Průběh doktorského studia

Individuální studijní plán

Od jarního semestru 2018 platí povinnost evidovat v IS MU studijní plán, a to jak obecný na celé studium, tak průběžný na každý semestr. Potřebné informace naleznete zde: Individuální studijní plán - pokyny a návody.

Výše stipendia pro studenty v prezenční formě

Na základě směrnice rektora a rozhodnutí vedení FF je od 1. 3. 2018 měsíční stipendium pro doktorské studenty v prezenčním studiu 12 000 Kč.

Přerušení studia

Do maximální doby studia se nezapočítává doba, po kterou bylo studium přerušeno z vážných zdravotních důvodů nebo z důvodů mateřské či rodičovské dovolené. Dále se nezapočítává doba přerušení studia podle čl. 32 odst. 8 a čl. 33 odst. 9.

K žádosti o přerušení studia z důvodu mateřství/rodičovství je třeba doložit kopii těhotenské průkazky s uvedeným předpokládaným termínem porodu (v případě žádosti před porodem; do 30 dní od narození dítěte je třeba doručit ověřenou kopii rodného listu) nebo ověřenou kopii rodného listu dítěte.

V případě žádosti o přerušení ze závažných zdravotních důvodů je k žádosti třeba přiložit potvrzení lékaře.

Před přerušením studia je třeba do knihoven jednotlivých fakult a fakultních pracovišť vrátit všechny zapůjčené knihy.

Maximální délka doktorského studia

Standardní doba doktorského studia na Filozofické fakultě MU činí 4 roky.

Maximální délka doktorského studia pro studium zahájené před 1. 2. 2012 činí 7 let, pro studium zahájené od 1. 2. 2012 dále pak 8 let. Do uplynutí této doby je třeba vykonat státní doktorskou zkoušku a obhájit disertační práci. Disertační práci včetně přihlášky k doktorské zkoušce a obhajobě je tedy třeba odevzdat minimálně semestr před uplynutím této maximální doby (specificky nejpozději k 31. lednu nebo k 31. srpnu).

Ve výjimečných případech je možné studium o 1 až 2 semestry prodloužit. O možnostech prodloužení studia se včas informujte u svého referenta pro doktorské studium.

Doktorské studium ve sdíleném vedení (cotutelle)

Doktorské studium ve sdíleném vedení disertační práce (cotutelle) se zakládá na spolupráci mezi Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity a zahraničním vysokoškolským pracovištěm. Vedení disertační práce je zajištěno sdílenou spoluprací dvou školitelů z obou smluvních institucí a posluchač absolvuje dohodnutou část doktorského studia na zahraniční partnerské instituci. Studium, doktorská zkouška i obhajoba jsou zajištěny tak, aby absolvent získal jak diplom Masarykovy univerzity, tak diplom vydaný partnerskou institucí.

Tento typ studia přispívá k internacionalizaci internacionalizaci doktorského studia k zapojení vědy a výzkumu do mezinárodního prostředí.

Podrobnější informace poskytne proděkan pro vědu a doktorské studium FF MU.

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.