Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.

docentka – Ústav české literatury


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. D/D.513
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3211
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Pracoviště
 • Ústav české literatury
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: doc., česká literatura, "Knihy nábožné a prosté. K nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní"
 • 1996: Dr., česká literatura, "K metafoře světa - theatra v české literatuře přelomu 16. a 17. století"
 • 1980: PhDr., česká literatura, "K problematice deníku jako literárního žánru"
 • 1979: FF, obor čeština - dějepis
Přehled zaměstnání
 • 1998: FF MU učitelka
 • 1987: FF MU vědecká pracovnice
 • 1979: gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Pedagogická činnost
 • Literatura doby humanismu a renesance
 • Komenský a literatura jeho doby
 • Vybrané kapitoly ze starší české literatury
 • Starší česká literatura (sem.)
 • Úvod do studia literatury (sem.)
 • Práce s informačními prameny
 • Editování textů
 • Nábožensky vzdělávací tvorba doby barokní
 • Rozbor literárního textu
 • Kulturně-historický přehled
 • Členka oborové komise doktorského studijního oboru Česká literatura
 • Školitelka doktorského studijního oboru Česká literatura
 • Členka zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Česká literatura
 • Vedoucí diplomových bakalářských a magisterských prací oboru Česká literatura
Vědeckovýzkumná činnost
 • Starší česká literatura
 • Komeniologie
 • Bibliografie
Akademické stáže
 • září 1995: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien
 • červenec 1997: Universität Regensburg
 • listopad 1999: Pontificio Istituto orientale Roma
 • říjen 2001: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien
 • květen 2004: Komenského univerzita Bratislava
 • listopad 2004: Wroclaw
 • duben 2006: Komenského univerzita Bratislava
 • prosinec 2006:Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien
 • prosinec 2008: Komenského univerzita Bratislava
 • 2012/05: Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
 • 2013/04 : Prešovská univerzita Prešov
 • 2014/04 : Univerzita Plovdiv
Universitní aktivity
 • 1997: členka redakční rady revue Universitas
 • 2012: šéfredaktorka redakční rady Bohemica litteraria
Mimouniversitní aktivity
 • 2007: členka redakční rady České knižnice při nakladatelství Host
 • 2014: členka redakční rady časopisu Religious and Sacred Poetry. Religion, Culture and Education
 • 2014: členka Vědecké rady Univerzity Karlovy
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1992: medaile u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského
Vybrané publikace
 • BOČKOVÁ, Hana. Der Prager Bürger Ulrich Prefat reist 1546 in das Heilige Land. In Kühne, Hartmut. Pilgerspuren : Wege in den Himmel : von Lüneburg an das Ende der Welt. 1. vyd. Petersberg: Michael Imhof Verlag GmbH et Co. KG, 2020, s. 245. ISBN 978-3-7319-1004-6. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Komenský jinýma očima aneb Ad majorem evidentiam. Slovo a smysl. Praha: Univerzita Karlova, 2020, roč. 17, č. 34, s. 211-213. ISSN 1214-7915. URL info
 • BOČKOVÁ, Hana. Hana Bočková píše o komeniologické studii Tomáše Havelky. E*forum pro (germano)bohemistiku. Praha: Institut pro studium literatury, 2020, roč. 2020, listopad, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 2533-6908. URL info
 • BOČKOVÁ, Hana. Obraz Komenského v krásné literatuře. 2019. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Téma "potrestání" ve světských kramářských písních. 2019. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic : Putování aneb Cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země Svaté, země júdské a dále do Egypta a velikého města Kairu (1608). vydání první. Praha: Host, 2019, 21 s. Česká knižnice ; sv. 91-I, 91-II. ISBN 978-80-7491-942-8. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Ty jsi sladkost, a já jed... Fridrich Bridel (1619 -1680). Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, roč. 11, č. 4, s. 42-48. ISSN 1803-6988. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Theatrum ve starší české literatuře. Na okraj úvah prof. Eduarda Petrů. Bohemica Olomucensia: Časopis pro bohemistická a mezioborová studia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 11, 3 - Supplementa, s. 38-50. ISSN 1803-876X. URL info
 • BOČKOVÁ, Hana. Theatrum ve starší české literatuře (na okraj úvah pro. Petrů). In Vědecký odkaz prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc. 2018. info
 • BOČKOVÁ, Hana a Markéta MELOUNOVÁ. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Putování aneb Cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země Svaté, země jůdské a dále do Egypta a velikého města Kairu. Vydání první. Praha; Brno: Host, 2017, 1308 s. Česká knižnice, sv. 91-I, 91-II. ISBN 978-80-7491-942-8. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Koncepce vydávání cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. In Den České knižnice na půdě Ústavu pro českou literaturu AV ČR. 2017. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Ediční problémy při vydávání cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. In Setkání Klubu přátel českého jazyka při Filozofické fakultě UK Praha. 2017. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Členka Vědecké rady Moravské zemské knihovny v Brně. Vědecká rada Moravské zemské knihovny v Brně, 2017. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Jan Hus v textech dvou autorů z počátku 17. století. In Soukup, Daniel; Jaluška, Matouš. Jan Hus, husitství a husitské války : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Vydání první. Praha: Ústav pro českou literaturu AV, v.v.i.: Akropolis, 2016, s. 91-101. ISBN 978-80-88069-16-4. info
