Studium jednotlivých předmětů

Byli jste přijati do celoživotního vzdělávání Studium jednotlivých předmětů? Jsme potěšeni Vaším zájmem a blahopřejeme Vám.

Dovolili jsme si pro Vás připravit průvodce celoživotním vzděláváním. Provede Vás krok za krokem celým vzděláváním a pokud budete potřebovat odpovědět na další otázky nebo jinou pomoc, můžete se na nás kdykoli s čímkoli obrátit.

Celoživotní vzdělávání Studium jednotlivých předmětů krok za krokem

1. krok: Seznamte se se svými právy a povinnostmi účastníka celoživotního vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Studium jednotlivých předmětů trvá standardně jeden semestr. Účast ve vzdělávání končí posledním dnem stanoveným pro možnost zadávání hodnocení ukončení předmětů v příslušném semestru v souladu se Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity. Na tuto dobu uzavíráte při úhradě vzdělávání v Obchodním centru MU Smlouvu o realizaci celoživotního vzdělávání (dále jen "Smlouva").
V případě, že si v následujícím semestru registrujete a uhradíte další předměty, vzdělávání se při úhradě v Obchodním centru MU uzavřením nové Smlouvy prodlouží o další semestr. Takto se můžete vzdělávat libovolný počet semestrů za sebou.
V případě, že si v následujícím semestru žádné předměty neregistrujete nebo neuhradíte, nedojde tím k uzavření Smlouvy na další semestr a vzdělávání je ukončeno.

Účastník celoživotního vzdělávání nemá postavení studenta ve smyslu zákona o vysokých školách (např. ve věcech zdravotního a sociálního pojištění, daňových úlev, stravování v menze, ubytování na kolejích, průkazek MHD atp.).

Absolventům není udělen akademický titul. Můžeme Vám na požádání vystavit osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání, případně potvrzení o absolvovaných předmětech včetně jejich sylabů.

Celoživotní vzdělávání se zejména řídí:

2. krok: Po přijetí do vzdělávání bude třeba se zapsat

Ve své e-přihlášce jste obdrželi Rozhodnutí o přijetí do celoživotního vzdělávání. Zapsat se mohou pouze přijatí uchazeči.

Zápis proběhne distanční formou v termínu od 7. 2. 2024 do 18. 2. 2024. Není třeba se ničeho obávat, zápis je možné zvládnout odkudkoliv, kde budete mít k dispozici počítač a připojení k internetu. Projdete jím postupně ve dvou krocích:

Jakmile splníte oba kroky, stanete se řádnými účastníky celoživotního vzdělávání na FF MU.

3. krok: Seznamte se s Informačním systémem Masarykovy univerzity (zkráceně IS MU)

IS MU je Informační systém Masarykovy univerzity, který zásadně usnadňuje komunikaci a administrativu. Přístupové údaje (UČO a primární heslo) každý zpravidla obdrží v průběhu distančního či řádného zápisu. K přihlášení je nutné zadat své UČO (univerzitní číslo osoby) a primární heslo, kterým se lze zároveň přihlašovat také do některých dalších online systémů MU.

Pro přihlášení do dalších služeb na MU může být vyžadováno sekundární heslo. Toto heslo si můžete nastavit v IS MU. Více informací o užívání primárního a sekundárního hesla najdete zde.

vstup do is mu videonávod začínáme s is mu

4. krok: Váš první semestr - registrace předmětů, úhrada vzdělávání, rozvrh, ukončování předmětů, zápis do dalšího semestru

 • Registrujte si předměty

  Nejprve si vyberte předměty, které chcete navštěvovat/studovat. Vybírat předměty můžete v katalogu předmětů IS MU. U každého předmětu je uveden jeho rozsah, vyučující, podmínky zápisu, ukončení, obsahová náplň, literatura, rozvrh a další informace. Důležitý je především (identifikační) kód předmětu, který budete pro registraci předmětu potřebovat.

  Máte-li vybrané předměty, registrujte si je. Registrací předmětu vyjadřujete zájem o daný předmět. Registrace předmětů probíhá v IS MU a můžete ji provádět pouze v obdobích Registrace předmětů, Zápis předmětů a Změny v zápisu předmětů podle harmonogramu akademického roku.

