Zaměstnanci fakulty

prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.

profesor – Seminář dějin umění


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/306
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6597
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1967 - 1972: Filosofická fakulta Masarykovy university (tehdy Universita Jana Evangelisty Purkyně): dějiny umění
 • 1972: Mgr. - diplomová práce: Felix Ivo Leicher (1727 - 1812). Příspěvek k jeho malířskému dílu na našem území
 • 1972: PhDr. - rigorózní práce: Felix Ivo Leicher 1727 - 1812
 • 1985: CSc. - kandidátská disertace: Flámské figurální obrazy 17. století ze sbírek Národní galerie v Praze (Českoslovensá akademie věd, školící pracoviště: Národní galerie v Praze)
 • 1995: Doc. - habilitační spis: "Barocke Bilderlust". Holländische und flämische Gemälde der ehemaligen Sammlung Nostitz aus der Prager Nationalgalerie
 • 2001: 1. 4. jmenován univ. profesorem pro obor dějiny umění
Přehled zaměstnání
 • Masarykova universita, Filosofická fakulta, Seminář dějin umění
  1994 - 1995: odborný asistent
  1995 - 2001: docent
  2001 - : profesor
  2001 - 2011: vedoucí Semináře dějin umění
 • Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura v rámci výzkumného záměru Masarykovy univerzity (MSM0021622426)
  2005 - 2011: pracovník D1
 • Národní galerie v Praze
  1975 - 1985: odborný pracovník
  1985 - 1986: vedoucí Sbírky starého evropského umění
  1986 - 1991: náměstek ředitele pro odbornou činnost
  1991 - 1993: ředitel Národní galerie
  1993 - 1994: vědecký pracovník Sbírky starého evropského umění
 • Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně
  1972 - 1975: odborný pracovník
Pedagogická činnost
 • Filosofická fakulta Masarykovy university:
 • dějiny barokního malířství (17. a 18. století)
 • kapitoly z dějin českého a evropského sběratelství raného novověku
 • uvedení do studia dějin umění
 • nauka o obrazech
 • znalectví a uměleckohistorická muzeologie
 • křesťanská a profánní ikonografie
 • diplomové semináře
 • vedení bakalářských a magisterských prací
 • vedení doktorandů
 • 1990 - 1991: Filosofická fakulta University Karlovy v Praze
 • znalectví a muzejní praxe (externí výuka)
Vědeckovýzkumná činnost
 • a) Dějiny umění raného novověku (16. - 19. století), zejména nizozemského a středoevropského malířství 17. a 18. století
  b) Dějiny sběratelství, uměleckého mecenátu a vkusu v českých zemích a ve střední Evropě v 17. až 20. století
  c) Prameny k dějinám umění
  d) Znalectví a uměleckohistorická muzeologie
 • autorství 8 monografií a monografických katalogů, podíl na 16 monografiích, nebo monografických katalozích
 • autorství cca 120 vědeckých a odborných publikací v domácích a zahraničních odborných časopisech
 • účast na mezinárodních konferencích doma i v zahraničí
 • přednášková činnost pro veřejnost
 • 1975 - 1979: podíl na řešení výzkumného státního úkolu A VIII - 4 - 13/1 - 3: "Románská architektura, barokní malířství a malířství 20. století" (řešitel: doc. Ivo Krsek)
 • 2003 – 2005: spoluřešitel grantového projektu GA ČR 408/03/0060 Slovník historiků umění, výtvarných teoretiků a kritiků v českých zemích 1800–2000 2005 – 2007 řešitel grantového projektu GA ČR 405/05/2338 „Sobě, umění, přátelům“. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939
 • 2012 - 2014: spoluřešitel grantového projektu GA ČR 409/12/2017 „Vědecký katalog obrazárny v Rájci nad Svitavou a sběratelství rodu ze Salm-Reifferscheidtu v 18.–20. století“
 • 2015 - 2017: spoluřešitel grantového projektu GA ČR 13-07247S "Norbert Grund 1717-1767"
Akademické stáže
 • 1977 - 1978: Institut für Kunstgeschiche der Univerität Wien - stipendium Herderovy ceny (10 měsíců)
 • 1990: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Wien - seminář "Aufbruch - Neue Wege der Museumspolitik in Mitteleuropa" (1 týden)
 • 1992: University Princenton, USA - stipendium IREX (1 týden)
 • 1994: Haag, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie - stipendium nizozemského ministerstva kultury (2týdny)
 • 1995: Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien - stipendium Kress Foundation v New Yorku (3 týdny)
Universitní aktivity
 • 1995 - : předseda oborové rady doktorského studia programu: Obecná teorie a dějiny umění a kultury; předseda oborové komise Teorie a dějiny umění
 • 1996 - : člen redakční rady Sborníků FF MU a předseda redakční rady a vykonný (později vedoucí) redaktor řady F - dnes Opuscula Historiae Artium
 • 1997 - 2006: člen redakční rady FF MU pro neperiodické publikace
 • 2006 - 2014: člen vědecké rady Filozofické fakulty MU
Mimouniversitní aktivity
 • 1986 - 1990: člen nákupní komise Slovenské národní galerie v Bratislavě
 • 1986 - 1992: člen nákupní komise Galerie hl. města Bratislavy
 • 1988 - 2022: člen nákupní komise Oblastní galerie v Liberci
 • 1990 - 1992: člen redakční rady Bulletinu Národní galerie v Praze
 • 1990 - 1995: člen redakční rady Umění, časopisu Ústavu dějin umění AV ČR
 • 1990 - 1992: člen vědeckého kolegia věd o umění ČSAV
 • 1990 - 1994: člen vědecké rady Ústavu dějin umění AV ČR v Praze
 • 1991 - : člen Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
 • 1991 - 1992: člen kulturní sekce při Československé komisi pro spolupráci s UNESCO1988 - 1990: člen atestační komise školícího pracoviště Národní galerie v Praze
 • 1992: člen čestného výboru sympozia "Barok a dnešek" v Litoměřicích, kostel Zvěstování P. Marie
 • 1993 - 2011: člen nákupní komise Moravské galerie Brno
 • 1997 - 1998: člen vědecké rady Národní galerie v Praze
 • 1995 - : člen nákupní komise Sbírky starého umění Národní galerie
 • 1995 - 2002: předseda Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
 • 1996: člen pracovního výboru oslav 200. výročí Národní galerie v Praze
 • 1996: mezinárodní sympozium o využívání archivních pramenů v dějinách umění - Haag, Rijksbureau voor Kunsthistorische Dokumentatie ve spolupráci s Provenance Index of Getty Art History Information Program v Malibu (USA)
 • 1997: člen pracovní skupiny Ministerstva kultury ČR při komisi pro obnovu a adaptaci Nostického paláce v Praze
 • 1998 - : člen nákupní komise muzea města Brna
 • 1999 - 2000: člen expertního týmu pro objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (uměleckých sbírek) při Smíšené pracovní komisi vlády ČR
 • 1999 - 2000: člen vědecké rady Sbírky starého umění Národní galerie v Praze
 • 1999 - 2010: člen redakční rady Bulletinu Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
 • 1999 - 2010: člen stálé pracovní skupiny pro umění a uměnovědy Akreditační komise
 • 1999 - 2004: člen umělecké rady Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací Baťovy univerzity ve Zlín
 • 2000 - : člen Společnosti pro výzkum 18. století - International Society for Eighteenth-Century Studies:
 • 2000 - : člen umělecké nákupní komise, poradního orgánu pro nákup sbírek Státní galerie ve Zlíně
 • 2000 - : člen nákupní komise Archivu Národní galerie v Praze
 • 2000 - 2003: člen mezinárodního pracovního výboru pro přípravu výstav "Flämische Stilleben" a "Flämische Landschafstmalerei" ve Vídni, Kunsthistorisches Museum a v Essenu, Villa Hügel (2002 a 2003)
 • 2001
 • 2001 - 2002: člen mezinárodní expertní komise ministerstva kultury ČR pro posouzení obrazu obrazu Žid v kožešinové čapce (restituce sbírky A. Schloss v Paříži)
 • 2001 - 2006, 2006 - 2010: člen poradního sboru Rady statutárního města Brna pro kulturní politiku
 • 2001 - 2007: člen a místopředseda Rady Ministerstva kultury ČR pro centrální evidenci sbírek
 • 2001 - 2007: člen vědecké rady Baťovy univerzity ve Zlíně
 • 2001 - 2006: člen vědecké rady Ústavu dějin umění AV ČR
 • 2002: předseda národního komitétu CIHA
 • 2003 - 2014: člen komise pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů pro oblast humanitních a společenských věd
 • 2004 - 2019: člen Umělecké rady Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
 • 2005-2007: člen vědecké rady ředitele Sbírky starého umění Národní galerie v Praze - mezinárodní výstavní projekt "Slezko, perla v České Koruně"
 • 2006 - : člen redakční rady Umění, časopisu Ústavu dějin umění AV ČR
 • 2007 - : člen Památkové rady při územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Brně
 • 2008 - : člen redakční rady Pražského sborníku historického
 • 2014 - : člen redakční rady nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., Artefactum
 • 2007 - 2016: externí člen a místopředseda Rady pracoviště Ústavu dějin umění věd České republiky, v. v. i.