 • BOČKOVÁ, Hana. J. A. Komenský a jeho dílo. In Přednáška pro spolek Masarykovi historici, Historický ústav FF MU. 2016. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Dějiny české cestopisné prózy od středověku do pozdního humanismu. In Přednáška pro Moravskou zemskou knihovnu. 2016. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a jeho Putování. Cestovatel a cestopis raného novověku. In Dufka, Jiří. O cestách a putováních. Cestopisy z historických fondů MZK. 1. vydání. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016, s. 24-40. ISBN 978-80-7051-224-1. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Cestopis K. Haranta jako završení předchozí tradice záznamů putování. In Kerulová, Marta; Lauková, Silvia. Kontinuita a miera kreativity. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SR, 2015, s. 9-19. ISBN 978-80-558-0915-1. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Škola kresťanská jako text nábožensky vzdělávací. In Gáfriková, Gizela. Hugolín Gavlovič a jeho dielo v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte. 1. vyd. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014, s. 30-42. ISBN 978-80-88746-21-8. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Členka Vědecké rady Univerzity Karlovy. Vědecká rada Univerzity Karlovy, 2014. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Cyril a Metoděj v díle V. B. Jestřábského. K reflexi cyrilometodějské úcty v barokní literatuře. In Bíziková, Margita. Slová Slovanov. Zborník z konferencií, ktoré sa konali v Ríme a v Nitre pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. 1. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2014, s. 30-39. ISBN 978-80-8119-076-6. info
 • BOČKOVÁ, Hana. "Co jsou svatí anjelé, jak jsou na lidi laskaví". K tematizaci anděla v české literatuře doby barokní. Religious and Sacred Poetry: An International Quaterly Religion, Culture and Education. Krakow: Jagellonian University, 2014, roč. 2, 3 (7), s. 29-45. ISSN 2299-9922. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Bible kralická a česká literatura. In Mitáček, Jiří. Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, s. 127-134. ISBN 978-80-7028-409-4. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Bohemia jesuitica. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 2013, 2 s. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Reflexe kultu sv. Cyrila Metoděje v barokní literatuře. 2013. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Problematika editování textů raného novověku. 2013. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Bible kralická a její ohlas v literatuře. In Oslavy čtyřstého výročí vydání Bible kralické. 2013. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Bible kralická a česká literatura. In Český rozhlas, Tvůrčí skupina popularizace vědy a techniky. Český rozhlas, Praha: Český rozhlas, Tvůrčí skupina popularizace vědy a techniky, 2013. info
 • BOČKOVÁ, Hana a Mirek ČEJKA. Jan Blahoslav: Čtyři menší spisy. V České knižnici vyd. 1. Brno: Host, 2013, 320 s. Česká knižnice ; sv. 74. ISBN 978-80-7294-800-0. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Šéfredaktorka časopisu. Bohemica litteraria, 2013. ISSN 1213-2144. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Cherubín Jan Sarkander. In Bok, V.; Fiala, J.; Chýlová, H. Viator Pilsnensis, neboli Plzeňský poutník : literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 94-102. ISBN 978-80-261-0071-3. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Česká středověká lyrika. In Worskshop pro pracovníky moravských knihoven. 2012. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Cestopisná próza doby renesančního humanismu. In Přednáška pro studenty Katedry stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika. 2012. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Problematika nábožensky vzdělávací literatury. In Přednáška pro doktorandy Katedry stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika, 2012. 2012. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Oldřich Prefát z Vlkanova a Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cestopisná próza doby renesančního humanismu. In Přednáška pro studenty Katedry bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 2012. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Visio a její využití v nábožensky vzdělávací literatuře. In Bukwalt. Milosz; Klimowicz, Tadeusz; Komisaruk, Ewa; Maciolek, Manuela; Wójtowicz, Sylwia. Wielke tematy kultury w literaturach slowianskich. Sen. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Universytetu Wroclawskiego, 2012, s. 345-354. Slavica Wratislaviensia ; sv. 155. ISBN 978-83-229-3350-3. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Nábožensky vzdělávací četba v christianizačním úsilí raného novověku. In Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy:prameny, země, kultura, 2011, s. 228-247. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 19. ISBN 978-80-86488-77-6. info
