Šablona závěrečné práce

Po vzoru ostatních fakult Masarykovy univerzity je i na filozofické fakultě od jarního semestru 2021 prozatím pro volitelné použití zavedena šablona závěrečné práce respektující zásady jednotného vizuálního stylu. Je připravena pro použití v aplikaci MS Word z balíčku O365 a vyhotovena v několika verzích, které jsou podrobně popsány níže. Zároveň je její nedílnou součástí návod, který doporučujeme k důkladnému prostudování (šablona využívá řadu pokročilých funkcí a nepoučenou manipulací může dojít k nechtěnému poškození souboru).

Protože je šablona prozatím nasazena v pilotním režimu, velmi oceníme, když nás budete informovat o jejích případných nedostatcích a o problémech, na které při práci s ní narazíte. Využijte k tomu formulář zde.

TIP: Práci s novou šablonou jsme představili na workshopu, který je dostupný také ze záznamu.

Pokyny k úpravě závěrečných prací na FF MU

Požadavky na závěrečné práce nejsou na Filozofické fakultě MU centrálně upraveny žádnou závaznou směrnicí. Na odevzdání práce se vztahuje pouze čl. 4 Směrnice děkana č. 6/2017 O státních závěrečných zkouškách na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Formální náležitosti se řídí oborovými zvyklostmi a doporučeními jednotlivých pracovišť FF MU. Je totiž třeba respektovat pravidla formální úpravy textu v jednotlivých jazycích, v nichž jsou práce předkládány.

Existují však některá doporučení, která lze vztáhnout na celou fakultu a na jejichž základě stanovují požadavky sami vedoucí závěrečných prací, případně vedoucí příslušných akademických pracovišť.

Formální náležitosti

Práce musí kromě vlastního textu obsahovat titulní list, prohlášení o původnosti, obsah, soupis použité literatury, poznámkový aparát, (v případě disertační práce résumé v autoreferátu). Bez těchto náležitostí nebude práce přijata. Ostatní části úvodních stran obsažené v šabloně jsou tedy volitelné. Rozhodnete-li se je nevyužít, při jejich odstraňování postupujte dle návodu v kapitole 3.4. Lze také využít minimalistickou verzi této šablony dle kapitoly 3.9 návodu. Jednotná šablona je připravena pro oboustranný tisk, který není na Filozofické fakultě zakázán, ale nepoužívá se. Dle potřeby je tedy možné upravit šablonu pro jednostranný tisk podle návodu v kapitole 3.5.

Jazyk práce

Práce jsou psány v jazyce, v němž je uskutečňován program, nebo v jazyce, který je pro tento účel stanoven v charakteristice programu, což zpravidla znamená v jazyce jednotlivých filologií či dle zvyklosti oboru. Pokud to není zapovězeno charakteristikou studijního programu, může být práce předložena v anglickém jazyce. Podrobně tuto problematiku řeší v návaznosti na SZŘ (čl. 22, bod 2a) Opatření FF MU č. 9/2020.

Autor odpovídá za jazykovou správnost. Hrubé pravopisné chyby mohou být důvodem pro nepřijetí práce.

Citace

Při citacích se vychází z oborových zvyklostí. Pokud jim to neodporuje, pak se citace z odborné literatury v česky psané práci uvádějí v obou jazycích: v textu český překlad a v poznámce pod čarou citát v originále. Vždy je nutno uvést původ citátu. Citace z krásné literatury jsou vždy uvedeny v originále. V textu se pak doplní do závorky český překlad (pokud bylo dílo přeloženo do češtiny, obvykle se cituje existující překlad, s příslušným odkazem; pokud překlad neexistuje nebo nevyhovuje, uvede se vlastní doslovný překlad, a to i u poezie, jak je obvyklé v odborných edicích daného oboru). Názvy cizojazyčných děl se v českém textu uvádějí v češtině a v závorce v originále. Pokud bylo dílo přeloženo, běžně se uvádí název daného překladu. Při opakovaném použití názvu nebo ve zmínkách světoznámých literárních děl stačí název v češtině.

Bibliografické citace jsou zásadním prvkem odborné komunikace, a proto je nejdůležitějším požadavkem jejich jednotná úprava a striktní dodržení oborových zvyklostí. Doporučeným formátem je zápis podle normy ISO 690, příp. jiný zápis dle zvyklostí jednotlivých oborů. Z důvodu nejednotného citačního úzu napříč fakultou je šablona připravena univerzálně (není předchystáno žádné pole pro soupis bibliografie). Studenti mohou využít libovolný citační manažer (Citace PRO, Zotero, vestavěný správce citací ve Wordu), případně tvořit citace ručně (pro více informací o jednotlivých možnostech viz návod, kap. 5.8).

Rozsah

Doporučené rozsahy prací (počty znaků včetně mezer): oborová práce k souborné zkoušce a oborová bakalářská práce 27 000 znaků, oborová magisterská práce 55 000 znaků, bakalářská diplomová práce 70 000 znaků, magisterská diplomová práce 140 000 znaků, disertační práce 180 000 znaků. Součástí rozsahu bývá obvykle poznámkový aparát a bibliografie, nikoliv však úvodní strany a přílohy.

Šablona pro obory (imatrikulace do jara 2019 včetně)

Šablona pro programy (imatrikulace od podzimu 2019)

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.