Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

zástupce vedoucího ústavu – Ústav religionistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. L/207
Veveří 468/26
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5372
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., nar. 23. 7. 1980 v Brně
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Ústav religionistiky
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Česká republika
  david.zbiral@mail.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • docent, zástupce vedoucího (Ústav religionistiky)
 • vedoucí (Centrum pro digitální výzkum náboženství)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: habilitace v oboru religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, akademická hodnost docent (doc.). Habilitační práce Podoby a hranice religiozity ve vybraných inkvizičních záznamech z let 1270-1330, veřejná přednáška „Organizační struktury v katarských skupinách: Mezi polemickou představou kacířské proticírkve a utvářením nekonformní identity“ (15. 11. 2012), přednáška před Vědeckou radou FF MU „Aktuální otázky studia katarského hnutí ve středověké Evropě“ (31. 10. 2013)
 • 2008: vysokoškolské doktorské vzdělání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (prezenční forma studia, studijní program P6101 D-PH Filozofie, studijní obor 6101V014 religionistika), titul doktor (Ph.D.). Disertační práce „Qui duo ponunt principia: Role dualismu v tradici myšlení o katarech“ (školitel: prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.).
 • 2006: rigorózní řízení v oboru religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, titul doktor filozofie (PhDr.). Rigorózní práce „‚Dualismus‘ v učeneckých vyprávěních o katarství“.
 • 2005: vysokoškolské magisterské vzdělání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (prezenční forma studia, studijní program 6107T M-HS Humanitní studia, studijní obory 6101T014 religionistika a 7310T054 francouzský jazyk a literatura), titul magistr (Mgr.). Diplomová práce „Niquintova listina a katarské setkání v Saint-Félix (1167)“ (vedoucí: prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.)
Přehled zaměstnání
 • 2008-dosud: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky (2008-2014: odborný asistent; 2014-dosud: docent).
 • 2011-2012: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství (koordinátor).
 • 2008-2010: Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Oddělení speciální informatiky (odborný pracovník).
Pedagogická činnost
 • Křesťanství I
 • Křesťanství na Wikipedii
 • Náboženství v historické a srovnávací perspektivě
 • Doktorský seminář I a III
 • Příprava odborné studie
 • Vývoj křesťanského kultu
 • Katarství
 • Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství
 • Sexualita v dějinách křesťanství
 • Náboženské racionality: četba
 • Seminář k bakalářské diplomové práci I-II
 • Seminář k magisterské diplomové práci I-II
 • Četba latinských náboženských textů I
 • Přednášky na středních školách v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání (spolupráce Masarykovy univerzity a středních škol):
  - 2009, 9. 12.: „Křesťanství v konfliktu: Vnitřní a vnější střety v dějinách křesťanství od starověku po současnost“, Valašské Meziříčí, Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí.
  - 2009, 4. 11.: „Křesťanství“, Brno, Gymnázium Matyáše Lercha.
  - 2009, 13. 10.: „Křesťanství“, Brno, Gymnázium Brno, Elgartova 3.
  - 2009, 9. 10.: „Co to je religionistika?“, Brno, Gymnázium Slovanské náměstí.
 • Vedení disertačních prací (seznam obhájených):
  - Noutsou, Stamatia, Cistercians, Heresy and Persecution: Politicising the Cistercian Anti-heretical Fight, 1145-1184, Brno: Masarykova univerzita 2021.
  - Novotný, František, Mysteries of Evil: The Thematization of Ritual Devil Worship Imagery in Late Medieval Inquisitorial Trials, Brno: Masarykova univerzita 2021.
  - Glomb, Tomáš, Impact of Factors Involved in the Early Spread of the Isiac Cults Across the Aegean Sea: A Quantitative Evaluation, Brno: Masarykova univerzita 2018.
 • Vedení magisterských prací (seznam obhájených):
  - Marša, Vít, Dílo Petra Chelčického z hlediska „historizace sekularizační debaty“, Brno: Masarykova univerzita 2015.
  - Novotný, František, Antirituál: Procesy s templáři a pozdně středověké představy o antinomické herezi, Brno: Masarykova univerzita 2015.
  - Hassanin, Lenka, Chudoba u sv. Terezie z Ávily a sv. Jana od Kříže, Brno: Masarykova univerzita 2010.
  - Stará, Lenka, Vilemína z Milána a její stoupenci, Brno: Masarykova univerzita 2009.
 • Vedení bakalářských prací (seznam obhájených):
  - Kuben, Jaroslav, Kvantitativní analýza biblických citací v Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, sv. 1-67, Brno: Masarykova univerzita 2019.
  - Valentová, Irena, Spojenci, nebo soupeři? Komparace vybraných myšlenek Iosifa Volockého (1439-1515) a Nila Sorského (1433-1508) na základě Troeltschovy typologie náboženských skupin, Brno: Masarykova univerzita 2019.
  - Král, Jan, Analýza sociální sítě náboženského nonkonformismu podle záznamů z biskupských vyšetřování lollardů v Coventry v letech 1486-1522, Brno: Masarykova univerzita 2018.
  - Jedličková, Anna, Konstrukce identity učeného mága v textech Arbatel (1575) a Čtvrtá kniha okultní filozofie (1559) a její vztah k démonologii, Brno: Masarykova univerzita 2018.
  - Ketman, Václav, Kolektivní paměť a identita ve vybraných dílech pozdní valdenské literatury, Brno: Masarykova univerzita 2018.
  - Vašíčková, Jana, Lidová zbožnost na pomezí magie a legitimní víry v Opatovickém homiliáři a díle Largum sero, Brno: Masarykova univerzita 2018.
  - Hořínková, Hana, Baptisteria z 3.-12. století: Databáze, deskriptivní statistika, mapy, Brno: Masarykova univerzita 2017.
  - Brázda, František, Komparace pojetí náboženské svobody a tolerance v Ediktu nantském, Rudolfově majestátu a Tolerančním patentu, Brno: Masarykova univerzita 2017.
