Dvousemestrální paralelní studium

Informace o vzdělávání

Co je Dvousemestrální paralelní studium?

Dvousemestrální paralelní studium je placené celoživotní vzdělávání realizované v akreditovaných bakalářských studijních programech jako celoživotní jednooborový studijní plán v prezenční, případně kombinované formě (v závislosti na programu). Výhodou tohoto vzdělávání je možnost přijetí do řádných forem studia bez toho, aby bylo dosaženo přijímací zkoušky.

Účastníci absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:
a) příslušné předměty si zapisují na začátku semestru,
b) předměty navštěvují spolu s řádnými studenty,
c) předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Účastníkovi celoživotního vzdělávání Dvousemestrálního paralelního studia, který si v průběhu vzdělávání podá přihlášku ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu a formě odpovídajícím celoživotnímu vzdělávání, může být odpuštěno konání přijímacích zkoušek za splnění těchto podmínek:

a) získal minimální požadovaný počet kreditů, a to za ukončené studijní povinné a povinně volitelné předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do kterého podal přihlášku a 

b) úspěšně ukončil všechny opakované předměty a 

c) splnil požadovaný studijní průměr (v závislosti na programu)

Bližší informace k požadovanému počtu kreditů nebo studijním průměru najdete přímo v nabídce programů níže.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

Účastníkem celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu se může stát každý, kdo:
a) dosáhl úplného středního či úplného odborného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou,
b) podal přihlášku do celoživotního vzdělávání,
b) úspěšně absolvoval přijímací zkoušku vymezenou v podmínkách přijetí,
c) umístil se v kapacitních mezích vymezených v podmínkách přijetí,
d) uzavřel s fakultou smlouvu o realizaci celoživotního vzdělávání (uzavírá se elektronicky při úhradě vzdělávání),
e) uhradil cenu za vzdělávání a
f) zapsal se ke vzdělávání.

Přihláška a přijímací řízení

Přihlášku do celoživotního vzdělávání lze podávat vždy v období od 1. dubna do 31. července. Přihlášky se podávají pouze elektronicky prostřednictvím speciální webové aplikace. Po vyplnění všech údajů nezapomeňte přihlášku podat. Poplatek za přihlášku do celoživotního vzdělávání se nehradí.

Je-li předepsána přijímací zkouška, její termín Vám bude včas zadán do přihlášky.

Uchazeči, kteří budou navrženi na přijetí, obdrží do přihlášky oficiální návrh na přijetí s pokyny k doložení požadovaného vzdělání - viz níže Doložení požadovaného vzdělání. Po doložení dokumentů do e-přihlášky a jejich kontrole Studijním oddělením FF MU bude do e-přihlášky vloženo Rozhodnutí o přijetí do vzdělávání a na jeho základě se budou uchazeči moci do vzdělávání zapsat. Současně v přihlášce obdrží pokyny pro zápis do vzdělávání a pro úhradu vzdělávání.

O nepřijetí je uchazeč vyrozuměn rozhodnutím v přihlášce. Do 30 dní od doručení rozhodnutí do přihlášky může o jeho přezkoumání písemně požádat děkanku FF MU - písemnou žádost o přezkoumání je třeba doručit na podatelnu FF MU. Konečné přezkoumání provádí děkanka FF MU. O výsledku je uchazeč vyrozuměn rozhodnutím, které je konečné a není vůči němu přípustný opravný prostředek.

Na přijímací řízení do celoživotního vzdělávání se nevztahují pravidla přijímacího řízení do řádných studií.

Podat přihlášku

Doložení požadovaného vzdělání

Podmínkou přijetí k celoživotnímu vzdělávání v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Dosažené vzdělání dokládají uchazeči navržení na přijetí (v e-přihlášce najdete dokument "Návrh na přijetí ke studiu") takto:

Uchazeči, kteří získali středoškolské vzdělání v zahraničí

musí prokázat splnění podmínky dosažení zahraničního středního vzdělání s maturitní zkouškou jednou ze čtyř možností:

a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace)
 • Uchazeč vloží do e-přihlášky autorizovanou konverzi rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice spolu s nostrifikační doložkou o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice nebo autorizovanou konverzi osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice.
 • Doklad je vydáván krajskými úřady, Magistrátem Hlavního města Prahy nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (více informací zde).
 • Poplatek 1 000 Kč se hradí krajskému úřadu nebo MŠMT v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního středoškolského vzdělání.
b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu (Evropská maturita)
 • Uchazeč vloží do e-přihlášky autorizovanou konverzi Evropského bakalaureátu s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
 • Toto neplatí pro International Baccalaureate absolvovaný na zahraniční střední škole, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene a) nebo d).
 • Pro International Baccalaureate Diploma absolvovaný v České republice na některé z vyjmenovaných škol (The English College in Prague – Anglické gymnázium, Open Gate – gymnázium a základní škola, PORG – gymnázium a základní škola) platí, že uvedené školy mají od MŠMT udělen souhlas ukončovat vzdělání odlišným způsobem v souladu s ustanovením § 81 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. Uchazeč vloží do e-přihlášky autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení z českého jazyka a literatury spolu s autorizovanou konverzí International Baccalaureate Diploma.
c) ověřením středoškolského vzdělání ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou (Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko a Slovinsko)

