Voleb do Akademického senátu FF MU se zúčastní 77 kandidátů

Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je důležitým orgánem akademické samosprávy. Skládá se z komory akademických pracovníků (12 členů) a ze studentské komory, která se od následujícího funkčního období rozšíří z nynějších 7 na 9 členů. Členství v senátu je čestné, nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana. V čele AS FF MU stojí předseda zvolený senátem z komory akademických pracovníků a dva místopředsedové, z nichž první je z řad studentů a druhý z řad akademických pracovníků. Více o činnosti AS FF MU čtěte zde.

Volby do obou komor proběhnou v týdnu od 23. do 30. listopadu 2020 v IS MU. K předvolební diskusi můžete využít speciální vlákno.

3. 11. 2020

Komora akademických pracovníků AS FF MU Studentská komora AS FF MU Diskutujte s kandidáty

Seznam kandidátů do Komory akademických pracovníků AS FF MU

Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (učo 39749)

Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU

Volební program

Jsem dosluhujícím senátorem tohoto volebního období a senát jsem poznal jako místo, kde je možné setkávat se a debatovat s lidmi, kterým není lhostejný osud a směřování Filozofické fakulty. Zároveň je to prostor umožňující veřejně otevírat otázky, které zajímají členy akademické obce, řešit problémy fakultního života a nastavovat zrcadlo vedení fakulty.

Mým cílem je přispívat k tomu, aby:

 • Mezi jednotlivými pracovišti panovala spolupráce, vzájemný respekt a vědomí sounáležitosti.
 • Servisní pracoviště plnila svojí roli a byla oporou pro hlavní fakultní poslání, tedy kvalitní výzkum a vzdělávání.
 • Fakultní prostředí bylo předvídatelné a stabilní.
 • Fakultní hlas byl slyšen veřejností a fakulta vedla smysluplný dialog se společností.

Mgr. Eva Batličková, Ph.D. (učo 10139)

Ústav románských jazyků a literatur FF MU

Volební program

Oblast vzdělávání

Důraz na kvalitu vzdělávání na všech úrovních studia, bakalářském, magisterském a doktorském, s vědomím toho, že se jedná o hlavní službu, kterou univerzita společnosti poskytuje. 

Oblast financování

a) Podpořit lepší a informovanější debatu o fakultním rozpočtu, která by měla vyústit v celofakultní konsensus schopný odpovídajícím způsobem zabezpečit fungování jednotlivých kateder, a to i navzdory jejich odlišným potřebám. Za důležité považuji nastavení těchto pravidel v dlouhodobějším časovém horizontu a neměnit je z roku na rok. Fakultní rozpočet by měl zásadním způsobem podporovat profesionální růst akademických pracovníků nejen ve vědecké, ale i v pedagogické rovině.

b) Podpořit debatu o transparentnosti pravidel odměňování zaměstnanců. Motivovat fakultu k možnosti zásadního růstu příjmů zaměstnanců s ohledem na jejich vynaložené úsilí ke zkvalitnění a obohacení jednotlivých oborů a kateder. 

Vnitřní komunikace

a) Usilovat o zlepšení vzájemné komunikace uvnitř fakulty a podpořit vznik a rozvíjení projektů mezi jednotlivými obory. Zaměřit pozornost na mezioborové projekty, které odpovídají současné organizaci vědy a vědeckého myšlení.

b) Usilovat o zásadní zlepšení komunikace mezi vedením fakulty a vedením jednotlivých kateder.

Oblast administrativní

Požadovat ujednocení a systematizaci administrativního systému fakulty a zmírnit tím byrokratické zatížení akademických i neakademických pracovníků.

Zahraniční spolupráce

Hledat nové cesty k zajištění zahraniční spolupráce v současných podmínkách ztížené mobility akademických pracovníků i studentů.

Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (učo 53172)

Ústav českého jazyka FF MU

Volební program

Jsem odborný asistent na Ústavu českého jazyka. Doktorát jsem získal na univerzitě v norském Tromsø, kde jsem strávil i tři roky postdoktorské stáže.

Po příchodu do Brna jsem se zajímal o otázky internacionalizace: jak sem přivést pracovníky a doktorandy ze zahraničí, řešil jsem problematiku studia v ČJ/AJ i začlenění pracoviště do mezinárodních výzkumných struktur. Zjistil jsem, že v určitých oblastech existují strukturní překážky, které internacionalizaci brání. Na FF se navzdory tomu dějí zajímavé věci. Budu se v senátu zasazovat o to, aby se naše prostředí vzhledem k tomu zahraničnímu i nadále otevíralo.

Zajímá mě problematika genderu ve vědě a výzkumu. Je důležité, aby fakulta nepřicházela o talentované vědce nezájmem o tyto otázky. Jedná se (i) o řešení konkrétních otázek souvisejících s rodičovstvím, které disproporčně ovlivňuje kariéru žen v porovnání s muži. Také se jedná (ii) o otázky strukturní, např. považuji za důležitou otázku zastoupení žen ve vedení fakulty.

Se smíšenými pocity sleduji „přegrantovanost“ běžných pracovních úkonů. Považuji za normální, že lidé publikují v zahraničí a průběžně inovují svou výuku. Není nutné tyto činnosti vázat na podpůrné programy, které k těmto běžným pracovním úkonům přidávají vrstvu administrativní zátěže navíc. Spíše než jednorázové granty potřebujeme stabilní prostředí, v němž lidé mohou pracovat na svých tématech ve střednědobé až dlouhodobé časové perspektivě.

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (učo 2243)

Psychologický ústav FF MU

Volební program

V Akademickém senátu FF MU jsem působila již v letech 2001/2002. Ráda bych navázala na tuto zkušenost a zúročila svých následných 20 let praxe na FF MU, v Psychologickém ústavu.

Vnímám následující priority:

 • důraz na oblast vědy a výzkumu, zapojení nejen doktorandských, ale i magisterských studentů do výzkumných projektů, posílení interdisciplinarity a internacionalizace projektů;
 • posílení implicitně vnímané hodnoty pedagogické činnosti;
 • podpora mezinárodní spolupráce, ale zároveň péče o uchování národní identity, která je vyjádřena např. právem psát závěrečné práce v mateřském jazyce;
 • snaha o snížení míry byrokracie.

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (učo 9906)

Ústav evropské etnologie FF MU

Volební program

V uplynulých dnech jistě mnozí z vás zaznamenali pomyslné „zbrojení“, kdy se to či ono seskupení aktivizuje ve snaze prosadit „své“ nominanty do senátu. Jejich ambicí je zisk silné pozice k volbě vlastního kandidáta na děkana. Redukovat ale působnost AS, bez ohledu na důležitost volby vedení FF, jen na tento dílčí úkon se mi ovšem zdá nešťastné. Akademický senát není politickým kolbištěm s konfrontací vyhraněných volebních bloků. Jeho poslání vidím spíše jako platformu pro diskuzi, která má své opodstatnění nejen na linii akademici–studenti, ale také senát–vedení FF.

Jistě i vy se setkáváte s názorem, že naše fakulta je stále častěji v defenzívě vůči jiným částem MU, že jsme neprávem marginalizováni, že se dostáváme do vleku hodnocení, jejichž pravidla diktují přírodovědné obory. Proto se domnívám, že před námi stojí na všech stupních našeho fakultního společenství důležitý úkol: nabýt opět sebevědomí, které se nebude opírat jen o tradici FF jako jednoho zakládajících článků univerzity. Aktuální dění kolem nás ukazuje, že i v době pandemické mají opodstatnění humanitní a společenskovědní obory. V tom také vidím sílu naší fakulty, která disponuje jednotou v pestré rozmanitosti oborů. Před budoucím AS i novým vedením FF stojí ještě jeden klíčový úkol: zformulovat novou strategii rozvoje, která by reflektovala všechny aktuální potřeby a výzvy.

A jak k tomu mohu přispět já sám? Nabízím nejen pohled člena fakultního společenství, ale i zkušenost z mimouniverzitního prostředí, ze spolupráce s aplikovaným sektorem, paměťovými institucemi, státní správou a samosprávou. Zužitkovat tak mj. mohu znalosti z přípravy a naplňováním rozvojových strategií celonárodních paměťových institucí a samosprávy i segmentových koncepcí jejich rozvoje. ​

PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (učo 40864)

Ústav hudební vědy FF MU

Volební program

Předmětem mého působení v Akademickém senátu FF MU by měla být především snaha o racionalizaci a zjednodušení vykazování vědeckých výstupů (IS, RIV) a automatizaci publikačních procesů na úrovni fakulty. Vzhledem k tomu, že se s touto agendou dlouhodobě setkávám jako redaktor časopisu Musicologica Brunensia a garant RIV za Ústav hudební vědy FF MU, spatřuji v jejích procesech řadu nelogických kroků, které zcela zbytečně zatěžují akademické pracovníky a odvádějí jejich pozornost od tvůrčí vědecké a pedagogické práce. Ačkoliv jsem si vědom, že se jedná o poměrně komplexní problém a dost možná i o boj s větrnými mlýny, domnívám se, že by bylo škoda se o prosazení změn alespoň nepokusit.

prof. Ivan Foletti, M.A., Docteur ès Lettres (učo 115455)

Seminář dějin umění FF MU

Volební program

Od roku 2018 jsem senátorem AS FF. Ve svém výzkumu se zaměřuji na historiografii a vizuální kulturu ve středověku na globální úrovni. Aktuálně řeším několik národních grantů a (od roku 2021) granty H2020 MSCA-Rise a Lead Agency. Jsem vedoucím Centra raně středověkých studií SDU, které se kromě výzkumu zaměřuje i na popularizaci vědy. V minulosti jsem působil ve Švýcarsku, Itálii, Německu a Francii.

FF má veliký potenciál, který je však třeba dále rozvíjet. Tradice a ukotvenost spojené s velkou mírou kreativity nám umožňují koncipovat a realizovat projekty na špičkové úrovni. Program, který předkládám, by měl vycházet z těchto předpokladů a vést ke zvýšení celkové kvality výuky, výzkumu, a tedy i internacionalizace FF.

Rád bych se zasadil o snížení byrokratické zátěže, o podporu výzkumu, a to nejen takzvaně „excelentního“. Rád bych usiloval o větší integraci studentů do výzkumu i výuky; kvalitu studentů totiž považuji za naši zásadní vizitku.

Za prioritu také považuji odstraňování toho, čemu rektor Bareš říká „institut nedůvěry“. V senátu se chci snažit o to, aby naše fakulta byla místem, kde důvěra a svoboda vytvářejí ideální prostředí pro setkávání a tvůrčí práci. I proto jsem jedním z autorů Vize 22.

Chci tedy podporovat:

 1. Systematický rozvoj výzkumu na všech úrovních (od TA ČR po ERC).
 2. Zapojení magisterských studentů do výzkumu a výuky a systémovou podporu studentů ze sociálně slabšího prostředí.
 3. Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti doktorských studentů.
 4. Rovnost příležitostí.

prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (učo 7103)

Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU

Volební program

Jako senátor bych rád zaměřil pozornost akademické obce na otázky spojené s kariérními aspekty akademického života, na vymezení práv, povinností a pravomocí v rámci fakulty, kateder a programů.

Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (učo 40902)

Ústav religionistiky FF MU

Volební program

Jsem religionista a signatář Vize 22: Tradice, ale ne stagnace. Můj kompletní program si lze přečíst zde.

