Zaměstnanci fakulty

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Lenka Hloušková,  rok narození 1972
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd
  Filozofická fakulta MU
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: ukončení doktorského studia obor Pedagogika, Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MU Brno
  2007: Ph.D.disertační práce: "Proměna a kultura školy"
  1992-1997: pedagogika - historie, Filozofická fakulta MU Brno
  1997: mgr.  diplomová práce:"Zrod českého didaktického myšlení v 50. letech 19. století".
  1997: specializační studium:  Výchovné poradenství,  Filozofická fakulta MU,  Brno
  1987-1991 Střední pedagogická škola v Litomyšli (obor vychovatelství)
  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  2011 Age Management Training, Finnish Institute of Occupational Health, jehož součástí bylo využívání metody Work Ability Index
  2011 výcvik: Koučovací přístup pro kariérové poradce (v rozsahu 28 hodin)
  2007-2009 výcvik v kariérovém poradenství "Navigace při hledání povolání" (v celkovém rozsahu 180 hodin, z toho 172 hodin vlastní výcvik a 18 hodin supervize)
  2008 - výcvik v internetovém poradenství (v rozsahu 25 hodin)
  2007 - sebezkušenostní kurz "Motivační rozhovory" (v rozsahu 20 hodin)
  2006 - seminář "Videotrénink interakcí" (v rozsahu 20 hodin)
Přehled zaměstnání
 • 1998 - dosud: Ústav pedagogických věd FF MU, Brno, odborný asistent
  1997 - 1999: Pedagogicko - psychologická poradna, Havlíčkův Brod, metodik výchovného poradenství
  1991 - 1992: základní škola V Sadech, Havlíčkův Brod, učitelka
Pedagogická činnost
 • Didaktika
  Didaktika pedagogiky
  Kariérové poradenství
  Poradenství pro mezinárodní pracovní mobilitu
  Profesní poradenství
  Základy poradenství
  vedení odborných praxí
  vedení disertačních, magisterských i bakalářských diplomových prací
  členka komisí pro státní závěrečné zkoušky oboru Pedagogika (studijní program Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika, Učitelství pedagogiky, Andragogika)
Vědeckovýzkumná činnost
 • VÝZKUMNÉ PROJEKTY
  2018-2020
  spoluřešitelka projektu GA ČR č. GA18-07537S "Career adaptability of vocational upper-secondary school graduates during the school-to-work transition"
  2013-2015
  spoluřešitelka projektu GA MU č. MUNI/M/0012/2013 "Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace."
  2010-2012
  spoluřešitelka projektu GA ČR č. GAP407/10/1197 "Procesy organizačního učení a jejich vedení ve škole"
  2010-2012
  hlavní řešitelka výzkumu podle zadání Centra Euroguidance ČR s názvem: "Potřeby dospělých ve vztahu k řízení své kariéry a možnosti jejich uspokojování prostřednictvím služeb kariérového poradenství"
  2007 - 2009
  spoluřešitelka projektu GA ČR č. 406/07/0845 "Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha"
  2005 - 2008
  spoluřešitelka projektu MPSV ČR č. 1J017/04-DP2 "Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje"
  2004
  podíl na řešení výzkumného projektu podle zadání Národního vzdělávacího fondu ČR "Vzdělávání poradců v ČR"
  2000 - 2003
  spoluřešitelka projektu GA ČR č. 406/01/1078 "Kultura české školy a strategie jejího rozvoje"

  ROZVOJOVÉ PROJEKTY
  2015
  podíl na řešení centralizovaného rozvojového projektu MŠMT "Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR"
  2014-2016
  projekt LLP ERASMUS+: 2014-1-DE02-KA202-001610; Guide My W@y! A European Career Guidance Concept for International Youth Mobility
  2012-2015
  Projeck LLP ERASMUS Academic Networks: 527992-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUS-ENW; Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE 2)
  2011
  řešitelka projektu podporovaného Fondem rozvoje vysokých škol, (FRVŠ, č. projektu 2165/2011) "Inovace předmětů Profesní a Kariérové poradenství"
  2010
  spoluřešitelka projektu podporovaného Fondem rozvoje vysokých škol (FRVŠ, č. projektu 850/2010) "Pedagogická diagnostika"
  2010
  spoluřešitelka decentralizovaného a rozvojového projektu podporovaného MŠMT, č. projektu 7/7/4 2010 "Zvyšování úrovně poradenské péče"
  2009-2012
  projekt LLP ERASMUS Academic Networks: 2009-4596/001-001; University network for innovation in guidance
  2009
  spoluřešitelka decentralizovaného a rozvojového projektu podporovaného MŠMT, č. projektu 7/106/2009 "Poradenství pro uchazeče a studenty"
  2008
  spoluřešitelka rozvojového projektu podporovaného MŠMT ČR, č. projektu 60/2008 "Poradenství na MU"
  2005 - 2007
  řešitelka grantového projektu podporovaného Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky "Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky - Akademické centrum poradenství a supervize." projekt č. CZ.04.1.03/3.2.15.1./0149
  2006
  spoluřešitelka rozvojového projektu podporovaného Fondem rozvoje vysokých škol (FRVŠ č. 1537/2006) "Tvorba a realizovace nového předmětu Multikulturní pedagogika"
  2005
  spoluřešitelka transformačního a rozvojového projektu podporovaného MŠMT ČR "Rozvoj poradenské péče na Masarykově univerzitě"
  2001 - 2003