 • 2010 - 2016: člen Akreditační komise a předseda stálé pracovní skupiny pro umění a uměnovědy
 • 2012 - 2014: člen vědecké rady Národní galerie v Praze
 • 2012 - : člen umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
 • 2013 - 2017: člen vědecké rady Akademie věd České republiky, v. v. i.
 • 2016 - : externí člen a předseda Rady pracoviště Ústavu dějin umění věd České republiky, v. v. i.
 • 2021 - : člen vědecké rady Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků oběti II. Světové války, o.p.s.
 • 2021 - : člen vědecké rady Teologické fakulty Univerzity Karlovy
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1984: cena Literárního fondu za článek Příspěvky k dějinám nostické obrazové sbírky. In: Umění XXXI, 1983, s. 219-243.
 • 1985: cena nakladatelství Odeon za rok 1984 za publikaci Národní galerie v Praze I. (jako člen kolektivu autorů)
 • 2016 - Pamětní list ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
 • 2017 - Cena nakladatelství Academia za slovník nebo encyklopedickou publikaci za rok 2016 za publikaci Slovník historiků umění, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích
 • 2020 - Cena Uměleckohistorické společnosti za rok 2019
 • 2020 - Cena města Brna za společenské vědy
Vybrané publikace
 • SLAVÍČEK, Lubomír. „Die Werke der Kunst dem Publicum vorzuführen“. Stálá výstava obrazů pražského obchodníka Karla Behra. In Měšťanská veřejnost diskutuje o umění: Instituce, sítě a kritická praxe v českých zemích v 19. století. 2023. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. „Kupferstiche natürlich vorgestellt von Joan de Liebero“ Joannes de Libero jako malíř trompe-l'œil. In Ars linearis. 2023. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. “Kupferstiche natürlich vorgestellt von Joan de Liebero” Joannes de Libero as a Trompe-l’Oeil Painter. Ars linearis. Praha: Národní galerie v Praze, roč. 13, č. 1, s. 14-27. ISSN 2464-5273. 2023. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Sběratel píše sběrateli: tři dopisy Artura Kornella Jindřichovi Waldesovi a jeho ženě z let 1933 a 1934. 1. vyd. Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války. s. 23-33. ISBN 978-80-909025-2-7. 2023. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. „Die Werke der Kunst dem Publicum vorzuführen“. Karl Behr a počátky moderního obchodu s uměním v Praze. In Měšťanská veřejnost diskutuje o umění. 2023. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Předběžná zpráva o brněnském sběrateli Rudolfu Dubovi a jeho grafické sbírce. In Ars linearis. 2022. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. „In Rubens Geschmack“ : Ohlasy vlámského malířství 17. století v tvorbě absolventů vídeňské Akademie. In „Neopakovatelný malířský kosmos“ – Workshop ke 100. výročí narození prof. Ivo Krska (1922–1993), 6.–7. 10. 2022, Brno. 2022. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. A Report of the Prints and Drawings Collection of Brno Collector Rudolf Dub. Ars linearis. Praha: Národní galerie v Praze, roč. 12, č. 1, s. 21-38. ISSN 2464-5273. 2022. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. „afermo quanto di sopra con mio giuramento“ Dvanáct benátských malířů osvědčuje v roce 1714 pravost obrazů. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, roč. 71, 1-2, s. 190-207. ISSN 2464-5273. 2022. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír a Hana BLAŽKOVÁ. Bibliografie prací prof. Ivo Krska, CSc. 1949-2022. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, roč. 71, č. 1, s. 26-33. ISSN 2464-5273. 2022. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Franciscus Mayer invenit et delineavit : Side Notes on the Oeuvre of the Little-Known 18th-Century Viennese Draughtsman. Ars linearis. Praha: Národní galerie v Praze, roč. 11, č. 1, s. 44-63. ISSN 2464-5273. 2021. Ročenka Ars linearis vychází od roku 2009 a je recenzovaným odborným časopisem. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "The Ingenious Mr. Burdett". Peter Perez Burdett - a man between science and art. In Jan Galerta – Ondřej Jakubec – Radka Nokkala Miltová – Tomáš Valeš. Od dějin umění k uměleckému dílu. Cesty k porozumění vizuální kultuře. Brno: Masarykova univerzita - Book & Pipes. s. 227-146, 20 s. Maturandum. ISBN 978-80-210-9993-7. 2021. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. In arte voluptas / v umění požitek. Sběratel Karl Löw a zdroje jeho akvizic. In 7. sjezd historiček a historiků umění: Infrastruktury (dějin) umění. 2021. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "In arte voluptas" : Die Kunstsammlung des Textilfabrikanten Karl Löw. Opuscula Historiae Artium. Faculty of Arts, Masaryk University, roč. 70, č. 2, s. 170-217. ISSN 1211-7390. 2021. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Julius Singer a umělecký obchod v meziválečné Praze. Pražský sborník historický. Praha: Archiv hlavního města Prahy, roč. 49, č. 1, s. 273-414. ISSN 0555-0238. 2021. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Hubert Maurer and Johann Baptist Lampi the Elder : From Design to Execution. Ars linearis. Praha: Národní galerie v Praze, roč. 10, č. 1, s. 69-81. ISSN 2464-5273. 2020. Ročenka Ars linearis vychází od roku 2009 a je recenzovaným odborným časopisem. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Ale tvůrčí činnost zůstává krásná : Arthur Roessler a Brno. Brno v minulosti a dnes : Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. Archiv města Brna, roč. 33, č. 1, s. 243-269. ISSN 0524-689X. 2020. Ročenka vydávaná Magistrátem města Brna a Archivem města Brna info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "Die feinsinig gewählte Galerie des Herrn Maximilian Kellner" : Eine Sammlung alter Meister zwischen Brünn, Wien und Berlin. Opuscula historiae artium. Masarykova univerzita, roč. 69, č. 2, s. 170-201. ISSN 1211-7390. 2020. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Brněnský lékař Gustav Prochaska : případ německého milovníka umění v "provincii". Prostor Zlín. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, roč. 26, č. 1, s. 17-23. ISSN 1212-1398. 2019. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Obrazotvornost versus mimesis : Heinrich Friedrich Füger a jeho současníci v říši Homéra a Feidia. In Bendová, Eva; Machalíková, Pavla. Kariéra s paletou : Umělec, umění a umělectví v 19. století. Brno - Plzeň: B&P Publishing - Západočeská galerie v Plzni. s. 17-29. ISBN 978-80-88027-32-4. 2019. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Dopis sběratele Karla Ditricha malíři Antonínu Procházkovi. Opuscula historiae artium. Masarykova univerzita, roč. 68, č. 1, s. 94-103. ISSN 1211-7390. 2019. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Návrh a realizace v tvorbě Huberta Maurera a Johanna Baptisty Lampiho staršího. In Ars linearis, kolokvium Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze. 2019. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Historik umění mezi vědou a popularizací : Eugen Dostál (1889-1943). In Malíř, Jiří; Jan, Libor; Chocholáč, Bronislav. Osobnosti moravských dějin 2. Brno: Matice Moravská. s. 383-407. mimo edice. ISBN 978-80-87709-25-2. 2019. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. „Tento v Čechách vysoce vážený malíř.“ : Norbert Grund a jeho sběratelé v Čechách i jinde. In Vondráčková, Marcela. Norbert Grund : Velký mistr malých formátů. Praha: Národní galerie v Praze. s. 128-149. mimo edice. ISBN 978-80-7035-738-5. 2019. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Bludiště seznamů : Inventáře jako pramen k dějinám sběratelství v Čechách a na Moravě v 17.–19. století. In Roháček, Jiří; Slavíček, Lubomír. Hortus inventariorum : Statě k problematice inventářů pro dějiny umění. Praha: Artefactum. s. 53-91. ISBN 978-80-88283-03-4. 2018. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír a Jiří ROHÁČEK. Editorial: Hortus inventoriorum. Praha: Artefactum. s. 6-9. ISBN 978-80-88283-03-4. 2018. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Johann Stikarofsky a sběratelé obrazů v Brně kolem 1900. In Černoušková, Dagmar; Chatrný, Jindřich. Do říše umění vede mnoho bran : Pocta prof. PhDr. Janu Sedlákovi, CSc. k nedožitým 75. narozeninám. Brno: Vysoké učení technické v Brně. s. 172-183. mimo edice. ISBN 978-80-214-5667-9. 2018. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Gaetano Rosa (1686-1770) jako disenatore figurista. In Volrábová, Alena. Ars linearis VIII. Praha: Národní galerie v Praze. s. 57-68. ISBN 978-80-7035-700-2. 2018. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Jiří Lukas - Miroslava Přikrylová, Pražské veduty 18. století (recenze). Pražský sborník historický. Praha: Archiv města Prahy, roč. 46, č. 1, s. 422-425. ISSN 0555-0238. 2018. URL URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Dva typy aristokratického sběratelství v barokních Čechách. In Donath, Matthias. Adelsschätze: Geschichte und Schicksal von Schlosssammlungen in Sachsen und Böhmen. Šlechtické poklady: Dějiny a osudy zámeckých sbírek v Sasku a v Čechách. Dresden: Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen. s. 12-27. ISBN 978-3-00-061530-6. 2018. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Felix Ivo Leicher (1727-1812), vídeňský akademický malíř z Bílovce. In Felix Ivo Leicher (1727-1812), Viennese academic painter from Bílovec. 2018. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. „Geen vaster band voor Nederland“ Kresba k dekoraci Mathea Terwestena pro dům Arise (Adriaana) van der Mieden v Haagu. In Alena Volrábová. Ars lineraris VII. Praha: Národní galerie v Praze. s. 15-26. Ars linearis. ISBN 978-80-7035-657-9. 2017. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. … hier in Brünn das Interesse für die Kunst anzuregen. Brněnské umělecké výstavy v letech 1851–1878. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, roč. 75, č. 1, s. 34-55. ISSN 0231-5793. 2017. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Podíl uměleckého obchodu na konfiskaci uměleckých předmětů z židovského a jiného nepřátelského majetku v období tzv. protektorátu v letech 1939 až 1945. In 11. sjezd historiků v Olomouci - profesní setkání historiček a historiků České republiky, 13.-15. 9. 2017, Olomouc. 2017. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Noch nie waren in Brünn in einem Ausstellungsraume so viele Kunstschätze neben einander zu sehen. Výstava obrazů a starožitností 1862 a brněnští sběratelé té doby. Opuscula historiae artium. Masarykova univerzita, roč. 66, č. 2, s. 204-239. ISSN 1211-7390. 2017. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Klimt, Schiele, Kokoschka a druzí. Brněnská sbírka kreseb Ireny Beran. In Volrábová, Alena. Ars linearis VI. Praha: Národní galerie v Praze. s. 74-83. ISBN 978-80-7035-621-0. 2016. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Irene Beran a ty druhé. Brněnské sběratelky umění německé národnosti před rokem 1939. In Jordánková, Hana. Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna. s. 576-595. ISBN 978-80-86736-49-5. 2016. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír, Polana BREGANTOVÁ, Anděla HOROVÁ a Marie PLATOVSKÁ. Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008). Vydání první. Praha: Academia. 1807 s. ISBN 978-80-200-2094-9. 2016. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Katalog der liechtensteinischen Bildergalerie auf dem Schloss in Frischau von Dominik Kindermann aus dem Jahr 1801. Opuscula historiae artium. Masarykova univerzita, roč. 62, č. 2, s. 132-155. ISSN 1211-7390. 2016. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Šlechtické sbírky v Čechách. In Adelsschätze : Geschichte und Schicksaal von Schlosssammlungen in Sachsen und Böhmen / Šlechtické poklady : Dějiny a osudy zámeckých sbírek v Sasku a Čechách, 20. – 22. října 2016, zámek Děčín. 2016. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. ... vorzüglich aber die Blätter nach La Fage. Glosa k předlohám kreseb Paula Trogera a Franze Caspara Sambacha. In Volrábová, Alena. Ars linearis V. 1. vyd. Praha: Národní galerie v Praze. s. 80-87, 158-162, 13 s. ISBN 978-80-7035-587-9. 2015. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír a Petr TOMÁŠEK. Zámecká obrazárna v Rájci nad Svitavou a sběratelství Salm-Reifferscheidtů. In Slavíček, Lubomír; Tomášek, Petr. Aristokracie ducha a vkusu : Zámecká obrazárna Salm-Reifferscheidtů v Rájci nad Svitavou. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal. s. 7-27. mimo edice. ISBN 978-80-7485-077-6. 2015. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské jako sběratel obrazů a knih. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, roč. 64, č. 2, s. 158-205. ISSN 1211-7390. 2015. Digitální knihovna FF MU info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Zámecká obrazárna v Rájci nad Svitavou a sběratelství rodu ze Salm-Reifferscheidtů ve světle pramenů. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, roč. 63, 1-2, s. 94-119. ISSN 1211-7390. 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. 15 katalogových hesel. In Šturc, Libor; Zápalková, Helena. Speculum mundi : sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově. Collecting Activity by the Premonstratensienan Monastery at Strahov. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc. s. 77, 84, 89-90, 94-96, 98-102, 12 s. ISBN 978-80-87149-87-4. 2014. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Prolegomena ke sbírkám obrazů hraběcí rodiny Thunů. Historie obrazové sbírky děčínské větve hraběcí rodiny Thunů 1. část (1628–1814). In Šuman, František. Mistrovská díla thunovské obrazárny na děčínském zámku. Děčín: Zámek Děčín, p. o. ve spolupráci s Národní galerií v Praze. s. 9-28. ISBN 978-80-260-7419-9. 2014. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Katalog obrazů. Obrazy z hraběcí sbírky. In Šuman, František. Mistrovská díla thunovské obrazárny na děčínském zámku. Děčín: Zámek Děčín, p. o. ve spolupráci s Národní galerií v Praze. s. 96-102, 106-108, 130-140, 22 s. ISBN 978-80-260-7419-9. 2014. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Jan Quirin Jahn, topograf uměleckých památek Prahy. In Ledvinka, Václav. Pražský sborník historický. The Prague Historical Review XLIII. 1. vyd. Praha: Scriptorium. s. 269-368. ISBN 978-80-88013-11-2. 2014. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Předně mně záleží na vystoupení! Emil Filla a zahraniční výstavy Skupiny výtvarných umělců v roce 1913. Umění = The Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Praha: AV ČR, Ústav dějin umění AV ČR, roč. 61, č. 5, s. 447-462. ISSN 0049-5123. 2013. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Cesta do hlubin sběratelovy duše. Sbírka moderního umění ostravského sběratele Vladimíra Kouřila ve světle jeho dopisů. Opuscula historiae artium. Praha: Masarykova univerzita, roč. 62, č. 1, s. 44-67. ISSN 1211-7390. 2013. Digitální knihovna FF info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. „… zum Gebrauch für die akademischen Schüler“. Umělecké sbírky a učební pomůcky Akademie výtvarných umění v Praze (1800–1889). In Ebelová, Ivana; Pešek, Jiří; Sekyrka, Tomáš; Vlnas, Vít. Mezi kulturou a uměním : věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidových novin - Národní galerie v Praze. s. 156-173. ISBN 978-80-7422-269-6. 2013. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Bludiště seznamů. Inventáře jako pramen k dějinám sběratelství 17. – 19. století. In Inventáře. 4. zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění. 2013. info
 • KONEČNÝ, Lubomír a Lubomír SLAVÍČEK. Libellus amicorum Beket Bukovinská. 1. vyd. Praha: Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. 336 s. mimo edice. ISBN 978-80-86890-62-3. 2013. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. … mit solchen Männern, wie Sie sind, haben Sr Excellenz mein Hochgräfl: gnädiger Herr Principal gerne zu thun. Hrabě Ignác Dominik Chorynský z Ledské a jeho umělci František Antonín Sebastini, Ignác Raab, František Vavřinec Korompay, Ondřej Schweigl, David Roentgen et alii. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, roč. 62, č. 2, s. 180-211. ISSN 1211-7390. 2013. Digitální knihovna FF MU info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. 17th century Dutch paintings in Bohemia : a reflection of taste. In Ševčík, Anja K. Dutch paintings of the 17th and 18th centuries. Praha: Národní galerie v Praze. s. 12-17. Illustrated Summary Catalogues I/3. ISBN 978-80-7035-493-3. 2012. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír a Olga KOTKOVÁ. Vzpomínka na Jarmilu Vackovou. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 24, č. 1, s. 30-31. ISSN 0862-612X. 2012. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Milovník a sběratel výtvarného umění, přitel a mecenáš umělců. In Chatrný, Jindřich; Červená, Radana. Otakar Teyschl : univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš. Vyd. 1. Brno: Statutární město Brno : Archiv města Brna. s. 70-125. ISBN 978-80-86736-27-3. 2012. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Objev nové pevniny. Brněnská výstava gotického umění Moravy a Slezska 1935-1936 a Albert Kutal. In Dáňová, Helena; Mezihoráková, Klára; Prix, Dalibor. Artem ad vitam : kniha k poctě Ivo Hlobila. Vyd. 1. Praha: Artefactum. s. 580–599. ISBN 978-80-86890-46-3. 2012. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Chuť kupovat živé umění. Z korespondence brněnského sběratele moderního umění Františka Dvořáčka. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, roč. 61, č. 1, s. 58–75. ISSN 1211-7390. 2012. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Schlossgemäldegalerie in Frischau bei Znaim, ein weiterer Ort der liechtensteinischen Sammeltätigkeit. In Knoz, Tomáš; Geiger, Peter. Liechtensteinische Erinnerungsorte in den böhmischen Ländern. Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein. s. 149-169. ISBN 978-3-906393-60-5. 2012. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Karel Josef Adolph refecit. Kroměřížský malíř jako restaurátor obrazů ve službách Dominika Ignáce hraběte Chorynského z Ledské. Zprávy památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, roč. 72, č. 6, s. 500-503. ISSN 1210-5538. 2012. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Ars nullum habet inimicum nisi ignorantem. Neznámá kresba Michaela Herra (1591–1661) v Opavě. In Volrábová, Alena. Ars linearis III. Praha: Národní galerie v Praze. s. 44-53, 16 s. ISBN 978-80-7035-519-0. 2012. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Zámecká obrazárna ve Fryšavě (Břežanech) u Znojma - další místo lichtenštejnského sběratelství. In Knoz, Tomáš; Geiger, Peter. Časopis Matice moravské. Supplementum 3. Místa lichtenštejnské paměti. Brno: Matice moravská. s. 143-164. ISBN 978-80-86488-95-0. 2012. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Die Briefe Jan Štursas an Arthur Roessler aus den Jahren 1911–1914. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, roč. 59, č. 3-4, s. 303-313. ISSN 0049-5123. 2011. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Potřebují "obrazopravci" písemné prameny? (Úvod II). In Milena Bartlová - Hynek Látala. Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.-26. září 2008. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 225-229. ISBN 978-80-7422-073-9. 2011. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "Velká, na postavy bohatá malba". Slavnost u Rubense od Václava Brožíka. In Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita Brno. s. 210-235. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-87474-26-6. 2011. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Bibliografie Jiřího Kroupy. In Lubomír Slavíček - Pavel Suchánek - Michaela Loudová Šeferisová (edd.), Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal - Muni Press. s. 313-340. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-210-5570-4. 2011. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Za PhDr. Věrou Běhalovou (31. 7. 1922 Prostějov - 6. 1. 2010 Vídeň). Bulletin uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 22, 2010, č. 1, s. 19-20. ISSN 0862-612X. 2010. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. ... dieweilen meine Curiosität meistens in Mallerey bestehen. Die Sammlungen des Olmützer Bischofs Karl Graf von Liechtenstein-Castelcorn (1623-1695). In Höfe und Residenzen geistlicher Fürsten, Strukturen, Regionen und Salzburgs Beispiel in Mittelalter und Neuzeit. Ostfildern: Jan Thorbecke. s. 191-204, 11 s. ISBN 978-3-7995-4527-3. 2010. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. 13 hesel holandských a vlámských obrazů. In Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech Třicetileté války. Brno: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště Brno. s. 120-130. ISBN 978-80-86752-83-9. 2010. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Viktor Oppenheimer. Sběratel, propagátor a zprostředkoval japonského a čínského umění. In 100 let Domu umění města Brna. 1. vyd. Brno: Dům umění města Brna. s. 117–129. mimo edice. ISBN 978-80-7009-159-3. 2010. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Josef Winterhalder d. J. - Maulbertsch eifrigster Imitator oder eigenschöpferischer Künstler? In SLAVÍČEK, Lubomír. Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. 1. vyd. Langenargen - Brno: Museum Langenargen – Masarykova univerzita, Seminář dějin umění. s. 17-21. mimo edice. ISBN 978-80-210-4817-1. 2009. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír a Tomáš VALEŠ. mit guten allegorischen Gedanken. Ikonographische Anmerkungen und Konzepte im Schaffen von Josef Winterhalder d. J. In SLAVÍČEK, Lubomír. Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. 1. vyd. Langenargen - Brno: Museum Langenargen – Masarykova univerzita, Seminář dějin umění. s. 253-265. mimo edice. ISBN 978-80-210-4817-1. 2009. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír a Tomáš VALEŠ. Das übrige wird Mons. Schweigl besser wissen. Die Anmerkungen Josef Winterhalders d. J. über Barockkünstler in Znaim und Umgebung aus dem Jahr 1800. In SLAVÍČEK, Lubomír. Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. 1. vyd. Langenargen - Brno: Museum Langenargen – Masarykova univerzita, Seminář dějin umění. s. 267-279. mimo edice. ISBN 978-80-210-4817-1. 2009. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír a Tomáš VALEŠ. Will jemand meiner unbedeuthend eingedenkt mich in Vorschein bringen.... Josef Winterhalder d. J. in zeitgenössischen Biographien. In SLAVÍČEK, Lubomír. Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. 1. vyd. Langenargen - Brno: Museum Langenargen – Masarykova univerzita, Seminář dějin umění. s. 281-303. mimo edice. ISBN 978-80-210-4817-1. 2009. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Katalog der Ausgestellten Werke Josef Winterhalders d. J. In SLAVÍČEK, Lubomír. Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. 1. vyd. Langenargen - Brno: Museum Langenargen – Masarykova univerzita, Seminář dějin umění. s. 304-385, 80 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-4817-1. 2009. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Choix de Tableaux / Tableaux de Choix. Josef Karel Eduard Hoser: sběratel galerijních, výstavních a aukčních katalogů. In Haně Seifertové k 75. narozeninám. Praha: Národní galerie v Praze. s. 59-67. ISBN 978-80-7035-416-2. 2009. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Haně Seifertové k 12. květnu 2009. In Haně Seifertové k 75. narozeninám. Praha: Národní galerie v Praze. s. 7-11. ISBN 978-80-7035-416-2. 2009. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Hana Seifertová, bibliografie 1958-2008. In Haně Seifertové k 75. narozeninám. Praha: Národní galerie v Praze. s. 93-102. ISBN 978-80-7035-416-2. 2009. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Malíři a historie. Historická literatura v knihovně pražské Akademie výtvarných umění před rokem 1855. In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického semináře FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská - Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura. s. 863-870, 907 s. ISBN 978-80-86488-57-8. 2009. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. K životnímu výročí Jany Orlíkové-Brabcové. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 21, č. 1, s. 23-25. ISSN 0862-612X. 2009. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Jubileum MIleny Slavické. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 21, č. 1, s. 25-26. ISSN 0862-612X. 2009. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Some Drawings by Johann Georg Bergmüller (1688-1762) and his circle in the Silesian Regional Museum in Opava. Acta historiae artium Academiae scientiarum Hungaricae. Budapest: Akadémiai Kiadó, roč. 50, 1-4, s. 35-43. ISSN 0001-5830. 2009. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Ifj. Josef Winterhalder - Maulbertsch legbuzgóbb utánzója vagy önalló alkotómüvész? A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai. Késö Barokk impresszik. Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) és Josef Winterhalder (1743-1807). Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, roč. 2009, č. 7, s. 61-67. ISSN 0231-2387. 2009. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Ifj. Josef Winterhalder (1743-1807), Maulbertsch legjobb tanítványa. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai. Késö Barokk impressziók. Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) és Josef Winterhalder (1743-1807). Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, roč. 2009, č. 7, s. 197-234. ISSN 0231-2387. 2009. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Tapetzerei ist nichts anderst als wie ein Gemahl. Marcus Forchondt und die Tapisserien für das Prager Palais Thun. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, F 52, 2008, 1-2, s. 55-88. ISSN 1211-7390. 2009. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Johann Georg Bergmüller a spol. Neznámé kresby jinoněmeckého baroka ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě. In VOLRÁBOVÁ, Alena. Ars linearis. Stará grafika a kresba Čech, Německa a Slezska v evropských souvislostech. 1. vyd. Praha: Národní galerie v Praze. s. 66-75. mimo edice. ISBN 978-80-7035-436-0. 2009. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. ...und ist die grösste und kostbarste Gallerie in Mähren. Das Inventar der liechtensteinischen Gemäldegalerie auf dem Schloss in Frischau. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, F 51, 2007, LVI, s. 127-163. ISSN 1211-7390. 2008. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. 15 katalogových hesel (Johann Wenzel Bergl, František Václav Korompay, Josef Václav Korompay, Felix Ivo Leicher, Franz Anton Maulbertsch, Martin Johann Schmidt-Kremser Schmidt, František Antonín Šebesta-Sebastini, Michelangelo Unterberger). In Milan Togner a kol., Olomoucká obrazárna III. Středoevropské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc. s. 1-287, 33 s. Olomoucká obrazárna III. ISBN 978-80-87149-09-6. 2008. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. ...damit er Ruhm und Ehre, ich aber Contento darvon habe. Umělci, Umělečtí řemeslníci a agenti ve službách Kryštofa Václava Nostice. In Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura (1300-1740). Praha: Národní galerie. s. 377–391, 14 s. ISBN 978-80-7035-396-7. 2008. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. 15 catalogue entries (Johann Wenzel Bergl, František Václav Korompay, Josef Václav Korompay, Felix Ivo Leicher, Franz Anton Maulbertsch, Martin Johann Schmidt-Kremser Schmidt, František Antonín Šebesta-Sebastini, Michelangelo Unterberger). In Milan Togner a kol., Olomouc Picture Gallery III. Central European painting of the 16th – 18th Centuries from Olomouc Collections. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc. s. 1-287, 33 s. Olomouc Picture Gallery III. ISBN 978-80-87149-09-6. 2008. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Výročí Evy Petrové. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 20, č. 2, s. 27. ISSN 0862-612X. 2008. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Honestus et eruditus civis et artifex. Umělecké a knižní sbírky vzdělaných měšťanských umělců 18. století (Brno, Moravská Třebová, Praha). Documenta Pragensia. Město a intelektuálové od středověku do roku 1848. Praha: Archiv hlavního města Prahy - Scriptorium, roč. 27, č. 1, s. 875-914. ISSN 0231-7443. 2008. URL info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Der rechte Splendor der Einrichtung. Das Palais Graf Maximilian Thuns auf der Prager Kleinseite und seine Ausstattung zu Beginn des 18. Jahrhunderts. In Barock in Mitteleuropa. Werke – Phänomene – Analysen. Hellmut Lorenz zum 65. Geburtstag. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. Wien: Böhlau Verlag. s. 193-206. ISBN 978-3-205-77621-5. 2007. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Michael Willmann und Christoph Wenzel von Nostitz. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, LV, č. 3, s. 237-241. ISSN 0049-5123. 2007. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "Fatto per mia memoria". Die Italienreisen des Malers Dominik Kindermann im Lichte seiner Tage- und Skizzenbücher. In Generationen - Interpretationen - Konfrontationen. Sammelband von Beitragen aus der internationalen Konferenz in den Tagen 20.