Uchazeč vloží do e-přihlášky autorizovanou konverzi zahraničního dokladu o středoškolském vzdělání automaticky rovnocenného dle tzv. ekvivalenční dohody uzavřené Českou republikou (jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity ve Slovenské republice, v Polské republice (świadectwo dojrzałości), v Maďarské republice (érettségi bizonyítvány), ve Slovinské republice a ve Spolkové republice Německo (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife).) V případě dokladů vydaných v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce je rovněž třeba připojit jeho úřední překlad ve formě autorizované konverze.

d) fakultním ověřením předchozího vzdělání (tzv. verifikace)
 • Uchazeč doloží:
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo obdobného dokladu o řádném absolvování středoškolského vzdělání s odpovídajícím způsobem ověření pravostí podpisů a otisků razítek a úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském jazyce nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují);
  • potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční střední škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci), a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka.

V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil následující podklady:

 • Doplňující informace o obsah a rozsahu zahraničního středoškolského studia, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka
 • Potvrzení příslušné zahraniční školy nebo jiné zahraniční instituce o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka.

Postup při ověření

 • Poplatek ve výši 800 Kč za úkony spojené s ověřením zahraničního vzdělání zaplaťte prostřednictvím Obchodního centra MUNI.
 • Doklady zasílejte ve formě skenu spolu s dokladem o zaplacení na adresu overovani@phil.muni.cz.
 • Vaše dokumenty zkontrolujeme, v případě, že je vše v pořádku, požádáme vás o zaslání úředně ověřených kopií požadovaných dokumentů.
 • Originály úředně ověřených kopií požadovaných dokumentů zasílejte nejpozději do 31. srpna na adresu:

Filozofická fakulta MU
Studijní oddělení –⁠ přijímací řízení
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika

 • V případě, že potřebné dokumenty budou doloženy později, žádáme o sdělení této informace prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.
 • Fakultní ověření je platné pouze pro konkrétní program, do kterého byl uchazeč přijat v rámci daného běhu přijímacího řízení.

Všechny předložené dokumenty musí být úředně přeloženy do českého či anglického jazyka (včetně všech razítek, notářských doložek, tlumočnických doložek, osvědčení o pravosti podpisů atd.) a vloženy do e-přihlášky formou autorizované konverze, pouze v případě fakultního ověření doloženy ve formě úředně ověřené kopie na adresu fakulty: Filozofická fakulta MU, Studijní oddělení – Přijímací řízení, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika. U dokladů vystavených ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují.

Neprokáže-li uchazeč splnění podmínky dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou předložením dokladu uvedeného výše, nebude přijat ke vzdělávání z důvodu neprokázání splnění podmínky přijetí ke vzdělávání.

Nejčastější dotazy k doložení požadovaného vzdělání

Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést?

Autorizovaná konverze je proces, který zahrnuje převod dokumentu v papírové podobě do dokumentu v elektronické podobě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. V České republice ji mohou provádět tzv. kontaktní místa veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem Czech POINT.

Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje rovněž Česká pošta, Hospodářská komora a také banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci.

Elektronický konvertovaný dokument si můžete přímo na místě zpravidla nechat nahrát na USB flashdisk, nebo zaslat do datové schránky či do speciální online úschovny. Do e-přihlášky, prosím, nenahrávejte Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze (jde pouze o přesný návod, jak si v online úschovně vyzvednout konverzi vysvědčení).

S autorizovanou konverzí na Slovensku vám mohou pomoci např. tyto stránky.

Jak přesně nahrát autorizovanou konverzi vysvědčení do e-přihlášky?

Soubor s autorizovanou konverzí vašeho maturitního vysvědčení nahrajete do sekce Studium, zkoušky a dokumenty. Vstoupíte do ní kliknutím na tlačítko Upravit. Na stránce, která se vám zobrazí, pak naleznete sekci Dokumenty k zápisu.

V dalším kroku již můžete nahrát soubor do e-přihlášky.

Práva a povinnosti účastníka celoživotního vzdělávání

Účastník celoživotního vzdělávání nemá postavení studenta ve smyslu zákona o vysokých školách (např. ve věcech zdravotního a sociálního pojištění, daňových úlev, stravování v menze, ubytování na kolejích, průkazek MHD atp.).

Absolventům není udělen akademický titul.

Celoživotní vzdělávání se zejména řídí:

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na MU najdete zde.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 3237, 7341
e‑mail:
Bez popisku

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.