 • BOČKOVÁ, Hana. K Bridelovu Křesťanskému učení veršemi vyloženému. Antiqua Cuthna. Praha: SOA v Praze - SOA Kutná Hora, 2010, neuveden, č. 4, s. 24-35. ISSN 1803-1374. info
 • BOČKOVÁ, Hana. K reflexi ženy v nábožensky vzdělávací literatuře. In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno: Matice moravská, 2009, s. 611-623. ISBN 978-80-86488-57-8. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Knihy nábožné a prosté. K nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009, 256 s. Knižnice Matice moravské; sv. č. 23. ISBN 978-80-86488-58-5. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Po stopách textu lazebníka mělnického. In Pokušení Jaroslava Kolára. Sborník k osmdesátinám. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AVČR, Univerzita Karlova, 2009, s. 184 - 193. ISBN 978-80-85778-65-6. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Prefát jako Harantův předchůdce. Historie - Otázky - Problémy. Praha: Univerzita Karlova, 2009, roč. 1, č. 1, s. 117-125. ISSN 1804-1132. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Apokryfy a nábožensky vzdělávací tvorba. SPFFBU, řada Bohemica litteraria. Brno: FFMU, 2009, roč. 1-2, V 12, s. 3-15. ISSN 0231-7818. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Útěcha a rozjímání. K práci s biblickým textem v nábožensky vzdělávací literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada literárněvědná bohemistická V, Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2007, V 10, s. 57-68. ISSN 0231-7818. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Kniha naučení a příkladův als "Haus-Buch". In Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studie. 1. vyd. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2008, s. 49-60. ISBN 3-86006-301-4. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Starší literatura. In Nové pohledy na českou literaturu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Univerzita třetího věku, 2007, s. 4-8. Nové pohledy na českou literaturu, 1. ISBN 978-80-210-4231-5. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Oldřich Prefát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny. kritické vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, 526 s. Česká knižnice, sv. 50. ISBN 978-80-7106-882-2. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Image of the Protestant in religious Educational Literature. Eds. Milena Bartlová - Michal Šroněk. In Public Communication in European reformation: Artistic and other Media in Central Europe 1380 - 1620.. 1. vyd. Praha: Artefactum, 2007, s. 299-308. ISBN 80-86890-15-5. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Cesta mariánského "obrazu aneb štátue" z Beckova na Moravu. In Slovenská literatura 18. a 19. storočia. Historia, teorie, interpretácia. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 29-37. ISBN 978-80-223-2440-3. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Zvětšeniny z Komenského Drahomíry a Zdeňka Kožmínových. Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 2007, roč. 37, 77-78, s. 201-203. ISSN 0323-2220. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Barokní pouť a literatura. In Přednášky a besedy z XXXIX. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 5-11. ISBN 80-210-4009-2. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Valentin Bernard Jestřábský a jeho "Vidění rozličné sedláčka sprostného". Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 2006, roč. 36, 75-76, s. 154-160. ISSN 0323-2220. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Zemřel literární vědec Milan Kopecký. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 39, č. 4, s. 50-51. ISSN 1211-3384. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Za literárním vědcem Milanem Kopeckým. Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 2006, roč. 36, 75-76, s. 268-269. ISSN 0323-2220. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Osudy Erasmovy Stížnosti ženy na manželství ve starší české literatuře. SPFFBU, řada Bohemica litteraria. Brno: FFMU, 2006, roč. 2006, V 8, s. 9-21. ISSN 0231-7818. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Kazatel domovní Matouše Konečného a Kazatel domácí B.V. Jestřábského. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 2005, roč. 34, 71-72, s. 110-115. ISSN 0323-2220. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Komenský a nábožensky vzdělávací literatura. In Slovenský literárny barok. Venované 340. výročiu smrti Petra Benického. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, s. 189-169, 8 s. ISBN 80-223-2016-1. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Zemřel literární vědec Karel Palas. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 2, s. 30. ISSN 1211-3384. info
 • BOČKOVÁ, Hana. K debatě o baroku. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd, 2005, roč. 53, č. 3, s. 389-393. ISSN 0009-0468. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Válka a nábožensky vzdělávací literatura počátku 17. století na Moravě. In Studia Moravica III. Sborník historiografických, filologických a uměnovědných příspěvků přednesených na vědecké konferenci Mars Moravicus - Neklidná léta Moravy pořádané ve dnech 28.- 30. června 2004. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 171-176. ISBN 80-244-1110-5. info