-22. April 2005 in Bratislava. Bratislava: Ústav dejin umenia Slovenskej akadémie vied. s. 309-321. ISBN 978-80-968682-9-2. 2007. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Umělecké dražby mezi komercí a prestiží. In Proměny dějin umění. Akta druhého sjezdu historiků umění. Praha: Scriptorium. s. 83-96. ISBN 978-80-86197-89-0. 2007. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Vincenc Kramář and a fragment of Rembrandt´s Annunciation of the Virgin. On the history and reception of an acquisition. Bulletin of the National Gallery in Prague. Praha: Národní galerie v Praze, roč. 1, XVI-XVII, s. 21-39, 103-119, 19 + 17. ISSN 0862-8912. 2007. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "Sobě, umění, přátelům". Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, o. s. Barrister & Principal. 376 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-87029-22-0. 2007. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Das Phänomen Maulbertsch. In Eduard Hindelang - Lubomír Slavíček (ed.), Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen. Langenargen - Brno: Museum Langenargen - Masarykova univerzita. s. 17-19. ISBN 978-80-210-4394-7. 2007. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. In memoriam Jaromíra Šípa (1918-2006). Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, roč. 19, č. 7, s. 3. ISSN 1210-5236. 2006. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Dominik Kindermann (1739-1817): nové poznatky k jeho kreslířskému dílu. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, LIV, č. 3, s. 240-250. ISSN 0049-5123. 2006. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. 160 encyklopedických hesel. In Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění - Dodatky. 1. vyd. Praha: Academia. s. 1-1103, 150 s. mimo edice. ISBN 80-200-1209-5. 2006. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Obrazová sbírka Thunů kolem roku 1700. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, LIV, č. 4, s. 357-366. ISSN 0049-5123. 2006. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "Sobě, umění, přátelům a národu". Sběratelé, mecenáši umění a veřejná muzea v českých zemích na přelomu 19. a 20. století. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, XXVIII, č. 10, s. 36-39. ISSN 0418-5129. 2006. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Sběratelství a umělecký obchod v Praze v letech 1780-1800. In Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780-1800. 1. vyd. Praha: Archiv hlavního města Prahy - Scriptorium. s. 138-147. ISBN 80-86197-73-5. 2006. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Michael Leopold Willmann, Archa Noemova. In Andrzej Niedzielenko - Vít Vlnas (ed.), Slezsko - perla v české koruně. Tři století rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. 1. vyd. Praha: Národní galerie v Praze. s. 422-423. ISBN 80-7035-333-3. 2006. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Potřebné knihy? Ikonografie, knihy emblémů a artifex doctus v Čechách na konci 18. století. In Beket Bukovinská - Lubomír Slavíček (ed), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného. Essays for Lubomír Konečný. 1. vyd. Praha: Artefactum: nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR. s. 79-93. ISBN 80-86890-05-8. 2006. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Michael Leopold Willmann, Noah's Ark. In Andrzej Niedzielenko - Vít Vlnas (ed.), Silesia. A Perl in the Bohemian Crown. Three Periods of Flourishing Artistic Relations. 1. vyd. Praha: Národní galerie v Praze. s. 422-423. ISBN 80-7035-333-3. 2006. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Michael Leopold Willmann, Arche Noah. In Andrzej Niedzielenko - Vít Vlnas (Hrsg.), Schlesien. Die Perle in der Krone Böhmen. Drei Blütezeiten der gegenseitigen Kunstbeziehungen. 1. vyd. Praha: Národní galerie v Praze. s. 422-423, 1 s. ISBN 978-80-7035-339-4. 2006. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Johann Michael Rottmayr und Graf Maximilian Thun. Neue Erkenntnisse zur Provenienz der Gemälde Rottmayrs. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LV, F 50, s. 23-42. ISSN 1211-7390. 2006. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Jan I. van Kessel, Ovocný feston. In Umění restaurovat umění.Práce restaurátorského oddělení Moravské galerie v Brně v letech 1996-2006. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně. s. 15-16. ISBN 80-7027-159-0. 2006. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "eine schöne Sammlung von trefflichen Gemälden und gehaltsvollen Kupferstichen". Prameny k měš'tanským obrazů a grafiky v Praze 1820 - 1870. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LIII, F 48, s. 73-142. ISSN 1211-7390. 2005. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Pražský "cicerone" Jan Quirin Jahn. In Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny. Praha: Ústav pro dějiny umění FFUK v Praze. s. 26-37. 2005. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Sběratelé, přátelé umění a mecenáši & veřejná muzea v českých zemích 19. a počátku 20. století. In Přelom 19. a 20. století - období vzniku městských muzeí a jejich vývoj ve 20. století. Sborník konference konané 6.-7. října 2004 u příležitosti 100. výročí založení Muzea města Brna. Brno: Muzeum města Brna. s. 202-212. 2005. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "meinem Seel Bruder zu mehrer Ehre". Benedikt Kern a Jahnův životopis Antonína Kerna (1777). Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, LIII, č. 6, s. 612-622. ISSN 0049-5123. 2005. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. ... in einer angenehmen Haltung gemalt. Felix Ivo Leicher a jeho "znovuobjevený" obraz v Muzeu výtvarného umění v Olomouci. In Bulletin Moravské galerie v Brně č. 61. Brno: Moravská galerie v Brně. s. 115-124. ISBN 80-7027-143-4. 2005. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Franz Xaver Wagenschön als "Historien-Mahler in kleinen Figuren". Barockberichte. Informationsblätter aus dem Salzburger Barockmuseums. Salzburg: Salzburger Barockmuseum, roč. 42/43, č. 2005, s. 747-757. ISSN 1029-3205. 2005. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "Die Nachrichten müssen dasselbst kurz zusammen gefasset werden ... ". Johann Quirin Jahn und seine Nachricht über die Wiener Künstler des 17. und 18. Jahrhunderts in den "Frankfurter gelehrten Anzeigen" (1775). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LIV, F 49, s. 93-136. ISSN 1211-7390. 2005. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. ... elegantiam in Arte, gratiam in pulchritudine ... Oltářní obrazy Franze Antona Maulbertsche a jeho okruhu v poutním kostele v Dyji. In Zora Wörgötter - Jiří Kroupa (ed.), Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji. Brno: Moravská galerie v Brně - Masarykova univerzita v Brně. s. 101-115. Poselství barev, tvarů a myšlenek. ISBN 80-7027-137-X. 2005. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. ... elegantiam in Arte, gratiam in pulchritudine ... Altarbilder von Franz Anton Maulbertsch und aus seinem Umkreis in der Wallfahrtskirche von Dyje. In Zora Wörgötter - Jiří Kroupa (ed.), Die Kirche des Gegeisselten Heilands in Dyje. Brno: Moravská galerie v Brně - Masarykova univerzita v Brně. s. 101-115. Poselství barev, tvarů a myšlenek. ISBN 80-7027-139-6. 2005. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Vzpomínáme na Vlastu Kratinovou. Bulletin Uněleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uněleckohistorická společnost, roč. 17, č. 2, s. 24. ISSN 0862-612X. 2005. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Sbírky a sběratelé na Moravě 17. a 18. století. In Tomáš Knoz (ed.), Morava v době baroka. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum. s. 91-104. ISBN 80-7028-214-2. 2004. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Figury Jiřího Načeradského. In Jiří Načeradský Akryly, figury, triptychy - práce z let 1985-1993. 1. vyd. Brno: Galerie Brno. s. 6-11, 5 s. 2004. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "diese herrliche Arbeit den Werken des seelg.Maulbertsch so ähnlich ...". Der mährische Maler Joseph Winterhalder d. J. (1743-1807) im Schatten von Franz Anton Maulbertsch. In Friedrich Polleross (ed.), Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich. Petersberg: Michael Imhof Verlag. s. 229-240. mimo edice. ISBN 3-937251-39-1. 2004. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Frederik van Valckenborch, Berglandschap met tekenaar. In De uitvinding van het landschap. Van Patinir tot Rubens 1520-1650. 1. vyd. Antwerpen: Koniklijk Museum voor Schone Kunsten. s. 202-203. ISBN 90-77148-09-4. 2004. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Výročí Hany Seifertové. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 16, č. 1, s. 24-26. ISSN 0862-612. 2004. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Obor po sjezdu. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 16, č. 1, s. 1-6. ISSN 0862-612. 2004. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Století profesora Alberta Kutala. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 16, č. 1, s. 21-22. ISSN 0862-612. 2004. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "... z vřelé lásky k mně drahému Brnu a k mým spoluobčanům ...". Gomperzova sbírka a její odkaz v kontextu dobového sběratelství. In " ... z lásky k umění a sobě pro radost ..." Umělecká sbírka Heinricha Gomperze / "... aus Liebe zur Kunst, welche meine Freude war ..." Die Kunstsammlung Heinrich Gomperz. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně. s. 19-42. publikace k výstavě. ISBN 80-7027-127-2. 2004. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Sběratelství a obchod s uměním v Čechách 17. a 18. století. Stav a úkoly českého bádání. In Documenta Pragensia. Barokní Praha. Barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001. Praha: Archiv hlavního města Prahy. s. 491-538. ISBN 80-86852-06-7. 2004. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Franz Anton Maulbertsch a jeho okruh na Moravě. In Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790. Rennes-Brno: Somogy, éditions d'art. s. 217-230, 15 s. Somogy, éditions d'art. ISBN 80-7027-121-3. 2003. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Kresba: "La prima Achatemia". In Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790. Rennes - Brno: Somogy, éditions d'art; Moravská galerie v Brně. s. 247-255. katalog Moravské galerie. ISBN 80-7027-121-3. 2003. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. katalogová hesla: Josef Winterhalder ml., Alexander Veliký před Jeruzalémem & Založení kláštera v Louce. In Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790. Rennes-Brno: Somogy, éditions d'art. s. 342-344. ISBN 80-7027-121-3. 2003. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "Nachlass eines Kunstkenners und Gelehrten". Sbírka MUDr. Václava Karla Ambroziho (1758-1813) a její vztah k obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze. In In Italiam nos fata trahunt, sequamur. Sborník příspěvků k 75. narozeninám Olgy Pujmanové. 1. vyd. Praha: Společnost přátel Národní galerie v Praze. s. 123-134. 2003. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. 5 Katalognummer (Lucas Gassel, Frederik van Valckenborch, Roelant Savery, Joose I de Momper, Gillis van Valckenborch). In Die flämische Landschaft 1520-1700. Eine Ausstellung der Kulturstiftung Ruhr Essen und des Kunsthistorischen Museums Wien. 1. vyd. Lingen: Luca Verlag. s. 1-419, 10 s. ISBN 3-923641-50-8. 2003. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Dvě neznámé kresby Josefa Winterhaldera st. "trefflich ausgeführt wie Kupferstich". In Ars naturam audiuvans. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, územní pracoviště v Brně - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. s. 81-93. ISBN 80-86752-12-7. 2003. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "Bilderkabinet", "Kunstkabinet", nebo "Museum"? K typologii pražských sbírek kolem 1800. In Beket Bukovinská - Lubomír Konečný (ed.), Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. 1. vyd. Praha: Ústav dějin umění AV ČR. s. 173-189. ISBN 80-903230-6-5. 2003. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Die Auktionen der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in den Jahren 1796-1835. Bulletin of the national Gallery in Prague. Praha: Národní galerie v Praze, XII-XIII, č. 1, s. 25-50. ISSN 0862-8912. 2003. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "Der schöne Vorrath verschiedener Gemälde und Kunststücken". Prameny k dějinám sběratelství a uměleckého obchodu v Praze kolem 1800. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, LII, F 47, s. 63-116. ISSN 1211-7390. 2003. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. K počátkům galerie žijících malířů (1796-1806). Wenzel Peter, Dominik Kindermann, Josef Platzer, Franz Caucig, Heinrich Friedrich Füger, Hubert Maurer a druzí v korespondenci pražské Společnosti vlasteneckých přátel umění. Časopis Slezského zemského muzea, serie B. roč. 52, č. 3, s. 263-280. ISSN 0323-0678. 2003. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Michael Willmann ve Vratislavi. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 14, č. 1, s. 9-10. ISSN 0862-612. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Mezinárodní konference o sběratelství. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 14, č. 1, s. 10. ISSN 0862-612. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Výbor z díla Václava Richtera. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 14, č. 1, s. 14-15. ISSN 0862-612. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Zdroj radosti a přemýšlení - Antonín Procházka & jeho sběratelé v Brně a jinde. In Antonín Procházka 1882-1945. 1. vyd. Brno-Praha: Muzeum města Brna - Moravská galerie v Brně - Obecní dům, Praha. s. 182-199. publikace k výstavě. ISBN 80-86549-01-1. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Životní a umělecká cesta malíře Antonína Procházky v datech, dokumentech a svědectví současníků. In Antonín Procházka (1882-1945). 1. vyd. Brno-Praha: Muzeum města Brna - Moravská galerie v Brně - Obecní dům, Praha. s. 347-388. publikace k výstavě. ISBN 80-86549-01-1. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír a Hana KARKANOVÁ. Bibliografie Antonína Procházky. In Antonín Procházka (1882-1945). 1. vyd. Brno-Praha: Muzeum města Brna - Moravská galerie v Brně - Obecní dům, Praha. s. 374-387. publikace k výstavě. ISBN 80-86549-01-1. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. A Source of Joy and Thought. Antonín Procházka and his Collectors in Brno and elsewhere. In Antonín Procházka 1882-1945. 1. vyd. Brno-Praha: Muzeum města Brna - Moravská galerie v Brně - Obecní dům, Praha. s. 182-199. publikace k výstavě. ISBN 80-86549-02-X. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. A Year-by-Year Account of the Life and Art of Antonín Procházka. In Antonín Procházka 1882-1945. 1. vyd. Brno-Praha: Muzeum města Brna - Moravská galerie Brno - Obecní dům, Praha. s. 200-241. publikace k výstavě. ISBN 80-86549-02-X. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. 4 katalogová hesla (Joachim Beuckelaer, Daniel Seghers, Joris van Son - Erasmus Quellinus d. J., David Teniers d. J.). In Das flämische Stilleben: 1550-1680. 1. vyd. Lingen: Luca Verlag. 8 s. ISBN 3-923641-49-4. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Sběratel z vášně. Kniže Karl Eusebius z Liechtensteina a výtvarné umění. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, XXIV, č. 4, s. 31-34. ISSN 0418-5129. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Franz Anton Maulbertsch et son cercle en Moravie. In La Moravie a l'age baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux Arts, Rennes - Moravská galerie, Brno. s. 217-231. ISBN 2-85056-569-5. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Dessin: "La Prima Achatemia". In Jiří Kroupa (ed.), La Moravie a l'age baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux Arts, Rennes - Moravská galerie, Brno. s. 247-255. ISBN 2-85056-569-5. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. hesla: Josef Winterhalder le Jeune, Alexandre le Grand devant Jérusalem & Le Fondation du couvent a Louka. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'age baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux Arts, Rennes - Moravská galerie, Brno. s. 342-343. ISBN 2-85056-569-5. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "Smí být v moderním bytě také nějaký obraz?" Stavitel Václav Dvořák jako sběratel a mecenáš umění. In Václav Dvořák, Alois a Vilém Kuba. Brněnští stavitelé 30. let. 1. vyd. Brno: ERA. s. 25-30. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "... mit guten allegorischen Gedanken". K ikonografii dvou kreseb Josefa Winterhaldera ml. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, F 46, č. 1, s. 77-90. ISSN 1211-7390. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Michael Willmann a Franz Xaver Wagenschön - nápodoba, kopie a parafráze v umění 17. a 18. století. In Andrzej Koziel - Beata Lejman (ed.), Willmann & Others. Painting, Drawing and Graphic Art in Silesia and Neighbouring Countries in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. 1. vyd. Wroclaw: Uniwersitet Wroclawski & Stowarzyszenie Historików Sztuki. s. 29-36. ISBN 83-88649-51-5. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Zwey Typen der aristokratischen Sanmmlertätigkeit im 17. Jahrhundert: Otto Nostitz d. J. und Franz Anton Berka von Duba. Kunmsthistoriker. Mitteilungen des Österreichischen Kunsthistorikerverbandes. roč. 18/19, č. 1, s. 44-49. ISSN 1015-0129. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Zpráva o sbírce olomouckého světícího biskupa Ferdinanda Schröffela ze Schröffenheimu. (Nové poznatky k dějinám sběratelství na Moravě 2. poloviny 17. století). In Martin Elbel - Milan Togner (ed.), Historická Olomouc XIII. Konec švédské okupace a poválečná obnova v 2. polovině 17. století. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 129-144, 6 s. ISBN 80-244-0177-0. 2002. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Uměleckohistorický listář Antonína Breitenbachera. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, roč. 2000, s. 81-123. ISSN 1211-7390. 2001. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Sběratelé, milovníci umění, nebo podivíni? Jiří Karásek ze Lvovic a pražské sběratelství 1895-1939. In Sen o říši krásy. Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic. Dream of the Empire of Beauty. The Collection of Jiří Karásek of Lvovice. Praha: Obecní dům Praha - Památník národního písemnictví. s. 52-69. ISBN 80-86339-05-X. 2001. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Odkaz Antonína Matějčka. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 13, č. 1, s. 3-5. ISSN 0862-612. 2001. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. In memoriam Zdeňka Kudělky. Bulletin uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 13, č. 1, s. 17-18. ISSN 0862-612. 2001. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Emblematica et Iconographia: Themes in Painting and Literature of Low Countries from the 16th to the 18th Century [ref.]. Bulletin uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 13, č. 1, s. 9-11. ISSN 0862-612. 2001. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. 