  - Chalupová, Jana, Komunita a nadpřirozeno: Podoba společenství a charakter nadpřirozených činitelů ve vybraných františkánských legendách (1228-1306), Brno: Masarykova univerzita 2016.
  - Grebeňová, Kristýna, Výchova k sebekontrole prostřednictvím literárního žánru vidění zásvětí ve středověké Evropě, Brno: Masarykova univerzita 2015.
  - Seiferová, Renata, Pojetí čarodějnictví a jeho persekuce podle Normana Cohna a Margaret Murrayové: Metahistorie, Brno: Masarykova univerzita 2015.
  - Vidličková, Kateřina, Morgana le Fay a motivy Jiného světa v rytířské romanci Sir Gawain a zelený rytíř, Brno: Masarykova univerzita 2015.
  - Večeřová, Jana, Interpretace netypických pohřbů v 8./9. až 12. století v Čechách, na Moravě a jihozápadním Slovensku, Brno: Masarykova univerzita 2014.
  - Hájková, Lucie, Funkce vyobrazení pekelné tlamy v křesťanské středověké malbě v komunikaci mezi vrstvami středověké kultury, Brno: Masarykova univerzita 2014.
  - Loskotová, Barbora, Vlasy a vousy jako symbol sociálního postavení ve středověké Evropě, Brno: Masarykova univerzita 2013.
  - Novotný, František, Utváření obrazu kacířské iniciace templářů: Studie o vybraném prameni z jara 1310, Brno: Masarykova univerzita 2013.
  - Masláková, Magdaléna, Interakcia medzi ľudovými a učenými predstavami v exemplach o spovedi v Rozprávaní o zázrakoch Caesaria z Heisterbachu, Brno: Masarykova univerzita 2013.
  - Kaplan, Vojtěch, Ekumenický dialog starokatolického hnutí s anglikánským společenstvím od vzniku starokatolických církví po ustavení plného svátostného společenství (1870-1931), Brno: Masarykova univerzita 2012.
  - Ferstová, Renata, Proměna „křesťanského optimismu“ ohledně posmrtného života v 6.-10. století: Prověření na případu Irska, Brno: Masarykova univerzita 2012.
  - Balcarová, Lydie, Pojetí náboženství a společnosti a jejich vztahu v dobových pramenech k českému selskému povstání roku 1775, Brno: Masarykova univerzita 2012.
  - Brhelová, Eva, Základní statistická analýza čarodějnických procesů v Čechách a na Moravě, Brno: Masarykova univerzita 2012.
  - Marša, Vít, Role liturgie a liturgických textů v procesu budování identity a vzájemné diference reformních českých křesťanů v letech 1916-1924, Brno: Masarykova univerzita 2012.
  - Mazálková, Iva, Změny v tradiční zbožnosti v reformační Anglii na příkladu exeterské diecéze, Brno: Masarykova univerzita 2012.
  - Šuba, Josef, Komentovaná databáze fotografií božítělových procesí na jihovýchodní Moravě ve 20. století, Brno: Masarykova univerzita 2012.
  - Koudelková, Veronika, Kritika zlořádů v církvi u Mistra Jeronýma Pražského, Brno: Masarykova univerzita 2011.
  - Malenová, Anna, Teologické pohledy na sebevraždu ve starověkém a středověkém křesťanství, Brno: Masarykova univerzita 2011.
  - Paulasová, Aneta, Nemoc jako boží trest: Vnímaní nemoci v křesťanském kontextu do 18. století, Brno: Masarykova univerzita 2011.
  - Dudová, Markéta, Lollardi jako textová komunita, Brno: Masarykova univerzita 2010.
  - Ševčíková, Marie, Sacerdotium et regnum – duše a tělo: Posvátná královláda v západním křesťanství a její proměny během církevní reformy 11.-13. století, bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2010.
  - Rýznarová, Kateřina, Role Mistra Jana Husa v prvorepublikových pojetích českého národa, Brno: Masarykova univerzita 2010.
  - Laštovicová, Iveta, Pohřební praxe v křesťanském středověku jako promítnutí sociálních vztahů, Brno: Masarykova univerzita 2009.
  - Čermáková, Gabriela, Počátky premonstrátů v Čechách a na Moravě v kontextu církevní reformy 12. století, Brno: Masarykova univerzita 2009.
  - Janková, Veronika, Speculum sanctorale Bernarda Guie, bakalářská oborová práce, Brno: Masarykova univerzita 2009.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Nejvýznamnější výzkumné granty:
  - 2021-2026: grant ERC Consolidator Evropské výzkumné rady č. 101000442 Networks of Dissent: Computational Modelling of Dissident and Inquisitorial Cultures in Medieval Europe. Přidělená částka: 2 mil. € (asi 52,5 mil. Kč).
  - 2019-2023: grant EXPRO (projekty excelence) Grantové agentury České republiky Nekonformní náboženské kultury ve středověké Evropě z pohledu analýzy sociálních sítí a geografických informačních systémů (DISSINET). Přidělená částka: 17,3 mil. Kč.
  - 2013: grant magistrátu města Paříže „Research in Paris“ (výzkumný projekt Scholastic Rationality and Its „Other“: Searching for the Place of Cathar Dualism in Theological Discourses on Good and Evil, Society, and the World, 1160-1300). Přidělená částka: 15 000 € (v přepočtu asi 405 000 Kč).
  - 2012-2015: grant Grantové agentury České republiky č. P401/12/0657 Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství. Přidělená částka: 1 291 000 Kč.
  - 2009-2011: postdoktorský grant Grantové agentury České republiky č. 401/09/P191 Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici. Přidělená částka: 894 000 Kč.
 • Další granty:
  - 2013: grant Fondu rozvoje vysokých škol č. 773/2013 Inovace kurzu Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství. Přidělená částka: 112 000 Kč.