Zde shrnu tři priority mé případné činnosti v AS:

Byrokracie a podpora vědy a výzkumu

Nerovnováha ve prospěch krátkodobých výzkumných projektů na úkor dlouhodobé systematické práce plodí rostoucí míru byrokratizace vědy. Kromě účinnějšího vzdoru vůči této neblahé tendenci chci přispět k vyjasnění agendy a zvýšení efektivity podpůrných institucí, jež na fakultě mají akademikům od břemene byrokracie ulevovat.

Kultura akademického prostředí a genderová nerovnováha

I akademické prostředí trpí výraznou nerovnováhou v zastoupení žen a mužů ve významných pozicích a vedoucích funkcích. Fungování akademického provozu a procedury výběru do vedoucích pozic implicitně znevýhodňují pečující osoby, i ve 21. století stále převážně ženy. Tato skrytě diskriminační nastavení lze měnit jen vědomým úsilím, které hodlám vynakládat.

Internacionalizace fakulty

Internacionalizace je stále spíše líbivé heslo než žitá skutečnost. Změny je nutné provádět různé a na různých úrovních. Sám se pro začátek chci zaměřit na podporu mezinárodně významného publikování prosazením vzniku centra akademického psaní v angličtině jako služby akademickým pracovníkům i studujícím na FF MU.

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (učo 39781)

Ústav religionistiky FF MU

Jsem odborným asistentem ÚR FF MU a od roku 2011 jeho vedoucím.

Jako senátor bych se rád spolu se stávajícím a novým vedením v konstruktivně kritickém duchu podílel na uskutečňování progresivních kroků vedoucí k odstraňování přetrvávajících problémů a prosazování kroků vedoucích k rozvoji FF MU.

Za priority v tomto směru pokládám:

 • Větší míru internacionalizace, a to ve dvou rovinách: a) míra zahraničních studentů a výzkumníků/akademických pracovníků; přes velká zlepšení není FF MU stále není (především ze strany neakademických pracovišť) na masivnější míru internacionalizace připravena; b) zapojení do mezinárodního výzkumu (podpora přípravy grantových projektů s mezinárodní účastí a tvorby disertací v cizích jazycích).
 • Vytváření transparentní a dlouhodobě platné metodiky vytváření rozpočtu. Navzdory projasnění podmínek některé problémy přetrvávají: a) pravidla se každý rok diskutují znovu, bylo by dobré dospět k akceptované metodice a několik let ji neměnit; b) rozpočet známe pozdě, což ovlivňuje plánování mnoha aktivit; c) je potřeba znovu promyslet podmínky, za kterých se bude přispívat do nebo čerpat z „fondu solidarity“.
 • Vytvoření smysluplné metodiky hodnocení vědy a výzkumu. Kvalitativní kritéria jsou důležitou rozpočtovou položkou, naše výstupy rozdílné, bude nicméně třeba nalézt přijatelný kompromis.
 • Větší míru komunikace s veřejností a větší viditelnost FF MU ve veřejném prostoru.
 • Pozvolné odstraňování nerovností (ať již mají jakýkoli základ a podobu).

PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (učo 21233)

Psychologický ústav FF MU

Volební program

Vzhledem k významným pravomocem, kterými Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity disponuje, jej považuji za důležitou platformu pro komunikaci a spolupráci napříč všemi součástmi naší fakulty. V rámci svého akademického působení na Psychologickém ústavu se výrazně zapojuji do přípravy doktorských studentů, a to zejména formou metodologického vedení. Na tuto svou práci bych rád navázal i v rámci mandátu v Akademickém senátu. Domnívám se, že je důležité zaměřit se na vytváření ideálních podmínek pro excelentní studenty, a to například jejich zapojováním badatelských týmů a poskytováním možností kreativně se rozvíjet a budovat si vlastní pozici v kompetitivním vědeckém prostředí.

Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. (učo 13712)

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU

Volební program

Coby současný senátor bych rád pokračoval v práci pro naši fakultu. Věřím, že v prostředí Filozofické fakulty je třeba diskutovat o zásadních i méně akutních otázkách v rámci věcné debaty mezi zastánci široké škály názorů a představ, která ve své různorodosti odráží rozmanitost fakulty. Senát má být místem, který tuto pluralitu odráží a zosobňuje.

Jsem členem jednoho z největších pracovišť na fakultě, Katedry anglistiky a amerikanistiky, ale mám dlouholeté zkušenosti také s působením na jedné z nejmenších kateder, Katedře divadelních studií. Proto mohu dobře vzít v úvahu specifické potřeby jak těch „velkých“ pracovišť, které mají desítky zaměstnanců a stovky studentů, tak těch „malých“ s několika kolegy a desítkami studentů. Troufám si tvrdit, že rozumím specifickým potřebám jak velkých filologických pracovišť jak malých uměnovědných – a tím jsem schopen přispět do diskusí argumenty, jež je třeba vzít v potaz s ohledem na různorodost fakulty jako celku.

Děkuji vám za důvěru. Těším se na další setkávání, ať už v předvolebních diskusích či v rámci případného zvolení.

Mgr. Renata Kamenická, Ph.D. (učo 458)

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU

Na Katedře anglistiky a amerikanistiky působím od roku 1999, nyní jako odborná asistentka. Mým oborem je translatologie a zabývám se zejména psychokognitivními aspekty práce překladatele na základě empirických dat.

Do Akademického senátu FF MU kandiduji poprvé. Obor, ze kterého přicházím, je často vnímán jako interdisciplína a domnívám se, že mě připravil na vyhodnocování průsečíků různých potřeb a pohledů, které FF MU velkou měrou charakterizují. V případě zvolení jsem v této nové roli připravena nejprve naslouchat a pak zodpovědně přispívat při projednávání aktuálních agend, stejně jako záležitostí dlouhodobého rozvoje FF. Našim cílem je podle mého názoru vytvářet takové prostředí, které fakultě a jejím složkám umožní co nejlépe plnit její funkci vědeckou, vzdělávací i její roli v širším kontextu společnosti, a dělat to bez předpojatosti a s respektem k názorům a potřebám těch, kdo těmto jejím funkcím dávají konkrétní obsah.

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (učo 2314)

Historický ústav FF MU

Volební program

Filozofická fakulta se v současné době nachází ve složité situaci. Sice jsme jen nedávno dokončili rekonstrukce budov, ty ale kvůli pandemii zůstávají prázdné. Veškeré činnosti jsou přeneseny na internet. Ani to nejmodernější komunikační médium ovšem nemůže nahradit vzájemná setkávání studentů, jejich debaty o vědě, politice i nejširších otázkách společnosti, nemůže zastoupit studium v knihovnách, v archivech, v ateliérech, před originály. Nový akademický senát spolu s vedením fakulty bude muset fakultu nelehkým obdobím provést. Musíme přitom pamatovat na obecné principy svobody a demokracie, s jejichž základy je univerzitní areál na Arne Nováka spojován.

Stojíme před volbami nového vedení fakulty a na akademickém senátu bude záležet, na jakou cestu se fakulta vydá. Zda budeme schopni modernizovat nejen vybavení poslucháren, ale také způsob našeho myšlení při formulování výzkumných témat. Jde o to, abychom mohli nabízet týmy schopné zapojit se do interdisciplinárních a internacionálních projektů. Aby se nám dařilo odbourávat bariéry, které nás na fakultě někdy vzájemně dělí, a to nejen mezi učiteli a studenty, ale třeba i mezi ústavy a vedením, mezi akademiky a pracovníky děkanátu. Publikováním v cizím jazyce bychom měli oslovovat mezinárodní vědeckou komunitu, zapomínat však nelze ani na českou veřejnost. Působíme na filozofické fakultě; proto bychom měli mít na paměti, že vedle inovace existuje i tradice. Že ne vše, co je módní, je zároveň také trvalé, hluboké a moudré.

prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (učo 414)

Katedra filozofie FF MU

Volební program

Jako senátor bych chtěl naplňovat tyto programové body:

1. Role senátu

Chtěl bych přispět k tomu, že senát bude v rozsahu svých kompetencí důstojným partnerem děkanovi, a to jak při plnění svých formálních povinností, tak i ve všech ostatních aktivitách vytvářejících renomé fakulty.

2. Motivace studentů a pedagogů pro aktivní kultivaci veřejného prostoru

Chci se podílet na formování prostředí, které bude studenty i pedagogy motivovat k vystupování ve veřejném mediálním prostoru, ve kterém by reprezentovali své obory a seznamovali s jejich činností a výsledky nejširší veřejnost, prokazovali význam humanitních oborů a přispěli tak ke kultivaci tohoto prostoru.

3. Soulad moderních technologií s tradicí a zkušenostmi v tvorbě obrazu fakulty jako moderní vzdělávací a kulturní instituce

Velmi rád bych se podílel na rozvíjení fakultního prostředí, které smysluplně využívá moderní technologie nejen k zajištění výuky a výzkumu, což se stává již samozřejmostí, ale právě i ke komunikaci s nejširší veřejností. Jednou z cest může být např. podpora aktivit studentů a pedagogů v sociálních sítích, účast na vědecko-popularizačních aktivitách, tvorba otevřených kurzů pro veřejnost. Měl by se tak rozvíjet současný trend ocenění popularizačních činností (Cena děkana) širokou podporou institucionální, materiální i finanční (např. vstřícnost vůči rozpočtovým položkám určených k popularizačním aktivitám, podpora stipendijních programů apod.).

Více

PhDr. Petr Macek, Ph.D. (učo 1731)

Ústav hudební vědy FF MU

Volební program

 1. I výzkumně orientovaná fakulta je hlavně vzdělávací institucí, na výuku nesmí být pohlíženo jako na nutné zlo.
 2. Zlepšení komunikace a funkční spolupráce mezi jednotlivými pracovišti FFMU a řídícími a administrativními složkami fakulty.
 3. Podpora stávající plné autonomie pracovišť FFMU ve všech oblastech (včetně hospodářské).
 4. Finanční toky na jednotlivá akademická pracoviště musí spravedlivě odrážet výkonnostní kritéria.
 5. Zodpovědnost vedoucích jednotlivých akademických pracovišť za jejich řízení včetně ekonomického a personálního rozvoje.
 6. Plná podpora učitelského studia na FFMU.

Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (učo 2468)

Ústav slavistiky FF MU

Volební program

K efektivnímu fungování a rozvoji fakulty mohou dle mého názoru přispět následující body, jež hodlám při svém eventuálním působení v AS FF MU prosazovat:

Financování:

 • finanční toky na fakultě i univerzitě musí být transparentní a musí být jasné, podle jakého klíče se prostředky přidělují;

Další rozvoj fakulty (věda a výzkum):

 • rozvíjejme fakultu tak, aby na ní harmonicky koexistovalo vzdělávání s vědeckým výzkumem;
 • snažme o takové výsledky, které obstojí v konkurenci jiných humanitně zaměřených fakult v ČR a šíře ve středoevropském prostoru;
 • propagujme a popularizujme své výsledky; pokud něco děláme na vynikající úrovni, musí se to vědět i mimo FF MU;

Studium:

 • po hlubokých změnách struktury studia je nyní čas na stabilizaci nových studijních programů; v tomto směru musí kvalita převažovat nad kvantitou;
 • diskutujme o zefektivnění ukončení studia; posilme roli obhajoby záv. práce tak, aby byla skutečnou odbornou rozpravou;

Administrativa a byrokracie:

 • redukujme administrativní zátěž na únosnou míru tak, aby se akademičtí pracovníci mohli primárně věnovat výuce a výzkumu (pouhá elektronizace agendy není její redukcí);

K současné situaci (online výuka):

 • online forma výuky je v současné situaci nejlepším řešením, po rozvolnění protiepidemických opatření se však vraťme ke kontaktnímu vzdělávání; humanitní vědy již ze své podstaty předpokládají mezilidský kontakt.

prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (učo 17965)

Ústav archeologie a muzeologie FF MU

Volební program

Předkládám svoji kandidaturu pro druhé funkční období jako člen končícího Akademického senátu FF MU. Během uplynulého období jsem se zasazoval především o podporu výzkumné činnosti, která nemusí být vždy excelentní, ale vždy poctivá a v každém případě úzce propojena s našimi studenty. Kvalitními výsledky společného bádání se můžeme prezentovat navenek, a zvyšovat tak prestiž naší fakulty uvnitř univerzity i mimo ni. Svůj názor jsem artikuloval především v ekonomické komisi AS, jejímž jsem byl členem. Díky práci v této komisi jsem si uvědomil, jak velká odpovědnost leží na vedení fakulty i na Akademickém senátu, protože naše rozhodnutí ovlivňují profesní život mnoha lidí i existenci jednotlivých oborů. Dobré východisko pro budoucí vývoj a prosperitu fakulty představuje, podle mého názoru, program Vize 22, který podporuji a k němuž se hlásím.

Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (učo 22854)

Historický ústav FF MU

Volební program

Programové zájmy kandidáta: Strategický plán rozvoje FF MU; internacionalizace a vědeckovýzkumná činnost; profesionalizace personální politiky.

Programové priority pro FF MU:

 • Vysoce efektivní propojení výuky a kvalitního výzkumu, tj. důsledné plnění nerozlučitelné didaktické a vědeckovýzkumné funkce fakulty.
 • Profesionální personální politika (otevřená výběrová řízení, podpora konkurenceschopnosti, respektování evropských standardů pro výběr a kariérní rozvoj akademických pracovníků).
 • Dlouhodobější strategický plán fakulty (finance, projekty).
 • Vstřícný a přátelský přístup všech středisek fakulty vůči studentům a zájemcům o studium.
 • Hájení intelektuálního dědictví a vlastnictví filozofické fakulty v rámci univerzity i mimo ni.

Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (učo 12911)

Ústav klasických studií FF MU

Volební program

Kdo jsem

Od r. 2007 pracuji na Ústavu klasických studií, zabývám se latinskou gramatikou, vývojem latiny směrem k románským jazykům a nyní zejména uvozováním přímé řeči v klasické a pozdní latině. Učím kurzy latinské gramatiky a kurzy zaměřené na lidovou a pozdní latinu. Pracovala jsem také jako e-technička pro FF a mám zkušenost s administrativními agendami.

Proč kandiduji

Záleží mi na budoucnosti fakulty, a proto bych ráda přispěla k řešení problémů, které jí ztěžují další rozvoj. Podle mého mínění jsou to zejména bariéry mezi jednotlivými katedrami nebo skupinami („vědci“ x „učitelé“, akademici x studenti, akademici x administrativní pracovníci) a nedostatečná otevřenost.

Co bych chtěla v senátu dělat

 1. Podporovat změny a opatření perspektivní z dlouhodobého hlediska.
 2. Zasazovat se o vytváření přívětivého prostředí pro studenty i zaměstnance, a to především úsilím o kultivovanou a otevřenou diskusí a vytvářením neformálních platforem pro vzájemné setkávání, které by napomohlo k překonávání existujících bariér.
 3. Klást důraz na respekt ke všem členům akademické obce a posilování spolupráce.
 4. Navrhovat získávání kvalitnější zpětné vazby od studentů na fakultní úrovni pomocí anket a/nebo hloubkových rozhovorů.
 5. Prosazovat, aby se vědeckému výkonu i výuce, jakožto nedílným součástem poslání univerzit, věnovala rovnocenná pozornost.
 6. V souladu s metodikou 17+ klást při hodnocení vědy důraz na publikování v oborově relevantních časopisech a nakladatelstvích, ne pouze na bibliometrii.

Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (učo 54861)

Historický ústav FF MU

Volební program

Jako člen akademického senátu končícího volebního období jsem poznal akademický senát jako jedinečný prostor pro výměnu názorů nad přítomností a budoucností filozofické fakulty, pro nalézání vzájemné shody nad problémy, které tíží studenty i akademiky, a také jako fórum pro obhajobu humanitního pohledu na svět. Kandidaturou na člena senátu pro následující období nabízím své názory i nabyté zkušenosti, jimiž chci přispívat k tomu, aby AS FF zůstal právě takovým prostorem i v dalším volebním období.

Jsem přesvědčen, že k mandátu člena akademického senátu neodmyslitelně patří, aby z blízkosti kriticky sledoval, kam a jak je naše fakulta jako celek v rozbouřených vodách vysokoškolské politiky i v rámci Masarykovy univerzity směřována svým vedením. Domnívám se, že jedním z hlavních úkolů fakultního vedení je, aby cíleně pečovalo o oborovou pluralitu filozofické fakulty a v celouniverzitním prostředí vystupovalo ve sporu fakult za filozofickou fakultu sebevědomě, nikoliv však přezíravě, a s ohledem na zájmy fakulty i celé univerzity. Podpořím proto takové fakultní vedení a ty jeho záměry a rozhodnutí, které budou vedeny myšlenkou budovat fakultu jako instituci oborové plurality a interdisciplinární spolupráce, jež bude respektovaná v evropském kontextu zejména díky výsledkům vědeckého výzkumu, a současně jako instituci, která nabízí široké veřejnosti fórum poučené otevřené debaty o člověku a jeho budoucnosti.

doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (učo 17527)

Seminář estetiky FF MU

Volební program

Program: stabilita, předvídatelnost

Jak toho dosáhnout? Trvale se přidržovat mandátu senátu dle §27 Zákona o VŠ s vědomím, že jakékoliv vybočení z mandátu znamená zásah do kompetencí jiných
orgánů fakulty či univerzity. Například: 

 • je mimo mandát senátu svévolně vydávat kvazipolitická/kvazifilozofická
  prohlášení;
 • je mimo mandát senátu jako kontrolního orgánu podílet se jakkoli na tvorbě (!) rozdělení finančních prostředků (dle §27, písm. c) Zákona o VŠ).

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (učo 36179)

Ústav pedagogických věd FF MU

Volební program

Vážené kolegyně a kolegové,

AS FF MU bude mít v tomto období výrazný úkol, a to zvolit nového děkana fakulty. Volby ovšem nejsou plebiscitem o děkanovi, zodpovědnost senátu je širší. Proto jsem nejen vyzval konkrétního kandidáta, ale také jsem se zapojil do tvorby vize fakulty. Tým prof. Lukáše Fasory zpracoval program, jehož verze otevřená celofakultní diskusi bude brzy zveřejněna. Osvojuji si jej, protože nabízí strategické vedení směrem k dlouhodobé prosperitě a k zvyšování prestiže fakulty v měnících se poměrech.

Osobně chci v senátu především přispět k rozvoji jedné podceňované oblasti chodu fakulty: práce s lidmi, personální politiky. U akademiků jsou to úkoly od (1) péče o mladé lidi v juniorních pozicích, přes (2) transparentní výběrová řízení, která mají přivést osobnosti s potenciálem získat grantovou podporu a produkovat vysoce kvalitní výstupy základního a aplikovaného výzkumu a vyučovat na špičkové úrovni, až (3) k nastavení rozumných mezí inbreedingu a (4) k další internacionalizaci fakulty. U neakademických pracovníků to znamená profesionální plnění servisní role vůči fakultě a průběžné hodnocení. Všem je třeba nabídnout komplexní fakultní politiku rovnováhy profesního a rodinného života.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je složitý organismus. Nabízím své zkušenosti, mj. coby vedoucího úspěšné katedry, k jejímu rozvoji, k podpoře souladu špičkové vědy, edukace na vědě postavené, profesionální personální práce a respektu k člověku.

doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (učo 16703)

Katedra filozofie FF MU

Volební program

Do AS FF MU kandiduji, protože bych ráda přispěla k fungování Filozofické fakulty jako silné a respektované součásti Masarykovy univerzity. Ráda bych se zaměřila na tři oblasti:

 • zjednodušení administrativy pro akademické pracovníky a studenty
 • transparentní financování fakulty a projektů (stabilní rozpočet a pravidla pro výpočet rozpočtu)
 • podpora výzkumné i pedagogické činnosti (projektová podpora, respektování výzkumného či pedagogického zaměření jednotlivých pracovníků, rozvoj zahraničních vztahů a interdisciplinárního výzkumu).

Mgr. Pavel Pilch (učo 216028)

Ústav slavistiky FF MU

Volební program

Práci AS FF MU sleduji dlouhodobě, sympatické mi byly zejména jeho snahy o budování respektu FF v rámci univerzity i mimo ni (usnesení o omezování svobod v průběhu první vlny pandemie; obhajoba práva akademiků na habilitace v mateřském jazyce aj.), důraz na rovné příležitosti a zodpovědný přístup k životnímu prostředí a také snahy o zlepšení komunikace mezi studenty a fakultními pracovišti, jakož i akademiky samotnými. Tyto věci je dle mého názoru nutné na fakultě dále posilovat. Jsem za to, že cestou k pokroku je také elektronizace či zjednodušení co největšího počtu administrativních agend a jasná rozpočtová politika.

Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (učo 18685)

Ústav archeologie a muzeologie FF MU

Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D. (učo 2362)

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU

Volební program

Na FF jsem působil nejprve šest let jako vedoucí tehdejší Laboratoře výpočetní techniky (dnes CIT), poté na Katedře anglistiky a amerikanistiky, kde se věnuji teorii a praxi překladu. Mohu tak nabídnout pohled pracoviště akademického i servisního. Byl jsem členem AS FF po dvě první období od roku 1990. Další zkušenosti s chodem fakulty jsem získal jako vedoucí Katedry anglistiky a jako proděkan pro IT. Podílel jsem se na řadě projektů jak výzkumných, tak infrastrukturních (budování fakultní sítě, digitalizace katalogu knihoven FF, licence na online informační zdroje, inicializace knihovny DigiLib, počátky HUME Lab).

FF je nejkomplikovanější fakultou MU – některé ústavy mají složitější strukturu oborů než jinde celá fakulta. Různorodá je povaha oborů i výzkumných metod, počty studentů, tradice i velikost ústavů. Z toho nutně plynou rozpory. Ale přesvědčil jsem se, že mnohé zájmy máme společné. Tam je třeba prosazovat změny rychle a důrazně. A kde shoda není, věřím, že je nutné – a možné – usilovat o konstruktivní domluvu, s respektem k potřebám všech. K tomu bych chtěl svým působením v Akademickém senátu přispět.

Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (učo 19440)

Katedra divadelních studií FF MU

Volební program

Z pozice člena senátu bych se chtěla věnovat všem tématům, která se v této instituci průběžně řeší. Z témat, jimž bych chtěla věnovat zvýšenou pozornost, jmenuji:

 • rozdělování finančních prostředků fakulty
 • hodnocení publikačních výstupů
 • kvalita výuky na všech stupních
 • problematika spekulativních zápisů
 • administrativní zátěž akademických pracovníků

Dlouhodobě se zajímám také o témata spojená s ekologií a rovnoprávností. Chtěla bych přispět k tomu, aby Filozofická fakulta MU byla vnímána nejen jako fakulta s moderní výukou a kvalitním výzkumem, ale také jako otevřená instituce nabízející expertízu v oblasti porozumění dnešnímu komplikovanému světu. Humanitní vědy se dnes veřejnosti mohou zdát zbytnými, přitom právě ony mohou díky svému nadhledu nabídnout kompas, s jehož pomocí může společnost snadněji manévrovat nepřehledným prostorem, v němž se překřikují hlasy sledující často pouze své úzké zájmy.

Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (učo 44276)

Katedra informačních studií a knihovnictví FF MU

Volební program

Priority pro činnost v AS FF MU:

V Akademickém senátu Filozofické fakulty bych se rád věnoval posilování naší fakulty zejména v těch oblastech, které považuji za klíčové a k nimž mám svou současnou prací na KISK a v HUME Lab blízko.

Je to:

 • zvyšování kvality výzkumu,
 • rozvoj mezinárodní spolupráce
 • a zlepšování komunikace a spolupráce v rámci fakulty - ať už mezi vedením a akademickou obcí, nebo mezi jednotlivými pracovišti.

To vše s respektem k různorodosti našich kateder, ústavů a kabinetů a ke specifikům jednotlivých oborů, protože se domnívám, že i v této pestrosti se skrývá jedna ze silných stránek naší fakulty.

PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (učo 7653)

Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU

Mgr. Jan Špaček (učo 23816)

Ústav hudební vědy FF MU

Volební program

Fakultní senátor nemá možnost převracet za každou cenu dané směřování fakulty a ani by takovou ambici neměl mít. V rámci fakultní agendy ale nabízím důsledné trvání na těchto východiscích:

 • zefektivnění práce jednotlivých složek děkanátu (kritikou i konstruktivními návrhy)
 • při řešení dílčích agend nesmějí pracoviště děkanátu vystupovat vůči katedrám jako rovnocenné, neřku-li nadřazené, nýbrž jako servisní a poradní orgány, dle aktuálních možností i ochotné a přátelské
 • vytváření a šíření dělné a přátelské atmosféry mezi senátory, katedrami a vedením FF
 • rozvíjení kultury důrazné, ale za všech okolností důstojné a přátelské rozpravy při jednáních senátu a jeho komisí
 • stipendijní a rozpočtová podpora krátkodobých studentských mobilit tuzemských i zahraničních
 • ve volbě kandidáta na děkana je třeba podpořit osobnost, která se jednoznačně osvědčila i při plnění organizačních a řídících úkolů a disponuje dle mého osobního mínění i dostatečnou lidskou zralostí; pokud by se taková osobnost nerýsovala, pokusil bych se takové aktivně hledat a přesvědčovat

Nabízím zkušenost dlouholetého studentského senátora v malém (předseda studentské komory AS FF) i velkém senátu MU, nyní (kromě akademických úkolů) řešitele řady agend na úrovni katedry (rozvrhy, koordinátor zahraničních pobytů, asistent garantů).

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (učo 17453)

Ústav slavistiky FF MU

Volební program

Akademický senát, tak jak jej v současnosti, po tříleté zkušenosti s jeho předsednictvím vidím, by měl být vždy platformou kolegiální, byť třeba bouřlivé výměny názorů mezi vedením fakulty, akademickými pracovníky a studenty. Platformou, jež umožňuje zpětnou vazbu vedení fakulty, jestli své kroky činí k „obecnému blahu“ fakulty, a jež také umožňuje nápravu v situacích, kdy akademická obec s některými kroky vedení, ať již fakultního či, a to je o poznání těžší úkol, také univerzitního, nesouzní. Skrze akademický senát lze dosáhnout i prosazení návrhů členů akademické obce, které by jinak jen stěží došly sluchu na patřičných místech. Senát také je a měl by do budoucna nezpochybnitelně zůstat pojistkou demokratického rozhodování na fakultě i ochráncem vytrácejícího se ducha vzájemnosti jednotlivých fakultních pracovišť. Měl by být garantem akademických svobod a fakultní kolegiality, tedy hodnot, které jsou v prostředí honby za bibliometrickými úspěchy, soutěží o přidělené finanční prostředky či sílící nedůvěry k práci akademiků, spojené s mnohdy nedůstojnými kontrolními mechanismy, administrativním tlakem z vedení univerzity i ministerstva a s všeobecným trendem k manažerskému způsobu vedení univerzit, stále méně zřetelné. Dá-li mi ve volbách akademická obec důvěru pro ještě jedno tříleté působení v senátu, nemohu slíbit více, než že se budu snažit všechny tyto funkce senátu maximálně využívat a co nejdůsledněji naplňovat ku prospěchu akademické obce naší fakulty. Že se budu jako senátor snažit o to, aby se rozhodování senátu co nejvíce pokusilo odstraňovat křiklavé dopady manažerského řízení akademického prostředí, které omezují fakultní autonomii. A že se budu snažit, aby byl hlas kritického myšlení na fakultě prostřednictvím senátu slyšet i mimo akademickou obec.

Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (učo 12302)

Ústav pedagogických věd FF MU

Milé kolegyně, milí kolegové,

v senátu bych rád předával podněty od střední generace akademiků směrem k vedení fakulty a diskutoval je na širším fóru. Nedávná gap analýza pro HR Award ukázala, že právě tato skupina vnímá výrazný potenciál ve zlepšení mnoha aspektů na fakultě a univerzitě. V senátu bych chtěl prosazovat věcnou diskusi nad směřováním fakulty směrem k prestižní výzkumné instituci podporující své akademiky a studenty. Vedle humboldtovské představy o spojení výuky s výzkumem podporuji myšlenku učinit z učitelských programů prestižní studium vychovávající výborně připravené učitele gymnázií a středních škol. Vedle vědeckých a výzkumných výsledků jsou právě budoucí učitelé pozdvihující intelektuální úroveň společnosti tím, na co může být akademická obec právem hrdá.

Nechci slibovat dramatické snížení byrokracie nebo okamžité zlepšení financování vědy, neboť moc senátu není bezbřehá. Jeho síla však může být větší, pokud bude rozhodování senátu založené na datech a do diskusí o vnitřních předpisech fakulty bude zapojena širší akademická obec.

V roli senátora bych rád zužitkoval zkušenosti z pozice zástupce vedoucího středně velkého ústavu (ÚPV FF MU), člena hodnoticího panelu GA ČR, Etické komise pro výzkum, člena redakčních rad časopisů European Journal of Teacher Education a Studia paedagogica a především z pozice dlouholetého výzkumníka a vysokoškolského učitele na FF MU.

Rád budu s vámi diskutovat o tom, jak zlepšit dílčí aspekty života akademické obce. Prosím, kontaktujte mne e-mailem nebo ještě lépe skrze MS Teams, abychom se mohli potkat alespoň v online prostředí.

doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (učo 2541)

Ústav klasických studií FF MU

Volební program

Směřování fakulty a dění na fakultě mne zajímá a ráda bych se na dalším vývoji podílela prostřednictvím akademického senátu. Chtěla bych se zasadit o zlepšení situace na fakultě zvláště v těchto oblastech: propojení výuky a výzkumu; spolupráce mezi akademiky a administrativou (snížení administrativní zátěže akademiků); stanovení jasných a ustálených pravidel pro výpočet rozpočtu (každoroční rozpočtová nejistota je velmi stresující); zpřesnění publikačních standardů pro jednotlivé akademické pozice v souladu s učební a administrativní zátěží akademických pracovníků.

doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (učo 18779)

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU

Na fakultě jsem rád a vážím si toho, že zde mohu pracovat. Některé věci však nefungují, jak by měly.

Rozpočet. Věda a výuka jsou spojité nádoby. Rozpočet neumožňuje dlouhodobý rozvoj, naopak rozvírá nůžky mezi pracovišti. Klíčový by měl být počet akreditovaných studijních programů na pracovišti, až poté počty studentů a kreditů. Výuková i vědecká složka rozpočtu by měly být nastaveny pevně na delší dobu a průběžně podrobovány kontrolním mechanismům.

Učitelské programy. Pokud je fakulta chce nabízet, měla by je podporovat. Napomohlo by, kdyby jeden proděkan měl ve své gesci péči o učitelské programy.

Doktorské studium. Doktorandi by měli být přijímáni na 5 let (aby vedle disertace zvládli i publikovat v projektech), přijímací řízení by mělo zabránit účelovému přijímání doktorandů.

Vztah mezi katedrami a studijním oddělením. SO jsou vůči katedrám „obslužnými“ pracovišti, s nimiž katedry musí jednat korektně a slušně. Korektnost musí být oboustranná. Katedry nemohou být „odkladištěm“ problémů, které má primárně řešit SO.

Zahraniční akademici. Prostředí na fakultě není vstřícné vůči těm, kteří neumí česky. Není možné, aby akademici byli nuceni sami překládat do češtiny posudky na své kvalifikační práce psané v jiných světových jazycích, nebo aby pracoviště na vlastní náklady překládala do češtiny např. smlouvy. Zvažme založení interní překladatelské agentury, která by krom „interních“ překladů písemností poskytovala i možnost translatologických stáží pro studenty.

Jeffrey Alan Vanderziel, B.A., (učo 37043)

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU, CERPEK

Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D. (učo 90526)

Ústav románských jazyků a literatur FF MU

Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (učo 23659)

Ústav románských jazyků a literatur FF MU

Volební program

Vážené členky a členové akademické obce,

obracím se na Vás jako stávající senátor s žádostí o důvěru ve volbě do AS
FF. V senátu jsem od roku 2012. Dříve jsem byl i jeho místopředsedou. Myslím, že mám za ta léta dostatečné zkušenosti a dobře si pamatuji senátní historii, abych mohl slíbit kontinuitu i důraz na principy, jež jsou mi blízké.

Působil jsem například v Ekonomické komisi a v Komisi správní. Přispěl jsem mimo jiné k těmto bodům:

 • stabilní rozpočet fakulty
 • zlepšení komunikace mezi vedením fakulty a akademickou obcí, např.
  ohledně evidence docházky
 • usnesení k omezování svobody během první vlny pandemie
 • práva akademiků odevzdat habilitační práci v mateřském jazyce

Účastnil jsem se téměř všech jednání AS FF MU, vždy jsem prosazoval fakultní zájmy. Při debatách na zasedáních AS jsem měl na paměti poslání FF MU v oblasti humanitních věd, pestrost oborů i erudici našich akademiků. V následujícím období bych rád otevřel např. následující témata:

 • dlouhodobě stabilní rozpočet fakulty pro všechna pracoviště, solidární, ale umožňující odměňování akademických pracovníků podle vědeckých i pedagogických výsledků
 • důraz na kritéria hodnocení vědy vycházející z oblasti humanitních studií
 • možnost sabatického roku k přípravě habilitačního a profesorského řízení v rámci propracovaného kariérního řádu
 • podpora řešitelům různých typů grantů, nejlépe díky zkušeným odborníkům z více typů projektů
 • efektivní práce studijního oddělení, řazení studentů k referentům podle studijních programů

Naši fakultu bych připodobnil k lodi ve znaku města Paříže s devizou „Fluctuat nec mergitur“. Navzdory těžké době buďme místem dialogu, vzájemné důvěry a respektu, važme si svobody bádání, kritického myšlení a předávání znalostí a dovedností příštím generacím.