  spoluřešitelka projektu SOKRATES, Leonardo da Vinci č. 94349-CP-1-2001-1-DE-COMENIUS-C21 "Lehrerfortbildung: Berufswahlorientierung und Berufliche Integration von Jugendlichen"
  2000 - 2001
  spoluřešitelka projektu v rámci programu Leonardo da Vinci CZ/99/1/10/PI/I.1.1.c/FPC Counstraining. Distanční vzdělávání výchovných a kariérových poradců - zpracování textu výukového modulu "Problémy mladých lidí"
Akademické stáže
 • 2002: odborná stáž ACADEMIA (projekt CZ/01/A/F/EX/134127, program Leonardo da Vinci "Lifelong learning and lifelong guidance in Denmark") Dánsko, Kodaň
 • 2015: studijní stáž (projekt MŠMT, rozvojové programy, ROZV/20/FF/H/HLO/2015), Dánsko, Kodaň, Aarhus University
Mimouniverzitní aktivity
 • 2019: členka pracovní skupiny Sektorové rady pro management a administrativu (vymezení profesní kvalifikace a revize existujících standardů profesních kvalifikací z oblasti kariérového poradenství)
  od roku 2017 - dosud
  členka mezinárodní asociace pro podporu vzdělávání kariérových poradců na vysokých školách (NICE)
  od roku 2010 - 2015
  členka expertní komise soutěže o Národní cenu kariérového poradenství v ČR
  od roku 2007 - dosud
  členka Národního poradenského fóra (poradní orgán MŠMT a MPSV pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2015: ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii recenzovaný odborný článek (2013-2014). Ocenění udělila Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) za článek s názvem "Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání". Studia paedagogica, 2014, v. 19, n. 2, p. 11-38

  od roku 2013 - dosud
  členka hlavního výboru České pedagogické společnosti, od roku 2017 předsedkyně pobočky Brno

  Členka vědeckého výboru konferencí: Career guidance for inclusive society, 43. světová konference International Association for Educational and Vocational Guidance (2019, Bratislava), Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti, mezinárodní konference (2018, Hradec Králové), Kariérové poradenství v měnícím se světě, mezinárodní konference (2017, Praha); Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství, mezinárodní konference (2016, Brno)
  Předsedkyně organizačního výboru vědecké konference: Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství (2016)

  od roku 2006 - 2011
  členka redakční rady a výkonné redakce Zpravodaje pedagogicko-psychologického poradenství ISSN 1214-7230
  od roku 1999 - 2007
  členka redakční rady Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (řady pedagogické)ISBN978-80-4472-2; ISSN 1211-6971
Vybrané publikace
 • BORBÉLY‑PECZE, Bors Tibor, Lenka HLOUŠKOVÁ a Tomáš ŠPRLÁK. Career/lifelong guidance systems and services: continuous transformations in a transition region The case of three Central and Eastern European Countries. International Journal for Educational and Vocational Guidance. Springer Nature B.V., 2022, roč. 22, č. 1, s. 67-91. ISSN 1873-0388. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10775-021-09473-4. URL info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Využívání služeb kariérového poradenství žáky středních odborných škol. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2019, roč. 69, č. 2, s. 199-212. ISSN 0031-3815. URL info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Přístupy ve vzdělávání kariérových poradců: od obsahu ke kompetencím? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 3, s. 113-138. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2018-3-6. URL info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka a Jana VESELÁ. K evaluaci kurzů kariérového vzdělávání. Lifelong learning- Celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, roč. 6, č. 3, s. 7-31. ISSN 1804-526X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/lifele201606037. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Diverzita žáků : téma pro vedení školy. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 105-126. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2015-2-6. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 2, s. 11-38. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2014-2-2. Digitální knihovna FF MU info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Stigma základního vzdělání? In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: "Hranice normality", Olomouc, 21.-22. 1. 2013. 2013. URL info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Informální učení v kariéře žen. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 3, s. 342-363. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-3-342. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Creation of citizen identity and furthering the civic role through career guidance? In Career counselling: a human or a citizen's right? Conference of the International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG). 2013. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Job-seeking as one of the career management skills. In Career guidance for social justice, prosperity and sustainable employment. Conference of the International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG). 2012. URL info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizational Learning in School: Case Studies of Czech Basic Schools. In European Conference on Educational Research. 2011. info