  - 2012: grant Fondu rozvoje vysokých škol č. 1804/2012 Inovace kurzu Religionistická analýza textových subjektivit. Přidělená částka: 116 000 Kč.
  - 2011: grant Fondu rozvoje vysokých škol č. 983/2011 Inovace kurzů Křesťanství I a Proseminář ke Křesťanství I. Přidělená částka: 126 000 Kč.
  - 2010: grant Fondu rozvoje vysokých škol č. 1920/2010 Zavedení kurzu Vývoj křesťanského kultu. Přidělená částka: 88 000 Kč.
  - 2009: výzkumný projekt Repenser le consolament cathare („Nové promýšlení katarského consolamenta“), podpořený pobytovým stipendiem Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky. Přidělená částka: 560 € a ubytování v celkové hodnotě 4 340 € (celkem v přepočtu asi 146 000 Kč).
  - 2009: grant Fondu rozvoje vysokých škol č. 1366/2009 Zavedení kurzu Svatost a autorita v dějinách křesťanství. Přidělená částka: 77 000 Kč.
  - 2008: výzkumný projekt Norme et écart dans les registres d’inquisition méridionaux („Norma a odchylka v jihofrancouzských inkvizičních registrech“), podpořený pobytovým stipendiem francouzské vlády. Přidělená částka: 1 800 € a ubytování v celkové hodnotě 7 250 € (celkem v přepočtu asi 240 000 Kč).
  - 2007-2008: grant Programu rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů zn. 20071421F0010 Inkviziční koncept hereze a jeho ozvuky v soudobé historiografii. Přidělená částka: 47 000 Kč.
  - 2007: grant Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Inkviziční modely abnormality: „alternativní“ sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera (1318-1325). Přidělená částka: 40 000 Kč.
  - 2007: grant Vzdělávací nadace Jana Husa Zavedení kurzu Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství. Přidělená částka: 68 000 Kč.
  - 2006-2007: grant Programu rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů zn. 20061421F0019 Konstrukce „katarské hereze“ v polemických pramenech. Přidělená částka: 74 000 Kč.
  - 2006: výzkumný projekt Approche critique des sources de l’histoire du catharisme („Kritický přístup k pramenům o dějinách katarství“), podpořený pobytovým stipendiem francouzské vlády. Přidělená částka: 1 540 € + ubytování v celkové hodnotě 6 600 € (celkem v přepočtu asi 230 000 Kč).
  - 2003: grant Fondu rozvoje vysokých škol č. 663/2003 Svatý grál: symbol a recepce. Přidělená částka: 58 000 Kč.
  - 2002-2004: spoluúčast na grantu Grantové agentury University Karlovy č. 333/2001 Překlad novozákonních apokryfů II. Výstupy: 1.) zveřejnění kritického překladu latinského bogomilsko-katarského apokryfu Otázky Jana Evangelisty s komentářem, 2.) zveřejnění dodatků a soupisu edic a překladů do různých jazyků na http://www.david-zbiral.cz/interrogatio.htm.
 • Mezinárodní konference:
  - (Do r. 2014. Výběr z novějších: viz oddíl Vybrané publikace a vystoupení na konferencích.)
  - 2014, 7.-10. 7.: International Medieval Congress 2014: Empire, Leeds (Velká Británie), Institute for Medieval Studies, University of Leeds. Příspěvek „Games with Names: Advances in, and Shortcomings of the Debate on the Invention of Heresy“. Zorganizování panelu „Heresy and Repression, I-III“ a panelové diskuse „Righteous Persecution, or Doing Justice to the Inquisitors“. Účast v panelové diskusi „Are Theoretical Models Useful for the Study of Medieval Religion, Heresy, and Dissent?“.
  - 2014, 10.-14. 5.: Religion and Pluralities of Knowledge, Grøningen (Nizozemí), European Association for the Study of Religions. Příspěvek „Theorizing the Repression of Religious Dissent in Medieval Europe: The State of Research and Its Prospects“. Zorganizování panelu „Violence and Repression in Christianity: Discourses and Practices I-II“.
  - 2013, 25.-27. 11.: Religions: Fields of Research, Methods and Perspectives, Kraków (Polsko), Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński. Příspěvek „Narratives about the Beginnings of Cathar Groups: Historical Accounts or Polemical Fantasies?“. Spoluorganizace panelu „Catharism – an invented heresy?“.
  - 2013, 3.-6. 9.: Religion, Migration and Mutation, Liverpool (Velká Británie), European Association for the Study of Religions. Příspěvek „Being Fair Towards the Dead? Historians and Power Relations in Research into Inquisitional Records“.
  - 2013, 1.-4. 7.: International Medieval Congress 2013: Pleasure, Leeds (Velká Británie), Institute for Medieval Studies, University of Leeds. Příspěvek „Forming Identity and Legitimizing Leadership: Why the 12th-13th Century Narratives about the History of Cathar Groups are Not Pure Polemical Fantasy“. Zorganizování panelu „Goodbye to Heretics? Discussing Polemical and Inquisitional Discourses on Heresy, I-III“ a panelové diskuse „Perspectives in the Study of Medieval Heresies and Inquisitions“.
  - 2012, 29. 11. až 1. 12.: Towards a Symmetrical Approach: The Study of Religions After Postmodern and Postcolonial Criticism, Brno, Ústav religionistiky FF MU a Česká společnost pro religionistiku. Příspěvek „Should Historians Care about Symmetry? The Example of Research into Medieval Inquisitional Records“.
  - 2012, 23.-26. 8.: Ends and Beginnings, Stockholm (Švédsko), European Association for the Study of Religions. Příspěvek „Identity-Construction, Leadership and the Uses of History in the Narratives about the Beginnings of the Cathars (12th-13th Century)“.
  - 2012, 9.-12. 7.: International Medieval Congress 2012: Rules to Follow (or Not), Leeds (Velká Británie), Institute for Medieval Studies. Příspěvek „Cathars as Cultural Waste: A Global Theory of Cathar Heresy as ‚the Other‘ of a New Social Order“.