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (učo 65170)

Katedra informačních studií a knihovnictví FF MU

Volební program

Působím na Filozofické fakultě jako odborná asistentka na Katedře informačních studií a knihovnictví, kde vyučuji kurzy spojené s designem informačních služeb nebo uživatelským výzkumem. Pracuji na výzkumných i rozvojových projektech zaměřených na inkluzi a zlepšování veřejných informačních služeb. Ve výuce, stejně jako v projektech se snažím o propojování s praxí. I proto jsem se například v poslední době podílela na návrhu fakultního kurzu Od UČO k IČO.

Svou kandidaturu do senátu vnímám jako příležitost podpořit propojení fakulty s aplikační sférou, zlepšit informovanost a komunikaci uvnitř fakulty a v neposlední řadě bych svou kandidaturou chtěla posílit zastoupení žen v AS FF MU.

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (učo 52251)

Ústav religionistiky FF MU

Volební program

Dostanu-li k tomu mandát akademické obce, chtěl bych navázat na svou dosavadní práci v Akademickém senátu FF MU a jeho ekonomické komisi a zasazovat se především o:
(1) otevírání dalších kapitol fakultní rozpočtové metodiky tak, aby skutečně podporovala dosahování deklarovaných dlouhodobých cílů fakulty;
(2) revizi administrativních postupů a fakultní kultury tak, aby více napomáhaly otevřenosti a internacionalizaci fakulty ve výuce i výzkumu;
(3) dotažení diskuse s vedením o spravedlivějším zacházení s režiemi výzkumných projektů, kterou jsem spoluinicioval, k jasným závěrům.

Seznam kandidátů do Studentské komory AS FF MU

Bc. Martin Březina (učo 423401)

Volební program

Nepřicházím do voleb s vlastním ambiciózním programem, raději bych chtěl upozornit na slibný program Vize 22, formulovaný některými skvělými pracovníky FF a podpořený řadou dalších členů akademické obce včetně studentů.

Manifest je vyvěšen na Facebooku, případně se k němu dá dostat přes debatní vlákno. Ve stručnosti jde o program upřednostňující dlouhodobější projekty, podporující vzájemnou spolupráci mezi pracovišti a institucemi, propojující výuku a výzkum (příležitost i pro studenty) a zlepšující komunikaci se studijním oddělením.

Zvlášť vděčný jsem za snahu zlepšit komunikaci se studijním oddělením. Jde o záležitost, která se týká všech studentů, a sám vím, jak může byrokracie a především nepříjemně podaná byrokracie mnohdy zkomplikovat studium.
Mojí náplní v Senátu a třeba i mimo něj bude podpořit uvedené plány a přednášet relevantní připomínky, návrhy, dotazy a bolesti, se kterými se na mě můžete kdykoli obrátit.

Hlavně volte, jakéhokoli rozumného kandidáta. Jestli zvolíte mě, zkazíte mi spoustu budoucích večerů povinností debatovat o osudu fakulty a vás studentů. S pokorou dnešních velkých politiků se obětuju pro vaše dobro na následující tři roky.

Mgr. Veronika Dacerová (učo 397745)

Psychologický ústav FF MU

Volební program

Být součástí AS FF MU by pro mne bylo příležitostí zjistit, jak fakulta funguje zevnitř a aktivně přispět k jejímu rozvoji. V rámci svého působení v AS FF MU bych se ráda věnovala pokračování v započaté práci na lepší komunikaci mezi vedením fakulty a akademickou obcí. Dále bych ráda akcelerovala snahy o digitalizaci výuky. V neposlední řadě bych ráda podpořila snahy o ještě větší elektronizaci agendy studijního oddělení. Věřím, že z pozice vystudovaného psychologa mohu lépe identifikovat potřeby studentů a díky zvolení do AS FF MU je i efektivně komunikovat na zasedání.

Mgr. Klára Doležalová (učo 428236)

Volební program

Jmenuji se Klára Doležalová a jsem studentkou prvního ročníku doktorského studia na Semináři dějin umění, kde zároveň pracuji jako vědecká asistentka. Do Akademického senátu kandiduji letos poprvé a zaměřit bych chtěla především na následující otázky:

 1. Do AS kandiduji primárně jako zástupce řad doktorandů, kteří se ve své hybridní pozici studenta-zaměstnance potýkají se zcela specifickými problémy. Jako zásadní v tomto ohledu vnímám zvýšení částky doktorandského stipendia a posílení motivace ke studiu. Aktivně bych se ráda zasadila také o větší podporu doktorandů, kteří chtějí psát své dizertace pod dvojím vedením.
 2. Druhým bodem, na který bych se ráda zaměřila, je vyvážení poměru zastoupení mužů a žen ve všech orgánech fakulty, které by mohlo přispět k názorové pluralitě a zkvalitnění diskuzního prostředí. S otázkou žen ve vědě úzce souvisí i skloubení pracovního a osobního života, které pro ženy bývá nezřídka výrazně těžší. Z tohoto důvodu bych chtěla na fakultní úrovni podpořit vytváření podmínek, které by zamezily nucené volbě mezi rodinou a kariérou.
 3. Třetím důležitým bodem je z mého pohledu podpora šíření vědeckých výsledků a překlenutí propasti mezi akademickou a širokou veřejností, zejména za současné situace, kdy humanitní vědy musí těžce obhajovat svou pozici a význam. Konkrétním krokem by mohlo být zvýšení prostředků určených na spolkovou činnost a diseminační aktivity.

Mgr. Hana Fasurová (učo 12691)

Volební program

 1. Vyvážená podpora pedagogické i výzkumné činnosti. Zaměření na jazyk a cizojazyčné literatury vyžaduje situování se do kontextu moderních evropských univerzit. Podpora meziuniverzitních projektů. Rovná šance všem, kteří mají zájem o výzkumnou činnost. Podpora dlouhodobých úvazků schopných pedagogů.
 2. Přátelské a komunikativní prostředí na jednotlivých pracovištích. Otevřená, jasná komunikace vůči studentům (doktorandům) či zájemcům o studium – jasně formulovaná práva a povinnosti, seznámení prostřednictvím osobní schůzky, udržování kontaktu, kompetentní sdělování informací.
 3. Řešení “mortality” studentů/ doktorandů odcházejících na jiné fakulty či do “reálného” života. Specifičtější zaměření na konkrétní profese (pedagog, překladatel, tlumočník, literární kritik, jazykovědec apd.), prosazování vzdělanosti v oblasti cizích jazyků a kultur, budování prestiže tohoto typu vzdělání. 
 4. Konkrétní a přínosné zaměření předmětů na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Témata a profilace vyskytující se v moderním evropském kontextu. Přednášky o výzkumu na evropské úrovni, online konference. 
 5. Rozšíření knihovnického fondu (jednotlivé ústavy i knihovna FFMU). Učebnice využívající se odděleních evropských univerzit, specializující se na historii a pedagogiku jazyků a literatur. 
 6. Podpora přístupů do elektronických databází pro studenty. 
 7. Podpora mateřství – u akademických pracovnic i studentek – doktorandek.  

Bc. Kateřina Holíková (učo 462344)

Volební program

Moje jméno je Katka Holíková a studuji magisterský program Moderní dějiny. Za své studium jsem získala hodně zkušeností, které se snažím předávat dál a pomáhat prvákům, to bych ráda dělala i nadále skrz SKAS FF MUNI. Podílím se na fakultním kulturním životě skrz Nadační fond studentů FF MU a Masarykových historiků. Od března jsem členkou koordinátorského týmu Platformy spolků MUNI. Zastávám názor, že my studenti bychom měli být více slyšet a mělo by se více dbát na naše potřeby při studiu.

1. Větší informovanost studentů

Chtěla bych založit sociální sítě SKAS FF MUNI– větší propagace a lepší spojení se studenty. Studenti budou mít větší možnost ptát se a uvidí novinky ohledně dění na fakultě.

2. Podpora rozvoje týmových studoven

Podporuji provoz týmových studoven a čítárny a budu se snažit o prodloužení otevírací doby, aby mohly i nadále složit studentům při jejich společných pracích.

3. Lepší propagace spolkového života na fakultě a větší podpora spolků

Studenti by měli být lépe informováni více o spolkovém životě na FF, která má nejbohatší spolkový život na univerzitě. Chci větší podporu spolků skrz propagaci akcí na komunikačních kanálech FF i MUNI.

4. Větší digitalizace fakulty

Mou snahou je větší modernizace fakulty – přihlašování na státnice přes IS, možnost sledovat záznamy z důležitých přednášek, lepší dostupnost digitalizovaných knih a článků, interaktivnější výuka a dotisk nejvíce používaných skript.

Mgr. David Hons (učo 423812)

Volební program

Vážení studenti,

dovolte, abych Vám stručně představil témata, která považuji za klíčová a o která bych se v případě svého znovuzvolení zasazoval:

 • kvalita všech studijních programů (nesnižování úrovně výuky a naopak snaha o její malé zlepšování);
 • důraz na dobrou informovanost a komunikaci v rámci fakulty;
 • snaha o zlepšení podmínek pro začínající vědce na doktorském, a v případě možnosti i na bakalářském a magisterském studiu;
 • zlepšování vztahů a pověsti filosofické fakulty vůči veřejnosti (prostřednictvím projektů, které představí a vysvětlí naši společnou práci a její celospolečenský přínos);
 • žádná kandidatura by nebyla kompletní bez čokoládové fontány pro všechny (budova B.2 v přízemí) a závěrem Make Filda great again.

Mgr. Radim Chvaja (učo 414710)

Volební program

Mezi ideály Filozofické fakulty MU by měl by měla patřit rovnost příležitostí, otevřená diskuze a boj proti diskriminaci. Z pozice studenta, který na FF MU prošel od bakalářského až do doktorského programu, vidím v naplňování těchto bodů prostor ke zlepšení. Rovný přístup k informacím a transparentnost jsou přitom základem pro zdravé fungování fakulty. Jen tak se vytváří svobodné prostředí, které jediné může vést k tomu, aby fakulta dostála svým důležitým funkcím, jakými jsou vzdělání a poznání. Frustrace ze zamlženého a administrativně přehlceného prostředí (nedostatečná upozornění na dodatečné informace k obecným směrnicím, zmnožení informací či prostě jen neochota informace sdílet) přitom může být častým důvodem odchodů nadějných studentů, případně toho, proč se studenti nehlásí na vyšší stupně studia. Obtížná interakce se studijním oddělením je jen dobře viditelným styčným bodem těchto problémů, které však mají často hlubší a skryté příčiny.

