Společný předmětový základ

Společný předmětový základ pro bakalářské studium

Pro imatrikulační ročníky do jara 2019 včetně

Platí také pro novější imatrikulační ročníky ve starém typu studia – studijní obory.

Prezenční studium:

 • cizí jazyk
 • filozofie pro posluchače nefilozofických oborů – netýká se posluchačů oborů, které mají filozofii ve svém kurikulu (filozofie, estetika, pedagogika, sociální pedagogika a poradenství)
 • tělesná výchova

Kombinované studium:

 • cizí jazyk
 • filozofie pro posluchače nefilozofických oborů – jen pro vybrané obory (Anglický jazyk a literatura, Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Psychologie, Historie, Muzeologie, Pedagogika, Religionistika, Teorie a dějiny divadla, Informační studia a knihovnictví)

Pro imatrikulační ročníky od podzimu 2019

Platí pro nový typ studia – studijní plány. 

Prezenční studium (alespoň 15 kreditů):

Kombinované studium (alespoň 13 kreditů):

Šablony do jara 2019 včetně Šablony od podzimu 2019

Společný předmětový základ pro magisterské studium

Pro imatrikulační ročníky do jara 2019 včetně

Platí také pro novější imatrikulační ročníky ve starém typu studia – studijní obory.

Prezenční studium:

 • cizí jazyk

Kombinované studium:

 • cizí jazyk

Pro imatrikulační ročníky od podzimu 2019

Platí pro nový typ studia – studijní plány. 

 • programy nemají stanoven žádný společný předmětový základ

Šablony do jara 2019 včetně

Společný předmětový základ pro doktorské studium

Filozofie

Informace o předmětu Filozofie v rámci doktorského studia na Filozofické fakultě MU

Kód předmětu: PHDZ1 (podzimní semestr), PHDZ2 (jarní semestr) – kurzy je třeba zapisovat do IS ve stanovené posloupnosti. Předmět zajišťuje Katedra filozofie FF MU.

Vyučující: prof. PhDr. Josef Krob, CSc., Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Cíl a struktura: Cílem předmětu je seznámit doktorandy různých oborů se základy teorie vědy a s hlavními metodologickými principy, které je nezbytné respektovat při psaní vědeckých (tj. též disertačních) prací. Seminář je dvousemestrový, první semestr je zakončen zápočtem, celý seminář kolokviem v podobě písemného testu.

Osnova:

 1. Uvedení do tématu: teorie vědy, základní pravidla usuzování a stavby práce
 2. Jak vysvětlit problém; vysvětlení, popis a predikce; typy vysvětlení ; modely vysvětlení; pragmatické aspekty vysvětlení. (Jastrzembská)
 3. Metodologie výzkumu: seznámení s obecnými postupy výzkumu. Jaká je role autora odborného textu, jaká je role čtenáře? Jak přejít od tématu k otázkám, jak od otázek k problémům? Jak přejít od problémů k tvrzením, jak od tvrzení k důvodům? (Picha)
 4. Základy argumentace: vybrané elementy teorie argumentace. Jaké jsou podmínky platného argumentu? Jak identifikovat argumentační strukturu, jak nalézt argumentační schéma? Jak vznikají argumentační chyby a jak je poznat? (Picha)
 5. Jak psát: Některé specifické dovednosti spojené s psaním odborného textu. Jak vytvořit plán textu? Co by měl obsahovat úvod a závěr? Jakou roli hrají konektory, jakou roli hrají odstavce? Na co se soustředit při revizi textu? Jak má vypadat abstrakt odborného textu? (Picha)
 6. Závěrečný test

Cizí jazyk

Koncepce vychází z pokynu Organizace jazykového vzdělávání na MU přijatá kolegiem rektora 21. 3. 2006 (příloha zápisu č. 3 z KR)

Prokázání jazykové kompetence podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 28 odst. 3 písm. a):

Nabídka kurzů, organizace: Jazykové kurzy – od 1. 9. 2006

 • kurzy vypisuje CJV MU
 • kurzy jsou otevřeny pro všechny fakulty MU
 • zaměření kurzů: akademické dovednosti, odborný jazyk; úroveň akademické jazykové kvalifikace odpovídající stupni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR)

Nabídka kurzů – kódy předmětů stanoví CJV, registrace prostřednictvím odkazu Společné předměty

 • Anglický jazyk pro DSP – humanitní obory (PrF, ESF, FF, FSS, PedF, příp. zájemci z dalších fakult)
 • Německý jazyk pro DSP
 • Francouzský jazyk pro DSP
 • Ruský jazyk pro DSP
 • Španělský jazyk pro DSP

Anotace kurzů, sylaby, podmínky a požadavky budou vypsány v IS MU.