  - 2012, 1.-3. 3.: Past, Present, and Future in the Scientific Study of Religion, Brno, Laboratory for the Experimental Research of Religion (LEVYNA). Příspěvek „‚Poor of Christ‘ Not So Poor: A Paradox of the Cathar Heresy“.
  - 2011, 18.-22. 9.: New Movements in Religion: Theories and Trends, Budapešť (Maďarsko), European Association for the Study of Religions. Příspěvek „Theories and Methods for a Case Study Research in Individual Religiosity and Religious Bricolage in Medieval Inquisitional Registers“.
  - 2011, 11.-14. 7.: International Medieval Congress 2011: Poor… Rich, Leeds (Velká Británie), Institute for Medieval Studies. Příspěvek „,Poor of Christ‘ Not So Poor: A Paradox of the Cathar Heresy“.
  - 2010, 16.-18. 12.: Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe, Brno, ISORECEA (International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association). Příspěvek „Introduction to the Panel ,Inspiring the Present: What Historical Cases Can Teach Us about Method and Theory in the Study of Religions‘“.
  - 2010, 15.-22. 8.: Religion: A Human Phenomenon, Toronto (Kanada), International Association for the History of Religions. Příspěvek „The Norm-Deviation Model Reconsidered: ,Alternative‘ Sexual Morals Judged by the Inquisition“.
  - 2009, 14.-18. 9.: Religion in the History of European Culture, Messina (Itálie), European Association for the Study of Religions. Příspěvek „Mapping Religious Diversity: The Inquisitorial Classifications of Heresy“.
  - 2009, 15.-17. 5.: 1209-2009. Catharisme: Une histoire à pacifier?, Mazamet (Francie), Association de Valorisation du Patrimoine Mazamétain. Příspěvek „La Charte de Niquinta et le rassemblement à Saint-Félix. État de la question“.
  - 2008, 7.-11. 9.: Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions, Brno, European Association for the Study of Religions. Příspěvek „The Inquisitorial Concept of Religious Group and Its Resonance in European Historiography“.
  - 2008, 24. 5.: Le catharisme européen: un mouvement structuré?, Mazamet (Francie), Association de Valorisation du Patrimoine Mazamétain. Příspěvek „Revenir sur les sources: Le lien présumé entre le bogomilisme et le catharisme“.
 • Lokální konference:
  - Novější viz v oddílu Vybrané publikace a vystoupení na konferencích.
  - 2012, 16. 11.: Inkvizice, hereze a reformace v pozdním středověku, Praha, Centrum medievistických studií AVČR. Příspěvek „Inkviziční záznamy jako pramen historického bádání: Možnosti, omezení, strategie“.
  - 2009, 11. 11.: Česká religionistika ve 21. století, Pardubice, Česká společnost pro religionistiku. Příspěvek „Česká společnost pro religionistiku: Tvorba historie“.
  - 2008, 3.-4. 12.: Šírenie náboženských a nadprirodzených predstáv, Bratislava, Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV a Ústav etnológie SAV. Příspěvek „Problémy konceptualizace a predikce přenosu náboženských představ: Příklad ,dualistických mýtů‘“.
  - 2008, 27. 11.: Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, Lublin (Polsko), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Příspěvek „Počátky inkvizice v jihozápadní Francii“.
  - 2007: Various Interpretations of Religions: Methods & History, Pardubice, 9.-11. 10. 2007, CERES – Central European Religious Studies. Příspěvek „Fingerprinting the Concept of Religion: The Legacy of Medieval Inquisitors“.
  - 2005: Náboženství a tělo, Brno, 11.-12. 10. 2005, CERES – Central European Religious Studies. Příspěvek „Relikvie, nebo hnijící maso? Spor o výklad mrtvol Pietra Parenza a Armanna Pungilupa“.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2014, 1. 2. až 31. 7.: Paříž, École des hautes études en sciences sociales (Centre de recherches historiques, Groupe d’anthropologie scolastique). Postdoktorský výzkumný projekt „Scholastic Rationality and Its ‚Other‘: Searching for the Place of Cathar Dualism in Theological Discourses on Good and Evil, Society, and the World, 1160-1300“, podpořený grantem magistrátu města Paříže v rámci programu „Research in Paris“ (6 měsíců).
 • 2015, 28. 7. až 4. 8.: výzkumný pobyt v Toulouse v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství“.
 • 2014, 14.-27. 9.: výzkumný pobyt v Bologni a Florencii v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství“.
 • 2013, 5.-19. 7.: výzkumný pobyt v Krakově v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství“.
 • 2012, 13.-27. 7.: výzkumný pobyt ve Florencii v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství“.
 • 2011, 26. 8. - 8. 9.: výzkumný pobyt v Londýně v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici“ (2 týdny).
 • 2011, 11.-15. 4.: Amsterdam, University of Amsterdam (výukový pobyt).
 • 2010, září: výzkumný pobyt v Římě v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici“ (2 týdny).
 • 2010, červenec: výzkumný pobyt v Centre d'études cathares v Carcassonnu v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici“ (2 týdny).
 • 2010, duben: studijní pobyt ve Vídni v rámci grantu FRVŠ č. 1920/2010 „Zavedení kurzu Vývoj křesťanského kultu“ (1 týden).
 • 2009, srpen: studijní pobyt ve Vídni v rámci grantu FRVŠ č. 1366/2009 „Zavedení kurzu Svatost a autorita v dějinách křesťanství“ (1 týden).
 • 2009, červen-červenec: výzkumný pobyt ve Florencii v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici“ (3 týdny).
 • 2009, únor: výzkumný pobyt „Repenser le consolament cathare“ („Nové promýšlení katarského consolamenta“) na École des hautes études en sciences sociales v Paříži při oddělení GAHOM – Groupe d’anthropologie historique de l’Occident médiéval, podpořený stipendiem Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky (1 měsíc). Školitel: Jean-Claude Schmitt.
