Uznávání absolvovaných částí studia

Postup pro uznání zkoušek a jiných způsobů úspěšného absolvování předmětů

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu: SZŘ MU čl. 8, čl. 14, Směrnice děkana č. 4/2017.

Pokud jste v předchozím nebo souběžném studiu úspěšně absolvovali předmět obsahově shodný s předmětem vyučovaným v současném studiu na FF, můžete požádat o uznání tohoto výsledku. Z předchozího a souběžného studia lze uznat pouze předměty, které jsou ve vztahu ke studiu, pro něž jsou uznávány, vedeny jako povinné nebo povinně volitelné.

Počty kreditů

Kredity získané za uznané předměty (pokud je na jejich uznání nárok) jsou zahrnuty do celkového počtu kreditů za studium, nezapočítávají se však do počtu kreditů rozhodujícího pro posouzení splnění podmínek pro zápis do následujícího semestru (20 kreditů za semestr nebo 45 kreditů za dva po sobě jdoucí semestry). Předměty z předchozího řádně ukončeného bakalářského, magisterského nebo navazujícího magisterského studia mohou být uznány s kredity pouze do výše, o kterou počet získaných kreditů v tomto studiu překročil skutečně odstudovanou dobu studia vyjádřenou v semestrech a násobenou třiceti (příklady viz oficiální výklad SZŘ MU).

Do kreditové hodnoty studia nelze uznat předměty, jejichž obsah se překrývá s obsahem předmětů, za něž jste již kredity v tomto studiu získal(a).

Postup při podávání žádostí o uznání předmětu/předmětů

Žádost o uznání předmětu/předmětů, které byly původně absolvovány v rámci MU, podávejte elektronicky prostřednictvím příslušné aplikace v IS MU, viz nápověda v IS MU. V případě, že žádost nebyla ze strany studijního oddělení (SO) dosud převzata (nebyla předána k dalšímu zpracování), můžete svou žádost stáhnout z IS MU zpět. Následuje vnitřní evaluační proces, který je ukončen vydáním rozhodnutí, tzn. uznání, podmínečném uznání nebo neuznáním předmětu.

Kladné rozhodnutí o uznání předmětu vám bude doručeno do vaší univerzitní pošty. Potom, co potvrdíte vzdání se práva na odvolání, vloží SO do systému všechny požadované údaje a IS MU automaticky doplní uznané předměty do vaší studijní evidence. Předměty budou uznány do období, ve kterém byly původně absolvovány, a to s příznakem, že byly uznány ke dni vystavení rozhodnutí. Pokud se nevzdáte práva na odvolání, předměty budou do vaší studijní evidence doplněny až po nabytí právní moci, tzn. po 30 dnech od vydání rozhodnutí. V této době máte rovněž právo podat odvolání proti rozhodnutí.

Pokud vaší žádosti o uznání předmětu nebude vyhověno, SO vás e-mailem vyzve k osobní návštěvě a k podpisu dokumentů (podané žádosti, potvrzení převzetí rozhodnutí o neuznání předmětu a případného vzdání se práva na odvolání). Pokud se osobně nedostavíte a nepodepíšete připravené dokumenty do 30 dnů od vložení rozhodnutí do IS MU, vaše žádost bude stornována.

Odvolání proti rozhodnutí, ať již kladnému nebo zápornému, musí být podáno výhradně písemně a musí obsahovat odůvodnění. Doručení lze provést poštou na adresu: Studijní oddělení FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno. V úředních hodinách studijního oddělení můžete žádost doručit osobně nebo využít podatelnu v přízemí budovy B2.

Studijní oddělení
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.