Výjimky ze Studijního a zkušebního řádu MU

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu: Studijní a zkušební řád MU, zejména pak čl. 43, § 68 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Každý student má právo podat děkanovi fakulty žádost o udělení výjimky z jednotlivých ustanovení Studijního a zkušebního řádu MU (SZŘ) na základě čl. 43. Výjimka z ustanovení SZŘ však slouží jako skutečně výjimečný prostředek, který může být použit jen za mimořádných okolností. V neodůvodněných případech nebudou výjimky povolovány a žádosti budou považovány za bezpředmětné.

Odůvodněné případy mohou nastat z příčin na straně studujících, nebo na straně fakulty.

Příčina na straně fakulty

Jestliže je situace, která si vyžaduje výjimečné řešení, vyvolána jakoukoli změnou na straně fakulty (z libovolných důvodů, byť fakultou nezaviněných), bude výjimka udělena ve prospěch studenta tak, aby mohl pokračovat ve studiu jako v případě, že by zvláštní okolnosti nenastaly.

Příčina na straně studenta

Častěji je žádost o výjimku vyvolána okolnostmi na straně studenta. V případě, že student žádá o výjimku v situaci, která by jinak znamenala ukončení jeho studia, budou za výjimečnou okolnost hodnou zvláštního zřetele považovány zejména tyto důvody: vážná dlouhodobá nemoc, smyslové nebo pohybové postižení omezující možnosti studia, pokročilé nebo rizikové těhotenství, péče o dítě ve ztížených podmínkách a/nebo vyžadující zvláštní péči nebo jiná mimořádná událost znemožňující či výrazně omezující možnosti studia. Pro žádosti o prominutí nebo snížení poplatků spojených se studiem bude brán zřetel také na zvláště tíživou finanční situaci.

Žádost o výjimku musí být ve všech případech řádně zdůvodněna a musí být přiložen doklad prokazující výjimečnost případu (typicky lékařská zpráva nebo posudek, výměr invalidního důchodu, přiznání podpory v nezaměstnanosti a další).

Opakované a souběžné udělení výjimky

Udělení výjimky děkana z ustanovení SZŘ nezakládá nárok ani automatický předpoklad pro její opakované udělení. Při posuzování opakované žádosti o výjimku se mimo výše uvedené důvody přihlíží také ke studijním výsledkům (váženému průměru hodnocení ukončení předmětů) a rozhodnutím ze žádostí o výjimku, které si daní studenti podali v minulosti.

Současně však udělení výjimky z ustanovení SZŘ v konkrétním případě znamená automatické udělení výjimky ze souvisejících ustanovení SZŘ tak, aby byl naplněn logický smysl žádosti, např. udělení výjimky z čl. 20 umožňující třetí zápis (druhé opakování) předmětu znamená automaticky udělení výjimky z čl. 15 o ukončení studia, z čl. 12 o termínu zápisu do semestru a z čl. 11 o termínu registrace a zápisu předmětu; o tyto další výjimky již není třeba znovu žádat. Vhodný postup zvolí studijní oddělení po dohodě se studentem, a to s ohledem na účel původní žádosti.

Administrativní postup

Postup při schvalování žádostí o výjimky je následující:

  • Žádost podává studující elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – FF StudO: Žádost o výjimku pro postup do dalšího semestru (pouze pro bakalářské a magisterské studium)) se všemi přílohami a doklady.
  • V první instanci rozhoduje o žádosti příslušný proděkan na základě pověření děkana – žádost bez adekvátního zdůvodnění a doložení výše uvedených skutečností je automaticky považována za bezpředmětnou a není jí vyhověno.
  • V případě zamítnutí žádosti mohou studující (v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) do 30 dní ode dne doručení požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí.
  • V případě žádosti o přezkoumání (ve druhé instanci) rozhoduje přímo děkan fakulty tak, že buďto argumenty v žádosti (případně doplněné doklady apod.) uzná, prvoinstanční rozhodnutí zruší a výjimku udělí, nebo postoupí odvolání rektorovi MU (případně pověřenému prorektorovi).
  • Rektor (nebo prorektor) odvolání posuzuje pouze po formální stránce, tzn. zda nedošlo k administrativním nebo správním pochybením na straně fakulty. Na základě toho prvoinstanční rozhodnutí o neudělení výjimky zruší, nebo potvrdí. Proti rozhodnutí rektora (prorektora) už není odvolání.

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.