 • 2008, leden-únor: výzkumný pobyt „Norme et écart dans les registres d’inquisition méridionaux“ („Norma a odchylka v jihofrancouzských inkvizičních registrech“) na École des hautes études en sciences sociales v Paříži při oddělení GAHOM – Groupe d’anthropologie historique de l’Occident médiéval, podpořený stipendiem Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky (2 měsíce). Školitel: Jean-Claude Schmitt.
 • 2006, září-listopad: výzkumný pobyt „Approche critique des sources de l’histoire du catharisme“ („Kritický přístup k pramenům o dějinách katarství“) na École des hautes études en sciences sociales v Paříži při oddělení Histoire et archéologie des mondes chrétiens et musulmans médiévaux, podpořený stipendiem Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky (2 měsíce). Školitel: Jacques Chiffoleau.
 • 18. 5. 2015 – 22. 5. 2015: University of Vienna, Vienna, AUT
  • výuková mobilita CEEPUS
 • 1. 2. 2014 – 31. 7. 2014: Ecole Des Hautes Etudes En Sciences Sociales (Ehess), Paris, FRA
  • Postdoctoral research project “Scholastic Rationality and Its ‚Other‘: Searching for the Place of Cathar Dualism in Theological Discourses on Good and Evil, Society, and the World, 1160-1300” supported by a “Research in Paris” grant from the Mairie de Paris.
 • 17. 11. 2013 – 21. 11. 2013: University of Leipzig, Leipzig, DEU
  • výukový pobyt ERASMUS
 • 4. 3. 2013 – 9. 3. 2013: University of Bern, Bern, CHE
  • výukový pobyt ERASMUS
Univerzitní aktivity
 • 2012-2014, 2015-2017, 2018-2020: Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Mimouniverzitní aktivity
 • 2020-dosud: člen International Network for Social Network Analysis. 2012-dosud: zakládající člen Collectif International de Recherche sur le Catharisme et les Dissidences (CIRCAED).
 • 2008-dosud: tajemník České společnosti pro religionistiku.
 • 2005-2010: člen Centre d'Études Cathares.
 • 2002-dosud: člen České společnosti pro religionistiku (členská organizace IAHR - International Association for the History of Religions a EASR - European Association for the Study of Religions).
Ceny, redakční a jiné rady, hostovské přednášky, stipendia
 • Ceny:
  - 2021: ocenění MUNI Scientist za zisk grantu ERC Consolidator.
  - 2020: Cena rektora za významný tvůrčí počin za knihu Pokřtění ohněm: Katarské křesťanství ve světle pramenů (12.-14. století).
  - 2005: 1. místo v Ceně rektora Masarykovy univerzity v Brně pro studenty magisterských programů.
  Členství v redakčních a vědeckých radách a hodnoticích panelech:
  - 2022/05/09–2026-03-31: Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
  - 2021/04/01-2022/03/31: Grantová agentura České republiky, člen hodnoticího panelu P401 – „Filosofie, teologie, religionistika“. - 2009-2016: výkonný redaktor časopisu Religio: Revue pro religionistiku.
  - 2014-dosud: člen redakční rady ediční řady „Christentum und Dissidenz“ nakladatelství LIT Verlag (Berlin – Münster – Wien – Zürich – London).
  - 2006-2009: členem vědecké a redakční rady odborného časopisu Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales.
 • Organizace konferencí:
  - 2010: 9. konference ISORECEA (The International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association) „Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe“, Brno: člen organizačního výboru, koordinátor panelu „Inspiring the Present: What Historical Cases Can Teach Us about Method and Theory in the Study of Religions“, koordinátor registrace, redaktor knihy anotací.
  - 2010: 20. světový kongres International Association for the History of Religions „Religion: A Human Phenomenon“, Toronto (Kanada): koordinátor panelu „Reconsidering the Norm-Deviation Model“.
  - 2008: 8. konference European Association for the Study of Religions „Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions“, Brno: člen organizačního výboru, koordinátor panelu, koordinátor registrace, koordinátor knihy anotací.
 • Zahraniční přednášky:
  - 2017, 17.-19. 5.: „The Reliability of Inquisitional Records: Source Criticism“, „The Reliability of Inquisitional Records: Discourse Analysis“, and „Cathar Ritual Suicide? Reconsidering the Endura I-II“, Nijmegen, Radboud University Nijmegen.
  - 2013, 19. 11.: „Problems in the Study of Religious Dissent in Medieval Europe“, Leipzig, University of Leipzig.
  - 2013, 8. 3.: „The Holy Spirit incarnate: Guglielma of Milan and her followers“, Bern, University of Berne (kurz Orthodoxy and heresy in medieval Christianity).
  - 2013, 7. 3.: „Narratives about medieval heresy: Searching for origins and explanations II“, Bern, University of Berne (kurz Orthodoxy and heresy in medieval Christianity).
  - 2013, 6. 3.: „Narratives about medieval heresy: Searching for origins and explanations I“, Bern, University of Berne (kurz Orthodoxy and heresy in medieval Christianity).
  - 2013, 5. 3.: „Introduction: Medieval Christianity and the problem of heresy“, Bern, University of Berne (kurz Orthodoxy and heresy in medieval Christianity).
  - 2011, 9. 9.: „Bogomils and Cathars: Real or Imagined Genealogical Link?“, Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen.
  - 2011, 15. 4.: „The Problem of Manichean-Bogomil-Cathar Relationship“, Amsterdam, University of Amsterdam.
  - 2011, 12. 4.: „Current Research in 'Alternative' Sexual Morals in Medieval Inquisitorial Records“, Amsterdam, University of Amsterdam.
  - 2011, 12. 4.: „Medieval Christian Dualisms: An Introduction“, Amsterdam, University of Amsterdam.
  - 2006, 9. 11.: „Comment devient-on un saint hérétique? Deux procès posthumes d’Armanno Pungilupo“ na École des hautes études en sciences sociales (Paříž).