Udělování kreditů:

 • Kreditová hodnota předmětu se určuje dle zásad přidělování kreditů předmětům na MU.
 • Za ukončení předmětu v rozsahu 0/2 týdenní výuky zápočtem získá student 2 kredity, za ukončení předmětu v rozsahu 0/2 týdenní výuky zkouškou 4 kredity.
 • Pokud student nezapíše volitelnou výuku a rozhodne se pouze pro absolvování předmětu zkouškou, získává za úspěšné složení 4 kredity, což odpovídá zátěži v posledním semestru volitelné výuky (viz Organizace jazykového vzdělávání na MU).

Prokázání jazykové kompetence podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 28 odst. 3 písm. b): 

Předměty jsou zařazeny v studijních plánech oborů, zápočet za písemný projev v cizím jazyce 5 kreditů, zápočet za ústní referát v cizím jazyce 5 kreditů, posluchači se registrují pod kódy oborů.

Uznávání zkoušek z cizího jazyka v DSP se řídí Studijním a zkušebním řádem MU, čl. 14 odst. 1.

V případě jazykových zkoušek absolvovaných mimo rámec ustanovení čl. 14 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU je uznání podmíněno vyjádřením vedoucího příslušného fakultního oddělení CJV. Vyjádření musí obsahovat zařazení uznávané zkoušky do klasifikační stupnice, podle níž jsou národní i mezinárodní zkoušky a certifikáty přiřazeny k jednotlivým úrovním ERR.

Společný předmětový základ pro studenty učitelských oborů

Pedagogicko-psychologická část studia představuje společný základ studia pro všechny studenty učitelství bez ohledu na to, jaký studijní obor studují. Podrobnosti najdete zde. Jedná se zejména o tyto předměty:

 • Psychologie pro učitele I
 • Školní pedagogika
 • Školní didaktika
 • Psychologie pro učitele II
 • Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika

Pro učitelské programy od podzimu 2019 platí rozšířený předmětový základ: 

 • SUP001 Psychologie pro učitele I.
 • SUP002 Školní pedagogika
 • SUP003 Školní didaktika
 • SUP004 Psychologie pro učitele II.
 • SUP005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika
 • SUP006 Kompendium pro učitele

Šablony do jara 2019 včetně Šablony od podzimu 2019 Okruhy k SZZ

Společný předmětový základ pro dvouoborové mezifakultní studium

Požadavky určuje kmenová fakulta studenta (ve vypsaných kombinacích zvýrazněna tučně):

 • FF + ESF
 • FSS + FF
 • PřF + FF
 • PdF + FF
 • FSpS + FF

Do roku 2019: Požadavky na znalost cizích jazyků pro studijní obory

Platí také pro novější imatrikulační ročníky ve starém typu studia – studijní obory.

Celouniverzitní požadavky

Studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia musí absolvovat zkoušku z cizího jazyka se stanovenou minimální výstupní úrovní: 

 • B1 pro bakalářské studium 
 • B2 pro magisterské studium 
 • C1 pro doktorské studium 

Výuka jazyka je koncipována v každém cyklu jako dvousemestrová. Hlavními jazyky jsou: angličtina, francouzština, němčina, španělština a ruština.

Zásady aplikace pro FF

Budou dodrženy tyto výstupní úrovně: 

 • B2 pro bakalářské studium 
 • B2 pro magisterské studium 
 • C1 pro doktorské studium 

Úroveň dosažená v bakalářském studiu na naší fakultě bude moci být uznána ve studiu magisterském. 