 • POL, Milan, Martin SEDLÁČEK a Lenka HLOUŠKOVÁ. Vedení procesů organizačního učení ve škole – případová studie. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka a Eva PORTLÍKOVÁ. Role Studentských poradců v kontextu soudobého rozvoje vysokoškolského poradenství v ČR. Zpravodaj pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: IPPP ČR, 2011, roč. 2011, č. 60, s. 31-40. ISSN 1214-7230. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Směr rozvoje vysokoškolského poradenství nastavený vzdělávací politikou EU a ČR. In Aktuální problémy vysokoškolského poradenství : Trendy, metody a speciální otázky. Brno: Asociace vysokoškolských poradců o.s., 2011, s. 26-30. ISBN 978-80-260-1198-9. URL info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Vzdělávání a příležitosti k profesnímu rozvoji kariérových poradců v ČR. In Kariérové poradenství v České republice. Praha: Dům zahraničních služeb pro centrum Euroguidance, 2011, s. 32-55. ISBN 978-80-87335-29-1. URL info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Zdroje profesní etiky v oblasti kariérového poradenství. In Kariérové poradenství v České republice. Praha: Dům zahraničních služeb pro centrum Euroguidance, 2011, s. 62-69. ISBN 978-80-87335-29-1. URL info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Celoživotní poradenství jako učební příležitost pro dospělé. E-pedagogium. Olomouc, 2010, roč. 10, č. 1, s. 11-22, 10 s. ISSN 1213-7499. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Ke vztahu kultury školy a individuálního a organizačního učení. In Lukšík, I; Pukančík, M. Sociálnopedagogické štúdie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010, s. 38-44, 6 s. ISBN 978-80-223-2961-3. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Kultura školy v diskurzu pedagogického výzkumu. In Přednáška na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. 2009. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Critical Incidents in Professional Paths of Headteachers (Examples from the Czech Republic). In Coherence, co-operation and quality in guidance and counselling. International conference. 2009. URL info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Lenka HLOUŠKOVÁ, Tomáš JANÍK, Vladimír JŮVA, Josef LUKAS, Josef MAŇÁK, Veronika NAJVAROVÁ a Jana VAŠŤATKOVÁ. Základy školní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, 120 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7315-183-6. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Kultura školy. In Pedagogická encyklopedie. 1. vydání. Praha: Portál, 2009, s. 287-291. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Profesní, kariérové nebo celoživotní poradenství. In Poradenské dny: Poradenství školní, školské a celoživotní. 2009. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. The Curricular Reform in Czech Schools. Sustainable Change? In Education with a Moral Purpose. Educational Leadership, Management and Governance for Sustainable Future. 2008. vyd. Uppsala: Uppsala Universitet, 2008, s. 114-132, 182 s. ISBN 978-91-506-2031-3. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Preference dospělých ve vyhledávání pomoci v oblasti práce. Pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: IPPP ČR, 2008, roč. 2008, č. 53, s. 32-43. ISSN 1214-7230. info
 • POL, Milan a Lenka HLOUŠKOVÁ. Celoživotní učení a vzdělávání dospělých v politických dokumentech. In Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 9-24. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Občanské vzdělávání dospělých. In Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 189-204. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Poradenství ve vzdělávání dospělých aneb nechají si lidé poradit? In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 289-318. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 106 s. ISBN 978-80-210-4813-3. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Etický kodex pracovníků vysokoškolského poradenského pracoviště. In Etický kodex ve vysokoškolském poradenství. 2008. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Co se píše v etických kodexech. Pedagogiko-psychologické poradenství. Praha: IPPP, 2007, roč. 2007, č. 48, s. 19-24. ISSN 1214-7230. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Vývoj studijního oboru Sociální pedagogika a poradenství na ÚPV FF MU. In Sociální pedagogika v současné společnosti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd, 2007, s. 37-44. ISBN 978-80-7318-579-4. info
 • CHALOUPKOVÁ, Lucie, Kateřina PEVNÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Zkvalitňování přípravy budoucích profesionálů v pomáhajících profesích prostřednictvím inovované koncepce praxí. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 2007. vyd. Brno: Konvoj, 2007, s. 165-169. ISBN 978-80-7302-133-7. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka a Lucie CHALOUPKOVÁ. Cesty ke zkvalitnění vzdělávání studentů na Ústavu pedagogických věd FF MU. Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, U12, s. 197-203. ISSN 1211-6971. info