Ve své práci v senátu chci usilovat o přímé sdílení projektové a stipendijní agendy se studenty. Dále se chci zasadit o vytvoření pravidel pro práci školitelů a vedoucích prací a důraz na jejich dodržování. V neposlední řadě budu klást důraz na vytvoření úřadu nezávislého ombudsmana, který by pomáhal řešit jak problematické interakce s fakultní administrativou, tak citlivé záležitosti týkající se nerovných genderových podmínek nebo sporů s osobami, vůči nimž jsou studenti v závislém postavení (typicky vedoucí či školitelé).

Vojtěch Jelínek (469035)

Volební program

Vážené studentky a vážení studenti,

jmenuji se Vojtěch Jelínek a studuji Teorii interaktivních médií a filozofii na FF. Zároveň mám již s akademickým prostředím zkušenost ze svého studia na fakultě informatiky. Ve studentské komoře Akademického senátu FF MU bych chtěl prosazovat:

 • Důraz na klimatickou a environmentální udržitelnost fakulty. Plně se ztotožňuji s deseti požadavky Univerzit za klima.
 • Zachování dobré praxe z doby distanční výuky. I přesto že kontaktní výuka je nenahraditelná, některé aspekty výuky online, jako například nahrávání přednášek či jasné instrukce dostupné online, by měly být zachovány i po konci pandemie.
 • Věnování větší pozornosti genderové rovnosti v rámci každého kroku akademického senátu a edukace studentstva i akademických pracovníků v oblasti sexuálního obtěžování.
 • Přijímací řízení musí být k potenciálním zájemcům přívětivé, nesmí docházet k omezení počtu možných termínů nebo zpětnému nepřijetí již přijatých studentek a studentů.

Benjamín Juráň (učo 472159)

Volební program

Představuji si FF jako něco víc než jen místo, kde se učí. Představuji si komunitu, kde se člověk cítí jako doma a kam se těší. Chci tedy podporovat rozhodnutí, která vyzdvihnou jedinečnost každého studenta a fakultě dají charakter, spíše než aby ji udělaly neosobní, strojovou a bezskrupulózní. Chci posílit individuální přístupy kateder, které znají své studenty a jejich specifické obtíže, aby každý dostal, čeho si žádá, a dosáhl tak co nejlepších výsledků.

Mgr. Tereza Kolumber (učo 447661)

Volební program

PROČ VOLIT PRÁVĚ MĚ?
Jsem realista se zápalem, ne snílek či naivka. Budu ráda, pokud vůbec budete někoho volit. ;) A ještě raději, když mě!

KDO JSEM?
Absolventka pedagogické a filozofické fakulty, nyní doktorandka Ústavu pedagogických věd.

PROČ KANDIDUJI?
Chci aktivně participovat na rozvoji naší fakulty a přispět k tomu, abychom byli všichni na naši fakultu hrdí.

CO NEPROSADÍM?
Obecně nereálné věci (pivo zdarma k přednášce) či věci řešící celouniverzitní senát (změna poplatků za studium z důvodu prodloužení studia díky COVID).

CO BYCH CHTĚLA PROSADIT?

 1. Revizi studijních katalogů a kontrolních šablon v ISu: Studenti i vyučující musí mít vždy jasný přehled o tom, jaké předměty má či měl student absolvovat, informace mají být koncentrovány na jednom místě.
 2. Propojení studentů různých oborů pomocí projektů, workshopů, nových předmětů.
 3. Podporu zahraniční mobility studentů, ale „na klíč“: je třeba maximálně podpořit vycestování, ale eliminovat úřední šiml.
 4. Akcent na důsledné dodržování podmínek fakultních předpisů.

Bc. Zuzana Kopáčová (učo 463512)

Volební program

Vážení studenti a studentky,

ráda bych Vám v následujících bodech ve zkratce představila témata, o něž bych
se v případě svého zvolení zasazovala, neboť jsou potřeba řešit:

 • Zlepšení komunikace v rámci fakulty – mezi vedením a studenti, rovněž
  zahrnuje komunikaci se studijním oddělením.
 • Vylepšení obrazu fakulty ve společnosti – důraz na medializaci a vědeckou
  stránku fakulty.
 • Důraz na kvalitu výuky, zejména její elektronickou podobu.
 • Zlepšení přístupu k e-zdrojům ve všech oborech.

Bc. et Bc. Jana Laurová (učo 448857)

Volební program

Počas štúdia som sa stretla s viacerými situáciami ktoré by šli riešiť jednoduchšie, a preto je dôležité zlepšiť ich nastavenie, čo je vďaka členstvu v AS FF MU možné ovplyvniť a rada by som to využila. Nechcem sa len nečinne prizerať, ale chcem využiť svoje právo aktívne sa podieľať na zlepšovaní fakulty, jej smerovaní a rozvoji.

Lucie Lindnerová (učo 498633)

Volební program

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tým Lindnerová, Zikmund se uchází o místa v akademickém senátu. Myslíme si
totiž, že i studenti nové akreditace by v něm měli mít své zástupce.

Naše priority:

 • Řešit problémy nových akreditací (protože vím, jaké to je, když vám nejde
  zapsat povinný předmět a musíte to řešit).
 • Podporovat spolkovou činnost a rozvoj studentského života na fakultě.
 • Dohlédnout na férové zacházení se studenty během této nelehké epidemické
  situace.

Mé priority:

 • Zasadit se o zkvalitnění ubytování na kolejích (sama na jedné bydlím).
 • Hájit vaše zájmy a práva.

Předem díky za vaši podporu!

Mgr. Tereza Lišková (učo 437713)

Volební program

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jmenuji se Tereza Lišková a jsem doktorskou studentkou FF MU v oboru Pomocné vědy historické. V předešlých pěti letech jsem byla studentkou Archivnictví, také na FF MU. Byla jsem aktivní i jako členka Nadačního fondu FF MU, který pro Vás pořádá akce jako je Ples FF MU, SemestrStart, SemestrEnd a další. Zároveň jsem byla aktivní i při fakultních akcích jako jsou OpenDays nebo Noc vědců. Své zkušenosti jsem mohla zúročit už jako místopředsedkyně Brněnské studentské sekce České archivní společnosti. Nejsou to jen zkušenosti získané v rámci studia, které Vám mohu nabídnout, pokud mi dáte svůj hlas a zvolíte mě členkou Studentské komory AS FF MU.

Mé poměrně bohaté zkušenosti ze světa informačních technologií mohou pozitivně nasměrovat fakultu v době koronakrize, kdy je třeba srozumitelné komunikace směrem ke studentům s ohledem na používání IT technologií. Chtěla bych také apelovat na pracovníky jednotlivých ústavů a kateder v používání dimenzovaných, kvalitních a bezpečných IT řešení k zajištění plnohodnotné výuky.

V rámci druhého bodu svého volebního programu se chci zasadit o přímou a zcela jasnou komunikaci mezi studijním oddělením a jednotlivými katedrami či ústavy. Ve výsledku by každý student FF MU měl dostat srozumitelné a pevné stanovisko v řešení svých věcí od příslušného referenta.

Mám ráda přírodu, pokud ji máš rád i ty, pojďme společně dělat vše pro to, aby po nás zůstala ještě v lepším stavu než ji naše generace převzala. Na fakultě je nás studentů něco kolem deseti tisíc, pokud potáhneme za jeden provaz, můžeme mnohé změnit k lepšímu. Budeme-li environmentální téma držet v popředí, rádi tu jednou vychováme i své potomky.

Mgr. Adam Muras (učo 323995)

Volební program

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

mé jméno je Adam Muras, jsem doktorandem na Ústavu evropské etnologie a tímto si vás dovolím požádat o váš hlas ve volbách do studentské komory Akademického senátu Filozofické fakulty. Má kandidatura se opírá o dva hlavní pilíře, které bych chtěl jako senátor prosazovat:

 1. Zvyšování možností studentských praxí (a to jak formou spolupráce mimo univerzitu, tak především podporou zapojení pregraduálních studentů do grantových činností jednotlivých pracovišť).
 2. Podpora prvků e-learningové výuky, které by měly v kurzech ve větší míře sloužit jak k doplnění a rozšíření probírané tematiky, tak k ulehčení některých aktivit v rámci kurzu (online odevzdávání i zpětná vazba, podpora používání elektronických testů a další).

Oběma tématy se již aktivně zabývám – během svých studií jsem se již účastnil řady projektů spojených s praxí v terénu (a vedl k nim také studenty svého kurzu „Tradiční obyčeje v současnosti“). Zároveň již řadu let pracuji v týmu pro podporu e-learningu na univerzitě a zkušenosti zde získané pravidelně využívám také při pomoci s online výukou na své katedře. Nyní bych výše zmíněné zkušenosti rád zužitkoval také na fakultní úrovni, proto věřím, že vás má kandidatura zaujme a získám váš hlas.

Bc. Ondřej Nováček (učo 457212)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jmenuji se Ondřej Nováček a v letošních volbách jsem se rozhodl kandidovat do Studentské komory Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V současné době studuji v navazujícím magisterském programu obor Historie. Již čtvrtým rokem jsem členem spolku Masarykovi historici, se kterým pořádáme různé kulturní akce pro studenty historie. Také již tři roky působím jako člen Stipendijní komise FF MU, z čehož jsem dva roky místopředsedou.

Volební program

1. Revize podmínek prospěchového stipendia

V současné chvíli jsou podmínky prospěchového stipendia napsány tak, že studenti malých oborů na ně nemohou dosáhnout. Je tedy na místě tyto podmínky přepsat, aby nebyli tito studenti znevýhodněni.

2. Podpora spolkového života

Na Filozofické fakultě je v současné době přes dvacet aktivních spolků, díky jejichž působení je na naší fakultě bohatý společenský život. Jejich působení je nadále potřeba podporovat, aby se mohly nadále rozvíjet.

3. Najezený student, spokojený student

Na fakultě nám v budově D vzniká nová kavárna, díky níž už nebudeme závislí na tom, co dokážeme vydolovat z automatu. Budu se zasazovat o to, aby se tam dalo najíst a napít za rozumnou cenu.

4. Volba děkana

Rozhodnutí, kdo bude v následujících letech děkanem, je potřeba udělat odpovědně. Slibuji, že podpořím jedině takového kandidáta, který bude nejen podporovat studenty a vědeckou činnost, ale také důstojně reprezentovat naši fakultu na veřejnosti.

Mgr. Roman Novotný (učo 399816)

Volební program

Ve své výuce i svém studiu se zabývám designem. Zabývám se tedy tím, jak stávající stav věcí změnit ve stav preferovaný. Myslím si, že jako filozofická fakulta, jako její studenti, bychom si mohli aktuálně položit pár zásadních otázek o stavu, v němž se teď všichni nacházíme. Tou první je klimatická krize a s ní spojené environmentální uvažování. Nestačí totiž jen začít třídit, musíme se naučit uvažovat jiným způsobem reflektujícím svět, kde všichni žijeme. S tím souvisí i druhá oblast, totiž technologie a digitální platformy, u nichž si každý uvědomujeme jejich přínos a každý den s nimi žijeme. Pojďme je ale nahlížet i z kritické perspektivy a ptát se, jestli opravdu slouží jen nám. A nakonec bych rád poukazoval na roli humanitních věd jako podstatných hráčů, kteří mohou přispívat k imaginaci a vytváření budoucnosti, již chceme my všichni a která zohledňuje jak udržitelný přístup k planetě, tak problém technologií neústících v dystopické scénáře a témata sledování nebo ztráty identity. Teď je ten pravý čas začít to řešit a já osobně bych s tím jako člen studentské komory AS FF začal.

