluvních institucí a posluchač absolvuje dohodnutou část doktorského studia na zahraniční partnerské instituci. Studium, doktorská zkouška i obhajoba jsou zajištěny tak, aby absolvent získal jak diplom Masarykovy univerzity, tak diplom vydaný partnerskou institucí.

Tento typ studia přispívá k internacionalizaci internacionalizaci doktorského studia k zapojení vědy a výzkumu do mezinárodního prostředí.

Podrobnější informace poskytne proděkan pro vědu a doktorské studium FF MU.

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.