 • BOČKOVÁ, Hana. 70. výročí úmrtí prof. Stanislava Součka. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 4, s. 355. ISSN 1211-3384. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Vidění rozličné sedláčka sprostného a lidová vzdělávací četba doby baroka. In Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2005, s. 5-9. ISBN 80-210-3738-5. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Adam Daniel z Veleslavína. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s. 27-28. I. ISBN 80-7277-215-5. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Albert z Kaménka, Mikuláš. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s. 52. I. ISBN 80-7277-215-5. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Aquila z Plavče, Jan. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s. 113. I. ISBN 80-7277-215-5. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Aquilinas, Jan. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s. 113-114. I. ISBN 80-7277-215-5. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Aquilinas, Pavel. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s. 114. I. ISBN 80-7277-215-5. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Artemisius, Mikuláš. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s. 127. I. ISBN 80-7277-215-5. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Aurogallus, Matthaeus. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s. 143-144. I. ISBN 80-7277-215-5. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Cesty Čechů do Svaté země. Renesanční cestopis v 16. století. In Přednášky a besedy z XXXVII. běhu Letní školy slovanských studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 5-10. ISBN 80-210-3461-0. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Komenského "bojování". In Studia Moravica I - Acta universitatis Palackianea Olomucensis. Facultas philosophica. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 165-170. ISBN 80-244-0845-7. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Arne Novák o Komenském. SPFFBU, řada Bohemica litteraria. Brno: FFMU, 2004, roč. 2002-2003, V 5-6, s. 9-13. ISSN 0231-7818. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Sté výročí narození literárního vědce Jana Vilikovského. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 37, č. 2, s. 24-25. ISSN 1211-3384. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Komenského Praxis pietatis a smrt. SPFFBU. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2003, C49, č. 49, s. 89-97. ISSN 0231-7710. info
 • BOČKOVÁ, Hana. K motivu smrti v české protestantské literatuře doby baroka. In Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 5-10. ISBN 80-210-3160-3. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Kapitoly o středověku i romantismu, zejména o baroku. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2003, roč. 122, č. 1, s. 290-293. ISSN 0323-052X. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Nádoba zapálená. Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2003, roč. 122, č. 1, s. 294-296. ISSN 0323-052X. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Komenského " Výhost světu". SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2002, V 4, č. 1, s. 31-38. ISSN 0231-7818. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Motiv "marnosti světa" v české barokní literatuře. Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2002, roč. 35, č. 1, s. 5-9, 4 s. ISSN 0231-7818. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Nathanaél Vodňanský z Uračova: Theatrum mundi minoris. 1. kritické vydání. Brno: Atlantis, 2001, 296 s. Thesaurus absconditus, č. 4. ISBN 80-7108-228-7. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Divadlo božího řízení Jeremiáše Drexela a tradice humanistických theater. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001, roč. 49, č. 2, s. 185-194. ISSN 0009-0468. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Arne Novák o Komenském. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2001, roč. 10, č. 3, s. 2,5, 2 s. ISSN 0862-657X. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Z editorské činnosti brněnských literárních vědců. Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 2001, roč. 31, 65-66, s. 228-230. ISSN 0323-2220. info
 • BOČKOVÁ, Hana. K tzv. památníkové literatuře doby renesance a pernštejnským nápisům. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 27-33. ISBN 80-210-2347-3. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Flores scholarium. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 1, č. 1, s. 68. ISSN 1211-3395. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Tschechisches Barock. Opera slavica (slavistické rozhledy). Praha, 2000, roč. 2000, X, s. 54-56. info
 • BOČKOVÁ, Hana. K otázce "renesančního pesimismu" v literatuře na přelomu 16. a 17. století. SPFFBU. Brno: FFMU, 2000, roč. 47, č. 3, s. 19-25. ISSN 0231-7818. info