Mgr. et Mgr. Markéta Poledníková (učo 415780)

Volební program

Na Filozofické fakultě studuji už 9 let a během té doby jsem byla nejednou s něčím nespokojená. Pochopila jsem, že když je člověk nespokojený, nestačí pouze si stěžovat, je potřeba se snažit aktivně prosadit změny. Hlavní zlepšení, která bych chtěla prosazovat, jsou:

 • větší informovanost studentů,
 • efektivnější komunikace,
 • stejná startovní pozice a stejné možnosti napříč programy a obory.

Tyto tři hlavní body mého programu jsou úzce provázány. I když pevně věřím, že soutěživost může být v akademickém prostředí dobrým stimulem, domnívám se, že bychom neměli soutěžit v tom, kdo má více informací, známostí a výhod, ale v tom, kdo dosáhne lepších výsledků. Aby taková soutěž byla férová, měli by mít všichni stejné podmínky, stejný přístup k informacím, stejnou startovní pozici. Informace by měly být přehledné a měly by být komunikovány přímo, nikoliv zprostředkovaně.

Kromě těchto tří bodů ráda přednesu v Senátu také vaše návrhy a připomínky k fungování naší fakulty. Pokud budu zvolena do Senátu FF MU, budu ráda, když se na mě obrátíte se svými návrhy například e-mailem nebo, pokud to situace dovolí, také osobně.

Michal Půta (učo 513348)

Volební program

Rád bych za svého přispění nadále udržoval dobré jméno Filozofické fakulty MU u veřejnosti i u akademické obce, chtěl bych podporovat spokojený a užitečný život na fakultě a pomáhal tvořit podhoubí pro inspirativní a neotřelé nápady, které by naši fakultu mohly posunout ještě dále dopředu.

Mgr. Kateřina Remundová (učo 437195)

Volební program

 • budu se snažit o udržení rozpočtu a stipendií pro doktorandy a jednotlivé
  ústavy
 • budu bojovat za jasně vymezená kritéria činností v doktorském studiu
 • budu usilovat o lepší komunikaci mezi vedením fakulty a studenty
 • jsem pro inovaci výuky, která studentům pomůže ztratit nejistotu v ohledu
  budoucího zaměstnání

Ondřej Rybníček (učo 505832)

Volební program – Kroužkujeme sokola

ÚVOD

Spolužáci, studenti, Sokol nás už 158 let vede k demokracii, vlastenectví a aktivitě tělesné, kulturní či politické. Proto jako hrdý člen Sokola jsem se rozhodl kandidovat. Jsem v 1. ročníku na studiích Historie a Kartografie. Pramálo vím, co všechno se děje v Akademickém senátu naší univerzity. Ale chtěl bych to zjistit, porozumět těmto tajům a zastupovat Vás.

PROGRAM

1. Financování

Musíme dbát na řádné financování fakulty. Vše musí být transparentní.

2. Participační rozpočet

Přál bych si, aby studenti měli možnost sami se zapojit do zlepšení učeben a prostor fakulty. Realizaci těch nejlepších návrhů by pak měla financovat fakulta z tohoto rozpočtu.

3. Nebát se

Chybovat je lidské a každý se může nedopatřením dostat před Disciplinární komisi. Proto si myslím, že musíme za vámi pevně stát a bojovat za vás. Musíte mít u nás zastání a podporu.

4. Solidarita

Dále bych podporoval financování neziskových organizací. Ukázkou vyspělé společnosti je schopnost projevit solidaritu vůči druhým a pomoci jim v nouzi. Takové postoje musí určitě Masarykova univerzita zastávat. Dále bychom se měli zapojit do více akcí jako např. potravinová banka, výběr věcí pro charitu.

5. Ekologie

Naše univerzita se musí podílet na snížení teplotního ostrovu města. Řešení by mohlo spočívat v ozelenění některých budov popínavými rostlinami. Vytvářením detenčních nádrží na vodu. Podporuji vytvořit komposty na organické zbytky a v neposlední řadě podporuji snižování spotřeby energií.

TOŽ KROUŽKUJTE SOKOLA!!!

Šarlota Sedláčková (učo 498676)

Volební program

1. Podpora online a audiovizuální výuky

Pokud má být online výuka výukou budoucnosti, proč ji nedělat na profesionální úrovni již nyní (epidemiologická situace 2020)? Umožněme přístup ke vzdělání i bez nutně fyzické přítomnosti, v ojedinělých případech, kdy si to situace vyžaduje.

2. Možnost změny major i minor oboru

Pro ty, kteří si nebyli se svou volbou oboru zcela jistí, bychom měli umožnit změnu v prvním ročníku bakalářského studia, na základě přestupového řízení a zkoušení daného oboru, bez nutnosti nových přijímacích zkoušek.

3. Nekreditové vzdělávání

Mini kurzy v online prostředí přístupné jak studentům, tak široké veřejnosti. Všeobecná vzdělanost a dobré jméno univerzity jsou jejím cílem.

4. Reprezentativní a zodpovědná administrace zejména u přijímacího řízení

Jako profesionální odborníci musíme působit vždy a za všech okolností. Posilněme funkčnost administrativy, aby se studenti necítili jako v románu Franze Kafky.

5. O nás s námi

Všichni studenti se ve své alma mater musí cítit komfortně již od prvních dnů svého studia, bez ohledu na stupeň studia či pohlaví. Rovnost a vyváženost je samozřejmostí.

6. Externí odborníci

Všechny přednášky externistů na univerzitě streamovat a poskytnout je tak všem zájemcům. Vzděláváním rosteme všichni.

Mgr. Veronika Sellnerová (učo 428187)

Volební program

Milé studentky, milí studenti,

ráda bych Vás touto cestou požádala o důvěru a Váš hlas při volbě do Akademického senátu MU. Jako studentka chci využít příležitosti a zapojit se do fungování a směřování fakulty a reprezentovat naše společné zájmy. Studentská zkušenost je totiž podstatným hlasem v diskuzi.

Co je pro mě klíčové? Komunikace a naslouchání. Je důležité, abyste věděli o dění na fakultě (třeba oživením FB stránek) a i naopak – aby fakulta věděla o vašich potřebách, nápadech nebo frustracích. Můžete se mi kdykoli ozvat a pokud to situace dovolí, budeme se společně potkávat.

Můžeme se společně pobavit například o možnostech „udržitelné fakulty“ a její sociálně-environmentální odpovědnosti nebo o spolkové činnosti. Důležité jsou i férové podmínky a odbourávání bariér, na které můžete při studiu narazit. Můžou to být malé věci, jako digitalizace některých administrativních procesů, ale i nerovný přístup.

Akademický senát bude mít nelehkou úlohu, zvolit nové vedení fakulty. S tím souvisí otázka, jaká by měla Filozofická fakulta být – a já myslím, že by měla reprezentovat hodnoty jako otevřenost, rovnost, udržitelnost a solidarita.
V současné době studuji doktorské studium. Pracovní zkušenost mám z univerzitního prostředí i prostředí vedení veřejné výzkumné organizace. Jestli bych měla celou svou kandidaturu krátce shrnout: ve vedení jakékoli instituce existují dvě cesty, kterými se vydat, buďto bazírovat na procesech, nebo se zaměřit na lidi. A pro mě je vždy důležitější lidský aspekt.

Děkuji za váš hlas a přeji hodně sil v této složité době. 

Mgr. et Mgr. Barbora Svobodová (učo 333946)

Volební program

Milé kolegyně, milí kolegové,

v případě svého zvolení do AS bych se ráda angažovala v následujících oblastech
a zasadila se o jejich zkvalitnění:

 • co největší propojení studia a praxe – setkávání studentů a lidí reálně se
  pohybujících v jednotlivých oborech a odvětvích, konání workshopů, podpora
  stáží;
 • propagace vědy a studentských výstupů, prezentace studentské odborné práce
  (hlavně v případě doktorandů) i další společensky významné činnosti, podpora
  studentských spolků, otevření se univerzity a fakulty veřejnosti;
 • podpora mezinárodní mobility, ale i vnitrostátního zasíťování a budování
  oborových kontaktů – setkávání se studentů v rámci oborů napříč univerzitami, oborové studentské konference a fóra, spolupráce s jednotlivými ústavy AV ČR, exkurze na zahraniční pracoviště, společné mezinárodní projekty.

Předem děkuji všem, kteří mají stejné priority a rozhodnou se mi dát svůj
hlas.

Mgr. Tereza Šmilauerová (učo 427011)

Volební program

Do AS FF MU kandiduju s jediným cílem: reagovat na potřeby studentů (Bc., Mgr. i PhD). Radši mám sice přímý kontakt s nimi, ale věřím, že některých věcí je jednodušší plošně dosáhnout skrze orgány, jako je právě Akademický senát.

Nemám žádný konkrétní program, ale co vidím jako dlouhodobé cíle, o které může MUNI a její zaměstnanci usilovat, je přehledná a lidská komunikace se studenty, jasně daná pravidla a nabídka i jiných než ryze vzdělávacích činností – věřím, že o to MUNI usilovala již nyní, ale také si myslím, že se v tom ještě může posunout.

Jako doktorandský student (KAA FF MU) jsem prošla nebo procházím všemi stadii studentského života, a zároveň to mám nyní možnost vidět i z opačné, učitelské strany. Jako dlouholetý dobrovolník v neziskovce pro VŠ studenty, In-Life, mám zároveň zkušenost s organizací akcí, týmovou prací a dlouhodobou vizí směřovanou na studenty.

Bc. Timotej Šujan (učo 456364)

Volební program

Během mého studia na Fakultě informatiky MU byly přednášky většiny předmětů nahrávány a ukládány do studijních materiálů. Výhodou to bylo zejména při překryvu časů přednášek a pro zpětné doplnění a zopakování si některých potřebných znalostí během zkouškových období. Rád bych, aby se totéž stalo normou i zde alespoň u některých předmětů (například těch kreditově silnějších). Dále bych se rád soustředil na komunikaci se studijním oddělením a administrativní věci.

Lucie Šujanová (učo 489170)

Volební program

Zasadit bych se chtěla především o více praktického dění na fakultě s přístroji, které se nakoupily a jen málo se využívají – jako je EEG, fNIRS, Okulus a jiné.

Ráda bych vytvořila praktické předměty, kde by se studenti učili pracovat se softwary a dostali potřebné znalosti k jejich praktickému využití, ať tam nadále jen tak neleží (bylo mi řečeno, že jsou velmi málo užívany) a důvodem je nedostatek znalostí: za prvé vůbec o jejich existenci a za druhé nás s nimi nikdo neučil, a ani nemáme možnost si takový předmět zapsat. Umožnilo by to tvořit krásné projekty, výzkumy a publikace, které by měly tu čest být uskutečněny a napsány u nás fakultě. Tohle je sdílený názor více studentů.

Katarína Urbánková (učo 489289)

Volební program


Volebný program (ktorý by som rada niesla v duchu #ŠtudentiŠtudentom): 

1. Projekt “Dni FF MUNI”

 • Multižánrová akcia zameraná na prezentovanie oborov/ katedier a ústavov pôsobiacich na fakulte (ale aj na propagáciu a “zoznámenie sa” s centrami pri MUNI (KC MUNI, Teiresiás...; so študijným oddelením; knihovnou…).
 • Propora spolkov a ich spolupráce (výber z celého spektra MUNI).
 • Možná realizácia počas 1. orientačního týdne -vytvoriť spoločné privítanie študentom (najmä prvákom) FF MU.