 • CHALOUPKOVÁ, Lucie a Lenka HLOUŠKOVÁ. Participace studentů na inovaci studijního programu. In Interakcia učiteľa a študenta v procese vysokoškolskej výučby. 1.vydanie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, 2007, s. 92-96. ISBN 978-80-89220-60-1. info
 • KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. In Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: FF MU, 2007, 201 s. ISBN 978-80-7302-133-7. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Reflecting diversity with a view to innovating undergraduate counsellor training (good practice illustration). In Guidance and diversity: research and application. International conference. 2007. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Milan POL, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. History of the Support to Career Development of Headteachers. In Guidance and diversity: research and application. International conference. 2007. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Citizenship education of adults in the Czech Republic (research finding analysis). In Childrenś identity and citizenship in the Visegrad context. Prešov: Prešovská univerzita, 2007, s. 162-169. ISBN 978-80-8068-719-9. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka a Lucie CHALOUPKOVÁ. Jak mohou vysoké školy podporovat zaměstnatelnost absolventů. In Kompetence absolventů vysokých škol. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007, s. 17-22. ISBN 978-80-248-1377-6. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Rozmanitost výchovy a výchova v rozmanitosti sociálního prostředí (editorial). Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, U12, s. 9-12. ISSN 1211-6971. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci). Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 41-54, 13 s. ISSN 1211-6971. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. A Model of School Culture Development. In Dealing with Diversity a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 61-64. ISBN 80-210-4090-4. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Zpráva z Kongresu výchovného poradenství. Pedagogicko-psychologické poradenství, 2006, 2 s. č. 46. ISSN 1214-7230. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Nový subjekt mezi vysokoškolskými poradnami - Akademické centrum poradenství a supervize. In Výchovný poradce. Praha: Národní vzdělávací fond, Asociace školských poradců, University and School Publishing, s.r.o., 2006, s. 28-31. ISBN 80-86728-31-5. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Vzdělání jako výraz jistoty v zaměstnání. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. 2006. ISBN 80-7043-483-X. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. On the Culture of Czech Schools. Acta Universitatis Latviensis. Education management. Riga: Univerzita v Rize, 2006, roč. 709, č. 1, s. 43-50. ISSN 1407-2157. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka a Dana KNOTOVÁ. Analýza diplomových a bakalářských prací ÚPV FF Masarykovy univerzity v Brně s tématikou mládeže. In Sociália. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s. 86-90. ISBN 80-7041-247-X. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. K sociálním souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2005, roč. 2004, č. 4, s. 16-24. ISSN 1211-4669. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Otevřenost školy vůči okolí a její podpora. In Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava, Modra: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Bratislava, 2005, s. 69-74. ISBN 80-969146-2-6. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 217 s. ISBN 80-210-3746-6. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Challenges and tasks in counsellors education and training in the Czech Republic. In Careers in context: new challenges and tasks for guidance and counselling. International conference. 2005. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Inovační potenciál jako předpoklad rozvoje kultury škol (Příklad otevřenosti škol vůči okolí). Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, U10, s. 67-79. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. Vnitřní a vnější souvislosti fungování školy a její kultury. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2004, U9, č. 1, s. 49-58, 9 s. ISSN 1211-6971. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Učitelé očima ředitelů škol. In Profese učitele a současná společnost. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004, s. 29. ISBN 80-7044-571-8. info