 • Domácí přednášky:
  - 2013, 13. 3.: „,Alternativní‘ sexuální morálky ve středověkém křesťanství“, Pardubice, Fakulta filozofická Univerzity Pardubice a Česká společnost pro religionistiku.
  - 2011, 6. 12.: „,Alternativní‘ sexuální morálky ve středověkém křesťanství“, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Česká společnost pro religionistiku.
  - 2010, 1. 11.: „Podoby a dějinné proměny křesťanských iniciačních obřadů“, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Česká společnost pro religionistiku.
  - 2009, 20. 11.: „Živoucí světci a modely autority v křesťanství“, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Česká společnost pro religionistiku.
  - 2009, 12. 11.: „Náboženství předislámské Arábie“, Brno, Baraka a Moravské zemské muzeum.
  - 2007, 27. 3.: „Secundum ritum hereticorum: Rituální život katarských skupin v Itálii a jihozápadní Francii ve 13. století“, Praha, Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta.
 • Stipendia:
  - 2008: pobytové stipendium Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky. Přidělená částka: 1 800 € a ubytování v celkové hodnotě 7 250 € (celkem v přepočtu asi 240 000 Kč).
  - 2008: stipendium v rámci rozvojového projektu „Podpora internacionalizace doktorského studia a zahraničních zkušeností mladých pracovníků bezprostředně po získání Ph.D.“ (řešitel: doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.). Přidělená částka: 20 000 Kč.
  - 2007: stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa. Přidělená částka: 60 000 Kč.
  - 2007: stipendium v rámci rozvojového projektu „Podpora konkurenceschopnosti doktorských studentů a post-doktorských pracovníků jako členů výzkumných týmů“ (řešitel: doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.). Přidělená částka: 10 000 Kč.
  - 2006: stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa. Přidělená částka: 60 000 Kč.
  - 2006: pobytové stipendium Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky. Přidělená částka: 1 540 € a ubytování v celkové hodnotě 6 600 € (celkem v přepočtu asi 230 000 Kč).
Vybrané publikace a vystoupení na konferencích
 • VÄLIMÄKI, Reima a David ZBÍRAL. Analisi delle reti sociali delle comunità valdesi germanofone nell’ultimo scorcio del XIV secolo. In Francesca Tasca. Storia dei valdesi I: Come nuovi apostoli (secc. XII-XV). 1. vyd. Torino: Claudiana, 2024, s. 227-246. Storia dei valdesi. ISBN 978-88-6898-396-3. info
 • ZBÍRAL, David. Beyond connected dots: The future of network analysis in medieval studies. 2023. info
 • ZBÍRAL, David a Robert Laurence John SHAW. Behind closed doors: What was there to fear from an inquisition? For the inquisitors, quite a lot. In History Today. 2023, s. 16-18. ISSN 0018-2753. info
 • SHAW, Robert Laurence John, Tomáš HAMPEJS a David ZBÍRAL. Modeling systems of sentencing in early inquisition trials : Crime, social connectivity, and punishment in the register of Peter Seila (1241–2). Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History. Milton: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, roč. 56, č. 3, s. 176-197. ISSN 0161-5440. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/01615440.2023.2270404. URL info
 • ZBÍRAL, David. Otázky Janovy. In Pokorný, Petr; Dus, Jan Amos. DUS, Jan Amos. Novozákonní apokryfy III : Proroctví a apokalypsy. 3. vyd. Praha: Vyšehrad, 2022, s. 198-207, 217-229, 23 s. Knihovna rané křesťanské literatury 3. ISBN 978-80-7601-702-3. internetové dodatky info
 • ZBÍRAL, David, Adam MERTEL, Petr HANÁK, Ján MERTEL, Peter ONDREJKA, Tomáš HAMPEJS a Robert Laurence John SHAW. InkVisitor 1.3. 2022. URL info
 • ZBÍRAL, David. Networking the Inquisition : Introducing the Dissident Networks Project (DISSINET). In Winter school "A beginner’s guide to (historical) network analysis", Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz, Germany. 2022. info
 • ZBÍRAL, David a Robert Laurence John SHAW. Hearing voices : reapproaching medieval inquisition records. Religions. Basel: MDPI, 2022, roč. 13, č. 12, s. 1-25. ISSN 2077-1444. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/rel13121175. URL info
 • MERTEL, Adam, David ZBÍRAL, Zdeněk STACHOŇ a Hana HOŘÍNKOVÁ. Historical Geocoding Assistant. SoftwareX. Elsevier, 2021, roč. 14, June, s. 1-7. ISSN 2352-7110. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.softx.2021.100682. full text online info
 • ZBÍRAL, David, Robert Laurence John SHAW, Tomáš HAMPEJS a Adam MERTEL. Model the source first! Towards source modelling and source criticism 2.0. Zenodo. 2021, s. 1-13. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5218926. URL info
 • ZBÍRAL, David, Adam MERTEL, Tomáš HAMPEJS a Robert Laurence John SHAW. InkVisitor 1.2. 2021. InkVisitor GitHub page info
 • ZBÍRAL, David, Tomáš HAMPEJS a Jan KRÁL. Assessing the Validity of Social Network Graphs Constructed from Name Co-Occurrence : The Example of Medieval Inquisitorial Records. In Fourth European Conference on Social Networks, 9. - 12.9. 2019, Zürich. 2019. URL info
 • MERTEL, Adam a David ZBÍRAL. Mining multiple sources of historical data : The example of a standardized dataset of medieval monasteries and convents in France. Online. In Proceedings of the International Cartographic Association. Göttingen: Copernicus Publications, 2019, s. 1-7. ISSN 2570-2092. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5194/ica-proc-2-85-2019. full text info
 • ZBÍRAL, David. Pokřtění ohněm : Katarské křesťanství ve světle pramenů (12.-14. století). 1. vyd. Praha: Argo, 2019, 504 s. ISBN 978-80-257-2807-9. info
 • ZBÍRAL, David a Tomáš HAMPEJS. Women, Men, and Medieval Heresy : Tackling an Old Question through Network Analysis. In Historical Network Research 11.-13.9. 2018 Brno. 2018. URL info