2. Interakcia so študentami

 • Vytvorenie fyzickej schránky na dotazy a vylepšenia študentov (možné prevedenie aj v elektronickej podobe). 
 • Rozšírenie fakultného merchu (pomáha študentom, najmä tým prvých ročníkov, cítiť sa na fakulte “ako doma”) – propagácia fakulty nielen v rámci Brna, ale aj iných miest, kam si študenti svoj merch vezmú so sebou. 
 • Podpora pôsobenia fakulty na sociálnych sieťach (napr. prostredníctvom livestreamov / pravidelných diskusií / debát o aktuálnych novinkách na fakulte – priamy kontakt študentov a vedenia fakulty; vytvorenie aplikácie FF MUNI, kt. si môžu študenti stiahnuť a mať nové informácie vždy po ruke). 

3.  Príprava “do života” (spolupráca s KC MUNI)

 • Usporiadanie prednášok pre študentov v rámci spoločenských tém s ktorými sa stretnú v “reálnom” živote (ako fungujú a platia sa dane, finančná gramotnosť, pracovné podmienky…).


4. Fakultná materská škola/ detský kútik

 • Podpora študentov, ktorí sa rozhodli založiť si rodinu už počas štúdia vysokej školy.
 • Poloha blízko FF MUNI (časový benefit). 

Mgr. Ondřej Varaďa (učo 438885)

Volební program

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po důkladné rozvaze jsem se rozhodl ucházet se o pozici v akademickém senátu a oslovit vás se svou vizí práce, kterou bych chtěl jako senátor vykonat.
Práce, na kterou se v akademickém senátu hodlám zaměřit, se soustřeďuje především na zlepšení podmínek studentů a podmínek akademické práce na univerzitě. V mnohém se opírá o program VIZE 22. Jejími hlavními body jsou:

1. Transparentnost

 • jednotné, centrálně vydávané informace a instrukce od pracovišť studentům – ne několik souběžných pokynů nebo naopak žádný
 • studenti musí znát kompletní obsah svého studijního kurikula, aby s ním mohli do budoucna pracovat; změny či přídavky pouze v krajních a dobře zdůvodněných případech
 • otevřená, přímá a oficiální komunikace pracovišť se studenty – neexistuje informaci „prostě vypustit“ s nadějí, že se snad dostane, kam má

2. Mezioborová spolupráce

 • aktivní podpora a iniciace spolupráce mezi příbuznými obory (např. filologie, historické disciplíny)
 • maximální usnadnění vypisování mezioborových předmětů (s výukou a studenty z více pracovišť) i projektů
 • podpora větších spolkových akcí

3. Stabilita

 • jasně definovaná a neměnná studijní kurikula; neexistuje, aby si studenti nebyli jisti tím, jaké předměty ještě musí do konce studia absolvovat
 • podpora a iniciace dlouhodobých projektů jak již ve sféře grantů, tak v rámci studentských spolků a akademické práce
 • stabilní prostředí pro soustředěnou práci a dlouhodobé studijní a vědecké záměry

Budu rád, pokud mě v mém záměru podpoříte.

Mgr. Karolína Velšová (učo 413453)

Jsem studentkou doktorského studia Ústavu slavistiky Filozofické fakulty. Mým oborem jsou Filologicko-areálová studia, konkrétně se zaměřuji na ruské politické a společenské myšlení 2. poloviny 18. století. Během celého studia jsem se vždy snažila o otevřenou diskuzi a přátelskou atmosféru mezi studenty i vyučujícími. V rámci naší katedry jsem organizovala několik studentských setkání, často jsem se však musela vypořádat s nízkou motivací studentů aktivně se účastnit dění v rámci katedry či fakulty. Důvody byly rozličné, často však pochopitelné. To bych ráda změnila.

Vědoma si vlastní institucionalizace na půdě Ústavu slavistiky bych ráda podporovala vztahy mezi každým jedním studentem a jeho katedrou, fakultou, univerzitou.

Pro naplnění tohoto cíle je tedy dle mého názoru nezbytné zásadně apelovat na:

 • podporu spolkové činnosti studentů
 • snahu prosadit zlepšení fungování studijního oddělení, zajištění včasné a kvalitní informovanosti
 • lepší orientaci v nabídce stipendijních programů a stáží,
 • pomoc a snazší komunikaci pro nově přicházející studenty, zejména v „době koronavirové“
 • propojenost jednotlivých pater fakulty, které by vedlo k snazšímu mezioborovému vzdělávání a dialogu
 • otevřenou diskuzi studentů a vyučujících

Primárním cílem je pro mne především vybudování pevných a kvalitních vztahů studentstva s jejich alma mater.

Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (učo 397544)

Volební program

Milé kolegyně, milí kolegové,

jmenuji se Tomáš Weissar a jsem doktorandem na Ústavu klasických studií. Na fakultě už jsem bezmála deset let, několik let z toho jsem vedl studentský spolek, produkčně zajistil několik studentských divadelních představení, coby vyučující organizoval inovace několika předmětů, přes rok pracuji na fakultním oddělení vnějších vztahů a působím jako zapisovatel současného akademického senátu. Troufám si tedy tvrdit, že fakultní prostředí docela dobře znám a vím, co budu jako senátor schopen ovlivnit a co nikoliv.

Svůj „program“ bych shrnul do tří bodů:

1. Studijní oddělení jako moderní, přátelské, poradenské pracoviště

Hodlám podporovat současný trend elektronizace studijní agendy a kroky, které budou směřovat k tomu, aby se studijní stalo nejen administrativním, ale také poradenským pracovištěm s pravidelnými konzultačními hodinami studentského poradce (o jehož existenci a dostupnosti aktuálně téměř nikdo neví) a aby měli studijní referenti možnost soustavně se zlepšovat nejen ve znalostech studijních předpisů, ale také v komunikačních dovednostech.

2. Hodnocení kvality výuky jako součást rozpočtových kritérií

Hodlám podpořit jakékoliv kroky, které budou směřovat k tomu, abychom po vzoru jiných fakult našli způsob, jak systematicky hodnotit kvalitu výuky a jak tento ukazatel implementovat do rozpočtové politiky. Jedině tak na ní může začít skutečně všem záležet.

3. Neustávající diskuse o smyslu doktorského studia

Hodlám se zasadit o to, aby do budoucna neustávaly diskuse o smyslu a lepším nastavení koncepce doktorského studia, které probíhaly jak na platformě současného senátu, tak také v pracovních skupinách kolem HR Award.

Pokud jste dočetli až sem a pokud vás můj program oslovil, budu rád za vaši podporu. V případě doplňujících dotazů se na mě neváhejte obracet.

Mgr. Kristina Winkler (učo 432755)

Volební program

Taky občas tápete, kde najít tu správnou pomoc ohledně studijních záležitostí? Ptáte se a hledáte na diskuzních fórech, na facebookových skupinách a doufáte, že nějaký z kolegů bude vědět správnou odpověď. Pak dostanete odpovědí rovnou pět, a každá tvrdí něco jiného. A teď babo raď, která z nich je ta správná. Čím více lidí se do diskuze zapojí, tím větší zmatek v tom máte. A obrátit se rovnou na studijní oddělení také nemusí být to pravé ořechové. Znám to moc dobře a často se i já sama snažím poradit, není to ale snadné.

Pomáhám ráda, chci ale pomáhat efektivně a věřím, že toho mohu dosáhnout jako člen SKAS FF MU. 

Chci, aby se Studentská komora stala Vaší oporou a kontaktem, na který se můžete obrátit, pokud si nevíte rady. Ať už by šlo o podání odpovídající informace, nebo alespoň o správné nasměrování ke kompetentní osobě, která by odpověď znát měla. Abyste se nemuseli ničeho složitě dobírat na základě komentářů na sociálních sítích.

Zasadím se také o zlepšení povědomí o činnosti senátu: co se právě řeší, co se rozhoduje, jak se rozhoduje, vše formou pravidelných aktualit. Stručně, jasně, přehledně – se souvisejícími odkazy pro ty, které zajímají detaily. Aby se všichni mohli dozvědět, co ten senát vůbec dělá a ovlivňuje. Zároveň by se tím vytvořil prostor pro studentské podněty. Chci zastupovat studentské zájmy, proto je i feedback od studentů důležitý. 

Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (učo 251303)

Volební program

Jádrem fakulty jsou lidé; pedagogové a studenti. Jedni bez druhých nevzkvétají. Stejně jsou na tom výzkumníci a infrastruktura (děkanátní pracoviště). Fakulta je jeden tepající celek, kde mimo příklady neefektivní a taky velmi špatné praxe nalézáme převážně praxi dobrou, synergii motivů, vzájemnou spolupráci a události pozitivně ovlivňující celý život. Filda dává velký smysl, ale jen pokud je v činnost investováno úsilí, péče a píle, limitně se blížící kofeinové toleranci jedince... a to na stranách všech aktérů.

Transformační programové tužby:

 • stimulovat mezifakultní a meziuniverzitní spolupráci i navzdory administrativnímu peklu (v současnosti hlavně s FI, FSS, VUT)
 • podpořit studenty při psaní bakalářských a diplomových prací neformálními nástroji (obhajoby na nečisto, malý science slam, nezávazné workshopy, společný metodologický základ – cvičení)
 • podpořit tendence využití digitálních nástrojů a netriviálních technologií při studiu humanitních věd (digital humanities)
 • podpořit uměleckou tvorbu na FF jako nástroj zisku významných zkušeností (design, produkce, crowdfunding, marketing, elevator pitch, release, distribuce)
 • místo vodovodu kávovod
 • do každé budovy jeden bonefire

Milé studentky, milí studenti, přeji vám/nám mnoho dobrého času.

#topude #kdyzbuduzvolentakuzseasibuduvaznemusetprefotitvisunebtafotkajefotkounejakehocizihomladete

Mgr. Karolína Zapalačová (učo 438014)

Volební program

Do Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity kandiduji poprvé. Ve své kandidatuře vidím nejen příležitost podílet se na chodu fakulty, ale především možnost hájit zájmy studentů.

V rámci činnosti v senátu bych se ráda zasadila o:

 • zkvalitnění distanční výuky
 • podporu studentských spolků a aktivit na fakultě
 • podporu mezifakultní spolupráce v oblastech vědy a výuky
 • ochranu akademických práv a svobod

Jakub Zikmund (učo 498281)

Volební program

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tým Lindnerová, Zikmund se uchází o místo v akademickém senátu. Myslíme si, že i studenti nové akreditace by v něm měli mít své zástupce.

Naše společné priority:

 • Řešit problémy nových akreditací (třeba nedávno probírané podmínky udělení
  prospěchového stipendia).
 • Podporovat spolkovou činnost a rozvoj studentského života na fakultě.
 • Dohlédnout na férové zacházení se studenty v této nelehké epidemické
  situaci.

Mé priority:

 • Být aktivním členem AS FF.
 • Zasadit se o další rozvoj komunikace AS FF se studenty.
 • Podporuji iniciativu akademiků „Vize22“.

Děkujeme za podporu!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.