 • KNOTOVÁ, Dana a Lenka HLOUŠKOVÁ. Vzdělávání poradců jako jedna z cest k profesionalizaci poradenské práce. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: IPPP ČR, 2004, roč. 10, č. 40, s. 33-40. ISSN 1214-7230. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Dana KNOTOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Milada RABUŠICOVÁ. Vzdělávání poradců v České republice. Praha: Národní vzdělávací fond, 2004, 118 s. aa. ISBN 80-86728-15-3. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Čím dnes žije poradenský svět? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. roč.LI, řada pedagogická U8. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 155-157. ISBN 80-210-3120-4. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Grantové nabídky jako možnost podpory kariérového rozvoje studentů a učitelů. In K sociální analýze mládeže. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s. 102-106. ISBN 80-7041-557-6. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Poradenství jako most mezi vědními obory pomáhajících profesí. (poznámky k rozvoji oboru "Sociální pedagogika a poradenství" na Ústavu pedagogických věd FF MU v Brně). In Sociální práce a ostatní společenskovědní disciplíny. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 39-42. ISBN 80-7041-113-9. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka a Petr NOVOTNÝ. Pohled do budoucnosti profesního poradenství. Česká škola. neuvedeno: Computer Press, a.s., 2002, neuvedeno, neuvedeno, s. 1. ISSN 1213-6018. URL info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy jako předmět výzkumu. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002, U8, č. 1, s. 47-61, 5 s. ISSN 1211-6971. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Pracujete v poradenství a chcete získat zkušenosti ze zahraničí? EUROKOMPAS. Praha: Eurodesk, NVF- NISP, 2002, č. 2, s. 3 do 3, 1 s. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Profesní volba a profesní integrace mládeže. EUROKOMPAS. Praha: Eurodesk, NVF - NISP, 2002, č. 4, s. 3. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Support to Schools in the Procurement of Grants - a new challenge for guidance counsellors? In Counsellor profession, passion, calling? Varšava: Stowarzyszenie doradców szkolnych i zawodowych r.p., 2002, s. 59. ISBN 83-7210-206-6. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Obsahová analýza učebnice jako didaktického a historického textu. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 79-89. Řada pedagogická (U), č.5-6. ISBN 80-210-2310-4. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Jiří ZOUNEK a Eva VÁCLAVÍKOVÁ. Na čem stojí rozvoj současné české školy? (K významu jednotlivých prvků kultury školy.). In Pedagogická konferencia VI. Premeny slovenského školstva na prahu nového milénia. Nitra: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2001, s. 133-138. ISBN 80-8050-470-9. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Hledání možností inovací v rámci pregraduální přípravy učitelů na FF MU v Brně. In Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi. Brno: Paido, 2001, s. 46-53. ISBN 80-7315-013-1. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Projekt "Barevný svět". Pedagogická orientace. Brno: KONVOJ, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 117. ISSN 1211-4669. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Setkání poradenských pracovníků. Výchovné poradenství. Praha: Institut ped.-psy. poradenství, 2001, roč. 2001, 28-29, s. 23-25. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Zpráva z mezinárodní konference Sociália 99. Pedagogická orientace. Brno: nakladatelství KONVOJ, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 112-113. ISSN 1211-4669. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Výchovné poradenství a profesní dráha učitele. In Škola v kontexte celoživotného učenia. Zborník z kolokvia Od vyučujúcej k učiacej se škole. 2000. vyd. Prešov: Metodické centrum, 2000, s. 118-123. ISBN 80-8045-191-5. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Mezinárodní kolokvium. "Škola v kontextu celoživotního učení". Pedagogika. Praha: PedF UK, 2000, L, č. 2, s. 197-198. ISSN 3330-3815. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Noetické základy didaktiky konce 19. století (v dílech G. A. Lindnera a F. Čády). Sborník FF BU. Brno: FF MU, 1999, roč. 1998 -1999, U3 - 4, s. 97-110. ISSN 1211-6971. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Metodická pomoc výchovným poradcům. In Sborník příspěvků z VII. celostátní konference ČAPV. Hradec Králové: PdF Hradec Králové, 1999, s. 314-316. ISBN 80-7041-531-2. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Ze zahraničních časopisů. Pedagogika. Praha: UK Praha, 1999, XLIX, č. 4, s. 388. ISSN 3330-3815. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Vazby v systému výchovného poradenství. (K metodické pomoci výchovného poradenství ze strany pedagogicko-psychologické poradny). Pedagogická orientace. Brno: nakladatelství KONVOJ, 1998, roč. 1998, č. 3, s. 89-92. ISSN 1211-4669. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Prameny k dějinám didaktiky 19. století v českých zemích. Sborník FF BU. Brno: FF MU, 1997, roč. 1997, U2, s. 149-153. ISSN 1211-6971. info

8. 8. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.