 • Povinné kurzy (CJV%2B, CJV%2M, CJV%2p) jsou zakončeny zkouškou: 4 kredity typu A 
 • Volitelné kurzy (CJV%) jsou zakončeny zápočtem: 2 kredity typu C 
 • CJV bude nabízet v podzimních i v jarních semestrech povinné kurzy

Bakalářské i magisterské JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

Nefilologické studium + klasická filologie, bohemistika a obecná jazykověda: 

 • 1 cizí jazyk 

Filologické studium:

 • další jazyk pro všechny obory (z nabídky CJV, vzhledem k nutnosti prokázání úrovně B2)

Bakalářské i magisterské DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Kombinace dvou nefilologických oborů (+ klasická filologie, bohemistika, obecná jazykověda): 

 • 1 cizí jazyk 

Kombinace filologického a nefilologického oboru: 

 • 1 cizí jazyk 

Kombinace dvou filologických oborů: 

 • další cizí jazyk kromě kombinací, kde se oba obory kryjí s nabídkou CJV

Související odkazy

Od roku 2019: Požadavky na znalost cizích jazyků pro studijní plány

Platí pro nový typ studia – studijní plány. 

Požadavky na znalost cizích jazyků

Studenti Filozofické fakulty musí absolvovat zkoušku z cizího jazyka se stanovenou minimální výstupní úrovní: 

 • pro bakalářské studium B2
 • pro doktorské studium C1.  

Centrum jazykového vzdělávání na FF nabízí pro splnění této povinnosti kurzy anglického, francouzského, německého, španělského a ruského jazyka.

 • Povinné kurzy (CJV%2B, CJV%2M, CJV%2p) jsou nabízeny každý semestr a jsou zakončeny zkouškou (kredity typu A).
 • Volitelné kurzy (CJV%) jsou zakončeny zápočtem (kredity typu C).

Pravidla pro jednooborové studium

 • nefilologické studium, klasická filologie, bohemistika a obecná jazykověda: 1
  cizí jazyk (z nabídky CJV)
 • filologické studium (včetně překladatelství a učitelství jazyků): 1 další cizí jazyk (z nabídky CJV)

Pravidla pro dvouoborové studium (major, minor)

 • kombinace dvou nefilologických oborů, klasická filologie, bohemistika, obecná jazykověda: 1 cizí jazyk (z nabídky CJV)
 • kombinace filologického a nefilologického oboru: 1 další cizí jazyk (z nabídky CJV)
 • kombinace dvou filologických oborů: 1 další cizí jazyk kromě kombinací, kde
  se oba obory kryjí s nabídkou CJV

Pravidla pro mezifakultní studium

 • studenti musí splnit podmínky na kmenové fakultě

Pravidla pro zahraniční studenty v cizojazyčných programech

Podmínky pro uznávání zkoušek z cizího jazyka

Agendu uznávání jazykových certifikátů vyřizuje Centrum jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě. Je možno uznat pouze certifikáty na minimální úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 

Postup při uznávání jazykové zkoušky: 

a) zkouška složená na MU

 • student podá žádost o uznání přes aplikaci Úřadovna, žádost je předána na CJV k posouzení
 • zkoušky starší 3 let lze uznat jen po přezkoušení

b) jiné

 • student předloží žádost o uznání předmětu (formulář zde) a dále

Varianta I.:

 • k žádosti přiloží certifikát o mezinárodní zkoušce (originál a kopie nebo ověřená kopie)

Varianta II.:

 • k žádosti o uznání částí studia (jazyková zkouška) absolvovaných mimo MU student doloží
 • úplný výpis ze studijní evidence, tj. úřední potvrzení o úspěšném absolvování každého předmětu včetně klasifikace, počtu kreditů a počtu neúspěšných ukončení předmětu, a
 • úředně potvrzenou osnovu každého předmětu s popisem jeho začlenění do programu nebo oboru, v jehož rámci byl absolvován (dle SZŘ, čl. 14, odst.2)
 • úřední potvrzení o vykonané zkoušce (obsahující informaci o formě a úrovni zkoušky)

Oddělení CJV na FF žádost posoudí, stanoví hodnocení nebo pro hodnocení provede přezkoušení. CJV odešle žádost na studijní oddělení k dalšímu zpracování. 

 • Jazykové zkoušky na úrovni B2 podle SERR:
  • uznat lze pouze zkoušky, které obsahují všechny následující části: poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení (chybějící nebo neodpovídající část zkoušky může být po individuální konzultaci přezkoušena)
  • zkoušky starší 3 let a zkoušky s hodnocením D, E lze uznat jen po přezkoušení
 • Jazykové zkoušky na úrovni C1 podle SERR:
  • v případě, že zkouška není starší 5 let, lze ji uznat a je ohodnocena automaticky jako A
  • zkoušky starší 5 let a zkoušky s hodnocením D, E lze uznat jen po přezkoušení

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.