Zaměstnanci fakulty

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., nar. 28. 11. 1936, Olomouc
Pracoviště
 • Ústav klasických studií
  MU, Filozofická fakulta
  A. Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1992 profesorka
 • 1991 řádná habilitace, Učení Matěje z Janova a jeho působení
 • 1990 rehabilitace, titul doc.
 • 1966 PhDr. na základě CSc.
 • 1965 CSc., Místo Mikuláše z Drážďan v raném reformačním myšlení
Přehled zaměstnání
 • 1961 a dále MU, FF
 • 1959-1961 archívní pracovnice StA Třeboň
Pedagogická činnost
 • Latina pro historické a filozofické obory
 • Středověká latina
 • Interpretační seminář z latiny
 • Latinský proseminář
 • Výběrové přednášky z česko-latinské literatury středověku
 • garance a vlastní výuka specializace "Latinská medievistika" v rámci magisterského studijního programu Klasická filologie
 • vedení doktorandů v rámci studijních programů Klasická filologie (do r. 2004 6 absolventů), Latinská medievistika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Latinská literatura českého středověku do r. 1400
 • Latinská literatura české reformace
 • Hl. řešitelka Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů starověku, středověku a raného novověku MŠMT 1 N0 4098 v rámci programu Informační infrastruktura výzkumu
 • Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (MŠMT, Nár. výzkumné centrum)
 • spolupráce na výzkumném záměru (1999-2003) Codex hymnologicus Moraviae (hl.řešitel prof. Štědroň) MSM 142100002
 • Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy -Prameny, země, kultura (MSM 0021622426)od 2006
Akademické stáže
 • 1998 Mnichov, Eichstätt
 • 1997 Řezno
 • 1996 Utrecht
 • 1994 Palermo
 • 1993,1995 Vídeň
 • 1992 Neapol
 • 1988 Wroclaw
 • 1968 Řím
Universitní aktivity
 • Členka VR MU
 • Členka VR MU,FF
 • proděkanka FF 1998-2000
 • děkanka FF 1995-1998
 • členka VR FSS MU (1998-2000)
 • vedoucí Ústavu klas. studií 1992-1995
  předsedkyně oborové komise doktorského studijního programu Latinská medievistika, členka oborové komise doktorských studijních programů Klasická filologie, Pomocné vědy historické, Literární komparatistika, Religionistika (vše MU) a Církevní dějiny (UK)
Mimouniversitní aktivity
 • VR Ústavu pro klas. studia AVČR, 1994 a dále
 • VR ETF UK Praha, 1998 a dále
 • VR FF UK Praha, 1999-2000
 • VR JU České Budějovice, 1997-2000
 • VR FF UP Olomouc 1996-2000
 • VR HTF UK (od 2006)
 • VR OU Ostrava
 • Předsedkyně komise pro vydávání spisů M. J. Husa AVČR
 • l. prac. skupiny Akreditační komise pro filologické obory, 1997-2000
 • čl. podoborové skupiny filologie GAČR 1998-2000
 • čl. podoborové skupiny human. věd GA AVČR 1994-1997
 • čl. hodnotící komise humanitních ústavů AVČR v r. 1995 i 2000
Ocenění vědeckou komunitou
 • čl. red. rady Studia Comeniana et historica 1994-1999
 • čl. red. kruhu Listy filologické od r. 1997
 • ved. redaktorka Slovníku středověké latiny v českých zemích od r. 1994
 • medaile J.A.Komenského Uh Brod 1992
 • medaile MŠMT 1992
 • zlatá medaile MU 1998
 • cena rektora za věd. činnost, MU 1995
 • pozvání k přednáškám: Vídeň, Řezno, Mnichov, Palermo, Wroclaw,Erlangen, Nitra, Bratislava
 • stříbrná medaile UK Praha, 2004
 • Pozvání k čestné přednáše na počest J.L. Fischera UP Olomouc(2007)
 • Medaile UP Olomouc
Vybrané publikace
 • NECHUTOVÁ, Jana. Hrotsvita z Gandersheimu. Básnické dílo : Legendy a historiografie. Praha: Argo, 2022, 250 s. Memoria medii aevi 33. ISBN 978-80-257-3957-0. URL info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Biblické argumenty v Husově polemice Contra occultum adversarium. In Halama, Ota. Amica Sponsa Mater : bible v čase reformace. 1. vyd. Praha: Kalich, 2014, s. 85-93. ISBN 978-80-7017-213-1. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. František Šmahel: Jan Hus. Život a dílo. In Křesťanská revue LXXXI, 2014. Praha: Oikumené - Akademická YMCA, 2014, s. 42-44. ISSN 0023-4613. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Milena Šimsová, Svět Jaroslava Šimsy. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014, 4 s. Český časopis historický 112/4, s. 796-799. ISSN 0862-6111. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Vzpomínka na kolegu překladatele. In Rudolf Mertlík, Starověké báje a pověsti. Praha: Argo, 2014, s. 453-456. ISBN 978-80-257-1087-6. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Caesarius z Heisterbachu, Vyprávění o zázracích. Středověký život v zrcadle exempel. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2009, 368 s. Edice Kulturní historie, sv. 12. ISBN 978-80-7021-980-5. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Conversio Pauli. In Příběhy povolání a obrácení v biblických textech. 1. vyd. Brno: CDK, 2009, s. 122-131. Quaestiones quodlibetales 297. ISBN 978-80-7325-177-2. URL info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Vagantská skladba, veršované dictamen. In Pokušení Jaroslava Kolára. Sborník k osmdesátinám. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AVČR a FF UK, 2009, s. 67-76. Jubilejní sborník. ISBN 978-80-7308-278-9. URL info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Jak jsme se učili latinsky s Alexandrem de Villa Dei. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 157-168. ISSN 1803-7402. URL info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Konverze jako zázrak. Caesarius z Heisterbachu a Dionysios Areopagita. In Konverze a konvertité (Jiří Hanuš, Ivana Noble eds.). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, s. 48-60. ISBN 978-80-7325-196-3. URL info
 • NECHUTOVÁ, Jana. List Jana ze Středy pražskému arcibiskupovi s výkladem šesti veršů. In Angelus pacis. Sborník k poctě Noemi Rejchrtové. Uspořádali Pavel B. Kůrka, J. Pánek, M. Polívka. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, s. 133-139. Miscellanea, sv. 20. ISBN 978-80-7286-125-5. URL info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen. Aus dem Tschechischen übersetzt von Hildegard Boková und Václav Bok. 1. vyd. Köln: Böhlau Verlag, 2007, 371 s. ISBN 978-3-412-20070-1. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. O skryté literární tradici skalních rozsedlin (Pís 2,l4). In Donum Magistrae. Ad honorem Dana Martínková. Red. Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2007, s. 202-209. Jubilejní sborník. ISBN 978-80-7007-255-4. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. De vino et ydolis carmina (Cod. St.Petersburg Lat. Q 14, N. 11). In La poesia tardoantica e medievale. Alessandria: Centro internazionale di studi sulla poesia greca e latina in età tardoantica e medievale, Quaderni 3, 2007, s. 387-406. ISBN 978-88-7694-979-1. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Otcové synům. Latinská kontinuita Západu. 14. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2007, 26 s. ISBN 978-80-244-1756-1. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Mezi proudy. Uspořádal O. Macek. In Zpytování, studie a eseje k evangelické identitě. Středokluky: Nakladatelství Zdeněk Susa, 2007, s. 29-34. ISBN 978-80-86057-46-0. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Ex fideli veterum scriptura. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada literárněvědná bohemistická V, Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, V 8, s. 9-19. ISSN 0231-7818. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Česká a latinská jedno jsou. In Text mezi literaturami. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, s. 59-76. ISBN 978-80-87082-03-4. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Zum tschechischen Latein des neuen Fragments der alttschechischen Chronik des sog. Dalimil. In Reinhard Düchting: Sibi et amicis. Erinnerungen. Kleine Studien. Schriftenverzeichnis. Heidelberg: Mattes Verlag, 2006, s. 189-198. ISBN 3-930978-77-6. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Jan Vilikovský, Josef Hrabák, žák a podkoní. In Teorie a empirie, Bichla pro Krčmovó. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 103-108. Jubilejní sborník. ISBN 80-210-3955-8. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Filius patri mortuo statuam fecit - Bájný antický příběh v české reformaci. In Jakoubek ze Stříbra: texty a jejich působení. 1. vyd. Vyd. Ota Halama a Pavel Soukup. Praha: Filosofia, 2006, s. 87-101. ISBN 80-7007-227-X. info