  POZOR: Při registraci si zkontrolujte nastavení správného období a správného studia v pravém horním rohu webové stránky. Vždy musíte mít nastaveno období, do kterého si předměty chcete registrovat. Jestliže máte na MU více studií nebo CŽV, musíte mít nastaveno to studium nebo CŽV, v němž chcete registraci předmětů provést.

  Pro registraci předmětů je pro Vás připraven návod:

  Po registraci předmětů se může stát, že se v tabulce se zaregistrovanými/zapsanými předměty objeví ve sloupci „Zapsáno“ červené hlášení „nelze“. Červená hlášení v tabulce obecně označují problémy v zápisu předmětů. Např. je předmět kapacitně omezen a jeho kapacita se naplnila před Vaší registrací nebo je předmět určen pouze pro studenty konkrétního oboru nebo může být vyžadováno předchozí absolvování jiného předmětu nebo naopak předmět musí být registrován pouze současně s jiným předmětem apod.

 • Bude-li třeba,

  požádejte o výjimku pro zápis předmětu

  Pokud máte o předmět s problémovou registrací velký zájem, požádejte o udělení výjimky/souhlasu se zápisem prostřednictvím odkazu „Žádost o výjimku“. Pokud výjimku nezískáte, nebudete moci předmět uhradit a nebude vám zapsán.

  Pro zadání žádosti o výjimku je pro Vás připraven opět návod:

 • Uhraďte vzdělávání

  Celoživotní vzdělávání je vzdělávání placené, musíte tedy provést úhradu, a to prostřednictvím IS MU. Každý semestr se hradí zvlášť. Úhradu lze provést každém semestru jen jednorázově za všechny bezproblémově registrované předměty. K uhrazení tedy přistupte až ve chvíli, kdy budete mít uděleny všechny výjimky, o něž jste požádali, a máte bezproblémově registrované všechny předměty, které chcete skutečně zapsat.

  Úhradu předmětů podzimního semestru můžete provést zpravidla od 1. 9. do konce období pro změny v zápisech předmětů podzimního semestru a úhradu předmětů jarního semestru od 2. 1. do konce období pro změny v zápisech předmětů jarního semestru (viz harmonogram akademického roku).

  Pro úhradu CŽV je určena aplikace IS MU Nákup kurzů Celoživotního vzdělávání. Postup je následující:

  • Zkontrolujte předměty, které lze zapsat a objednat přes Obchodní centrum. Objednat lze pouze předměty, které máte bezproblémově zaregistrovány (splňujete prerekvizity předmětu, jste v limitu předmětu apod., příp. máte udělenou výjimku). Pokud je vše v pořádku (seznam předmětů je úplný), klikněte na tlačítko „Přidat do košíku“.
  • Zkontrolujte počet objednávaných kreditů a celkovou cenu objednávky. Pokračujte v nákupu tlačítkem „Objednat“.
  • Zkontrolujte (příp. doplňte) vaše údaje generované z IS MU. Pokračujte v objednávce tlačítkem „Pokračovat“.
  • Vyberte způsob platby (obvykle bankovním převodem). Pokračujte v objednávce tlačítkem „Pokračovat“. Nyní vám budou vygenerovány údaje k platbě. 

  Pokud při převodu neuvedete správný variabilní symbol, nebude vaše objednávka spojena s vaší platbou.

  Stav vaší objednávky si můžete kdykoliv zkontrolovat v Obchodním centru -> Moje objednávky (nebo také Osobní administrativa -> Moje objednávky).

  V Obchodním centru je možné vytisknout pro forma fakturu a po obdržení platby daňový doklad (fakturu) (Moje objednávky -> Tisk faktury).

  Jakmile bude vaše úhrada připsána na účet MU (proces trvá 1–⁠3 pracovní dny po odeslání platby), bude o tom vaše studijní referentka informována a zapíše vám uhrazené předměty. Výuky v uhrazených/uhrazovaných předmětech se můžete účastnit od zahájení semestru, i když je zatím zapsány nemáte. 

 • Účastněte se výuky

  Výuka předmětů probíhá v období Výuky podle harmonogramu akademického roku. Ke každému předmětu je v IS MU přiřazena rozvrhová informace, takže váš konkrétní rozvrh se v IS MU vytvoří automaticky bezprostředně po registraci.

  Pro zobrazení rozvrhu opět najdete v IS MU návod:

  Výjimkou může být rozvrh pro kombinovanou, tedy tzv. dálkovou formu vzdělávání, kde se předměty vyučují blokově zpravidla jednou za 14 dní v pátek nebo v sobotu. Rozvrhy tohoto typu najdete zpravidla na webových stránkách příslušné katedry/ústavu/semináře.