11. sjezd rakouských historiků umění ve Vídni a my. Bulletin uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 13, č. 1, s. 1-2. ISSN 0862-612. 2001. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "Hae imagines magni aestimantur et elegantem novo refectorio addunt splendorem". Zur Tätigkeit Michelangelo Unterbergers, Paul Trogers, Christian Hilfgott Brands und anderer Künstler für das Refectorium im Kloster Hradisch bei Olmütz. Barockberichte. Informationsblätter aus dem Salzburger Barockmuseums - Ehrenheft Franz Wagner zum 70. Geburtstag. Salzburg: Salzburger Barockmuseum, Heft 31, s. 117-125. ISSN 1029-3205. 2001. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Neznámý Emil Filla. Fillovy dopisy Albertu Kutalovi z let 1935 až 1947. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, XLIX, s. 61-80. ISSN 0049-5123. 2001. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Inventáře sbírky olomouckého světícího biskupa Ferdinanda Schröffela ze Schröffenheimu (1639-1702). Prameny k dějinám sběratelství 17.-19. století na Moravě II. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, F 45, s. 83-109. ISSN 1211-7390. 2001. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Soupis prací Zdeňka Kudělky II. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, F 45, s. 113-114. ISSN 1211-7390. 2001. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Ein guter Maler muss bildhauerisch, und ein guter Bildhauer malerisch arbeiten trachten. Zu einigen malerischen Zeichnungen des Bildhauers Josef Winterhalder d. Ä. in Brünn. In Markus Hörsch, Elisabeth Oy-Marra (ed.), Kunst - Politik - Religion. Studien zur Kunst in Süddeutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei. Festschrift für Franz Matsche. 1. vyd. Petersberg: Michael Imhof Verlag. s. 145-154. ISBN 3-932526-71-6. 2000. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. The National Gallery in Prague. Flemish Paintings of the 17th and 18th Centuries. Illustrated Summary Catalogue II/2. 1. vyd. Praha: The National Gallery in Prague. 440 s. ISBN 80-7035-243-4. 2000. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Retrospektivní výstavy spolku Mährischer Kunstverein v letech 1925-1945. In 90 let Domu umění města Brna. Historie jednoho domu. 1. vyd. Brno: Dům umění města Brna. s. 79-88. ISBN 80-7009-124-X. 2000. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. K odchodu Vincence Kramáře ze Státní sbírky starého umění. (Dva neznámé dopisy Eugena Dostála a Alberta Kutala Kramářovi.). Umění. Ústav dějin umění AV ČR, XLVIII, 1/2, s. 78-81. ISSN 0049-5123. 2000. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Maximilian Steif (1881-1942). Zapomenutý brněnský historik umění. In 56. Bulletin Moravské galerie v Brně. Moravská galerie v Brně. s. 129-134. ISBN 80-7027-102-7. 2000. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Brněnská výstava starých mistrů z roku 1925 a soukromé sběratelství v Brně 1918-1939. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, roč. 1999, č. 55, s. 105-118. ISSN 80-7027-091-8. 1999. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Johann Cimbal as Etcher. In Ex Fumo Lucem. Baroque Studies in Honour of Klára Garas presented on Her Eightieth Birthday II. 1. vyd. Budapest: Szépmüveszeti Muzeum. s. 97-116. ISBN 963-7441-68-9. 1999. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Inventáře dietrichsteinské sbírky obrazů (Mikulov, Vídeň). Prameny k dějinám sběratelství 17.-19. století na Moravě. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1999, F 43, s. 67-178. ISSN 1211-7390. 1999. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. 19 Katalogbeiträge. In Togner, Milan (ed.), Gemäldegalerie Kroměříž. Katalog der Gemäldesammlung des Erzbischöflichen Schlosses in Kremsier (Kroměříž). 1. vyd. Kroměříž: Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. s. passim, 57 s. ISBN 80-238-2364-7. 1999. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. 19 katalogových hesel. In Togner, Milan (ed): Kroměřížská obrazárna. Katalog sbírky obrazů arcibiskupského zámku v Kroměříži. 1. vyd. Kroměříž: Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. s. passim, 56 s. ISBN 80-238-2362-0. 1998. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Sibi, arti, amicis. Materiálie a dokumenty k dějinám sběratelství v Brně 1780-1840. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1998, F 42, s. 53-88. ISSN 1211-7390. 1998. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Vincenc Kramář a Brno. Z korespondence brněnských historiků umění s Vincencem Kramářem. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, roč. 1998, č. 54, s. 221-256. ISSN 80-7027-074-8. 1998. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Malíř Alfred Justitz a Kramářovy akvizice starého umění v letech 1923-1924. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, roč. XLVI, č. 4, s. 245-262. ISSN 0049-5123. 1998. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. F. A. Maulbertsch a malířská výzdoba letního refektáře v Louce. In Premonstrátský klášter v Louce. Dějiny-umělecká výzdoba-ikonologie. Znojmo: Okresní úřad Znojmo. s. 84-102. ISBN 80-902383-0-0. 1997. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "Případ Dostálův". K polemice Eugena Dostála a Antonína Matějčka na téma Čechy a Avignon. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1997, F 41, s. 49-100. ISSN 1211-7390. 1997. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Dialog Brno - Praha. Z korespondence brněnských a pražských historiků umění. In KROUPA, Jiří a Lubomír SLAVÍČEK. Almanach 1927 - 1997. Sedmdesát let Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 29-54. ISBN 80-210-1703-1. 1997. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Dvě podoby barokního šlechtického sběratelství 17. století v Čechách - sbírky Otty Nostice ml. (1608-1665) a Františka Antonína Berky z Dubé (1649-1706). In Opera historica. České Budějovice: Jihočeská univerzita. s. 483-513. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. ISBN 80-7040-188-5. 1996. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Skici a kresby v díle Felixe Ivo Leichera (Několik poznámek a nových určení). In Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k sedmdesátým narozeninám prof. dr. Pavla Preisse, DrSc. Praha: Národní galerie v Praze. s. 290-301. ISBN 80-7035-105-5. 1996. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Martin Knoller a jeho obrazy v českých sbírkách: glosy a addenda. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1996, F37-39, s. 149-164. ISSN 0231-5025. 1996. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Umění baroka na Moravě. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, roč. 8, č. 4, s. 6-7. ISSN 0862-612X. 1996. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Neznámé kresby Michelangela Unterbergera a Franze Xavera Wagenschöna. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1996, F 40, s. 103-120. ISSN 1211-7390. 1996. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Visual Documentation of Aristocratical Collections in Baroque Bohemia. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1996, F 40, s. 75-100. ISSN 1211-7390. 1996. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír a Hana SEIFERTOVÁ. Nizozemské malířství 16.-18. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci. 1. vyd. Liberec: Oblastní galerie v Liberci. 116 s. ISBN 80-85050-14-5. 1995. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Paralipomena k dějinám berkovské a nostické obrazové sbírky. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, roč. XLII, č. 5, s. 445-471. ISSN 0049-5123. 1995. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Dodatky k dílu Johanna Wenzla Bergla. In Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie. s. 72-76. ISBN 80-85050-14-5. 1995. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. 15 hesel. editor Anděla Horová. In Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. s. passim, 18 s. ISBN 80-200-0536-6. 1995. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Franz Xaver Wagenschön, Pictor Viennensis Austriae Discipulis P. P. Rubenius. Copia und Imitatione in seinem graphischen Werk. Barockberichte. Informationsblätter aus dem Salzburger Barockmuseums. Salzburg: Barockmuseum, roč. 1995, 11/12, s. 435-444. ISSN 1029-3205. 1995. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Barocke Bilderlust. Holländische und flämische Gemälde der ehemaligen Sammlung Nostitz aus der Prager Nationalgalerie. Praha: Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig. 171 s. ISBN 3-922279-32-5. 1994. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Antwerpen, Wien und die böhmische Länder. Die Antwerpener Malerei 1550-1650 im Lichte des Wiener Kunsthandels und der böhmischen Gemäldesammlungen. Hrsg.: Mai, Ekhardt - Schütz, Karl - Vlieghe, Hans. In Die Malerei Antwerpens - Gattungen, Meister, Wirkungen. Studien zur flämischen Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts. Köln: Verlag Locher. s. 145-154. ISBN 3-930054-18-3. 1994. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. 5 katalogových čísel. In Barokní umění. Z pokladů litoměřické diecéze II. 1. vyd. Praha - Litoměřice: Národní galerie v Praze. s. passim, 12 s. ISBN 80-7035-071-7. 1994. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. K činnosti Jana Bedřicha Kohla pro pražskou Loretu. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, roč. XLII, č. 2, s. 164-166. ISSN 0049-5123. 1994. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Drobné příspěvky k dějinám lobkowiczské sbírky v Roudnici. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, XLII, č. 2, s. 157-162. ISSN 0049-5123. 1994. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Drobná zjištění k dílu Františka Vavřince Korompaye. In Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně. s. 62-63. ISBN 80-7027-007-1. 1994. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Franz Anton Palko nebo Anton Glunck? K autorství skupinových portrétů Marie Terezie a Josefa II. z letního refektáře premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. In Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně. s. 32-41. ISBN 80-7027-007-1. 1994. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír, Pavel PREISS, Vít VLNAS a Zdeněk HOJDA. Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství. Praha: Národní galerie v Praze. 432 s. ISBN 80-7035-052-0. 1993. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. 3 katalogová hesla. In Von Bruegel bis Rubens. Das goldene Jahrhunderts der flämischen Malerei. 1. vyd. Köln - Wien: Walraf-Richartz-Museum, Verlag Locher. s. 1-646, 6 s. ISBN 3-9801-8011-5. 1993. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "Conte savio". Jan Bedřich z Valdštejna - mecenáš a podporovatel umění. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, roč. 1993, č. 1, s. 13-16. ISSN 0418-5129. 1993. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Chvála sběratelství. Holandské obrazy 17. a počátku 18. století v českých sbírkách 1660-1939. Cheb: Státní galerie výtvarného umění. 104 s. katalog. ISBN 80-85016-23-0. 1993. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. katalogová hesla. In National Gallery in Prague. European Old Masters. Paris - Praha: Reunion des musées nationaux - Národní galerie v Praze. 18 s. katalog Reunion des musées nationaux. ISBN 2-7118-2674-0. 1993. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Michelangelo Unterberger und Josef Stern. Zu ihren Ölskizzen im Salzburger Barockmuseum. Barockberichte. Informationsblätter aus dem Salzburger Barockmuseums. Salzburg: Salzburger Barockmuseum, Heft 7, s. 221-229. ISSN 1029-3205. 1992. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Sbírky Národní galerie v Praze a jejich umístění. Sen a skutečnost. Bulletin Státního ústavu památkové péče. Praha: Státní ústav památkové péče, roč. 8, s. 173-175, 1992. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Johann Wenzel Bergl as a Painter of Altarpieces and Easel Paintings: A Reappraisal based on New Findings. Bulettin of the National Gallery in Prague. Praha: Národní galerie v Praze, roč. 1, s. 60-71. ISSN 0862-8912. 1991. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Rubens ja bööms. Rubens in Bohemia. Rubens in Bohemia. In P. P. Rubens (1577-1640). 1. vyd. Retretti: Retretti Museum. s. 104-120. ISBN 951-8977-062. 1991. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. In margine činnosti vídeňských malířů v Čechách 18. století. In Barokní umění a jeho význam v české kultuře. 1. vyd. Praha: Národní galerie v Praze. s. 96-102. ISBN 80-7035-017-2. 1991. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. K činnosti Michelangela Unterbergera v Čechách. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, roč. 38, č. 1, s. 39-48. ISSN 0049-5123. 1990. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Theatrum pictorium. Flámské obrazy z bývalé nostické obrazárny v Praze. 1. vyd. Zlín: Státní galerie ve Zlíně. 61 s. ISBN 80-85052-02-4. 1990. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Catalogue entries. In Bruegel and Netherlandish Landscape Painting from the National Gallery Prague. 1. vyd. Tokyo: Museum of Western Art. s. passim, 37 s. ISBN není. 1990. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Itálie očima nizozemských malířů 17. a 18. století. 1. vyd. Hodonín: Galerie výtvarného umění. 38 s. ISBN 80-85015-06-4. 1989. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Franz Anton Maulbertsch und Joseph Winterhalder. Zur Ausschmückung des Refektoriums im Prämonstratenserkloster in Klosterbruck bei Znaim. Acta historiae artium Academiae scientiarum Hungaricae. Budapest: Akadémiai Kiadó, roč. 34, s. 221-226. ISSN 0001-5830. 1989. info
 • SEIFERTOVÁ, Hana a Lubomír SLAVÍČEK. Zum Fragment Maria Verkündigung in der Prager Nationalgalerie. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, roč. 34, s. 164-166. ISSN 0049-5123. 1988. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír a Jaromír ŠÍP. Nizozemské, holandské a vlámské umění 15.-17. století. In Staré evropské umění. Šternberský palác. Sbírky Národní galerie v Praze. Katalog stálé expozice. 1. vyd. Praha: Národní galerie v Praze. s. 98-110. ISBN není. 1988. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Staré španělské umění. Vybraná díla ze sbírek v ČSSR. 1. vyd. Praha: Národní galerie v Praze. 12 s. ISBN není. 1987. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír, Hana SEIFERTOVÁ a Anna ROLLOVÁ. Alankomaiden taide 1600-luvulla. Netherländsk konst pa 1600-tallet. In Barockin taidetta Prahan kansallisgalleriet in Prag. Barockens Konst fran Nationalgalleriet in Prag. 1. vyd. Helsinki: Synebrychof Taidemuseum. s. 30-42. ISBN 951-9289-26-7. 1987. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Una via est - morální exemplum Nicolaese Verkolje. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, roč. 34, s. 151-157. ISSN 0049-5123. 1986. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. České barokní umění. Vybraná díla ze sbírek v ČSR. 1. vyd. Praha: Národní galerie v Praze. 12 s. ISBN není. 1986. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Flámské malířství 17. století ze sbírek Národní galerie v Praze. 1. vyd. Hodonín: Galerie výtvarného umění. 51 s. ISBN není. 1985. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Staré evropské umění 16. až 18. století. 1. vyd. Praha: Národní galerie v Praze. 36 s. ISBN není. 1984. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír a Jaromír ŠÍP. 23 katalogových hesel. In Kotalík, Jiří (ed.), Národní galerie v Praze I. Sbírka starého českého umění. Sbírka starého evropského umění. 1. vyd. Praha: Odeon. s. 102-149. ISBN není. 1984. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Příspěvky k dějinám nostické obrazové sbírky. Materiálie k českému baroknímu sběratelství. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, roč. 31, s. 219-253. ISSN 0049-5123. 1983. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Miszellaneen zu Michelangelo Unterberger. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, F 26-27, s. 49-56, 1983. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Artis pictoriae amatores - barokní sběrateklství v Čechách a na Moravě. In Sběratelství. 1. vyd. Praha: Svoboda. s. 61-78. ISBN není. 1983. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Život a práca v obrazoch holandských maliarov 17. storočia zo zbierok NG v Prahe. 1. vyd. Bratislava: Galéria hlavného mesta SSR Bratislavy. 48 s. ISBN není. 1983. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Příspěvky k poznání díla Felixe Ivo Leichera na severní Moravě. Sborník památkové péče v Severomoravském kraji. Ostrava: Krajské středisko památkové péče, roč. 5, s. 33-61, 1982. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Státní zámek Rájec nad Svitavou. Katalog obrazárny. 1. vyd. Brno: Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody. 76 s. 1980. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Neue Quellen zur österreichischen Malerei am Anfang des 19. Jahrhunderts. Wiener Maler in der Salm´schen Gemäldesammlung. Mitteilungen der Östereichischen Galerie. Wien: Östereichische Galerie, roč. 24/25, s. 161-201, 1980. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Výstava Johanna Lucase Krackera v Budapešti. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, roč. 28, s. 272-276. ISSN 0049-5123. 1980. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Poznámky k životu a dílu Johanna Cimbala. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, roč. 27, s. 159-165. ISSN 0049-5123. 1978. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Inventáře dvou obrazových sbírek na Moravě. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Krajské nakladatelství v Brně, roč. 30, s. 297-302. ISSN 0323-2581. 1978. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Na okraj výstavy rakouského barokního umění 18. století ze sbírek Národní galerie. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, roč. 27, s. 545-555. ISSN 0049-5123. 1978. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Nová zjištění k dílu F. A. Maulbertsche a J. L. Krackera. Dvě moravika ze sbírek Národní galerie. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, roč. 26, s. 56-59. ISSN 0049-5123. 1978. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír, Ivo KRSEK a Antonín JIRKA. Státní zámek Kroměříž. Katalog obrazárny. 1. vyd. Brno: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody. 64 s. ISBN není. 1978. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Příspěvky k dějinám barokního umění na Moravě. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, F 19-20, s. 124-127, 1976. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Ke stavební historii Bučovic na počátku 19. století. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Krajské nakladatelství v Brně, roč. 28, s. 67-70. ISSN 0323-2581. 1976. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. K obrazu F. I. Leichera z bývalého františkánského kostela v Opavě. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, roč. 21, s. 349-352. ISSN 0049-5123. 1973. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Felix Ivo Leicher, 1727-1812. 217 s. 1972. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Felix Ivo Leicher, 1727-1812 příspěvek k jeho malířskému dílu na našem území. Edited by Ivo Krsek. 219 s. 1972. info

17. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.