 • NECHUTOVÁ, Jana a Irena (edd.) RADOVÁ. Laetae segetes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 196 s. Laetae segetes I. ISBN 80-210-4069-6. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Der Patriarch Jakob, der Dichter Abélard und Kinderreime. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, roč. 2006, N 11, s. 37-47. ISSN 1211-6335. info
 • KRMÍČKOVÁ, Helena, Zbyněk SVITÁK, Jana NECHUTOVÁ a Jarmila KREJČÍKOVÁ. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae VI. 1 (1278-1283). Praha: Academia, 2006, 327 s. VI.1. ISBN 80-200-1522-1. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Něco o hudbě a něco navíc z „Hovorů o zázracích“ Caesaria z Heisterbachu. Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, H41/2006, č. 1, s. 96-103, 7 s. ISSN 0231-7664. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. rec.: Hana Šedinová, Drahokamy Svatováclavské kaple, Praha 2004. Listy filologické. Praha: KLP, 2006, roč. 129, č. 3, s. 216-218. ISSN 0024-4457. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Grex infectus et perditus (modele bucolique de Pétrarque et debute de la Réforme bohéme). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, N 10, s. 113-123. ISSN 1211-6335. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinský žák a zčásti i podkoní. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2005, roč. 2005, č. 128, s. 345-357. ISSN 0024-4457. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. rec.: Martin Wihoda, Zlatá bulla sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, Praha 2005, LF 129, 2006, 218-220. Listy filologické. Praha,KLP: KLP, 2005, roč. 129, č. 3, s. 218-220. ISSN 0024-4457. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. rec.: Francesco Petrarca: Mé tajemství. O tajném střetu mých myšlenek (Secretum meum. Praha 2004.). Filosofický časopis. Praha, Filosofický časopúis: Filosofický ústav AVČR, 2005, roč. 67, č. 4, s. 967-969. ISSN 0015-1831. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. (rec.): Život jurských otců. Z latinských originálů přeložili Ondřej Koupil, Jan Zdichynec a Zdeněk Žalud,. Auriga - ZJKF. Paha, KLP: JKF, KLP, 2005, roč. 2005, č. 47, s. 131-133. ISSN 1211-3379. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Jak Augustin předal Cicerona budoucím věkům. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, s. 86-91. ISBN 80-210-3484-X. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Augustinus a Angilbert. In Laudatio brevis. Sborník věnovaný doc. PhDr. Stanislavu Sedláčkovi. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 177-184. ISBN 80-244-0821-X. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost - De doctrina christiana. Praha: Vyšehrad, 2004, 232 s. ISBN 80-7021-740-5. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Konrad von Soltau: "Lectura super caput Firmiter". In Schriften im Umkreis mitteleuropäischer Universitäten um 1400. Lateinische und volkssprachige Texte aus Prag, Wien und Heidelberg. Unterschiede, Gemeisamkeiten, Wechselbeziehungen. Leiden: Brill, 2004, s. 3-19. ISBN 90-04-14053-0. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Matěj z Janova: znovu objeven biblický princip? In Acta reformationem Bohemicam illustrantia V, Miscellanea, Studijní texty UK ETF v Praze, UK. Praha: Evangelická teologická fakulta, 2004, s. 7-16. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Šedesát let od úmrtí Tadeusze Zielińského. Revue Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 22-23. ISSN 1212-8139. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. 1. vyd. Brno: CDK, 2004, 256 s. Proceedings 15. ISBN 80-7325-042-X. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Člověk a svět zvířat, předmluva k překladu Jany Fuksové. In Isidor ze Sevilly, Etymologie XII. Praha: Oikoymenh, 2004, s. 7-32. Knihovna středověké tradice 12. ISBN 80-7298-099-8. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. (překl.) Pozdní císařství: Od doby Severovců do vlády Diocletianovy. In G. B. Conte. Dějiny římské literatury. Praha: KLP, 2003, s. 527-541. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. (překl.) Od doby Constantinovy do vyplenění Říma. In G. B. Conte. Dějiny římské literatury. Praha: KLP, 2003, s. 551-573. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. (překl.) Vrchol křesťanské kultury. In G. B. Conte. Dějiny římské literatury. Praha: KLP, 2003, s. 598-614. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. (překl.) Od vlády Honoriovy do vlády Odoakerovy. In G. B. Conte. Dějiny římské literatury. Praha: KLP, 2003, s. 615-625. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. (překl.) Úsvit středověku. In G. B. Conte. Dějiny římské literatury. Praha: KLP, 2003, s. 626-638. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Jan Hus, hledač pravdy a reformátor. In Duchem, ne mečem. Data, úvahy, souvislosti. Praha: NLN, 2003, s. 48-57. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. (rec.) Jeroným. Legendy o poustevnících. Vitae eremitarum. Překlad, úvod a poznámky Jiří Šubert. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2003, roč. 126, č. 2, s. 120-123. ISSN 0024-4457. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Antika a klasičtí filologové v kritickém díle Arna Nováka. SPFFBU. Brno: FF MU, 2003, roč. 2003, V 5-6, s. 91-95. ISSN 0231-7818. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. (red.) Jaroslav Ludvíkovský: Antika, Čechy a evropská tradice. Spisy FFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 169 s. Spisy 240. ISBN 80-210-2804-1. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Matěj z Janova - M. Jan Hus? In Sborník HT. Supplementum I. Tábor: Husitské muzeum v Táboře, 2002, s. 71-79. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. (rec.) Karel IV., Literární dílo. Z latinského originálu přeložili Jakub Pavel, Richard Mašek. Auriga. 2002, XLIV, č. 1, s. 104-106. ISSN 1211-3379. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Probet autem seipsum homo... (exegeze Matěje z Janova 1. Cor. 11, 27-29). Mistr Matěj z Janova ve své a naší době. Sborník z vědeckého sympozia, konaného na teologické fakultě Jihočeské univerzity 29.-30. listopadu 2000. Studie teologické fakulty Jihočeské univerzity. Brno, 2002, roč. 21, č. 1, s. 70-77. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Podiumsdiskusion "Mittellatein im Spektrum der Disziplinen" (4. Oktober 2002, Friderich-Schiller Universität Jena). Das Mittelalter, Perspektiven mediävistischen Forschung, Zeitschrift des Mediävistenverbandes. 2002, roč. 7, č. 2, s. 185-187. ISSN 0949-0345. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Des Hochkanzlers Freude und Vergnügen. In Mentis amore ligati. Lateinische Freundschaftsdichtungen und Dichterfreundschaft in Mittelalter und Neuzeit. Festgabe für Reinhard Düchting zu 65. Geburtstag. Heidelberg: Hrsgg. von B. Körkel, T. Licht und J. Wiendlocha, 2001, s. 327-334. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Doctrine hussite et Réforme luthérienne. In Question de civilisation, Luther et la Réforme (1519-1526). Ouvrage collectif coordonné par J.-P. Calm et G. Scheinlin. Paris: Du Temps, 2001, s. 37-47. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Středověký text jako svědectví kulturní kontinuity. Teologický sborník VII. 2001, č. 3, s. 32-38. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Husovo učení a Lutherova reformace. Teologická reflexe VII. 2001, s. 48-57. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Jazyk a sdělení středověké legendy. Příklad: Václavský text "Crescente fide". In VADEMECUM Graeco-Latinum Brunense. Brno: Ústav klasických studií FF MU, 2001, s. 45-53. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000, 365 s. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská kultura středověku. In Vybrané kapitoly z dějin. (Sborník textů přednášek... v rámci projektu Člověk - technik - občan. Uspořádal Mgr. Milan Klapetek. Brno: VUT, 2000, s. 88-93. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Formula ad edificacionem fratris et monachi devoti v rukopisech Rakouské národní knihovny ve Vídni. Listy filologické CXII. 2000, 3-4, s. 176-193. info