 • BOČKOVÁ, Hana. K jubileu Karla Palase. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 2 s. SPFFBU, V 3. ISBN 80-210-2014-8. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Literární předlohy pernštejnských nápisů. In Zprávy Státního památkového ústavu v Brně. 1. vyd. Brno: Státní památkový ústav v Brně, 2000, s. 119-139. ISSN 1213-2802. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Antonín Koniáš. Vejtažní naučení. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1999, XXIX, č. 61, s. 168-169. ISSN 0323-2220. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Renesanční památník a nápisy na hradě Pernštejně. In Přednášky a besedy z XXXII. běhu LŠSS. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1999, s. 5-8. ISSN 1213-2802. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Za Janem Skutilem. In BOČKOVÁ, Hana. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 103-104. V2. ISBN 0231-7818. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1998. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1999, 100 s. Literární kritika v denním tisku, sv 11. info
 • BOČKOVÁ, Hana. K tzv. Písni marokánské. In Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Rychnov nad Kněžnou: Rychnov nad Kněžnou, 1999, s. 241-246. ISBN 80-85834-75-8. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Arne Novák a J. A. Komenský. Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1999, roč. 30, 63-64, s. 152-157. ISSN 0323-2220. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Rytíř křesťanský Václava Budovce z Budova. In SPFFBU. První. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 19-24, 7 s. ISBN 80-210-2014-8. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Theatrum universitatis rerum von Comenius und Theatrum mundi minoris von N. Vodňanský. In Comenius Heritage and Education of Man for the 21st Centrury. První. Praha: Univerzita Karlova, 1998, s. 106-111, 5 s. ISBN 80-85365-15-4. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Balbínova rozprava neboli obžaloba. Universitas. Brno: MU Brno, 1998, roč. 1998, č. 2, s. 61. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998, 100 s. Literární kritika v denním tisku, sv 11. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Duše knih zbavená zdá se být v člověku mrtvá. Tvar. Praha, 1997, roč. 8, č. 13, s. 21. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Jiří Mahen a pohádka. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 69. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Tesknice a zvukomalby. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 67. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Theatrum divinum Matouše Konečného. In SPFFMU. První vydání. Brno: FFMU, 1997, s. 5-14, 9 s. ISBN 80-210-2014-8. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Komenského život a práce ve vlasti. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1997, roč. 54, č. 27, s. 238-239. ISSN 0323-2220. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1996. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1997, 100 s. Literární kritika v denním tisku, sv 11. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Několik poznámek k Duchovnímu městu jménem Rozkoš duše Václava Porcia Vodňanského. Sborník prací filosofické fakulty. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, D43, č. 1, s. 5-13. ISSN 0231-7818. info
 • BOČKOVÁ, Hana. K otázce využití motivu světa - theatra v české literatuře 16.-17. stol. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1996, roč. 1996, D42, s. 5-14. ISSN 0231-7818. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1995. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1996, 100 s. Literární kritika v denním tisku, sv 11. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Dvě česká theatra. Studia Comeniana et historica 23. 1995, roč. 51, č. 4, s. 191-195. ISSN 0323-2220. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Theatrum mundi minoris a jeho překladatel Nathanael Vodňanský z Uračova. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995, s. 3-17, 7 s. ISBN 80-210-0869-5. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1995, 100 s. Literární kritika v denním tisku, sv 11. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Komenského Haggaeus redivivus jako pokus o nalezení cesty z labyrintu. Sborník prací FF BU. 1994, roč. 1994, D40, s. 7-13. ISSN 0231-7818. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Dvě česká theatra a jejich biblická inspirace. Studia Comeniana et historica 23. 1994, roč. 1994, č. 51, s. 25-30. ISSN 0323-2220. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1993. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1994, 100 s. Literární kritika v denním tisku. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1992. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1993, 100 s. Literární kritika v denním tisku. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1991. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1992, 100 s. Literární kritika v denním tisku. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1988. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1990, 100 s. Literární kritika v denním tisku. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1989. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1990, 100 s. Literární kritika v denním tisku. info

13. 11. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.