Šablona závěrečné práce

Po vzoru ostatních fakult Masarykovy univerzity je i na filozofické fakultě prozatím pro volitelné použití zavedena šablona závěrečné práce respektující zásady jednotného vizuálního stylu. Je připravena pro použití v aplikaci MS Word z balíčku O365 a vyhotovena v několika verzích, které jsou podrobně popsány níže. Zároveň je její nedílnou součástí návod, který doporučujeme k důkladnému prostudování (šablona využívá řadu pokročilých funkcí a nepoučenou manipulací může dojít k nechtěnému poškození souboru).

TIP: Práci s šablonou jsme představili na workshopu, který je dostupný také ze záznamu.

Soubory ke stažení

Než se zeptáte: Často kladené dotazy

Proč v dokumentu chybí některá čísla stránek?

Pokud pozorujete, že po liché stránce (5) následuje opět lichá stránka (7), není to chyba. Při tisku Word automaticky odešle na tiskárnu prázdnou stránku mezi stránkou 5 a 7. Tato stránka bude bez čísla stránky. Obdobně to platí při exportu do PDF. Šablona je totiž primárně nastavena k oboustrannému tisku a některé oddíly začínají na lichých stránkách (pohledově vpravo). Více viz v návodu v kapitole 3.6.

Proč se nadpisy číslují vždy od začátku?

Od aktualizace Office v říjnu 2021 dochází k poruše návaznosti číslování nadpisů. Zatím se bohužel nepodařilo vyřešit, jak tomuto problému obecně předejít. Lze však provést následující:

  1. Když založíte nový dokument, klepněte pravým tlačítkem myši na číslo u prvního nadpisu (Úvod). Z kontextové nabídky vyberte „Pokračovat v číslování“. Většinou se pak čítače opraví a další nadpisy může vkládat běžným způsobem.
  2. Jestliže už nějaké nadpisy máte a číslování se rozhodilo, proveďte postup uvedený v předchozím bodě pro každý nadpis, kde je číslování porušeno.

Bez popisku

Proč se v záhlaví zobrazuje název jiné kapitoly?

Pravděpodobně jste při odmazávání nepotřebné části úvodních stran omylem smazali konec oddílu a tím ho sloučili s následujícím. Více viz v návodu v kapitole 3.4. Pokud k tomu skutečně došlo, můžete se pokusit oddíly opravit, vyžaduje to však poměrně pokročilé znalosti a mnohdy může být jednodušší založit nový dokument z prázdné šablony.

Proč se mi při kopírování textu odjinud rozhodilo formátování?

Obecně se nedoporučuje do šablony cokoliv vkládat z jiných souborů. Dochází přitom totiž také k přenosu formátování, což působí potíže. Nejlepší je psát rovnou do šablony. Nicméně pokud už potřebujete něco vložit odjinud, doporučujeme využívat při vložení funkci „Zachovat pouze text“. Tak se žádné formátování nepřenese a vložení je bezpečné.

Existuje šablona také v LaTeXu?

Ano, naleznete ji zde. Pokud byste s ní potřebovali pomoci, využijte speciální diskuzní vlákno v ISu.

Nenašli jste odpověď na svůj problém? Dejte nám vědět.

Načítám...

Rámcové pokyny k úpravě závěrečných prací na FF MU

Požadavky na závěrečné práce nejsou na Filozofické fakultě MU centrálně upraveny žádnou závaznou směrnicí. Na odevzdání práce se vztahuje pouze čl. 4 Směrnice děkana č. 6/2017 O státních závěrečných zkouškách na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Formální náležitosti se řídí oborovými zvyklostmi a doporučeními jednotlivých pracovišť FF MU. Je totiž třeba respektovat pravidla formální úpravy textu v jednotlivých jazycích, v nichž jsou práce předkládány.

Existují však některá doporučení, která lze vztáhnout na celou fakultu a na jejichž základě stanovují požadavky sami vedoucí závěrečných prací, případně vedoucí příslušných akademických pracovišť.

Formální náležitosti

Práce musí kromě vlastního textu obsahovat titulní list, prohlášení o původnosti, obsah, soupis použité literatury, poznámkový aparát, (v případě disertační práce résumé v autoreferátu). Bez těchto náležitostí nebude práce přijata. Ostatní části úvodních stran obsažené v šabloně jsou tedy volitelné. Rozhodnete-li se je nevyužít, při jejich odstraňování postupujte dle návodu v kapitole 3.4. Lze také využít minimalistickou verzi této šablony dle kapitoly 3.9 návodu. Jednotná šablona je připravena pro oboustranný tisk, který není na Filozofické fakultě zakázán, ale nepoužívá se. Dle potřeby je tedy možné upravit šablonu pro jednostranný tisk podle návodu v kapitole 3.5.

Jazyk práce

Práce jsou psány v jazyce, v němž je uskutečňován program, nebo v jazyce, který je pro tento účel stanoven v charakteristice programu, což zpravidla znamená v jazyce jednotlivých filologií či dle zvyklosti oboru. Pokud to není zapovězeno charakteristikou studijního programu, může být práce předložena v anglickém jazyce. Podrobně tuto problematiku řeší v návaznosti na SZŘ (čl. 22, bod 2a) Opatření FF MU č. 9/2020.

Autor odpovídá za jazykovou správnost. Hrubé pravopisné chyby mohou být důvodem pro nepřijetí práce.

Citace

Při citacích se vychází z oborových zvyklostí. Pokud jim to neodporuje, pak se citace z odborné literatury v česky psané práci uvádějí v obou jazycích: v textu český překlad a v poznámce pod čarou citát v originále. Vždy je nutno uvést původ citátu. Citace z krásné literatury jsou vždy uvedeny v originále. V textu se pak doplní do závorky český překlad (pokud bylo dílo přeloženo do češtiny, obvykle se cituje existující překlad, s příslušným odkazem; pokud překlad neexistuje nebo nevyhovuje, uvede se vlastní doslovný překlad, a to i u poezie, jak je obvyklé v odborných edicích daného oboru). Názvy cizojazyčných děl se v českém textu uvádějí v češtině a v závorce v originále. Pokud bylo dílo přeloženo, běžně se uvádí název daného překladu. Při opakovaném použití názvu nebo ve zmínkách světoznámých literárních děl stačí název v češtině.

Bibliografické citace jsou zásadním prvkem odborné komunikace, a proto je nejdůležitějším požadavkem jejich jednotná úprava a striktní dodržení oborových zvyklostí. Doporučeným formátem je zápis podle normy ISO 690, příp. jiný zápis dle zvyklostí jednotlivých oborů. Z důvodu nejednotného citačního úzu napříč fakultou je šablona připravena univerzálně (není předchystáno žádné pole pro soupis bibliografie). Studenti mohou využít libovolný citační manažer (Citace PRO, Zotero, vestavěný správce citací ve Wordu), případně tvořit citace ručně (pro více informací o jednotlivých možnostech viz návod, kap. 5.8).

Rozsah

Doporučené rozsahy prací (počty znaků včetně mezer): oborová práce k souborné zkoušce a oborová bakalářská práce 27 000 znaků, oborová magisterská práce 55 000 znaků, bakalářská diplomová práce 70 000 znaků, magisterská diplomová práce 140 000 znaků, disertační práce 180 000 znaků. Součástí rozsahu bývá obvykle poznámkový aparát a bibliografie, nikoliv však úvodní strany a přílohy.

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.