 • Ukončujte předměty

  Ve Zkouškovém období můžete své předměty ukončovat. Vaše vzdělávání je zájmové, takže ukončení předmětů není pro Vás povinností. Pouze v případě, že byste v budoucnu chtěli absolvované předměty uznat do řádného studia, ukončit/splnit je musíte.

  Způsob ukončení předmětů se může lišit. U některých předmětů je možné si způsob ukončení (na začátku semestru při registraci předmětu) vybrat. 

  V jednotlivých předmětech jsou pro ukončení vypisovány zkušební termíny. Tyto termíny mohou sloužit nejen k přihlášení ke zkoušce, ale také např. pro odevzdání seminární práce. Chcete-li tedy své předměty řádně ukončit, nezapomeňte se přihlásit k jejich zkušebnímu termínu.

 • Podejte žádost o zápis do dalšího semestru

  Chcete-li ve vzdělávání pokračovat v následujícím semestru, podejte v IS MU v období dle harmonogramu akademického roku Žádost o zápis do semestru.

  Zápis do dalšího semestru provádí na základě žádosti studijní referentka zpravidla po registraci a úhradě předmětů dalšího semestru. IS MU umožní registraci předmětů i bez zápisu do dalšího semestru, svojí žádostí však dáváte najevo, že chcete ve vzdělávání pokračovat.

  Opět máte k dispozici návod:

Poslední krok: Ukončení vzdělávání

Rozhodnete-li se z jakéhokoli důvodu, že již nechcete v tomto celoživotním vzdělávání pokračovat, podejte v IS MU Oznámení o ukončení vzdělávání. Potvrzení o ukončení vzdělávání Vám přijde do e-mailové schránky v IS MU.

Vaše vzdělávání může být ukončeno také ze strany fakulty, a to jestliže: 

 1. účastníkovi nevzniklo právo pro zápis do následujícího semestru;
 2. nesplněním podmínek stanovených vzdělávacím plánem daného programu CŽV;
 3. se po ukončení přerušení vzdělávání účastník nezapíše opětovně ke vzdělávání, a to do pěti pracovních dnů ode dne ukončení doby přerušení;
 4. je účastník v prodlení s úhradou úplaty (nebo její části) za vzdělávání po dobu delší než 15 dnů po zahájení příslušného semestru a tuto částku neuhradil ani po výzvě v náhradní lhůtě;
 5. účastník svým chováním hrubě narušuje průběh vzdělávání v programu CŽV;
 6. účastník svým chováním hrubě nebo opakovaně porušil své povinnosti stanovené zákonem o vysokých školách, vnitřními předpisy MU nebo FF MU, smlouvou o realizaci celoživotního vzdělávání.

Hledáte další informace, návody, tipy?

V této části pro Vás budeme postupně doplňovat další nápovědy a odpovědi na Vaše nejčastější dotazy. Vaše náměty uvítáme na czv@phil.muni.cz.

Čipová karta

Účastník CŽV může získat dočasnou čipovou kartu na studijním oddělení, a to po předchozím uhrazení poplatku. Čipová karta slouží jako průkazka do knihovny, pro kopírování a ke vstupu do některých učeben Ústavu hudební vědy.

Platba za čipovou kartu se provádí prostřednictvím Obchodního centra MU. Přihlásíte se stejně jako do Informačního systému MU, objednáte si kartu jako v běžném e-shopu a zaplatíte bankovním převodem.

Její cena činí 170 Kč.

Jakmile uvidíte ve své objednávce, že byla zaplacena, objednáte se e-mailem (z Vaší schránky v IS MU na adresu czv@phil.muni.cz) na studijní oddělení k jejímu převzetí.

Po ukončení vzdělávání kartu odevzdáte na studijním oddělení, dostanete potvrzení o jejím vrácení a poplatek za kartu vám bude vrácen na pokladně FF MU.

POZOR: vlastníte-li jakoukoli kartu vydanou MU, dočasnou čipovou kartu si nemusíte objednávat. Stávající karta bude postačující. V případě ISIC ale bude aktivní pouze na MU, další výhody nebude možné čerpat, pokud nejste zároveň aktivním řádným studentem.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 3237, 7341
e‑mail:
Bez popisku

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.