 • ZBÍRAL, David. Mýtus, biblická exegeze a teologie v katarském křesťanství. Religio: revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2018, roč. 26, č. 1, s. 3-30. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • ZBÍRAL, David. Heretical Hands at Work: Reconsidering the Genesis of a Cathar Manuscript (Ms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. J.II.44). Revue d'histoire des textes. Paris: Brepols, 2017, roč. 12, č. 1, s. 261-288. ISSN 0373-6075. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1484/J.RHT.5.112814. URL info
 • ZBÍRAL, David. The Role of Women and Men in the Structures of Dissident Christianity in Medieval Languedoc from the Perspective of Social Network Analysis. In XXXVII Sunbelt Conference of the International Network for Social Network Analysis, Beijing, 30th May - 4th June. 2017. info
 • ZBÍRAL, David. Editor's Introduction to the Discussion. In Luther H. Martin – Donald Wiebe. Conversations and Controversies in the Scientific Study of Religion. Leiden - Boston: Brill, 2016, s. 233-235. info
 • BRENON, Anne a David ZBÍRAL. Le codex cathare occitan de Lyon : Un livre de Peire Autier? Archives ariégeoises. 2016, roč. 8, č. 1, s. 9-37. ISSN 2265-8335. info
 • ZBÍRAL, David a Anne BRENON. Nové poznatky o původu okcitánského katarského kodexu z Lyonu a tzv. "Lyonského řádu". Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2016, roč. 24, č. 2, s. 189-217. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • ZBÍRAL, David. A Compilation from Old Testament Sapiential Books in the Cathar Manuscript of the Liber de duobus principiis: Critical Edition with Commentary. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 149-173. ISSN 1803-7402. Digitální knihovna FF MU info
 • ZBÍRAL, David. Geneze rukopisu "Knihy o dvou principech" a katarský výklad Bible v jeho doplňcích a margináliích. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2015, roč. 23, č. 1, s. 25-56. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • STARÁ, Lenka a David ZBÍRAL. Utváření nekonformní náboženské skupiny v záznamech z inkvizičního procesu s oddanými svaté Vilemíny. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2014, roč. 22, č. 1, s. 55-88. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • ZBÍRAL, David. Křesťanská apokalyptika ve starověku a středověku. In Konec světa. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 22-29. ISBN 978-80-210-6951-0. info
 • ZBÍRAL, David. Formování křesťanství a jeho vývoj do konce středověku. In Náboženství světa I: Západní tradice. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 79-86. ISBN 978-80-210-7199-5. PDF online info
 • ZBÍRAL, David. Vývoj křesťanských rituálů. In Náboženství světa I: Západní tradice. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 87-95. ISBN 978-80-210-7199-5. PDF online info
 • ZBÍRAL, David. "Suma o katarech a leonistech" od Raniera Sacconiho (1250) a katarské skupiny ve druhé čtvrtině 13. století. Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 9, č. 2, s. 54-86. ISSN 1803-2443. info
 • ZBÍRAL, David. Sexuální morálka, koexistence norem a kontrola myšlení ve středověké Evropě : případ Petra Vidala. Religio: revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2013, roč. 21, č. 1, s. 57-71. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • ZBÍRAL, David. Pojednání „O katarské herezi v Lombardii“ (1190/1215). Religio: revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2013, roč. 21, č. 2, s. 215-247. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • ZBÍRAL, David. Hédonistické křesťanství, sexuální morálka a vyjednávání o identitě : Případ Grazidy Lizierové (1320). Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, roč. 8, č. 2, s. 5-18. ISSN 1803-2443. info
 • ZBÍRAL, David. Současné bádání o středověké inkvizici : stav, směřování, perspektivy. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2012, roč. 110, č. 1, s. 1-19. ISSN 0862-6111. info
 • ZBÍRAL, David. Skeptický a materialistický proud ve středověkém křesťanství : případ z Itálie 13. století. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2012, roč. 20, č. 1, s. 93-106. ISSN 1210-3640. info
 • ZBÍRAL, David. Introduction to the Discussion “Religious Studies as a Scientific Discipline: A Delusion?”. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2012, roč. 20, č. 1, s. 5-8. ISSN 1210-3640. info
 • ZBÍRAL, David. Případ nekonfesní religiozity ve středověké Evropě : Bompietro z Boloně. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2012, roč. 20, č. 2, s. 219-232. ISSN 1210-3640. info
 • ZBÍRAL, David. Legislativní rámec, raný vývoj a průběh inkvizičních procesů ve 13.-14. století. Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, roč. 7, č. 2, s. 3-16. ISSN 1803-2443. info
 • ZBÍRAL, David. Inkviziční záznamy jako pramen historického bádání: Možnosti, omezení, strategie čtení. Dějiny - teorie - kritika. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2012, roč. 9, č. 2, s. 193-229. ISSN 1214-7249. info
 • ZBÍRAL, David. Křesťanství a evropské identity. Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt (eds.). In Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 85-100. ISBN 978-80-210-5558-2. info
 • ZBÍRAL, David. Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna „Pungilupa“ z Ferrary. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2011, roč. 19, č. 2, s. 147-178. ISSN 1210-3640. info
 • ZBÍRAL, David. The Norm-Deviation Model Reconsidered. Journal of Religion in Europe. Brill, 2010, roč. 3, č. 2, s. 215-240. ISSN 1874-8910. info
