Zvažujete změnu studijního plánu? Termín pro podání žádosti byl prodloužen

26. 8. 2020

Žádost o změnu studijního plánu  se nově podává elektronicky prostřednictvím aplikace Úřadovna v IS, stále lze zasílat také písemné žádosti. Vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením byl termín pro podání žádosti prodloužen až do 11. 9. 2020

Podané žádosti předá Studijní oddělení k vyjádření příslušným pracovištím. Pro rozhodnutí o změně je nezbytný souhlas vedoucího katedry, který zohledňuje kapacitní možnosti studijního plánu. Žadatel vždy musí splňovat podmínky pro postup do dalšího semestru dle čl. 12 SZŘ. V případě žádosti o změnu z jednooborového studia na sdružené, kdy si žadatel přidává vedlejší studijní plán, případně mění vedlejší studijní plán, musí splňovat podmínky pro přijímání do studijního plánu. V praxi to znamená, že bude přihlédnuto k výsledku TSP, dosaženého žadatelem v přijímacím řízení, na jehož základě byl přijat do studia, případně bude vyzván k absolvování oborového testu.

Zásady změny studijních plánů upravuje Opatření děkana č. 1/2020.

Zároveň je třeba upozornit, že na přestup není právní nárok a nemusí být povolen. V případě povolení přestupu je tento proveden od následujícího semestru a na vlastní riziko žadatele. Přestup nezakládá nárok na zvláštní zacházení nebo udělení následné výjimky ze Studijního a zkušebního řádu MU ani z jiných předpisů upravujících studium.

Více informací

Více článků

Přehled všech článků