 • NECHUTOVÁ, Jana a Milan MACHOVEC. Pocta Mladé Vožice Matěji z Janova. 2. vyd. Mladá Vožice, 2000, 105 s. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Návod ke zdokonalení zbožného bratra a mnicha - Formula ad edificationem fratris et monachi devoti (překlad). In Sborník k sedmdesátinám Pavla Spunara. Praha, 2000, s. 200-212. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Inviatur scholares. Formulářové listy Jindřicha z Isernie - pozvání pražským žákům ke studiu na vyšehradské škole. Edice a překlady pořídili studenti doktroského cyklu klasické filologie. Brno: MU, 2000, 40 s. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. K současné znalosti latinských textů české reformace (cca 1350-1450). Husitský Tábor. Tábor, 1999, č. 12, s. 23-31. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Prology protihusitských traktátů Štěpána z Dolan. In Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků...Josefu Válkovi...k sedmdesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 1999, s. 119-126. ISBN 80-902304-6-6. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Autorita Bible a její překlady podle kvestie Jana z Mýta Utrum dictis sanctorum patrum. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1999, č. 47, s. 510-514. ISSN 0009-0468. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Von Wenzel bis Adalbertt: zwischen den Legenden. Bohemia : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. München: Oldenbourg Verlag, 1999, roč. 40, Heft 1, s. 54-64. ISSN 0523-8587. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Literatura - ancilla theologiae. In Speculum medii aevi - Zrcadlo středověku, Sborník přednášek, proslovených v rámci cyklu o kultuře a literatuře středověku na FF UK v Praze. Praha, 1998, s. 55-69. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Matěj of Janov and his Work Regulae Veteris et Novi Testamenti: The Sigificance of Volume VI and it´s Relation to the Previously Published Volumes. In The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 2. Papers from the XVIIIth World Congress of the Czechoslovak Society af Art and Sciences, Brno 1996. Prague: ed. Z. David and D. R. Holeton, 1998, s. 15-24. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Na konci je slovo. (Ke svatovojtěšskému milleniu). Univerzitni noviny. 1997, roč. 4, č. 4, s. 38-40. ISSN 1211-6866. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Nad "husovským číslem" Teologických textů. Teologicka reflexe. 1997, č. 2, s. 109-110. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. (rec.) Miroslav Boháček / František Čáda, Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wiessenschaftlichen Staatsbibiothek von Olmütz. Bearbeitet von Franz und Maria Schäffer. In Anzeiger fur slavische Philologie, Bd XXIV. Koln: Bohlau Verlag, 1997, s. 205-208. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Česká latinsky psaná literatura do roku 1300. Brno: Vydavatelsví MU, 1997, 110 s. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Die charismatische Spiritualität in Böhmen in der vorreformatorischen Zeit. Österreichische Osthefte. 1997, roč. 39, Heft 3, s. 412-419. ISSN 0029-9375. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Die Frauen um Hus (Zu den Frauenfeindlichen Satiren des Mittelalters). In Jan Hus unter Nationen, Epochen, Konfessionen. Internationales Kolloquium Bayreuth September 1993. Bayreuth, 1997, 6 s. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. České překlady leoninského hexametru. In Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného. Okresní Muzeum ve Vysokém Mýtě, 1997, s. 187-197. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Klaretův Ortulus ve světle Fysiologu. In Pocta Dušanu Šlosarovi. Boskovice: Albert, 1996. ISBN 80-85834-39-1. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Texty ke cvičením ze středověké latiny. Dotisk. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996, 87 s. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Reflexe neteologa nad takzvanou Husovskou komisí. Teologická reflexe. 1996, II, č. 1, s. 69-78. ISSN 1211-1872. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Eschatologie in Böhmen vor Hus. In Eschatologie und Hussitismus. HISTORICA. Series nova. Supplementum I, Internationales Kolloquium Prag, September 1993, herausgg. von Alexander Platschovsky, František Šmahel. Praha, 1996, s. 61-72. info

18. 2. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.