 • ZBÍRAL, David. Définir les "cathares": Le dualisme dans les registres d'inquisition. Revue de l'histoire des religions. Paris: Armand Colin, 2010, roč. 227, č. 2, s. 195-210. ISSN 0035-1423. info
 • ZBÍRAL, David. Pilar Jiménez Sanchez, Les catharismes: Modeles dissidents du christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siecles). Le Moyen Age. 2010, roč. 115, 3-4, s. 720-722. ISSN 0027-2841. info
 • ZBÍRAL, David. La Charte de Niquinta et le rassemblement de Saint-Félix: État de la question. Anne Brenon. In 1209-2009: Cathares: Une histoire à pacifier? Portet-sur-Garonne: Loubatieres, 2010, s. 31-44. ISBN 978-2-86266-629-7. info
 • ZBÍRAL, David. Édition critique de la Charte de Niquinta selon les trois versions connues. In 1209-2009: Cathares: Une histoire à pacifier? Portet-sur-Garonne: Loubatieres, 2010, s. 45-52. ISBN 978-2-86266-629-7. info
 • ZBÍRAL, David. Označení, typologie a genealogie středověkých herezí: Inspirace a výzvy pro teorii religionistiky. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2010, roč. 18, č. 2, s. 163-190. ISSN 1210-3640. info
 • ZBÍRAL, David. Cathares et bogomiles: Deux courants, une tradition. Histoire et images médiévales. Aix-en-Provence: Astrolabe, 2010, roč. 2010, č. 22, s. 50-57. ISSN 1294-6397. info
 • ZBÍRAL, David a Iva DOLEŽALOVÁ. Křesťanství: Proměny na cestě staletími. In Náboženství světa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 35-40. ISBN 978-80-210-4961-1. info
 • ZBÍRAL, David. Náboženství předislámské Arábie. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2008, roč. 63, č. 3, s. 17-20. ISSN 0029-5302. info
 • ZBÍRAL, David. Bogomiles d'Orient et Cathares d'Occident: Un nécessaire retour aux sources. Histoire du catharisme. Carcassonne: Centre d’Études Cathares, 2008, roč. 8, č. 1, s. 14-18. ISSN 1954-1619. info
 • ZBÍRAL, David. Protikacířské pojednání „Odhalení albigenské a lyonské hereze“. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2008, roč. 16, č. 2, s. 241-250. ISSN 1210-3640. info
 • ZBÍRAL, David. Bylo a bude, svět tak běží, že s ženou jiného, kdo může, leží: "Alternativní" sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera. Dějiny - teorie - kritika. Praha: Masarykův ústav - Archiv Akademie věd ČR, 2008, roč. 5, č. 2, s. 191-217. ISSN 1214-7249. info
 • ZBÍRAL, David. Ve dva bohy věřiti nebudeš: Konstruování ‚katarského dualismu‘ v inkvizičních registrech. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2007, roč. 15, č. 1, s. 29-46. ISSN 1210-3640. info
 • ZBÍRAL, David. Sibyla den Balle a role žen v jihozápadofrancouzském katarství na počátku 14. století. In NODL, Martin. Zbožnost středověku. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2007, s. 211-229, 27 s. ISBN 978-80-7007-260-8. info
 • ZBÍRAL, David. Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy. 1. vyd. Praha - Brno: Argo – Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007, 170 s. Každodenní život 37. ISBN 978-80-7203-914-2. info
 • ZBÍRAL, David. Zrod „katarské sekty“: Ekbert z Schönau v boji proti herezi v Porýní. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2007, roč. 15, č. 2, s. 211-231, 19 s. ISSN 1210-3640. info
 • ZBÍRAL, David. Relikvie, nebo hnijící maso? Spor o výklad mrtvol Petra Parenza a Armanna Pungilupa. Iva Doležalová - Eleonóra Hamar - Luboš Bělka (eds.). In Náboženství a tělo. Brno - Praha: Masarykova univerzita - Malvern, 2006, s. 89-94. ISBN 80-210-4115-3. info
 • ZBÍRAL, David. Niquintova listina a vyprávění o počátcích katarských církví v Itálii a jihozápadní Francii. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14, č. 1, s. 19-40. ISSN 1210-3640. info
 • ZBÍRAL, David. La Charte de Niquinta et les récits sur les commencements des églises cathares en Italie et dans le Midi. Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales. Carcassonne: Centre d’Études Cathares, 2006, roč. 44-45, č. 1, s. 135-162. ISSN 0758-3737. info
 • ZBÍRAL, David. Za saracénským věštcem: Svědectví o lidovém islámu v inkvizičním registru Jakuba Fourniera. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2005, roč. 60, č. 4, s. 17-19. ISSN 0029-5302. info
 • ZBÍRAL, David. La Charte de Niquinta: un faux moderne? Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales. Carcassonne: Centre d’Études Cathares, 2005, roč. 42-43, č. 1, s. 139-159. ISSN 0758-3737. info
 • ZBÍRAL, David. Les ‚esprits incrédules‘ dans l’apocryphe bogomile Interrogatio Iohannis. Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales. Carcassonne: Centre d’Études Cathares, 2005, roč. 42-43, č. 1, s. 33-40. ISSN 0758-3737. info
 • ZBÍRAL, David. Niquintova listina a historiografie katarství v 17. století. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2005, roč. 13, č. 2, s. 307-328. ISSN 1210-3640. info
 • ZBÍRAL, David. Katarský komentář k Otčenáši ve Florentském obřadním spise. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2004, roč. 12, č. 2, s. 255-264. ISSN 1210-3640. info
 • ZBÍRAL, David. Vztah bogomilství a katarství. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2004, roč. 12, č. 1, s. 77-94. ISSN 1210-3640. info
 • ZBÍRAL, David. Náboženství a internet. Sacra aneb Rukověť religionisty. Brno: Občanské sdružení Sacra, 2004, roč. 2, č. 2, s. 47-57. ISSN 1214-5351. URL info
 • ZBÍRAL, David. Grálová queste jako pouť. Od středověku po Ottu Rahna. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2003, roč. 11, č. 2, s. 163-184. ISSN 1210-3640. info
 • ZBÍRAL, David. Bogomilsko-katarský apokryf Otázky Jana Evangelisty. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2003, roč. 11, č. 1, s. 109-130. ISSN 1210-3640. URL info

16. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.